Number of found documents: 21016
Published from to

With a little help from my friends: "understanding the roles and importance of the millipede gut microbiome"
NWEZE, Julius Eyiuche
2024 - English
This research aimed to elucidate the role and importance of the millipede gut microbiome in cellulose digestion by using inhibitors to disrupt potential host-symbiosis and assessing their effects on millipede digestion and overall health. It involved the first comprehensive profiling of microbial communities within the hindgut and faeces of two distinct millipede species: Epibolus pulchripes, a tropical species found on the East African coast, and Glomeris connexa, a temperate species native to Central Europe. Although both species share a similar detritivorous lifestyle, they differ in size and gut redox conditions, with G. connexa being smaller (10-17 mm) than E. pulchripes (130-160 mm). The study also revealed the potential of the hindgut bacterial community in breaking down complex polysaccharides and recycling nutrients. It described the active bacterial community vital for certain processes and the extent of the millipedes' dependence on them. Additionally, the research provided a comprehensive investigation of viral communities in the hindguts of the two millipedes and their role in enhancing metabolism and modulating microbial composition. Furthermore, it introduced a new perspective that millipedes primarily ingest litter to gain access to microbial biomass (primarily fungal), which they and their gut microbiota consume. This research aimed to elucidate the role and importance of the millipede gut microbiome in cellulose digestion by using inhibitors to disrupt potential host-symbiosis and assessing their effects on millipede digestion and overall health. It involved the first comprehensive profiling of microbial communities within the hindgut and faeces of two distinct millipede species: Epibolus pulchripes, a tropical species found on the East African coast, and Glomeris connexa, a temperate species native to Central Europe. Although both species share a similar detritivorous lifestyle, they differ in size and gut redox conditions, with G. connexa being smaller (10-17 mm) than E. pulchripes (130-160 mm). The study also revealed the potential of the hindgut bacterial community in breaking down complex polysaccharides and recycling nutrients. It described the active bacterial community vital for certain processes and the extent of the millipedes' dependence on them. Additionally, the research provided a comprehensive investigation of viral communities in the hindguts of the two millipedes and their role in enhancing metabolism and modulating microbial composition. Furthermore, it introduced a new perspective that millipedes primarily ingest litter to gain access to microbial biomass (primarily fungal), which they and their gut microbiota consume. Keywords: Millipedes; Epibolus pulchripes; Glomeris connexa; hindgut; microbes; virsues; plant litter; methane; metagenomics; metatranscriptomics; RNA-SIP; CARD-FISH; polysacchride degradation; nitrogen cycling; sulphur cycling; acetogenesis; urolytic bacteria; protists Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
With a little help from my friends: "understanding the roles and importance of the millipede gut microbiome"

This research aimed to elucidate the role and importance of the millipede gut microbiome in cellulose digestion by using inhibitors to disrupt potential host-symbiosis and assessing their effects on ...

NWEZE, Julius Eyiuche
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Filosofický postoj k životu a ke smrti u lidí, kteří se ocitli na hraně života a smrti
Příplatová, Silvie; Svobodová, Zuzana; Hogenová, Anna; Prokešová, Miriam
2024 - Czech
This dissertation thesis goes into the depths of philosophical reflection on the nature of human existence and its relationship to life and death, especially for individuals who have gone through extreme life situations. The thesis explores attitudes towards free will, life and death in people who have found themselves on the brink of life, whether due to addiction, illness or other life-threatening situations. The aim is not only to analyse changes in these individuals' attitudes towards life and death, but also to explore the intellectual and philosophical development that may be prompted by this existential limit. Regardless of the cause of this confrontation with the limit of life and death, we seek to uncover how this experience affects the deeper dimensions of human existence. The work is based on the conviction that illness, although challenging on the physical plane, has an extraordinary effect on the spiritual sphere. It also highlights the impact of illness on the physical and spiritual aspects of the human being and seeks to show this by examining the works of great philosophers whose ideas have shaped the world. We will support this claim by analysing the works of important philosophers whose ideas have shaped our understanding of human existence. From Aristotle to Descartes, Nietzsche... Tato disertační práce vstupuje do hlubin filozofické reflexe nad podstatou lidské existence a jejím vztahem k životu a smrti, a to zejména u jednotlivců, kteří prošli extrémními životními situacemi. Zkoumá postoj ke svobodné vůli, životu a smrti u lidí, kteří se ocitli na pokraji života ať už kvůli závislosti a nemoci, nebo jiným život ohrožujícím situacím. Cílem je nejen analyzovat změny v postojích těchto jednotlivců k životu a smrti, ale též zkoumat duševní a filozofický rozvoj, který může být podněcován tímto existenčním limitem. Bez ohledu na příčinu této konfrontace s hranicí života a smrti se snažíme odhalit, jak tato zkušenost ovlivňuje hlubší rozměry lidského bytí. Práce vychází z přesvědčení, že nemoc, ačkoli představuje výzvu pro fyzickou rovinu, působí mimořádně i na duševní sféru. Rovněž poukazuje na dopad nemoci na fyzickou a duchovní stránku člověka a snaží se to ukázat na základě zkoumání děl významných filozofů, jejichž myšlenky formovaly svět. Toto tvrzení podložíme analýzou děl významných filozofů, kteří svými myšlenkami formovali naše chápání lidské existence. Od Aristotela přes Descarta, Nietzscheho až po Heideggera se pokusíme propojit teoretické koncepty s konkrétními životními příběhy. V analýze životních příběhů jednotlivců konfrontovaných s drogovou závislostí,... Keywords: filozofická reflexe; lidská existence; život a smrt; duševní rozvoj; extrémní životní situace; Aristoteles; Augustin; Descartes; Kant; Hegel; Schopenhauer; Nietzsche; Heidegger; Patočka; philosophical reflection; human existence; life and death; mental development; extreme life situations; Aristotle; Augustine; Descartes; Kant; Hegel; Schopenhauer; Nietzsche; Heidegger; Patočka Available in a digital repository NRGL
Filosofický postoj k životu a ke smrti u lidí, kteří se ocitli na hraně života a smrti

This dissertation thesis goes into the depths of philosophical reflection on the nature of human existence and its relationship to life and death, especially for individuals who have gone through ...

Příplatová, Silvie; Svobodová, Zuzana; Hogenová, Anna; Prokešová, Miriam
Univerzita Karlova, 2024

Seznamování přes internet: Dopad online seznamek na hledání partnera
Mazáková Šetinová, Markéta; Hamplová, Dana; Katrňák, Tomáš; Fafejta, Martin
2024 - Czech
Markéta Mazáková Šetinová 13 Feb 2024 Online Dating: The Impact of the Internet on Mate Selection Dating has changed significantly over the last generation, both globally and in the Czech Republic. Perhaps the most significant change has been the influence of the internet and technology on the way people meet. This dissertation explores the evolving landscape of mate selection in the digital age, focusing on the impact of online dating platforms. Drawing on Czech and international research, the study investigates assortative mating patterns, age preferences, cognitive influences, and societal attitudes towards online dating. Employing a mixed-methods approach including data analysis from dating sites, surveys, and qualitative interviews, the research reveals a consistent trend towards assortative mating across various demographics from the first stages of mate selection. Findings suggest that while online dating expands opportunities for meeting potential partners, it also reinforces preferences for similarity and introduces new dynamics in mate selection. The study sheds light on the complexities of modern dating behavior, highlighting the interplay between individual preferences, societal norms, and technological affordances in shaping relationship dynamics. Markéta Mazáková Šetinová 13 Feb 2024 Seznamování přes internet: Dopad online seznamek na hledání partnera Seznamování se za poslední generaci výrazně změnilo, a to jak ve světě, tak v České republice. Asi nejvýznamnější změnou je vliv internetu a technologií na způsob seznamování. Tato disertační práce zkoumá měnící se prostředí výběru partnera v digitální době se zaměřením na vliv online seznamek. Na základě českých i zahraničních výzkumů zkoumá vzorce výběrového párování, partnerské preference s ohledem na věk a kognitivní schopnosti a postoje k online seznamování. Práce využívá kvantitativní i kvalitativní přístup a zahrnuje analýzu dat ze seznamek, dotazníkových průzkumů a kvalitativních rozhovorů. Výsledky ukazují konzistentní tendenci k výběrovému párování napříč různými demografickými skupinami již od prvních fází výběru partnera. Zjištění naznačují, že online seznamování sice rozšiřuje možnosti výběru potenciálního partnera, ale zároveň posiluje preference pro podobnost a proměňuje dynamiku seznamování. Studie přibližuje komplexitu moderního seznamování a zdůrazňuje vzájemné působení individuálních preferencí, společenských norem a technologií na výběr partnera. Available in a digital repository NRGL
Seznamování přes internet: Dopad online seznamek na hledání partnera

Markéta Mazáková Šetinová 13 Feb 2024 Online Dating: The Impact of the Internet on Mate Selection Dating has changed significantly over the last generation, both globally and in the Czech Republic. ...

Mazáková Šetinová, Markéta; Hamplová, Dana; Katrňák, Tomáš; Fafejta, Martin
Univerzita Karlova, 2024

Spánek v kontextu kvality života
Prokeš, Michaela; Hamplová, Dana; Kreidl, Martin; Manková, Denisa
2024 - English
The central focus of my dissertation thesis is sleep in the context of quality of life. The significance and value of a good night's sleep to our well-being is often underestimated. Although partially determined by genetics, sleep is also strongly determined by environmental and social factors. Much of the research in this area, however, limits itself to studies with biomedical approaches, and the sociological aspects of sleep are rarely investigated. The dissertation aims to bridge this knowledge gap, discussing sleep in the context of quality of life and applying a variety of analytical methods on data collected from a Czech population sample to study how sleep affects and is affected by quality of life. Motivated by a lack of research on the longitudinal effects of sleep and well-being, the dissertation includes a research article (Chapter 3) on the long-term effects of changes in sleep duration, sleep quality and social jetlag (the discrepancy between biological time and social times) on quality of life (satisfaction with life, happiness, work stress, subjective health and well-being). A second article investigates social jetlag and its links to work and family (Chapter 4). A third article studies sleep in the context of family types and the effect of parenthood on sleep duration and social... Význam a hodnota kvalitního spánku pro naši pohodu jsou často podceňovány. Ačkoli je spánek částečně podmíněn geneticky, je také silně determinován environmentálními a sociálními faktory. Velká část výzkumu v této oblasti se však omezuje na studie s biomedicínským přístupem a sociologické aspekty spánku jsou zkoumány jen zřídka. Cílem disertační práce je překlenout tuto mezeru ve znalostech, pojednat o spánku v kontextu kvality života a aplikovat různé analytické metody na data získaná ze vzorku české populace, aby bylo možné studovat, jak spánek ovlivňuje a je ovlivňován kvalitou života. Motivem disertační práce je nedostatek výzkumů longitudinálních vlivů spánku a životní pohody, a proto je její součástí výzkumný článek (kapitola 3) věnovaný dlouhodobému vlivu změn délky spánku, kvality spánku a sociálního jetlagu (nesoulad mezi biologickým a sociálním časem) na kvalitu života (spokojenost se životem, štěstí, pracovní stres, subjektivní zdraví a životní pohodu). Druhý článek zkoumá sociální jetlag a jeho souvislosti s prací a rodinou (kapitola 4). Třetí článek zkoumá spánek v kontextu typů rodin a vliv rodičovství na délku spánku a sociální jetlag a také porovnává kvalitu spánku u bezdětných jedinců s rodiči s dětmi různého věku (kapitola 5). Výsledky mého akademických zkoumání naznačují, že... Available in a digital repository NRGL
Spánek v kontextu kvality života

The central focus of my dissertation thesis is sleep in the context of quality of life. The significance and value of a good night's sleep to our well-being is often underestimated. Although partially ...

Prokeš, Michaela; Hamplová, Dana; Kreidl, Martin; Manková, Denisa
Univerzita Karlova, 2024

Výzkum a vývoj katalyzátorů na bázi platiny pro palivové články s protonově vodivou membránou
Xie, Xianxian; Khalakhan, Ivan; Brummel, Olaf; Pihosh, Yuriy
2024 - English
Widespread adoption of advanced energy technologies, such as proton- exchange membrane fuel cells (PEMFCs), relies on the development of efficient and durable catalysts for oxygen reduction reaction (ORR). Given its unique properties, platinum has been the primary choice for meeting activity demands, either in its pure form or as various Pt-based alloys. The challenge yet persists with catalyst degradation in the hostile environment of the PEMFC cathode. The thesis aims to explore efficient and durable Pt-based ORR catalysts prepared by the magnetron sputtering technique. In the first chapter, Pt-Au alloys with various compositions (5, 10, 20 at.% of Au) were systematically studied to understand their composition-activity-stability relationship. It was found that Pt90Au10 exhibits the most optimal alloying, retaining the activity of Pt while effectively suppressing Pt dissolution. The stability of Pt-Au alloys was further evaluated under different simulated PEMFC operating conditions, demonstrating their higher stability compared to monometallic Pt catalyst. In the second chapter, the composition-activity-stability relationship of ternary PtNi-Au alloys with various compositions (3, 7, 15 at.% of Au, Pt:Ni = 50:50) was investigated. It was revealed that while Au incorporation negatively impacts activity, it... Rozšířené přijetí pokročilých energetických technologií, jako jsou palivové články s protonově vodivou membránou (PEMFC), závisí na vývoji účinných a odolných katalyzátorů pro reakci redukce kyslíku (ORR). Platina je první volbou, pro její jedinečné vlastnosti splňující požadavky na aktivitu. Využívá se buď ve své čisté formě nebo jako slitina na bázi Pt. Výzva však stále přetrvává kvůli degradaci katalyzátoru v nepříznivém prostředí katody PEMFC. Tato práce si klade za cíl zkoumat účinné a odolné katalyzátory pro ORR na bázi Pt připravené technikou magnetronového naprašování. V první kapitole byly systematicky studovány slitiny Pt-Au s různými složeními (5, 10, 20 at. % Au) s cílem porozumět souvislostem mezi složením, aktivitou a stabilitou. Bylo zjištěno, že slitina Pt90Au10 projevuje nejoptimálnější vlastnosti, zachovávající aktivitu Pt a efektivně potlačující rozpouštění Pt. Stabilita slitin Pt-Au byla dále zkoumána za různých simulovaných pracovních podmínek PEMFC, což prokázalo jejich vyšší stabilitu ve srovnání s monometalickým katalyzátorem Pt. Ve druhé kapitole byl zkoumán vztah mezi složením, aktivitou, a stabilitou terciárních slitin PtNi-Au s různými složeními (3, 7, 15 at.% Au, Pt:Ni = 50:50). Bylo zjištěno, že začlenění Au negativně ovlivňuje aktivitu, ale zlepšuje stabilitu. Mezi testovanými... Keywords: PEMFC|ORR|katalyzátor na bázi Pt|stabilita|aktivita; PEMFCs|ORR|Pt-based catalyst|stability|activity Available in a digital repository NRGL
Výzkum a vývoj katalyzátorů na bázi platiny pro palivové články s protonově vodivou membránou

Widespread adoption of advanced energy technologies, such as proton- exchange membrane fuel cells (PEMFCs), relies on the development of efficient and durable catalysts for oxygen reduction reaction ...

Xie, Xianxian; Khalakhan, Ivan; Brummel, Olaf; Pihosh, Yuriy
Univerzita Karlova, 2024

Hegemonní město: diskursivní přístup k ideologii a dominanci v rozvoji a plánování post-socialistické Prahy
Orcígr, Václav; Balon, Jan; Vacková, Barbora; Naxera, Vladimír
2024 - English
Late capitalist society is dominated by specific attributes of neoliberal ideology, which are inscribed in various ways in the politics of governance in the context of geographical location, political and social organization, economic situation, and other parameters. Discourse plays a specific role in the reproduction and legitimation processes of ideology. This thesis elaborates a theoretical approach to ideological dominance in the topic of urban development, specifically post-socialist Prague. The latter, as an urban space that has undergone major changes of post-revolutionary transformation, becomes a specific arena in which the discursive manifestations of various actors contribute to the production of theoretically identified (and also other yet unrecognized) patterns of dominant ideology. These, in turn, create a discursive field in which reproductive and legitimizing schemas are produced that contribute to the fact that the theme of urban development serves as one of the significant means that reinforce the global hegemonic position of neoliberal capitalism. The thesis builds on Pierre Bourdieu's theoretical approach to identify the actor field within which the processes of reproduction and legitimation occur, and works with Bourdieu's theory of ideological domination, which he developed... Pozdně kapitalistická společnost je dominována specifickými atributy neoliberální ideologie, které se různými způsoby propisují do politik vládnutí v kontextu geografické lokalizace, politického a společenského uspořádání, ekonomické situace, a dalších parametrů. Specifickou roli v rámci reprodukčních a legitimizačních procesů ideologie hraje diskurs. Práce rozpracovává teoretický přístup k ideologické dominanci v tématu územního rozvoje měst, konkrétně post-socialistické Prahy. Ta se jako urbanizovaný prostor, který prošel zásadními proměnami porevoluční transformace, stává specifickou arénou, ve které diskursivní projevy různých aktérů přispívají k tvorbě teorií identifikovaných (i dosud nerozpoznaných) vzorců dominantní ideologie. Ty následně vytvářejí diskursivní pole, v němž dochází k tvorbě reprodukčních a legitimizačních schémat, jež přispívají k tomu, že téma rozvoje města slouží jako jeden z významných prostředků, který posiluje globální hegemonní pozici neoliberálního kapitalismu. Práce staví na teoretickém přístupu Pierra Bourdieu, s jehož pomocí identifikuje aktérské pole, v jehož rámci k procesům reprodukce a legitimizace dochází, a dále pracuje s Bourdieuovou teorií ideologické dominance, kterou rozpracoval s Lucem Boltanskim. V další teoretické kontextualizaci studií post-socialismu... Keywords: Dominantní ideologie; hegemonie; média; diskurs; územní rozvoj; městské plánování; Bourdieu; Boltanski; development; post-socialismus; Praha; Dominant ideology; hegemony; media; discourse; urban development; urban planning; Bourdieu; Boltanski; development; post-socialism; Prague Available in a digital repository NRGL
Hegemonní město: diskursivní přístup k ideologii a dominanci v rozvoji a plánování post-socialistické Prahy

Late capitalist society is dominated by specific attributes of neoliberal ideology, which are inscribed in various ways in the politics of governance in the context of geographical location, political ...

Orcígr, Václav; Balon, Jan; Vacková, Barbora; Naxera, Vladimír
Univerzita Karlova, 2024

Efektivita instrumentalizace masmédií v ofenzivních zahraničněpolitických strategiích
Mareš, Tomáš; Aslan, Emil; Mölder, Holger; Sazonov, Vladimir
2024 - English
The dissertation thesis focuses on the issue of the effectiveness of mass media instrumentalization on the information-psychological level in offensive foreign policy strategies. Despite an increased interest in both the offensive potential of mass media assets as well as particular strategies enabling to employ these assets to assertively decide political and military conflicts in the course of the last two decades, there is still a crucial lack of understanding of how the effectiveness of these strategic approaches is produced or could be appraised. Therefore, this dissertation thesis aims to construct a comprehensive definition of effectiveness in the given context and use it to generate a new and unparalleled analytical model that can be applied to proceed with a qualitative assessment of the 'efficiency potential' of (real or prospective) offensive foreign mass media campaigns led on the information-psychological level. Such a kind of tool (or similar) is still desperately missing. In the last step, a purposefully selected case study framework - Russian mass media in Ukraine in 2013 (but referencing to both: the period of building up the Russian media network starting from the first presidential term of Vladimir Putin and its utilization during the latent and escalation phases of the Russian-... Disertační práce se zaměřuje na zkoumání problému efektivity instrumentalizace masmédií na informačně-psychologické úrovni v rámci ofenzivních zahraničněpolitických strategií. Navzdory zvýšenému zájmu nejen o ofenzivní potenciál masmédií, ale i o konkrétní strategie umožňující využití těchto prostředků k asertivnímu rozhodování politických a vojenských konfliktů v průběhu posledních dvou desetiletí, se stále potýkáme s nedostatečným porozuměním toho, jakým způsobem dochází ke generování efektivity potřebné k úspěšnému použití masmédií v rámci takovýchto strategických přístupů. Z uvedeného důvodu si disertační práce klade za cíl zkonstruovat komplexní definici 'efektivity' v daném kontextu a její použití k sestavení nového jedinečného analytického modelu, který bude možné aplikovat ke kvalitativnímu posuzování "potenciálu efektivity" (reálných či budoucích) útočných zahraničních masmediálních kampaní vedených v informačně-psychologické rovině. Podobný nástroj stále zoufale postrádáme. Fungování vzniklého analytického modelu v praxi je pak testováno v rámci zvolené případové studie - Ruská média na Ukrajině před vypuknutím konfliktu v roce 2014 (s ohledem na budování ruské mediální sítě od prvního prezidentského období Vladimira Putina a na využívání této sítě v průběhu latentní a eskalační fáze... Keywords: masmédia; zahraniční politika; ofenzivní strategie; efektivita; informačně-psychologický vliv; mass media; foreign policy; offensive strategies; effectiveness; information-psychological influence Available in a digital repository NRGL
Efektivita instrumentalizace masmédií v ofenzivních zahraničněpolitických strategiích

The dissertation thesis focuses on the issue of the effectiveness of mass media instrumentalization on the information-psychological level in offensive foreign policy strategies. Despite an increased ...

Mareš, Tomáš; Aslan, Emil; Mölder, Holger; Sazonov, Vladimir
Univerzita Karlova, 2024

Katetrizační uzávěr ouška levé síně
Hozman, Marek; Osmančík, Pavel; Bulava, Alan; Havránek, Štěpán
2024 - Czech
Transseptal puncture in left atrial appendage closure guided by 3D printing and multiplanar CT reconstruction Abstract Introduction: The presented study investigates the application of bi-atrial 3D printed models to guide transseptal puncture (TSP) in left atrial appendage occlusion (LAAC). The objectives are to (1) test the feasibility of 3D printing (3DP) for TSP guidance, (2) analyse the distribution of the optimal TSP locations, and (3) define a CT-derived 2D parameter suitable for predicting the optimal TSP locations. Methods: Pre-procedural planning included multiplanar CT reconstruction, 3D segmentation, and 3DP. TSP was pre-procedurally simulated in vitro at six defined sites. Based on the position of the sheath, TSP sites were classified as optimal, sub-optimal, or non-optimal. The aim was to target the TSP in the recommended position during the procedure. Procedure progress was assessed post hoc by the operator. Results: Of 68 screened patients, 60 patients in five centres (mean age of 74.68 ± 7.64 years, 71.66% males) were prospectively analysed (3DP failed in one case, and seven patients did not finally undergo the procedure). In 55 patients (91.66%), TSP was performed in the optimal location as recommended by the 3DP. The optimal locations for TSP were postero-inferior in 45.3%, mid-inferior in... Transseptální punkce při intervenčním uzávěru ouška levé síně navigovaná pomocí 3D tisku a multiplanární CT rekonstrukce Abstrakt Úvod: Předkládaná práce hodnotí využití biatriálních 3D tištěných modelů pro navigaci transseptální punkce (TSP) u katetrizačního uzávěru ouška levé síně (LAAC). Cíle této práce jsou (1) testovat proveditelnost konceptu využití 3D tisku pro navigaci TSP, (2) analyzovat distribuci optimálních lokalizací TSP a (3) definovat 2D parametr odvozený z CT využitelný v predikci optimální lokalizace TSP. Metody: Preprocedurální příprava zahrnovala multiplanární CT rekonstrukci, 3D segmentaci a 3D tisk. TSP byla simulována preprocedurálně in vitro v 6 definovaných segmentech. V závislosti na pozici zavaděče byla místa TSP klasifikována jako optimální, suboptimální nebo neoptimální. Během procedury byly pro TSP následně zacíleny doporučené optimální segmenty. Zákrok byl post hoc hodnocen operatérem. Výsledky: Z 68 pacientů, kteří prošli screeningem, bylo prospektivně analyzováno 60 nemocných (průměrný věk 74,68 ± 7,64 let, 71,66 % mužů). U 55 nemocných (91,66 %) byla TSP provedena v optimální lokalizaci dle doporučení 3D tisku. Optimální lokalizace TSP byla v 45,3 % postero-inferiorní, v 45,3 % mid-inferiorní a v 37,7 % antero-inferiorní. Průměrný počet optimálních segmentů na jednoho... Keywords: uzávěr ouška levé síně; antikoagulace; antiagregace; gastrointestinální krvácení; transseptální punkce; 3D tisk; left atrial appendage closure; anticoagulants; antiplatelet treatment; comorbidity; gastrointestinal haemorrhage; transseptal puncture; 3D printing Available in a digital repository NRGL
Katetrizační uzávěr ouška levé síně

Transseptal puncture in left atrial appendage closure guided by 3D printing and multiplanar CT reconstruction Abstract Introduction: The presented study investigates the application of bi-atrial 3D ...

Hozman, Marek; Osmančík, Pavel; Bulava, Alan; Havránek, Štěpán
Univerzita Karlova, 2024

Vzpomínky na egejskou hraniční krajinu: Sounáležitost s Imvrosem (Gökçeadou/Ίμβρος)
Brody, Laura Nicole; Horová, Miroslava; Tsimouris, Giorgos; Carpentier, Nico
2024 - English
Zoning in on the Aegean island of Imvros - Gökçeada in Turkish and Ίμβρος in Greek - this thesis deploys the developing 'borderscape' lens to explore socio-political myths of belonging linked to processes of diaspora creation and return. By tracing diverse 'borderscaping' practices which have occurred on Imvros since its post-WWI cession to the newly-created Turkish nation- state and the exemption of its Greek-speaking inhabitants from the 1923 Greco-Turkish population exchange, it highlights a substantial shift between 'hegemonic borderscape' and 'counter-hegemonic borderscape' eras occurring on the island roughly in the early 1990s. Whereas the 'hegemonic borderscape' era is linked to the multifaceted impact(s) of Turkish nation-building on the forced displacement of Imvros' Greek-speaking inhabitants - and thus the parallel creation of the Imvriot diaspora - primarily between the 1960s and 1980s, the 'counter-hegemonic borderscape' era is instead linked to the unfolding diasporic return movement which has been partaken in by some members of the Imvriot diaspora since the early 1990s. Data for this thesis also draws on 42 interviews and 33 mental maps collected from first, second and third-generation members of the Imvriot diaspora who agreed to participate in a grounded theory ethnography conducted in... Tato disertační práce se zaměřuje na ostrov Imvros v Egejském moři - turecky Gökçeada a řecky Ίμβρος - a využívá rozvíjející se "hraniční krajinu" ke zkoumání sociálně-politických mýtů příslušnosti spojených s procesy vzniku a návratu diaspory. Sledováním rozmanitých úprav hraniční oblasti ("borderscaping practices"), k nimž na ostrově Imvros docházelo od jeho postoupení nově vzniklému tureckému národnímu státu po první světové válce a osvobození jeho řecky mluvících obyvatel od řecko-turecké výměny obyvatelstva v roce 1923, poukazuje na podstatný posun mezi "hegemonickou hraniční krajinou" a "proti-hegemonickou hraniční krajinou", k němuž na ostrově došlo zhruba na počátku 90. let 20. století. Zatímco éra "hegemonické hraniční krajiny" je spojena s mnohostranným dopadem (dopady) tureckého budování národa na nucené vysídlení řecky mluvících obyvatel Imvrosu - a tím i na paralelní vytvoření imvrijské diaspory - především mezi 60. a 80. lety 20. století, éra "proti-hegemonické hraniční krajiny" je naopak spojena s rozvíjejícím se hnutím za návrat diaspory, kterého se od počátku 90. let 20. století účastní někteří členové imvrijské diaspory. Podklady pro tuto práci tvoří také 42 rozhovorů a 33 kreslených map získaných od příslušníků první, druhé a třetí generace imvriotské diaspory, kteří souhlasili s účastí... Keywords: hranice|hraniční krajiny|hraniční imaginace|řecko-turecké hranice|příslušnost|politická příslušnost|sounáležitost|budování národa|národnostní menšiny|diasporní vlast|imbrijská diaspora|imvrijská diaspora|nucená migrace|výměna obyvatelstva|řecko-turecká výměna obyvatelstva|vytváření diaspor|návrat diaspor|diasporní identita|diasporní paměť|mezigenerační trauma|prostorová imaginace|Imbros|Imvros|Gökçeada|Ίμβρος; borders|borderscapes|border imaginations|Greek-Turkish borders|belonging|political belonging|belongingness|nation-building|national minorities|diaspora homeland|Imbriot diaspora|Imvriot diaspora|forced migration|population exchange|Greco-Turkish population exchange|diaspora creation|diaspora return|diasporic identity|diasporic memory|intergenerational trauma|spatial imagination|Imbros|Imvros|Gökçeada|Ίμβρος Available in a digital repository NRGL
Vzpomínky na egejskou hraniční krajinu: Sounáležitost s Imvrosem (Gökçeadou/Ίμβρος)

Zoning in on the Aegean island of Imvros - Gökçeada in Turkish and Ίμβρος in Greek - this thesis deploys the developing 'borderscape' lens to explore socio-political myths of belonging linked to ...

Brody, Laura Nicole; Horová, Miroslava; Tsimouris, Giorgos; Carpentier, Nico
Univerzita Karlova, 2024

Komplexita a výpočetní kapacita diskrétních dynamických systémů
Hudcová, Barbora; Mikolov, Tomáš; Aubrun, Nathalie; Kupsa, Michal
2024 - English
The central aim of this thesis is to study the concepts of "complexity" and "com- putational capacity" of discrete dynamical systems and to connect them to rigorously measurable properties. In the first part of the thesis, we propose a formal metric of a dis- crete system's complexity based on the numerical estimates of its asymptotic convergence time. We identify a critical region of systems corresponding to a phase transition from an ordered to a chaotic phase. Additionally, we complement this work by studying dynam- ical phase transitions of discrete systems analytically, using newly developed tools from statistical physics. Specifically, for a fixed discrete system, we demonstrate that varying its initial configurations can result in abrupt changes in the system's behaviour; and we describe exact positions of such transitions. The second part of this thesis is dedicated to analysing computational capacity of cellular automata via the notion of their relative simulation. Informally, we say that automaton B can simulate A if B can effectively reproduce any dynamics of A. We introduce a specific notion of automata simulation and formalize it in algebraic language. This allowed us to answer open questions about the computational capacity of cellular automata using well-established algebraic results. Namely,... Hlavním cílem této disertační práce je studovat pojmy "složitost" a "výpočetní kapa- cita" diskrétních dynamických systémů a propojit je s rigorózně měřitelnými vlastnostmi. V první části práce navrhujeme metodu, jak formálně měřit složitost diskrétních systémů, založenou na numerických odhadech jejich asymptotického času konvergence. Díky této metodě identifikujeme oblast komplexních systémů odpovídající fázovému přechodu z uspořádané do chaotické fáze. Tyto výsledky dále doplňujeme analytickým studiem fá- zových přechodů v diskrétních systémech s využitím nově vyvinutých nástrojů z oblasti statistické fyziky. Konkrétně pro diskrétní systémy z určité třídy ukazujeme, že variace počátečních konfigurací může vést k prudkým změnám chování systému, a popisujeme přesné polohy těchto přechodů. Druhá část této disertační práce se věnuje analýze vý- početní kapacity celulárních automatů prostřednictvím pojmu relativní simulace. Nefor- málně lze říci, že automat B simuluje A, pokud B umí efektivně reprodukovat jakoukoliv dynamiku A. Zavádíme konkrétní pojem simulace automatu a formalizujeme jej v al- gebraickém jazyce. To nám umožnilo zodpovědět otevřené otázky týkající se výpočetní kapacity celulárních automatů s využitím známých algebraických výsledků. Konkrétně dokazujeme, že určité třídy afinních automatů jsou... Keywords: diskrétní dynamické systémy|celulární automaty|dynamické fázové přechody|výpočetní kapacita; discrete dynamical systems|cellular automata|dynamical phase transitions|computational capacity Available in a digital repository NRGL
Komplexita a výpočetní kapacita diskrétních dynamických systémů

The central aim of this thesis is to study the concepts of "complexity" and "com- putational capacity" of discrete dynamical systems and to connect them to rigorously measurable properties. In the ...

Hudcová, Barbora; Mikolov, Tomáš; Aubrun, Nathalie; Kupsa, Michal
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases