Used filters (3)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 2595
Published from to

Komentovaný překlad vybraných částí knihy "Jóga mezi e-maily" od Heleny Nehasilové
Fišerová, Anna; Winter, Astrid; Heinz, Christof
2024 - German
The subject of this bachelor's thesis is an annotated translation of selected chapters from the book Jóga mezi e-maily by Helena Nehasilová. In this book, the author deals with the topic of a healthy lifestyle in the office with the help of yoga practice. The thesis is divided into a practical and a theoretical part: the first part is a translation of the original text from Czech into German and the second part is a commentary on the translation. The commentary consists of a translation analysis of the source text based on Christiane Nord's method, translation methods, translation difficulties and possible solutions. Předmět bakalářské práce je komentovaný překlad vybraných kapitol z knihy Jóga mezi e-maily od Heleny Nehasilové. Autorka se v této knize zabývá zdravím životním stylem v kanceláři s pomocí jógové praxe. Práce je rozdělená na praktickou a teoretickou část: první část tvoří překlad výchozího textu z češtiny do němčiny a druhou část odborný komentář. Komentář se skládá z překladatelské analýzy výchozího textu podle Christiane Nordové, z překladatelské metody, překladatelských problémů a možných řešení. Keywords: komentovaný překlad|překladatelské problémy|jóga|kancelář; annotated translation|translation problems|yoga|office Available in a digital repository NRGL
Komentovaný překlad vybraných částí knihy "Jóga mezi e-maily" od Heleny Nehasilové

The subject of this bachelor's thesis is an annotated translation of selected chapters from the book Jóga mezi e-maily by Helena Nehasilová. In this book, the author deals with the topic of a healthy ...

Fišerová, Anna; Winter, Astrid; Heinz, Christof
Univerzita Karlova, 2024

Dědictví dvorského románu v německém jazyce a literatuře: Trubadúrská lyrika v současném rakouském dramatu
Pulimanti, Alessandro; Weinberg, Manfred; Cornejo, Renata; Nelva, Daniela
2024 - German
The aim of this doctoral thesis is to reflect on the influence that the Romance tradition has had on the work of Peter Handke. One play and three novels were selected as the corpus of the thesis, all of which were analysed from a textual perspective and all of which displayed the influence of the mystical-medieval tradition in a particularly original way. The research will be divided into three macro-sections: the first macro-section will focus on the influence of the Grail-Parzival universe on Handke's work, while the second will analyse the revival of the Latin hagiographic dimension. Finally, the third macro-topic will address the re-interpretation, through a modern lens, of the Spanish mystical tradition. In view of future studies regarding the influence of the Romance cultural dimension on Handke's work, this dissertation intends to demonstrate how the chivalric-medieval tradition and the mystical tradition itself become, for the Austrian author, a tool used to re-interpret the present and his own biographical past in light of themes and elements apparently distant from the current times, yet still profoundly connected to them. Tato disertační práce si klade za cíl reflektovat vliv tradičních znaků romance na dílo Petera Hankeho. Korpus této práce tvoří jedna divadelní hra a tři romány, které jsou zde analyzovány z textového hlediska. V dílech, kterým je zde věnována pozornost se vliv mysticko- středověké tradice projevil zvlášť originálním způsobem. Výzkum bude rozdělen do tří makro sekcí: první makro sekce bude zkoumat to, jakým způsobem bylo Handkeho dílo ovlivněno konvencemi příběhů o svatém grálu a Parsifalovi, druhá bude analyzovat oživení románského hagiografického rozměru a třetí makro sekce se zaměří na reinterpretaci španělské mystické tradice z dnešního, moderního, úhlu pohledu. S očekáváním toho, že v budoucnu budou vznikat studie týkající se vlivu romance na Handkeho dílo, chce tato disertační práce poukázat na to, jak se tradice rytířského středověkého románu a tradice mysticismu samotná stává pro rakouského autora nástrojem, kterým reinterpretuje současnost a vlastní biografickou minulost za pomoci témat a prvků zdánlivě vzdálených době současné, ale přesto s nimi hluboce provázané. Keywords: Peter Handke|Svatý grál|Parsifal|Španělský mysticismus|Motiv 'sníh'|Textová analýza|Komparativní metoda; Peter Handke|Holy Grail|Parzival|Spanish Mysticism|Topic of 'Snow'|Textual Analysis|Comparative Method Available in a digital repository NRGL
Dědictví dvorského románu v německém jazyce a literatuře: Trubadúrská lyrika v současném rakouském dramatu

The aim of this doctoral thesis is to reflect on the influence that the Romance tradition has had on the work of Peter Handke. One play and three novels were selected as the corpus of the thesis, all ...

Pulimanti, Alessandro; Weinberg, Manfred; Cornejo, Renata; Nelva, Daniela
Univerzita Karlova, 2024

Greenwashing v jazyku reklamy
Pimperová, Žofie; Lobenstein-Reichmann, Anja; Bučková, Tamara
2024 - German
Today, environmental protection and sustainability issues are also becoming increasingly important as climate change progresses rapidly. With this, the number of companies claiming to be environmentally friendly and doing something for the climate is growing. They present their commitments in sustainability reports, paint their brands green and invest in advertising portraying them as great fighters against climate change. When these statements are false, such advertising can be described as greenwashing. But it can be hard to spot. The aim of this bachelor thesis is to analyze the linguistic devices in advertising related to the topic of sustainability and to find out which ones are repeated. First, the language of advertising and greenwashing will be introduced, then the methods of analysis, and, finally, individual examples of advertisements will be characterized and analyzed. Certain keywords, metaphors, syntax and corpus will be considered in the analysis. The work of Nina Janich, Peter Grice or Armin Burkhardt will also be used as a starting point for the analysis. Finally, the advertising posters, videos or other advertising texts of specific companies (IKEA, RWE, C&A, Shell, DB, REWE and Frosch) will be critically examined and compared with other climate promises of the companies in... V současné době jsou témata ochrany životního prostředí a udržitelnosti stále důležitější také proto, že klimatická změna rychle postupuje. S tím roste počet podniků, které tvrdí, že jsou šetrné k životnímu prostředí a dělají něco pro klima. Prezentují svoje závazky ve zprávách o udržitelnosti, malují své značky nazeleno a investují do reklamy, v níž jsou zobrazeny jako velcí bojovníci proti změnám klimatu. Jestliže tyto výroky neodpovídají pravdě, mohou být tyto reklamy označeny za greenwashing. Ten ale může být těžké poznat. Cílem této bakalářské práce je analyzovat jazykové prostředky v reklamě, jež se týká tématu udržitelnosti, a zjistit, které z nich se opakují. Nejprve budou představeny jazyk reklamy a greenwashing, poté metody analýzy a nakonec budou charakterizovány a rozebrány jednotlivé příklady reklam. Při analýze budou posouzena určitá klíčová slova, metafory, syntax a slovní zásoba. Jako výchozí bod analýzy budou také použity práce Niny Janich, Petera Grice nebo Armina Burkhardta. Na závěr budou reklamní plakáty, videa nebo další reklamní texty konkrétních firem (IKEA, RWE, C&A, Shell, DB, REWE a Frosch) zkoumány kriticky a porovnány s dalšími klimatickými sliby daných podniků, aby bylo možné posoudit, zda tyto reklamy odpovídají definici greenwashingu, nebo zda skutečně ukazují, co... Keywords: jazyk reklamy; greenwashing; udržitelnost; lingvistická analýza; the language of advertising; greenwashing; sustainibility; linguistic analysis Available in a digital repository NRGL
Greenwashing v jazyku reklamy

Today, environmental protection and sustainability issues are also becoming increasingly important as climate change progresses rapidly. With this, the number of companies claiming to be ...

Pimperová, Žofie; Lobenstein-Reichmann, Anja; Bučková, Tamara
Univerzita Karlova, 2024

Sny protagonistek o společenském vzestupu v románu Irmgard Keunové Gilgi, jedna z nás a Elfriede Jelinkové Milovnice
Zittová, Adéla; Broukalová, Jindra; Markvartová, Eva
2024 - German
This thesis concerns the theme of female protagonists' dreams of social advancement in two novels, Gilgi, One of Us by Irmgard Keun and Women as Lovers by Elfriede Jelinek. It is divided into three main parts, with the introductory part focusing on the novel Gilgi, One of Us, the second part on Women as Lovers, and the final part on a comparative analysis of the protagonists' dreams of social ascent. Before the analysis itself, the first two chapters initially offer a theoretical background to the books in the form of a cultural and literary context and an introduction to the author's life. Thus, in the case of Gilgi, One of Us, the focus lies primarily on society during the Weimar Republic, the concept of the new woman is introduced, and as far as the literary context is concerned, the literature of the new objectivity is discussed. The analysis shows that the protagonist Gilgi corresponds to the concept of the new woman. Her inner attitude, built on diligence and discipline, is the basis for her ambitious dreams of getting as far as possible through her own efforts. In the case of The Women as Lovers the status of women in the second half of the 20th century is underlined, the feminist-oriented literature of the 1970s is introduced, and the protagonists Brigitte and Paula are portrayed as women... Tato práce se zabývá tématem snů ženských protagonistek o společenském vzestupu ve dvou románech: Gilgi, jedna z nás od Irmgard Keunové a Milovnice od Elfriede Jelinekové. Práce je rozdělena do tří hlavních částí, přičemž úvodní část se věnuje románu Gilgi, jedna z nás, druhá část románu Milovnice a závěrečná část srovnávací analýze snů protagonistek o společenském vzestupu. První dvě kapitoly nabízí před samotnou analýzou nejprve teoretické pozadí knih v podobě kulturního a literárního kontextu a úvodu do života auterek. Tedy v případě knihy Gilgi, jedna z nás je pozornost zaměřena především na společnost v období Výmarské republiky, je představen koncept nové ženy a co se literárního kontextu týče, je pojednáno o literatuře nové věcnosti. Z analýzy vyplývá, že hlavní hrdinka Gilgi odpovídá konceptu nové ženy. Její vnitřní postoj, postavený na píli a disciplíně, je základem pro její ambiciózní sny dostat se co nejdál vlastním přičiněním. V případě knihy Milovnice je vyzdvihnuto postavení žen v druhé polovině 20. století, je představena feministicky orientovaná literatura 70. let 20. století a jsou přiblíženy hlavní hrdinky Brigitte a Paula. Ty jsou vykresleny jako ženy, které se nedokáží samy ve společnosti posunout a sny o vzestupu jsou závislé na jejich mužích. Ze závěrečného porovnání snů... Keywords: Nová žena; sny o vzestupu; společnost; svatba; nezávislost; láska; New woman; dreams of advancement; society; marriage; independence; love Available in a digital repository NRGL
Sny protagonistek o společenském vzestupu v románu Irmgard Keunové Gilgi, jedna z nás a Elfriede Jelinkové Milovnice

This thesis concerns the theme of female protagonists' dreams of social advancement in two novels, Gilgi, One of Us by Irmgard Keun and Women as Lovers by Elfriede Jelinek. It is divided into three ...

Zittová, Adéla; Broukalová, Jindra; Markvartová, Eva
Univerzita Karlova, 2024

Ars inveniendi jako filosofická metoda. Ehrenfried Walther von Tschirnhaus (1651-1708) a jeho aplikovaná teorie poznání
Vrtílka, Pavel; Palkoska, Jan; Makovský, Jan; Plassmeyer, Peter
2023 - German
The primary topic of this dissertation is the theory of knowledge, and the logic which based on it, and contained in the main philosophical-logical work Medicina mentis, sive artis inveniendi præcepta generalia. Its author was philosopher, mathematician, naturalist, and inventor of the early Enlightenment Ehrenfried Walther von Tschirnhaus (1651-1708). Tschirnhaus' concept of inventive logic is denoted by the standard term ars inveniendi, i. e. the art of discovery, the art of invention, or the art of inventing something. In the introduction and conclusion of this thesis, Tschirnhaus's concept is placed in the context of traditional topica universalis (Τοπικά), which most often operate with the notion of ars inveniendi, coined by Cicero. Parts of this work are devoted to related topics such as philosophical anthropology and ethics, which the philosopher understands as special sciences derived from the four empirical principles. So far, only three sub-studies in the standard history of philosophy which could be classified under Spinozian and Leibnizian studies have been devoted to this historical topic. This paper aims to analyse the primary literature comprising the first and second editions of the Medicina mentis, including other relevant parts of the corpus of texts in question. Based on this... Základním tématem této disertační práce je teorie poznání a z ní vycházející logika obsažená v hlavním filosoficko-logickém díle Medicina mentis, sive artis inveniendi præcepta generalia, jehož autorem je filosof, matematik, přírodovědec a vynálezce z období raného osvícenství Ehrenfried Walther von Tschirnhaus (1651-1708). Tschirnhausův koncept inventivní logiky je označen tradičním pojmem ars inveniendi neboli umění objevovat, umění vynalézat nebo také umění k něčemu dospět. V úvodu a závěru této práce je Tschirnhausovo pojetí začleněno do kontextu klasické univerzální topiky, která s pojmem ars inveniendi, jehož autorem je Cicero, nejčastěji operuje. Části této práce jsou věnovány souvisejícím tématům, jako je filosofická antropologie a etika, které filosof chápe jako speciální vědy odvozené ze čtyř empirických principů. Této historické problematice, která by se ve standardních dějinách filosofie dala zařadit do spinozovských a leibnizovských studií, jsou dosud věnovány jen tři dílčí studie. Cílem této práce je analýza primární literatury zahrnující první a druhé vydání Medicina mentis včetně dalších relevantních částí daného textového korpusu. Na základě tohoto rozboru je rekonstruován Tschirnhausův myšlenkový vývoj a jeho inspirativní zdroje. Dalším cílem, který se odráží v samotné struktuře... Keywords: Tschirnhaus|Ehrenfried Walther von|1651-1708|ars inveniendi|inventivní logika|teorie poznání|etika|filosofická antropologie|racionalismus|empirismus; Tschirnhaus|Ehrenfried Walther von|1651-1708|ars inveniendi|inventive logic|theory of knowledge|ethics|philosophical anthropology|rationalism|empiricism Available in a digital repository NRGL
Ars inveniendi jako filosofická metoda. Ehrenfried Walther von Tschirnhaus (1651-1708) a jeho aplikovaná teorie poznání

The primary topic of this dissertation is the theory of knowledge, and the logic which based on it, and contained in the main philosophical-logical work Medicina mentis, sive artis inveniendi præcepta ...

Vrtílka, Pavel; Palkoska, Jan; Makovský, Jan; Plassmeyer, Peter
Univerzita Karlova, 2023

Vztah evaluativity a neurčitosti na příkladu složených neurčitých zájmen v češtině
Rybová, Martina; Martínek, František; Berger, Tilman; Šimík, Radek
2023 - German
1 Abstract (English) The thesis deals with the relation between the complex semantic concepts of evaluativity and indefiniteness. The core of the thesis is a corpus-based case study of indefinite pronouns in Czech. Whether or not the indefinite pronouns serve except as indefinite markers also as markers of evaluative meaning, is left aside in the relevant literature. The present studies are only restricted to a few notices about this possible relation. The discovering of such relation follows an assertion of many evaluativity researchers that the expressions with such a function can accumulate in a clause or in a context. As a result, a new methodological approach, so-called lexicography-driven collocation analysis, is proposed here. This approach is based on the comparison between the definition of meaning, which is offered by a monolingual dictionary, and between meaning which a collocate obtains in contact with an in- definite pronoun. With respect to both the collocate is marked with a value from the evaluativity scale. These values enable a comparison, both regarding the evaluative or neutral meaning of the item and regarding the polarity of the evaluative meaning (positive vs. negative). The assignment of these values is subject to criteria defined in advance. In addition, morphosyntactic construc-... 1 Abstrakt (česky) Disertační práce se zabývá vztahem mezi dvěma komplexními sémantickými koncepty, eva- luativitou a neurčitostí. Jádro práce představuje korpusová případová analýza neurčitých zájmen v češtině. Tomu, do jaké míry a jestli vůbec mohou neurčitá zájmena kromě neurčité reference nést také evaluativní význam, byla doposud sotva věnována pozornost. Některé práce se z tohoto hlediska omezují pouze na několik málo konstatování, která ale nejsou podložena podrobnějším průzku- mem. Při předkládaném výzkumu se vychází z toho, že se výrazy s hodnoticí funkcí často ve výpo- vědi či v kontextu sdružují, tedy že tíhnou ke spojování se s podobně polarizovanými výrazy. V souvislosti s tímto poznatkem je v práci představen nový metodologický přístup, tzv. lexikogra- ficky řízená kolokační analýza. Tato metoda spočívá ve srovnání významu, který u daného kolo- kátu uvádí výkladový slovník, s významem, jehož daný kolokát nabývá ve spojení s neurčitým zájmenem. Jak vzhledem ke slovníkové definici, tak vzhledem k samotnému spojení je kolokátu přiřazena hodnota na předem definované evaluativní škále. Tyto dvě hodnoty následně umožnují vzájemné srovnání, jak co se týče evaluativity či neutrality samotné, tak co se týče směru případ- ného evaluativního významu (pozitivní vs. negativní). Přiřazování těchto hodnot... Keywords: evaluativita|neurčitost|neurčité zájmeno|sémantika|významový posun|gramatikalizace|kolokace|slovník|korpus internetových textů|čeština; evaluativity|indefiniteness|indefinite pronoun|semantics|meaning shift|grammaticalization|collocation|dictionary|web crawled corpus|Czech Available in a digital repository NRGL
Vztah evaluativity a neurčitosti na příkladu složených neurčitých zájmen v češtině

1 Abstract (English) The thesis deals with the relation between the complex semantic concepts of evaluativity and indefiniteness. The core of the thesis is a corpus-based case study of indefinite ...

Rybová, Martina; Martínek, František; Berger, Tilman; Šimík, Radek
Univerzita Karlova, 2023

Fenomén nového. Pokus o metaproblém ve filozofii
Hodec, Markus E.; Sepp, Hans Rainer; Stenger, Georg; Schmiedl-Neuburg, Hilmar
2023 - German
The present work on the phenomenon of the new sees itself as an introductory structure of kainology. In doing so, it is pursuing two goals. On the one hand, it seeks the establishment of a new philosophical concept and an independent philosophical method, kainology. On the other hand, the main scope of this investigation applies to the problematization of the phenomenon of the new. In order to take a systematic look at the new, the work is divided into three sections, each of which produces its own partial result. The first section deals with the history of the new. Exemplifying the ontological opposition of Heraclitus and Parmenides, the new emerges as a phenomenon that can be treated more precisely in terms of becoming rather than in terms of being. The second section is dedicated to the method. The kainological method is based on the one hand on dialectics as formulated by Hegel and further developed by Adorno. On the other hand, kainology borrows from the method of phenomenology, namely Husserl's. The complementarity of the two pioneering achievements results in four main methodological elements for kainology: first person singular, from fact to Wesen, the included middle and subject-object. After the history of the new has been traced and the method of kainology established, it is time to examine the... Die vorliegende Arbeit am Phänomen des Neuen versteht sich als einleitender Aufbau der Kä- nologie. Damit verfolgt sie zwei Ziele. Einerseits handelt es sich um die Etablierung eines neuen philosophischen Begriffes und einer eigenständigen philosophischen Methode, der Känologie. Andererseits gilt der Hauptumfang dieser Untersuchung der erst beginnenden Problematisie- rung des Phänomens des Neuen. Um die systematische Betrachtung des Neuen vorzunehmen, ist die Arbeit in drei Abschnitte geteilt, die jeweils ein eigenes Teilergebnis hervorbringen. Der erste Abschnitt beschäftigt sich mit der Geschichte des Neuen. Exemplarisch Bezug nehmend auf die ontologische Opposition von Heraklit und Parmenides, weist das Neue sich als Phänomen aus, das präziser behandelt werden kann in Hinblick auf das Werden, anstatt in Hinblick das Sein. Der zweite Abschnitt widmet sich der Methode. Die känologische Methode stützt sich dabei einerseits auf die Dialektik, wie sie von Hegel formuliert und von Adorno weiterentwickelt wird. Anderseits bezieht Känologie Anleihen bei der Methode der Phänomenologie, namentlich der Husserlschen. Aus der gegenseitigen Ergänzung beider Pionierleistungen ergeben sich für die Känologie vier methodologische Hauptelemente: Erste Person Singular, Vom Datum zum Wesen, Das eingeschlossene Dritte und... Keywords: Neu; das Neue; Känologie; καινός; νέος; Werden; Bewegung; Statik; Dynamik; Kontinuität; Bruch; Wiederkehr; Sprung; Fortschritt; Eschatologie; Totalität; Vorläufigkeit; Negation; Dia- lektik; Phänomenologie; Kreativität; Innovation; das Neue als Ware; Heraklit; Hegel; Husserl; Adorno; New; the New; Kainology; καινός; νέος; becoming; movement; static; dynamic; continuity; break; return; leap; progress; eschatology; totality; provisionality; negation; dialectics; phenomenology; creativity; innovation; the New as a commodity; Heraclitus; Hegel; Husserl; Adorno Available in a digital repository NRGL
Fenomén nového. Pokus o metaproblém ve filozofii

The present work on the phenomenon of the new sees itself as an introductory structure of kainology. In doing so, it is pursuing two goals. On the one hand, it seeks the establishment of a new ...

Hodec, Markus E.; Sepp, Hans Rainer; Stenger, Georg; Schmiedl-Neuburg, Hilmar
Univerzita Karlova, 2023

Komentovaný překlad tří vybraných článků z časopisu Fórum ochrany přírody 01/2022
Zejdová, Eliška; Winter, Astrid; Heinz, Christof
2023 - German
Fórum ochrany přírody 01/2022 1 ANALÝZY A KOMENTÁŘE 2022 01 Fórumochrany přírody NOVÉ VÝZVY OCHRANY PŘÍRODY BILANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET V OCHRANĚ PŘÍRODY Fórum ochrany přírody 01/20222 EDITORIAL Vážené čtenářky a čtenáři, nacházíme se v bodu, který vyzývá nejen k ohlédnutí a rekapitulaci předcházejícího obdo- bí, ale na tomto základě i k plánování budouc- nosti. Alespoň do té míry, do jaké jí objektivně plánovat lze. Proč se máme ohlížet a kout nové plány? Roz- hodně ne(jen) kvůli válce na Ukrajině, která jistě na dlouhou dobu znatelně změní priority vlády, státu, i postoje společnosti. Na podzim 2021 se ustavila nová vláda, a s ní i vize prostřednic- tvím jejího programu. To je po předcházejících osmi letech ve stojatých až stagnujících vodách zásadní změna, a snad i naděje. Proto jsme pro vás v tomto čísle připravili mozaiku názo- rů vybraných expertů na uplynulé období, ale také představení nového ideového směřování Ministerstva životního prostředí. Je zřejmé, že současným problémem není ab- sence legislativních nástrojů, strategií, a dopo- sud v zásadě ani nedostatek finančních a per- sonálních kapacit. Co chybělo, je nesoulad mezi plány, strategickým plánováním a faktickou im- plementací. Z určitého úhlu pohledu samozřej- mě není "lidí a peněz" nikdy dost. Takový pohled ovšem nereflektuje omezené... Bachelorarbeit Kommentierte Übersetzung von drei ausgewählten Artikeln aus der Zeitschrift Fórum ochrany přírody 01/2022 vorgelegt von Eliška Zejdová Matrikelnummer: 3740767 Erstbetreuer (Universität Leipzig) : Dr. Christof Heinz Zweitbetreuerin (Univerzita Karlova) : Dr. Astrid Winter Leipzig, August 2023 Selbstständigkeitserklärung Ich erkläre hiermit, dass ich zur Anfertigung der vorliegenden Arbeit keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel und keine nicht genannte fremde Hilfe in Anspruch genommen habe. Alle Zitate aus der Primär- und Sekundärlitertur, einschließlich Zitaten aus Internetquellen und von elektronischen Datenträgern, habe ich an der jeweiligen Textstelle markiert (direkte Zitate in Anführungszeichen) und einschließlich der zugehörigen Seitenangabe belegt. Die verwendete Primär- und Sekundärliteratur habe ich mit vollständigen bibliographischen Daten in der Bibliographie am Ende der Arbeit alphabetisch gelistet. Bei Internetquellen habe ich mein Zugriffsdatum mit angegeben. Die Arbeit wurde nicht für andere Prüfungszwecke verwendet. Mir ist bekannt, dass eine unwahrheitsgemäße Erklärung als Täuschung im Sinne von § 13 (3) in Verbindung mit § 21 (1) der Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Interkulturelle Kommunikation und Translation Tschechisch-Deutsch an der... Keywords: ochrana přírody|Natura 2000|Zelená dohoda|dotace|Evropská komise; environment protection|Natura 2000|Green Deal|subsidies|European Comission Available in a digital repository NRGL
Komentovaný překlad tří vybraných článků z časopisu Fórum ochrany přírody 01/2022

Fórum ochrany přírody 01/2022 1 ANALÝZY A KOMENTÁŘE 2022 01 Fórumochrany přírody NOVÉ VÝZVY OCHRANY PŘÍRODY BILANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET V OCHRANĚ PŘÍRODY Fórum ochrany přírody 01/20222 EDITORIAL ...

Zejdová, Eliška; Winter, Astrid; Heinz, Christof
Univerzita Karlova, 2023

In Corpore sano, mens sana? Román Corpus Delicti (2009) od Juli Zeh a aktuální koronavirové diskurzy v České republice a v Německu
Talácková, Barbora; Charvát, Filip; Zbytovský, Štěpán
2023 - German
The book Corpus Delicti by Juli Zeh, published in 2009, has become very relevant and much discussed with the appearance of the Covid pandemic. The media often uses words such as "prophetic" and "visionary" because the book describes themes and events that are too reminiscent of the realities during the pandemic. This work analyzes the work and the political system it describes, along with its jurisprudence and positions in society. It also reconstructs the discourses of freedom and security in the 21st century and the Corona discourses related to them. Subsequently, a comparison of Corpus Delicti and the Corona discourses is made, focusing mainly on differences and parallels between the political systems. Kniha Corpus Delicti od Juli Zeh, vydaná v roce 2009, se stala velmi aktuální a hojně diskutovanou v souvislosti s výskytem pandemie Covid. Média často používají slova jako "prorocký" a "vizionářský", protože kniha popisuje témata a události, které až příliš připomínají realitu během pandemie. Tento článek analyzuje dílo a politický systém, který popisuje, spolu s jeho judikaturou a pozicemi ve společnosti. Rekonstruovány jsou jak diskurzy svobody a bezpečnosti v 21. století, tak s nimi související diskurzy ohledně Coronavirové pandemie. Následně je provedeno srovnání Corpus Delicti a coronavirových diskurzů, přičemž je pozornost věnována především rozdílům a paralelám mezi oběma politickými systémy. Keywords: diskurzy|koronavirus|Juli Zeh|Corpus Delicti|Německo|Česká republika|volby|zdravotní diktatura|analýza|zdraví|pandemie; discourses|Coronavirus|Juli Zeh|Corpus Delicti|Germany|Czech Republic|elections|health dictatorship|analysis|health|pandemic Available in a digital repository NRGL
In Corpore sano, mens sana? Román Corpus Delicti (2009) od Juli Zeh a aktuální koronavirové diskurzy v České republice a v Německu

The book Corpus Delicti by Juli Zeh, published in 2009, has become very relevant and much discussed with the appearance of the Covid pandemic. The media often uses words such as "prophetic" and ...

Talácková, Barbora; Charvát, Filip; Zbytovský, Štěpán
Univerzita Karlova, 2023

Co je "změna klimatu"? Vyjednávání významu v současném diskursu.
Černý, Jan; Dovalil, Vít; Vachková, Marie
2023 - German
In this paper will be investigated what is the actual meaning of climate change (Klimawandel). Since it is a problem of semiotic nature, Peirce's conception of the sign, especially the assignation of signifier to the signified, will be taken as a starting point. This is the fundamental principle of the pragmatic approach to meaning (negotiation of meaning). Language corpora and lexical feature maps (SOMs) are used to analyze the language context of climate change (Klimawandel). It will be examined how meaning is currently defined in dictionaries of the German language. Texts from politics, industry and science are analyzed to shed light on the process of negotiating of meaning in these contexts. This paper also aims to make a general contribution to the discussion on climate change. Tato práce se zabývá otázkou, jaký je skutečný význam spojení změna klimatu (Klimawandel). Jelikož se jedná o problém sémiotické povahy, práce vychází z Peircova pojetí znaku, zejména z přiřazování označujícího k označovanému. Jedná se o základní princip pragmatického přístupu k významu (negotiation of meaning). K analýze jazykového prostředí slova Klimawandel (klimatická změna) jsou využity jazykové korpusy a mapy (SOM). Je osvětleno, jak je význam v současnosti definován ve slovnících německého jazyka. Analyzovány jsou texty z oblasti politiky, průmyslu a vědy, aby mohl být přiblížen proces vyjednávání významu v těchto kontextech. Cílem této práce je také přispět obecně k diskusi o klimatické změně. Keywords: klimatická změna|vyjednávání významu|negotiation of meaning|pragmatika|sémiotika|znak; climate change|negotiation of meanin|pragmatics|semiotics|sign Available in a digital repository NRGL
Co je "změna klimatu"? Vyjednávání významu v současném diskursu.

In this paper will be investigated what is the actual meaning of climate change (Klimawandel). Since it is a problem of semiotic nature, Peirce's conception of the sign, especially the assignation of ...

Černý, Jan; Dovalil, Vít; Vachková, Marie
Univerzita Karlova, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases