Number of found documents: 184621
Published from to

Say on pay v zahraničních právních úpravách a v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu
Krejčiřík, Tomáš; Hurychová, Klára; Flídr, Jan
2024 - Czech
1 Say on pay in foreign legal regulation and in Czech Capital Market Undertakings Act Abstract Say on pay is a legal instrument for shareholders to influence and control executive remuneration in companies. This is done primarily through voting at general meetings, where companies seek shareholder approval when establishing remuneration. The Say on pay system, which is based on aligning the interests of the company, the shareholders and the directors, thus provides a formal mechanism for shareholders to express their views and preferences on executive remuneration. This thesis provides a comprehensive view of the EU Say on pay regulation for listed companies and begins with a historical overview of its development in Europe. It thoroughly describes the legal requirements imposed by the EU Directive and maps out in detail the obligations regarding transparency and shareholder engagement in executive remuneration matters. It then examines the process of implementing the EU Directive into national legal systems, focusing on the approaches of the Czech Republic and France. It examines in detail the legal frameworks of both countries and highlights the differences in their implementation of Say on pay regulation. For a comprehensive overview of the regulation, it is necessary to explain the legal requirements... Say on pay v zahraničních právních úpravách a v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu Abstrakt Say on pay je nástrojem pro akcionáře, který jim umožňuje uplatňovat vliv a kontrolu nad postupy odměňování vedoucích pracovníků ve společnostech. K tomu dochází především hlasováním na valné hromadě, kdy společnosti potřebují souhlas akcionářů při stanovování odměn. Systém Say on pay, který je založen na dosažení souladu mezi zájmy společnosti, akcionáři a členy orgánu, tak poskytuje akcionářům formální mechanismus k vyjádření jejich názorů a preferencí týkajících se odměňování vedoucích pracovníků společnosti. Tato práce poskytuje komplexní pohled na unijní regulaci Say on pay pro společnosti kótované na burze a začíná historickým přehledem jejího vývoje v Evropě. Pečlivě popisuje právní požadavky, které ukládá směrnice EU a podrobně mapuje povinnosti týkající se transparentnosti a zapojení akcionářů do záležitostí odměňování vedoucích pracovníků. Poté se zabývá procesem transpozice směrnice EU do národních právních systémů se zaměřením na přístupy České republiky a Francie. Podrobně zkoumá právní rámce obou zemí a poukazuje na rozdíly v jejich implementaci Say on pay úpravy. Pro komplexní přehled o úpravě je nutné objasnit právní požadavky na politiky odměňování a zprávy o odměňování, což je opět provedeno s... Keywords: say on pay; odměňování vedoucích pracovníků; veřejně obchodovatelné společnosti; say on pay; executive remunerations; listed companies Available in a digital repository NRGL
Say on pay v zahraničních právních úpravách a v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu

1 Say on pay in foreign legal regulation and in Czech Capital Market Undertakings Act Abstract Say on pay is a legal instrument for shareholders to influence and control executive remuneration in ...

Krejčiřík, Tomáš; Hurychová, Klára; Flídr, Jan
Univerzita Karlova, 2024

Právní postavení osob využívajících asistenci psů se speciálním výcvikem
Pěničková, Tereza; Koldinská, Kristina; Munková, Gabriela
2024 - Czech
Legal status of persons using assistance of dogs with special training Abstract The thesis deals with the legal status of persons using assistance of dogs with special training. The Czech legal system still lacks a definition of a dog with special training and its various types. The requirements for training, skills and marking of specially trained dogs are not regulated by Czech law at all. Despite the financial and time demands of special training, currently only an allowance is provided for the purchase of special equipment in the form of a guide dog. The legal regulation of the access rights of persons accompanied by a specially trained dog is fragmented into regulations of different legal force, the regulation of some areas is completely absent. In practice, the means of defense in case of unjustified denial of access to a person accompanied by a dog with special training encounter significant limits. The aim of the thesis is to give an overview of the current legal regulation of major aspects of the legal status of persons using assistance of dogs with special training. On this basis, the author proposes changes that can contribute to their full integration into society on an equal basis with others. The work is divided into four parts. In the first part, the author focuses on the concept of a person... Právní postavení osob využívajících asistenci psů se speciálním výcvikem Abstrakt Diplomová práce se zabývá problematikou právního postavení osob využívajících asistenci psů se speciálním výcvikem. V českém právním řádu nadále chybí definice psa se speciálním výcvikem a jeho jednotlivých druhů. Požadavky na výcvik, dovednosti a označení speciálně vycvičených psů nejsou českým právem upraveny vůbec. Navzdory finanční a časové náročnosti speciálního výcviku je v současné době poskytován pouze příspěvek na pořízení zvláštní pomůcky v podobě vodicího psa. Právní úprava přístupových práv osob v doprovodu psa se speciálním výcvikem je roztříštěná do předpisů různé právní síly, úprava některých oblastí je zcela opomenuta. Prostředky obrany při neoprávněném odepření přístupu osoby v doprovodu psa se speciálním výcvikem v praxi narážejí na zásadní limity. Cílem práce je podat přehled stávající právní úpravy stěžejních aspektů právního postavení osob využívajících asistenci psů se speciálním výcvikem. Na základě toho jsou autorkou navrženy změny, které mohou přispět k jejich plnohodnotné integraci do společnosti na rovnoprávném základě s ostatními. Práce je rozdělena do čtyř částí. V první části se autorka zaměřuje na pojetí osoby se zdravotním postižením, a to z pohledu mezinárodního práva a práva Evropské unie... Keywords: osoba se zdravotním postižením; pes se speciálním výcvikem; rovnoprávný přístup; person with disabilities; dog with special training; equal treatment Available in a digital repository NRGL
Právní postavení osob využívajících asistenci psů se speciálním výcvikem

Legal status of persons using assistance of dogs with special training Abstract The thesis deals with the legal status of persons using assistance of dogs with special training. The Czech legal system ...

Pěničková, Tereza; Koldinská, Kristina; Munková, Gabriela
Univerzita Karlova, 2024

Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí
Kolářová, Karolína; Fabšíková, Tereza; Svoboda, Petr
2024 - Czech
Voluntary instruments for environmental protection Abstract This diploma thesis focuses on voluntary instruments for environmental protection. The main aim is to provide a comprehensive overview of the most significant voluntary instruments, characterize them, demonstrate their practical applications, and analyse their legal regulation at the national, European, or international level. To adequately introduce the topic, the first part of this thesis is dedicated to environmental protection instruments in general. The second part delves into a group of voluntary instruments, providing a detailed description and historical context of their emergence within environmental policy. Subsequent sections of this thesis focus on selected voluntary instruments, categorized according to their assessed legal and practical relevance, for closer examination. The third part initially addresses voluntary environmental agreements (also known as agreements on protective conditions), which represent a relatively well-known legal concept in the national context and are regulated to varying extents by Law No. 114/1992 Coll., on Nature and Landscape Protection, as amended. The fourth part subsequently analyses two formalized environmental management systems, specifically EMS implemented according to the international standard ISO... Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí Abstrakt Tématem této diplomové práce jsou dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí. Hlavním cílem je vytvořit ucelený a komplexní přehled nejvýznamnějších dobrovolných nástrojů, charakterizovat je, demonstrovat způsoby jejich využití v praxi a také analyzovat jejich právní regulaci na národní, evropské anebo mezinárodní úrovni. Pro adekvátní představení tématu je úvodní část této práce věnována obecně nástrojům ochrany životního prostředí. Druhá část se detailněji zabývá již jen skupinou dobrovolných nástrojů, přičemž popisuje také historický kontext jejich vzniku v rámci environmentální politiky. Další části této práce se zaměřují na konkrétní dobrovolné nástroje, jež byly vybrány jako objekt bližšího zkoumání. Tyto nástroje jsou seřazeny podle jejich vyhodnocené právní a praktické relevance. V třetí části je proto nejprve věnována pozornost dobrovolným environmentálním dohodám (známým též jako dohody o ochranných podmínkách), které představují relativně známý právní institut v národním kontextu a jsou v různé míře upraveny zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších přepisů. Čtvrtá část následně analyzuje dva formalizované systémy environmentálního managementu, konkrétně EMS zaváděný dle mezinárodní normy ISO 14001 a... Keywords: dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí; dobrovolné dohody; EMAS; environmentální značení; voluntary instruments for environmental protection; voluntary agreements; EMAS; environmental labelling Available in a digital repository NRGL
Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí

Voluntary instruments for environmental protection Abstract This diploma thesis focuses on voluntary instruments for environmental protection. The main aim is to provide a comprehensive overview of ...

Kolářová, Karolína; Fabšíková, Tereza; Svoboda, Petr
Univerzita Karlova, 2024

Směrnice o preventivní restrukturalizaci a její implementaci do českého právního řádu
Vozka, Marek; Hurychová, Klára; Eichlerová, Kateřina
2024 - Czech
v anglickém jazyce This Master's Thesis conducts a comprehensive analysis of preventive restructuring within the framework of Czech insolvency law, focusing on its practical applicability and benefits for commercial corporations facing financial difficulties. Special attention is given to the European Union Directive on preventive restructuring, aimed at harmonizing approaches to solution of financial difficulties across member states and providing effective tools to prevent business failure. The thesis examines the legislative framework of preventive restructuring, analyzes its implementation into Czech legal system, and compares it with approaches in other countries. Through theoretical examination and empirical data analysis, this thesis assesses whether preventive restructuring can be a suitable tool for financial rehabilitation and whether it can fulfil the expectations associated with its introduction. Key findings indicate that although preventive restructuring represents a debtor-friendly and less procedurally demanding approach, its real impact on the business environment in the Czech Republic will be limited. Empirical data suggest that since the introduction of the Insolvency Act, there has not been a significant increase in cases where bankruptcy is resolved through reorganization,... Tato diplomová práce se věnuje komplexní analýze preventivní restrukturalizace v kontextu českého insolvenčního práva s důrazem na její praktickou aplikovatelnost a přínosy pro obchodní korporace čelící finančním obtížím. Zvláštní pozornost je věnována směrnici Evropské unie o preventivní restrukturalizaci, jejímž cílem je harmonizovat přístupy k řešení finančních problémů v členských státech a poskytnout efektivní nástroje pro předcházení úpadku podniků. Práce zkoumá legislativní rámec preventivní restrukturalizace, analyzuje její implementaci v českém právním řádu a srovnává ji s přístupy v jiných zemích. Na základě teoretického zkoumání a analýzy empirických dat práce hodnotí, zda preventivní restrukturalizace představuje vhodný nástroj pro sanaci a zda dokáže v praxi naplnit očekávání spojená s jejím zavedením. Hlavní zjištění ukazují, že přestože preventivní restrukturalizace představuje prodlužnický a procesně méně náročný přístup, její skutečný dopad na podnikatelské prostředí v České republice bude omezený. Empirická data naznačují, že od zavedení Insolvenčního zákona nedošlo k výraznému nárůstu případů, kdy by byl úpadek řešen prostřednictvím reorganizace, což při zohlednění společných znaků preventivní restrukturalizace a reorganizace naznačuje, že preventivní restrukturalizace se... Keywords: preventivní restrukturalizace; směrnice EU 2019; 1023; insolvenční právo; preventive restructuring; EU Directive 2019; 1023; insolvency law Available in a digital repository NRGL
Směrnice o preventivní restrukturalizaci a její implementaci do českého právního řádu

v anglickém jazyce This Master's Thesis conducts a comprehensive analysis of preventive restructuring within the framework of Czech insolvency law, focusing on its practical applicability and benefits ...

Vozka, Marek; Hurychová, Klára; Eichlerová, Kateřina
Univerzita Karlova, 2024

Oprávnění a povolení stavět
Charvátová, Veronika; Franková, Martina; Svoboda, Petr
2024 - Czech
The diploma thesis entitled Authorization and building permit deals with two basic approaches, authorization and permission to build. The aim of this work is to analyze the legal regulation of permits and building permits, with regard to the recodification of construction law. Given that this is a very current topic, it is therefore possible to bring new insight into this area as a result of the development of legislation. The work is divided into four separated logically connected parts. First, basic concepts relevant to the topic of the work are introduced. These are mainly the concepts of land and building, which are expressed in the context of various legal regulations. These are mostly delineations according to the Civil Code, the Cadastral Act and the Construction Act. The second part deals with the legal definition of the private right to build. In this part, private law titles are defined in particular and there is an effort to assess suitability for the implementation of the plan. The question of ownership is also addressed here, as a title entitling to construction. The acquisition of ownership rights and it is possible limitations are mentioned here. The issue of building permits is followed by another part, which is already under public law and deals with the issue of building permits.... Diplomová práce s názvem Oprávnění a povolení stavět se zabývá dvěma základními přístupy, oprávněním a povolením stavět. Cílem této práce je zejména analyzovat právní úpravu oprávnění a povolení stavět, a to s ohledem na rekodifikaci stavebního práva. Vzhledem k tomu, že se jedná o velice aktuální téma, je proto možné v důsledku vývoje právní úpravy přinést nový vhled do této oblasti. Práce je členěna do čtyřech samostatných logicky navazujících částí. Nejprve jsou představeny základní pojmy, které jsou pro téma práce relevantní. Jedná se zejména o pojmy pozemek a stavba, které jsou vyjádřeny v kontextu různé právní úpravy. Jedná se většinou o vymezení podle občanského zákoníku, katastrálního zákona a stavebního zákona. Druhá část se zabývá právním vymezením soukromoprávního oprávnění stavět. V této části jsou zejména vymezeny soukromoprávní tituly a je zde snaha o posouzení vhodnosti pro realizování záměru. Řešena je také otázka vlastnického práva, jakožto opravňujícího titulu ke stavbě. Zmíněno je nabývání vlastnického práva i jeho možné omezení. Na problematiku oprávnění stavět navazuje další část, která je již veřejnoprávní a věnuje se otázce povolení stavět. Této problematiky se dotkla zejména rekodifikace stavebního práva, a proto jsou zde shrnuty její východiska a nejdůležitější změny v... Keywords: Stavební právo; oprávnění stavět; povolení stavět; Construction law; construction entitlement; construction permit Available in a digital repository NRGL
Oprávnění a povolení stavět

The diploma thesis entitled Authorization and building permit deals with two basic approaches, authorization and permission to build. The aim of this work is to analyze the legal regulation of permits ...

Charvátová, Veronika; Franková, Martina; Svoboda, Petr
Univerzita Karlova, 2024

Správní tresty a ochranná opatření
Zeman, Jan; Prášková, Helena; Adamec, Martin
2024 - Czech
Administrative penalties and protective measures Summary The thesis deals with the topic of administrative penalties and protective measures in the Czech legal system. The aim is to comprehensively summarize the subject matter and to propose solutions for the shortcomings found. The information on their goal and function, the applicable legislation, the principles that govern them, the shortcomings in their application in practice and other aspects of the issue at hand were obtained mainly by studying and analyzing the legislation, the relevant professional literature as well as the applicable case law of the Constitutional Court as well as the Supreme Administrative Court. The first chapter of the thesis is dedicated to the principles of administrative punishment, focusing on those which, in according to the authors opinion, have the greatest influence on the content, relations and system of the types of administrative punishments and protective measures themselves. The second chapter is devoted to administrative punishments in general, their features, some differences between them and other legal consequences of unlawful conduct, and their other attributes. In the third chapter, the subchapters discuss the types of administrative punishments, the legal regulation of which can be found in Sections 45 to 50... Správní tresty a ochranná opatření Abstrakt Diplomová práce se zaobírá tématem správních trestů a ochranných opatření v Českém právním řádu. Cílem je komplexně shrnout předmětnou problematiku a navrhnout řešení k nalezeným nedostatkům. Informace o jejich účelu a funkci, platné právní úpravě, zásadách, které je ovládají, nedostatcích při jejich aplikování v praxi a dalších aspektech dané problematiky byly získány především studiem a rozborem právních norem, předmětné odborné literatury a rovněž aplikovatelné judikatury Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu. První kapitola práce je věnována zásadám správního trestání se zaměřením na ty z nich, které mají dle názoru autora největší vliv na obsah, vztahy a systém samotných druhů správních trestů a ochranných opatření. Druhá kapitola se věnuje správním trestům obecně, jejich znakům, některým rozdílům mezi nimi a ostatními právními následky protiprávního jednání a také jejich dalším atributům. Ve třetí kapitole jsou v jednotlivých podkapitolách rozebrány druhy správní trestů, jejichž právní úpravu nalezneme v § 45 až § 50 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a v poslední podkapitole jsou uvedeny příklady a krátké pojednání o některých druzích správních trestů, které můžeme nalézt ve zvláštních zákonech. Čtvrtá kapitola se... Keywords: Správní tresty; Ochranná opatření; Přestupkové právo; administrative penalties; protective measures; misdemeanour law Available in a digital repository NRGL
Správní tresty a ochranná opatření

Administrative penalties and protective measures Summary The thesis deals with the topic of administrative penalties and protective measures in the Czech legal system. The aim is to comprehensively ...

Zeman, Jan; Prášková, Helena; Adamec, Martin
Univerzita Karlova, 2024

Dohoda o vině a trestu a další alternativní trestní procedury
Hás, Petr; Montag, Josef; Drápal, Jakub
2024 - Czech
Agreement on guilt and punishment and alternative criminal proceedings Abstract This thesis deals with alternative criminal proceedings and agreement on guilt and punishment in the first place. The agreement on guilt an punishment as an institute has no tradition in the Czech legal order and was introduced into Czech law due to influence of common law. The agreement is seen as an alternative solution in comparison to usual criminal procedure which is shortened due to the aforementioned agreement. The crucial role is played by time - in which stage of criminal prosecution the agreement is concluded: if the conclusion of the agreement takes place immediately after the initiation of the criminal prosecution, later on but ahead of bringing an indictment or whether the agreement is entered into during judicial proceedings or later in a court of appeals. The agreement constitues possibility for a defendant and his defence lawyer to avoid criminal trial and bringing of indictment related to it. Proving guilt and collecting evidence are avoided too. All that is possible due to statement of the defendant that he or she commited deed for which the defendant is prosecuted. This thesis is divided into two main chapters. The first one is focused on the agreement as a whole, its legal definitions and on the point of view... Dohoda o vině a trestu a další alternativní trestní procedury Abstrakt Téma této práce se týká alternativních trestních procedur, přičemž na první místo řadí dohodu o vině a trestu. Jde o institut, který v českém právní řádu nemá žádnou tradici, byl do něj zařazen pod vlivem angloamerického práva a představuje alternativu ke klasickému průběhu trestního řízení, které bude při využití dohody zkráceno, přičemž za klíčovou lze považovat právě dobu sjednání dohody, zda se tak děje po zahájení trestního stíhání nebo později ale ještě před podáním obžaloby či až v rámci soudního stádia řízení, respektive v rámci řízení odvolacího. Dohoda představuje možnost, jak se vyhnout hlavnímu líčení a s tím souvisejícímu dokazování, podání obžaloby a také zdlouhavému opatřování důkazních prostředků, a to prohlášením osoby, proti níž se řízení vede, že spáchala skutek, pro který je stíhána. Práce je rozdělena do dvou kapitol, první z nich se zabývá charakteristikou dohody, jejím teoreticko-právním vymezením a její zákonnou úpravou v České republice. Následuje výčet přístupů k ní pohledem zahraničních právníků a ekonomů a pohled na dohodu ze strany základních zásad trestního procesu. Druhá kapitola pak je členěna do řady podkapitol, které se nejprve zabývají ekonomickým pohledem na trestní právo - na páchání trestných činů,... Keywords: dohoda o vině a trestu; odklony; efektivita využití vzácných zdrojů; agreement on guilt and punishment; diversions; efficiency of usage of scare resources Available in a digital repository NRGL
Dohoda o vině a trestu a další alternativní trestní procedury

Agreement on guilt and punishment and alternative criminal proceedings Abstract This thesis deals with alternative criminal proceedings and agreement on guilt and punishment in the first place. The ...

Hás, Petr; Montag, Josef; Drápal, Jakub
Univerzita Karlova, 2024

VLIV METEOROLOGICKÝCH PRVKŮ NA NEHODOVOST MOTOCYKLOVÉ DOPRAVY V JIHOČESKÉM KRAJI
UHLÍKOVÁ, Renata
2024 - Czech
Tato diplomová práce zkoumá vliv meteorologických prvků na nehodovost motocyklové dopravy v Jihočeském kraji od roku 2016 do roku 2020 včetně. Záměrem je porozumět, jaké jsou vzájemné vztahy mezi povětrnostními podmínkami a počtem motocyklových nehod. Práce využívá rozsáhlou policejní databázi motocyklových nehod a také meteorologických prvků jako je teplota, vítr, srážky, nový sníh a sluneční svit. Samotným základem je zcela nová a jedinečná metodika výzkumu, kterou podpořily tituly zabývající se touto problematikou. Ani v současné době neexistuje mnoho studií, které by se tomuto tématu věnovaly. Provedená analýza dat využívá korelační metodu, která je podpořena pomocí jednotlivých grafů u každého zkoumaného prvku. Výsledky této práce jsou, že největšími rizikovými prvky jsou prvky teplot a slunečního svitu. Roztříděná data a výzkum může dále poskytnout užitečné informace v dopravě a být výchozí studií k opatření zaměřená na zlepšení bezpečnosti motocyklistů na silnicích v různých povětrnostních podmínkách. This diploma thesis examines the influence of meteorological elements on the accident rate of the motorcycle traffic in the South Bohemian region from 2016 to 2020. The intention is to understand the interactions between the weather conditions and the number of motorcycle accidents. The thesis uses a wide and extensive police database of motorcycle accidents as well as meteorological elements such as temperature, wind, rain, new snow and sunshine. The base of the thesis is a new unique research methodology, which was supported by reports and literature dealing with this issue. Currently, there are not many studies devoted to this topic. The executed data analysis is using the correlation method, which is supported by individual graphs for each investigated element. The thesis result is finding that highest risk factor elements are temperature and sunshine. The segregated data and research can assist in traffic analysis and serve as a basic study for improving the safety of motorcyclist on roads in different weather conditions. Keywords: nehodovost motocyklů; meteorologické prvky; počasí; Jihočeský kraj; ochrana motocyklistů; motorcycle accidents; meteorological elements; weather; South Bohemian region; protection of motorcyclists Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
VLIV METEOROLOGICKÝCH PRVKŮ NA NEHODOVOST MOTOCYKLOVÉ DOPRAVY V JIHOČESKÉM KRAJI

Tato diplomová práce zkoumá vliv meteorologických prvků na nehodovost motocyklové dopravy v Jihočeském kraji od roku 2016 do roku 2020 včetně. Záměrem je porozumět, jaké jsou vzájemné vztahy mezi ...

UHLÍKOVÁ, Renata
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Analýza souladu deklarované úrovně učebnic německého jazyka pro ZŠ se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky z hlediska lexika
KOLÁŘOVÁ, Eva
2024 - Czech
Cílem diplomové práce je ukázat, zda učebnice německého jazyka obsahují slovní zásobu, která je adekvátní pro žáky druhého stupně základních škol a zda jsou v souladu se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky. Úvodní teoretická stať obsahuje informace o rozsahu a tematickém zaměření slovní zásoby na úrovni A1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a poukazuje na změny v pojetí výuky, ke kterým došlo v Dodatku k SERR z roku 2018. Empirická část diplomové práce je sepsána na základě detailní analýzy rozsahu slovní zásoby v učebnicových souborech na úrovni A1, které jsou aktuálně nabízeny pro výuku německého jazyka. Obsahuje popis metodologie výzkumného šetření a interpretaci výsledků s ohledem na výstupy pro Další cizí jazyk, které uvádí Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. V závěru práce jsou uvedena kritická místa výuky Dalšího cizího jazyka, která mohou zapříčiňovat přetěžování žáků. The aim of the diploma thesis is to show, whether the German language coursebooks contain vocabulary which is adequate for primary school pupils and whether they follow the Common European Framework of Reference for Languages. The introductory theoretical part contains information about the range and thematic focus of the A1 vocabulary according to the Common European Framework of Reference for Languages and points to the changes in the concept of teaching that occurred in the CEFR in 2018. The empirical part of the diploma thesis is based on a detailed analysis of the range of vocabulary in A1 level coursebooks that are currently offered for German language classes. It contains a description of the research methodology and the interpretation of the results regarding the outputs for another foreign language that are presented by the Framework Education Programme. In the conclusion of the thesis, there are some critical points of foreign language teaching that may lead to overloading pupils. Keywords: německý jazyk; jazyková úroveň; učebnicové soubory pro německý jazyk jako cizí jazyk; přetěžování žáků v hodinách německého jazyka; SERRJ; German language; level of a foreign language; coursebooks of German language as a foreign language; overloading pupils in German classes; CEFR Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Analýza souladu deklarované úrovně učebnic německého jazyka pro ZŠ se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky z hlediska lexika

Cílem diplomové práce je ukázat, zda učebnice německého jazyka obsahují slovní zásobu, která je adekvátní pro žáky druhého stupně základních škol a zda jsou v souladu se Společným evropským ...

KOLÁŘOVÁ, Eva
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Úloha zlata v centrálním bankovnictví
Kluzová, Denisa; Bažantová, Ilona; Dupáková, Lenka
2024 - Czech
Role of gold in central banking Abstract The first chapter is devoted to the characteristics of central banks as institutions that have a monopoly on the issue of cash money, conduct monetary policy and regulate the banking system. The first central banks emerged in the 17th century. However, they differed from the contemporary central banks. Their primary task was to provide financial resources to the sovereign. They gradually gained more power over time and became the central banks that exist today. Contemporary central banks usually have powers such as issuing cash money, conducting monetary policy, regulation and supervision of the banking sector. Central banks compile their balance sheets, which are statements of the amount and structure of assets and liabilities. Gold is among the items that appear on central bank balance sheets. The second chapter is important for understanding how the gold standard function. It explains concepts such as the pure standard and the modified gold standard, which covers the gold bullion standard, the gold reserve standard and the gold exchange standard. The third chapter describes the evolution of the gold standard since the 1930s when monetary blocks, consisting of states with similiar views on the continuation of the gold standard, were formed. These included the gold... Úloha zlata v centrálním bankovnictví Abstrakt První kapitola se věnuje charakteristice centrálních bank jako institucí, které mají emisní monopol na hotovostní peníze, provádějí měnovou politiku a regulují bankovní systém. První centrální banky vznikaly v 17. století. Od nynějších centrálních bank se však odlišovaly. Jejich primárním úkolem bylo poskytovat finanční prostředky panovníkovi. Postupně získávaly více pravomocí a staly se z nich centrální banky, které existují nyní. Novodobé centrální banky mají většinou pravomoci jako je emise hotovostních peněz, provádění měnové politiky a regulace spojená s dohledem nad bankovním sektorem. Centrální banky sestavují své bilance, které jsou výkazem o výši a struktuře aktiv a pasiv. V rozvahách centrálních bank se mimo jiné objevuje i zlato. Druhá kapitola je důležitá pro pochopení fungování zlatého standardu. Objasňuje pojmy jako je čistý zlatý standard a modifikovaný zlatý standard, který zahrnuje standard zlatého slitku, standard zlaté rezervy a standard zlaté devizy. Ve třetí kapitole je sepsán vývoj zlatého standardu od 30. let 20. století, kdy vznikaly tzv. měnové bloky sdružující státy s podobnými názory na pokračování zlatého standardu. Mezi měnové bloky patřily Zlatý blok sdružující státy jako Francie, Švýcarsko či Československo; Librový blok složený... Keywords: zlato; centrální bankovnictví; zlatý standard; gold; central banking; gold standard Available in a digital repository NRGL
Úloha zlata v centrálním bankovnictví

Role of gold in central banking Abstract The first chapter is devoted to the characteristics of central banks as institutions that have a monopoly on the issue of cash money, conduct monetary policy ...

Kluzová, Denisa; Bažantová, Ilona; Dupáková, Lenka
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases