Number of found documents: 21036
Published from to

Život a Šoa. Zkušenosti první a druhé generace českých přeživších
Kalousová, Eva; Havelka, Miloš; Šalanda, Bohuslav; Frommer, Benjamin
2024 - Czech
Eva Kalousová Abstract of dissertation The topic of the dissertation is transfer of the trauma from the holocaust from the first to the second generation of survivors where we deal with the specific development in Czech lands and Israel and partly in Germany and Great Britain and we observe members of the former Jewish community in Uherský Brod and survivors connected with it. The dissertation focuses on traditional symptoms of the transfer and investigates if they were present in researched families or not and why, on the identities of survivors and their children and on the differences in memory of the first and second generations. Key words: Czech Jews, Jewish history, holocaust, transfer of trauma from the holocaust, memory, identity Eva Kalousová Abstrakt disertační práce Tématem předkládané práce je přenos traumatu z holocaustu z první na druhou generaci přeživších, přičemž se práce zabývá specifiky vývoje v rodinách v českých zemích a v Izraeli a částečně v Německu a ve Velké Británii a sleduje členy bývalé židovské obce v Uherském Brodě a souvěrce s ní propojené. Práce se zaměřuje na tradiční symptomy přenosu a na to, zda se ve zkoumaných rodinách objevily, nebo ne a proč, na identitu přeživších a jejich děti a na to, jaký je rozdíl v paměti mezi první a druhou generací přeživších. Klíčová slova: Čeští Židé, židovská historie, holocaust, přenos traumatu z holocaustu, paměť, identita Available in a digital repository NRGL
Život a Šoa. Zkušenosti první a druhé generace českých přeživších

Eva Kalousová Abstract of dissertation The topic of the dissertation is transfer of the trauma from the holocaust from the first to the second generation of survivors where we deal with the specific ...

Kalousová, Eva; Havelka, Miloš; Šalanda, Bohuslav; Frommer, Benjamin
Univerzita Karlova, 2024

Histopatologie a molekulární biologie nádorů gastrointestinálního traktu
Červenková, Lenka; Souček, Pavel; Eckschlager, Tomáš; Pivovarčíková, Kristýna
2024 - Czech
The incidence and mortality of gastrointestinal cancers are at a level that represents a serious problem. These tumours have non-specific clinical symptoms, which often results in late diagnosis. In recent years, there have been significant advances in the identification and monitoring of molecular markers of tumour changes in the diagnosis, prognosis and treatment of these diseases. However, clinical oncology still faces a shortage of such biomarkers. The aim of this study was to find new biomarkers that correlate especially with prognostic indicators and predictors of treatment response or chemoresistance in gastrointestinal tract cancers. This thesis is based on 5 studies addressing ductal adenocarcinoma of the pancreas, colorectal cancer and hepatocellular carcinoma using IHC and molecular methods. All studies were performed using archival formalin-fixed paraffin-embedded samples. The main results include immunohistochemical evidence of protein expression of MRP2, SLC22A3 and SUR1/ABCC8 transporters and its significant association with the prognosis of pancreatic adenocarcinoma. Patients without SLC22A3 protein expression in the apical membrane were found to have significantly shorter disease-free and overall survival. We found longer disease-free survival in patients with positive membrane... Souhrn Incidence a mortalita nádorů gastrointestinálního traktu jsou na úrovni, která představuje závažný problém. Tyto nádory mají nespecifické klinické příznaky, a proto často dochází k pozdní diagnóze. V posledních letech byl zaznamenán výrazný pokrok v oblasti vyhledávání a sledování molekulárních ukazatelů nádorových změn v diagnostice, prognóze a léčbě těchto onemocnění. Klinická onkologie se však stále potýká s nedostatkem takovýchto biomarkerů. Cílem této práce bylo najít nové biomarkery pro nádory gastrointestinálního traktu, které by korelovaly zejména s prognostickými ukazateli a prediktory léčebné odpovědi či chemorezistence. Dizertační práce je založena na 5 studiích věnujících se duktálnímu adenokarcinomu pankreatu, kolorektálnímu karcinomu a hepatocelulárnímu karcinomu s použitím imunohistochemických a molekulárních metod. Všechny studie byly provedeny na archivních parafínových blocích. K hlavním výsledkům patří imunohistochemicky prokázaná proteinová exprese transportérů MRP2, SLC22A3 a SUR1/ABCC8 a její významná souvislost s prognózou adenokarcinomu pankreatu. Bylo zjištěno, že pacienti bez exprese proteinu SLC22A3 v apikální membráně mají signifikantně kratší přežití bez nemoci i celkové přežití. U pacientů s pozitivní membránovou expresí MRP2 i SLC22A3 jsme nalezli delší přežití bez... Keywords: Duktální adenokarcinom pankreatuKolorektální karcinomHepatocelulární karcinomImunohistochemieSekvenování nové generace; Pancreatic ductal adenocarcinomaColorectal cancerHepatocellular carcinomaImmunohistochemistryNext generation sequencing Available in a digital repository NRGL
Histopatologie a molekulární biologie nádorů gastrointestinálního traktu

The incidence and mortality of gastrointestinal cancers are at a level that represents a serious problem. These tumours have non-specific clinical symptoms, which often results in late diagnosis. In ...

Červenková, Lenka; Souček, Pavel; Eckschlager, Tomáš; Pivovarčíková, Kristýna
Univerzita Karlova, 2024

Proměňující síla pohybu: rozhovor mezi Mauricem Merleau-Ponty a Marcelem Maussem a jeho vliv na soudobou teologii.
Žukauskienė, Gilija; Kočandrle Bauer, Kateřina; Noble, Timothy; Nitsche, Martin
2024 - English
Keywords: Marcel Mauss; Maurice Merleau-Ponty; Marcel Jousse; André Leroi-Gourhan; Pierre Bourdieu; Louis-Marie Chauvet; Michel de Certeau; movement; body; transformative power Available in a digital repository NRGL
Proměňující síla pohybu: rozhovor mezi Mauricem Merleau-Ponty a Marcelem Maussem a jeho vliv na soudobou teologii.

Žukauskienė, Gilija; Kočandrle Bauer, Kateřina; Noble, Timothy; Nitsche, Martin
Univerzita Karlova, 2024

With a little help from my friends: "understanding the roles and importance of the millipede gut microbiome"
NWEZE, Julius Eyiuche
2024 - English
This research aimed to elucidate the role and importance of the millipede gut microbiome in cellulose digestion by using inhibitors to disrupt potential host-symbiosis and assessing their effects on millipede digestion and overall health. It involved the first comprehensive profiling of microbial communities within the hindgut and faeces of two distinct millipede species: Epibolus pulchripes, a tropical species found on the East African coast, and Glomeris connexa, a temperate species native to Central Europe. Although both species share a similar detritivorous lifestyle, they differ in size and gut redox conditions, with G. connexa being smaller (10-17 mm) than E. pulchripes (130-160 mm). The study also revealed the potential of the hindgut bacterial community in breaking down complex polysaccharides and recycling nutrients. It described the active bacterial community vital for certain processes and the extent of the millipedes' dependence on them. Additionally, the research provided a comprehensive investigation of viral communities in the hindguts of the two millipedes and their role in enhancing metabolism and modulating microbial composition. Furthermore, it introduced a new perspective that millipedes primarily ingest litter to gain access to microbial biomass (primarily fungal), which they and their gut microbiota consume. This research aimed to elucidate the role and importance of the millipede gut microbiome in cellulose digestion by using inhibitors to disrupt potential host-symbiosis and assessing their effects on millipede digestion and overall health. It involved the first comprehensive profiling of microbial communities within the hindgut and faeces of two distinct millipede species: Epibolus pulchripes, a tropical species found on the East African coast, and Glomeris connexa, a temperate species native to Central Europe. Although both species share a similar detritivorous lifestyle, they differ in size and gut redox conditions, with G. connexa being smaller (10-17 mm) than E. pulchripes (130-160 mm). The study also revealed the potential of the hindgut bacterial community in breaking down complex polysaccharides and recycling nutrients. It described the active bacterial community vital for certain processes and the extent of the millipedes' dependence on them. Additionally, the research provided a comprehensive investigation of viral communities in the hindguts of the two millipedes and their role in enhancing metabolism and modulating microbial composition. Furthermore, it introduced a new perspective that millipedes primarily ingest litter to gain access to microbial biomass (primarily fungal), which they and their gut microbiota consume. Keywords: Millipedes; Epibolus pulchripes; Glomeris connexa; hindgut; microbes; virsues; plant litter; methane; metagenomics; metatranscriptomics; RNA-SIP; CARD-FISH; polysacchride degradation; nitrogen cycling; sulphur cycling; acetogenesis; urolytic bacteria; protists Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
With a little help from my friends: "understanding the roles and importance of the millipede gut microbiome"

This research aimed to elucidate the role and importance of the millipede gut microbiome in cellulose digestion by using inhibitors to disrupt potential host-symbiosis and assessing their effects on ...

NWEZE, Julius Eyiuche
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Intervalové lineární programování
Garajová, Elif; Hladík, Milan; Kearfott, Ralph Baker; Bartl, David
2024 - English
Interval linear programming provides a modern approach for handling optimization problems affected by various sources of interval-valued uncertainty. Given lower and upper bounds on the inexact data, the model represents a set of linear programs with coefficients that can be independently perturbed within the respective ranges. The thesis forms a systematic study of the optimality properties of interval linear programs and their solutions. Building on the existing research, we present a compilation of results published by the author, which fill in some of the gaps in the state-of-the-art literature on interval programming. We first examine the effects of standard transformations used in linear programming on the optimal solutions and optimal values of interval programs. Then, we characterize the properties of feasibility, optimality and (un)boundedness in the weak and in the strong sense (i.e. whether a property holds for some or for each scenario) and we analyze computational complexity of the associated decision problems. Further, we focus on the optimal solutions and prove that several related decision problems are (co)NP-hard even for interval programs with a fixed constraint matrix. We also show an integer programming reformulation useful in computing the optimal value range and discuss other concepts... Intervalové lineární programování představuje moderní přístup k řešení optimalizač- ních úloh s daty zatíženými intervalovou neurčitostí. Úloha intervalového lineárního pro- gramování reprezentuje množinu klasických úloh lineárního programování takových, že koeficienty jednotlivých úloh mohou být nezávisle perturbovány mezi zadanými dolními a horními mezemi. Práce předkládá ucelený přehled vlastností týkajících se optimality v úlohách intervalového lineárního programování a jejich řešeních. Práce kompiluje exis- tující výzkum s důrazem na výsledky publikované autorkou, které přispěly k rozšíření a doplnění stavu poznání problematiky intervalového programování. Nejprve jsou uva- žovány standardní transformace mezi obvyklými formulacemi klasických úloh lineárního programování, pro které je zkoumán jejich vliv na optimální řešení a optimální hodnoty v intervalových úlohách. Dále jsou charakterizovány vlastnosti přípustnosti, optimality a (ne)omezenosti ve slabém resp. silném smyslu (t.j. zda je vlastnost pozorována pro ale- spoň jeden scénář resp. pro všechny scénáře), spolu s charakterizacemi je také zkoumána výpočetní složitost rozhodovacích problémů souvisejících s testováním těchto vlastností. Speciálně, práce ukazuje, že některé z těchto problémů jsou (co)NP-těžké dokonce i pro úlohy intervalového... Keywords: Lineární program|Intervalová data|Optimalita|Slabé a silné vlastnosti; Linear program|Interval data|Optimality|Weak and strong properties Available in a digital repository NRGL
Intervalové lineární programování

Interval linear programming provides a modern approach for handling optimization problems affected by various sources of interval-valued uncertainty. Given lower and upper bounds on the inexact data, ...

Garajová, Elif; Hladík, Milan; Kearfott, Ralph Baker; Bartl, David
Univerzita Karlova, 2024

Pochopený autor: Hermeneutické zkoumání publiky vytvářených interpretací autora jako produktivní praxe za textem
Pavlíčková, Tereza; Carpentier, Nico; Kuzmičová, Anežka; Hermes, Joke
2024 - English
in English This project builds on the tradition of audience research that theoretically and empirically established that meaning is formed in the negotiation between the text and the reader, that the audiences are agentic, their interpretation of media is contextual and situated, and that they have the potential to resist the media. It argues that it is important to explore people's attention to different sources: who is listening, to whom, and why - and asks how people understand the notion of an author that they encounter in the interpretation of factual media texts, and how this interpretation is brought back into the interpretative act. The thesis subscribes to philosophical hermeneutics as an overarching theoretical as well as methodological framework to devise a concept of an understood author that is a result of the interpretative act, where the author imagined and anticipated by the reader (in the form of prior knowledge and prejudices) is encountered and actualised by the author inscribed into the text. I carried out 28 in-depth face-to-face interviews with Czechs born between 1948-1963 to explore participants' experiences and relationship with media and media authors. Employing hermeneutical analysis, the focus is not to capture what is an author, but how it happened to be so. The... v českém jayzce Tento projekt staví na tradici výzkumu publik, který teoreticky a empiricky ustavil, že tvorba významu textu je výsledkem vyjednávání mezi textem a čtenářem, že publika mají potenciál odolávat tlaku médií a že jejich interpretace mediálních textů jsou ukotveny v daném historickém a kulturním kontextu. Cílem projektu je rozšířit tento záběr a zdůraznit, že je rovněž důležité zkoumat komu publika naslouchají, proč, a jak. Hlavní otázkou projektu tedy je, jak lidé chápou a vnímají autory, se kterými se setkávají při interpretaci textů faktických médií, a jak je toto chápání zpětně určující v interpretaci textů. Práce se hlásí k filozofické hermeneutice jako zastřešujícímu teoretickému i metodologickému rámci, na jehož základě proponuje koncept pochopeného autora. Tvrdí, že, pochopený autor je výsledkem interpretačního aktu, kde se autor, jako čtenářovo předporozumění setkává s autorem vepsaným do textu, který čtenářovu představu autora v daném momentu interpretace aktualizuje. V empirické části bylo provedeno 28 hloubkových osobních rozhovorů s Čechy narozenými mezi lety 1948-1963, s cílem zaznamenat jejich zkušenosti a jejich vztah k médiím a mediálním autorům. Cílem empirické části není zachytit, "co je autor", ale jak se daným autor stává. Z analýzy dat vyplývá, že chápání autora je... Keywords: autor; fakticky obsah; hlas; interpretace; porozumění; rozhovory; utváření smyslu; zprávy; Audiences; author; interpretation; factual content; interviews; meaning making; news; understanding; understood author; voice Available in a digital repository NRGL
Pochopený autor: Hermeneutické zkoumání publiky vytvářených interpretací autora jako produktivní praxe za textem

in English This project builds on the tradition of audience research that theoretically and empirically established that meaning is formed in the negotiation between the text and the reader, that the ...

Pavlíčková, Tereza; Carpentier, Nico; Kuzmičová, Anežka; Hermes, Joke
Univerzita Karlova, 2024

Problematika penitenciárního zacházení s mladistvými odsouzenými
Svoboda, Oto; Šotolová, Eva; Bajcura, Lubomír; Jůzl, Miloslav
2024 - Czech
The thesis Issues of Penitentiary Treatment of Juvenile Convicts analyses current penitentiary approaches to male juvenile prisoners in the Czech Republic which is the aim of this thesis. The characteristics of juvenile convicts as a specific group of prisoners are discussed in the theoretical part. Juveniles are further described from a criminological perspective in relation to the specifics of committing an illegal activity, from a penological perspective in relation to punitive actions, and from a penitentiary perspective in relation to the execution of the punitive action. The thesis also presents the Prison Service of the Czech Republic as well as the penitentiary treatment of juvenile convicts in Slovakia. The empirical research itself focuses on the analysis and characteristics of the penitentiary treatment of juvenile convicts in Czech prisons which are profiled for juvenile males. The qualitative research using a case study and a structured interview was conducted as a part of the empirical research. KEY WORDS Juvenile convicts, prison, illegal activity, treatment, education, upbringing, delinquency, crime, penology, restorative justice, penitentiary studies Disertační práce Problematika penitenciárního zacházení s mladistvými odsouzenými analyzuje současné penitenciární přístupy s mladistvými odsouzenými muži v České republice, což je také cílem disertační práce. V teoretické části je provedena charakteristika mladistvých odsouzených jakožto specifické skupiny vězněných osob. Mladiství jsou dále vystihováni z kriminologického pohledu ve vztahu ke specifikům při páchání protiprávní činnosti, z penologického pohledu ve vztahu k trestnímu opatření, z penitenciárního pohledu ve vztahu k výkonu trestního opatření. V disertační práci je dále představena Vězeňská služba České republiky a penitenciární zacházení s mladistvými odsouzenými na Slovensku. Vlastní empirické šetření se zaměřuje na analýzu a charakteristiku penitenciárního zacházení s mladistvými odsouzenými v českých věznicích, které jsou profilovány pro mladistvé muže. V rámci empirického šetření byl proveden kvalitativní výzkum, v němž byly uplatňovány metody výzkumu kazuistika a strukturovaný rozhovor. KLÍČOVÁ SLOVA mladiství odsouzení, vězení, protiprávní činnost, zacházení, vzdělávání, výchova, delikvence, kriminalita, penologie, restorativní justice, penitenciaristika Keywords: mladiství odsouzení; vězení; protiprávní činnost; zacházení; vzdělávání; výchova; delik-vence; kriminalita; penologie; restorativní justice; penitenciaristika; juvenile convicts; prison; illegal activity; treatment; education; upbringing; delinquency; crime; penology; restorative justice; penitentiary studies Available in a digital repository NRGL
Problematika penitenciárního zacházení s mladistvými odsouzenými

The thesis Issues of Penitentiary Treatment of Juvenile Convicts analyses current penitentiary approaches to male juvenile prisoners in the Czech Republic which is the aim of this thesis. The ...

Svoboda, Oto; Šotolová, Eva; Bajcura, Lubomír; Jůzl, Miloslav
Univerzita Karlova, 2024

Život, společnost a politika ve vztahu k náboženství v Ugaritu v pozdní době bronzové
Válek, František; Antalík, Dalibor; Miglio, Adam E.; Vita, Juan Pablo
2024 - English
The presented dissertation attempts to cover some aspects of the extensive topic of religion at Ugarit, an ancient site on the Syrian Mediterranean coast at the very end of the Late Bronze Age (late 14th to early 12th century BC). Religion is explored here in relation to everyday, social, and political life. It is based on theassumption thatreligion isnotmerelya matterof theologicalconceptsand mythological narratives but is, first and foremost, a way of living in the world. Religion does not exist as a distinctly separate sphere of life but runs through the whole spectrum of human existence in different forms and with varying intensity. The present work discusses this broadly defined topic from several very different perspectives. After the first introductory chapter comes the second part, in which religion is set in the broader context of the surrounding world. The surrounding landscape, mountains, rivers, seas, forests, skies, mineral resources, etc., have a considerable, though not straightforward, influence on lived religion. Social and historical contexts are also considered as essential factors. In the third chapter, the thesis focuses on one of the central concepts of religious life in Ugarit: divinity. Here, the ways in which divinity manifests itself in the availablesources are explored.... Předkládaná disertační práce se snaží komplexněji postihnout velice široké téma náboženství v Ugaritu, starověké lokalitě ležící na Syrském pobřeží Středozemního moře, v samotném závěru pozdní doby bronzové (konec 14. až začátek 12. stol. př. n. l.). Náboženství je zde zkoumáno ve vztahu ke každodennímu, společenskému a politickému životu. Vychází z předpokladu, že náboženství není pouze záležitostí teologických konceptů a mytologických narativů, ale že je to především způsob života ve světě. Náboženství neexistuje jako jasně oddělená sféra života, ale prochází v různých formách a s různou intenzitou celým spektrem lidské existence. Toto široce vymezené téma předkládaná práce probírá z několika velmi odlišných perspektiv. Po první, úvodní kapitole, přichází na řadu druhá část, ve které je náboženství zasazeno do širšího kontextu okolního světa. Okolní krajina, pohoří, řeky, moře, lesy, obloha, zdroje nerostného bohatství, a podobně, mají na žité náboženství nezanedbatelný, byť ne přímočarý, vliv. Stejně tak jsou důležité sociální a historické kontexty. Ve třetí kapitole se práce zaměřuje na jeden z ústředních konceptů náboženského života v Ugaritu: božství. Zde jsou prozkoumávány způsoby, jakými se božství manifestuje v dostupných pramenech. Konceptualizace božství je ukázána jako velice... Keywords: Ugarit|náboženství starověkého Předního východu|náboženství starověké Sýrie|božství|žité náboženství|náboženství a právo|ekonomie náboženství|věštění|pečetě|chrámy|onomastika|korespondence|kult|materiální náboženství|sociální mýtus|náboženství a politika; Ugarit|religions of the ancient Near East|religions of ancient Syria|divinity|lived religion|religion and law|economics of religion|divination|seals|temples|onomastics|correspondence|cult|material religion|social myth|religion and politics Available in a digital repository NRGL
Život, společnost a politika ve vztahu k náboženství v Ugaritu v pozdní době bronzové

The presented dissertation attempts to cover some aspects of the extensive topic of religion at Ugarit, an ancient site on the Syrian Mediterranean coast at the very end of the Late Bronze Age (late ...

Válek, František; Antalík, Dalibor; Miglio, Adam E.; Vita, Juan Pablo
Univerzita Karlova, 2024

Makromolekulární cesty k přípravě bio-inspirovaných hierarchicky strukturovaných povrchů
Wang, Yu-Min; Pop-Georgievski, Ognen; Kostka, Libor; Sedláček, Ondřej
2024 - English
Biomedical applications often rely on surface adherent architectures such as polymer brushes to prevent adverse nonspecific interactions between materials used in biomedicine and contacting biological fluids. Commonly, "grafting-to" (GT) and "grafting-from" (GF) methods are used to attain the polymer brush architecture on various surfaces. This study investigates the grafting density and antifouling effectiveness of poly[N-(2-hydroxypropyl) methacrylamide] (poly(HPMA)) brushes synthesized via reversible addition-fragmentation chain-transfer (RAFT) polymerization, employing both GT and GF techniques. To determine the molar masses of solution-born and GF poly(HPMA), size exclusion chromatography (SEC) equipped with multiple angle laser light scattering (MALS) and atomic force microscopy (AFM)-based single-molecule force spectroscopy (SMFS) were combined and thoroughly used. Furthermore, the impact of solvent effects on polymer brush propagation kinetics during the concomitant surface-initiated- (SI-) RAFT process between surface and solution was investigated. Experimental findings revealed discrepancies between GF and solution-born poly(HPMA) chains. Notably, solvent composition influenced both the propagation rate and the inferred grafting density of surface-grafted poly(HPMA) due to variations in... Pro potlačení nežádoucích nespecifických interakcí mezi materiály používanými v biomedicínských aplikacích a biologickými tekutinami se často využívá pokrytí jejich povrchu polymerními kartáči. Modifikaci je možnou provést metodou "roubování na" (GT) nebo "roubování z" (GF). Tato práce se zabývá studiem hustoty roubování a účinnosti proti zanášení u poly[N-(2-hydroxypropyl) methakrylamidových] (poly(HPMA)) kartáčů syntetizovaných pomocí polymerace s vratným adičně-fragmentačním přenosem řetězce (RAFT) s využitím technik GT i GF. Ke stanovení molárních hmotností poly(HPMA) připraveného v roztoku a na povrchu byla kombinována a důkladně využita rozměrově vylučovací chromatografie (SEC) vybavená více úhlovým detektorem rozptylu světla (MALS) a silová spektroskopie jedné molekuly (SMFS) založená na mikroskopii atomárních sil (AFM). Dále byl zkoumán vliv rozpouštědla na kinetiku růstu polymerních kartáčů během povrchově iniciované polymerizace (SI-RAFT). Byly experimentálně zjištěny rozdíly mezi řetězci poly(HPMA) narostlými z povrchu a vzniklými v roztoku. Zejména složení rozpouštědla ovlivnilo rychlost propagace i odvozenou hustotu roubování z povrchu narostlého poly(HPMA) v důsledku změn v botnání polymeru, které se připisují vodíkovým vazbám. Tato práce využívá kombinace metod SEC-MALS a AFM-SMFS... Keywords: makromolekulární chemie,povrchová modifikace; povrchová analýza; řízené polymerace; biomimetiká; macromolecular chemistry; surface modification; surface analysis; controlled polymerizations; biomimetics Available in a digital repository NRGL
Makromolekulární cesty k přípravě bio-inspirovaných hierarchicky strukturovaných povrchů

Biomedical applications often rely on surface adherent architectures such as polymer brushes to prevent adverse nonspecific interactions between materials used in biomedicine and contacting biological ...

Wang, Yu-Min; Pop-Georgievski, Ognen; Kostka, Libor; Sedláček, Ondřej
Univerzita Karlova, 2024

Magnetické nanočástice s antibakteriálními vlastnostmi: Syntéza, charakterizace a biologické použití
Shatan, Anastasiia-Bohdana; Horák, Daniel; Kaman, Ondřej; Matějíček, Pavel
2024 - English
In response to the escalating global threat of antibiotic resistance, innovative strategies are imperative. This thesis focuses on surface-engineered magnetic nanoparticles (MNPs) with potent antibacterial properties, aiming to combat antibiotic resistance effectively. Specifically, uniform 16-nm Fe3O4 nanoparticles were synthesized via oleic acid-stabilized thermal decomposition of Fe(III) oleate in a high-boiling organic solvent. Optionally, 8-nm γ-Fe2O3 particles were obtained by coprecipitation of Fe2+ and Fe3+ salts in a basic medium. For the application of antibacterial MNPs in biological media, water-dispersible nanoparticles were required. Hence, original magnetic particles containing hydrophobic oleic acid (OA) coating were modified with silica using a water-in-oil reverse microemulsion. Subsequent modification with (3-mercaptopropyl)trimethoxysilane and decoration with silver nanoclusters yielded Fe3O4@SiO2-Ag nanoparticles. Additionally, neat Fe3O4 particles were coated with Sipomer PAM-200 containing both phosphate and methacrylic groups, facilitating attachment to the iron oxide and enabling (co)polymerization with 2-(dimethylamino)ethyl methacrylate and/or 2- tert-butylaminoethyl methacrylate. Furthermore, γ-Fe2O3 nanoparticles were rendered antimicrobial through modification with... V reakci na eskalující globální hrozbu rezistence bakterií vůči antibiotikům jsou nezbytné inovativní strategie na bázi nonotechnologií. Tato dizertační práce se zaměřuje na povrchově upravené magnetické nanočástice s vysokou antibakteriální aktivitou s cílem účinně bojovat proti rezistenci vůči antibiotikům. Konkrétně byly syntetizovány uniformní 16-nm Fe3O4 nanočástice teplotním rozkladem Fe(III) oleátu za stabilizace kyselinou olejovou ve vysokovroucím organickém rozpouštědle. Připraveny byly rovněž 8-nm částice γ-Fe2O3 koprecipitací Fe2+ a Fe3+ solí v zásaditém porostředí. Pro aplikace antibakteriálních částic v biologických médiích bylo zapotřebí, aby byly dobře dispergovatelné ve vodě. Proto byly magnetické částice obsahující hydrofobní povlak kyseliny olejové upraveny silikou v reverzní mikroemulzi voda v oleji. Následovala modifikace (3-merkaptopropyl)trimethoxysilanem a úprava stříbrnými nanoklastry, což vedlo ke vzniku Fe3O4@SiO2-Ag nanočástic. Kromě toho byly holé Fe3O4 částice pokryty Sipomerem PAM-200 obsahujícím fosfátové a methakrylátové skupiny usnadňující připojení k oxidu železa a umožňující (ko)polymerizaci s 2- (dimethylamino)ethyl-methakrylátem a/nebo 2-tert-butylaminoethyl-methakrylátem. Aby byly γ-Fe2O3 nanočástice antimikrobiální, byly modifikovány biokompatibilním dextranem... Keywords: Magnetické; nanočástice; polymer; antibakteriální vlastnosti; Magnetic; nanoparticles; polymer; antibacterial properties Available in a digital repository NRGL
Magnetické nanočástice s antibakteriálními vlastnostmi: Syntéza, charakterizace a biologické použití

In response to the escalating global threat of antibiotic resistance, innovative strategies are imperative. This thesis focuses on surface-engineered magnetic nanoparticles (MNPs) with potent ...

Shatan, Anastasiia-Bohdana; Horák, Daniel; Kaman, Ondřej; Matějíček, Pavel
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases