Number of found documents: 7
Published from to

Řízení rizik procesů, zařízení a bezpečnost složitých technických děl
Procházková D.; Procházka J.; Dostál V.
2021 - Czech
Publikace „Řízení rizik procesů, zařízení a bezpečnost složitých technických děl “ je věnována rizikům a jejich řízení ve prospěch bezpečnosti. Obsahuje tři části. V úvodní části je řešen problém, jak propojit existující normy a standardy, které obsahují poznatky celých generací odborníků s poznatky získanými zpracováním původních dat pomocí inženýrských metod pro práci s riziky. V další části jsou výsledky komplexních výzkumů vybraných oblastí a obsahuje 6 prací. Poslední část obsahuje 15 sdělení, která obsahují odborné výsledky dílčích problémů, které jsou spojené s riziky a jejich řízením ve prospěch bezpečnosti. Publikace obsahuje výsledky z širokého spektra oborů, které přispívají k řízení a vypořádání rizik ve prospěch bezpečnosti. Články obsahují výsledky: teoretických studií; zpracování rozsáhlých datových souborů; experimentálních prací; a shrnující zkušenosti z praxe. Keywords: risk; safety; security; reliability; technical facility; technical fittings; management; experiments; infrastructures Available in digital repository of ČVUT.
Řízení rizik procesů, zařízení a bezpečnost složitých technických děl

Publikace „Řízení rizik procesů, zařízení a bezpečnost složitých technických děl “ je věnována rizikům a jejich řízení ve prospěch bezpečnosti. Obsahuje tři části. V úvodní části je řešen problém, jak ...

Procházková D.; Procházka J.; Dostál V.
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Rizika spojená s pozemními komunikacemi
Procházková D.; Procházka J.
2021 - Czech
Publikace se zabývá částí dopravní infrastruktury, která je součástí kritické in-frastruktury České republiky. Jde o pozemní komunikace (silnice a železnice) a jejich kritické položky. Jsou sledována rizika všeho druhu a objekty zkoumání jsou chápá-ny jako složité socio-kyber-fyzické systémy. Studium rizik je prováděno metodami, které používají disciplíny pracující s riziky. Výsledky výzkumu jsou: - seznam příčin rizik, které ohrožují pozemní komunikace a jejich komponenty, - prognostické případové studie ukazující dopady dopravních nehod spojených s přítomností nebezpečných látek, a to na nádražích a na vybraných kritických místech silnic, - systém pro podporu rozhodování jako podklad pro plány řízení rizik vybraných objektů. Keywords: routes; railways; risks; safety; dangerous substances; decision support systems Available in digital repository of ČVUT.
Rizika spojená s pozemními komunikacemi

Publikace se zabývá částí dopravní infrastruktury, která je součástí kritické in-frastruktury České republiky. Jde o pozemní komunikace (silnice a železnice) a jejich kritické položky. Jsou sledována ...

Procházková D.; Procházka J.
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Řízení rizik procesů a bezpečnost složitých technických děl
Procházková D.; Procházka J.; Dostál V.
2020 - Czech
Předložený sborník odborných článků dokládá výsledky celoroční odborné a organizační práce v předmětné oblasti. Obsahuje výsledky z širokého spektra oborů, které přispívají k řízení a vypořádání rizik ve prospěch bezpečnosti. Články obsahují výsledky: - teoretických studií, - zpracování rozsáhlých datových souborů, - experimentálních prací, - zkušenosti z praxe. Sdělení ve sborníku jsou uspořádána alfabeticky dle příjmení prvního autora s přihlédnutím k počtu autorů. Řada článků obsahuje výsledky národních projektů. Články v předložené publikaci byly recenzovány a upraveny podle připomínek recenzentů. Výsledky uvedené ve sděleních ukazují, že i navzdory velkému množství poznatků o technických dílech, jejich zařízeních, ́ strukturách, vzájemných propojení, rizicích a bezpečnosti, se havárie a selhání technických zařízení a technických děl stále vyskytují. Příčin je několik: - dynamická proměnlivost světa, - nedostatečné lidské znalosti a schopnosti, - pomalé používání poznatků a zkušeností získaných v praxi, - neuspokojivé povědomí o rizicích a jejich důsledcích pro technická díla a veřejný zájem. Studie havárií a selhání technických zařízení a děl ukazují, že důležitým faktorem pro zajištění bezpečnosti je jak kvalitní technická obsluha, tak správná realizace odpovědnosti na různých úrovních řízení. Obsluha musí být založena na kvalitních datech z měření a na použití správných technických postupů. Lidský faktor se projevuje jako základním činitel při řízení rizik ve prospěch bezpečnosti, a to na všech úrovních řízení a provádění činností. Shromážděné poznatky také ukazují, že při prevenci havárií a selhání je třeba se vyvarovat, jak velkých chyb v prevenci rizik, tak výskytu drobných chyb, jejichž realizace v krátkém časovém intervalu je nebezpečná. Proto u řízení rizik ve prospěch bezpečnosti složitých technických děl je důležitá aplikace systémového pojetí a zvážení proměnnosti limitů a podmínek v prostoru a čase. Keywords: risk; safety; risk management; technologies; facilities; experiment results Available in digital repository of ČVUT.
Řízení rizik procesů a bezpečnost složitých technických děl

Předložený sborník odborných článků dokládá výsledky celoroční odborné a organizační práce v předmětné oblasti. Obsahuje výsledky z širokého spektra oborů, které přispívají k řízení a vypořádání rizik ...

Procházková D.; Procházka J.; Dostál V.
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Okna v architektuře funkcionalismu
Kuric A.
2020 - Czech
Práce představuje výsledky prvního období dvouletého studentského výzkumného projektu vedeného na Ústavu Teorie a dějin architektury FA ČVUT zaměřeného na okenní výplně v moderní architektuře 1. poloviny 20. století. Ty jsou v současné době kvůli enormním tlakům na snižování energetické náročnosti podrobovány plošným výměnám v bezprecedntním měřítku. Výzkum na to reaguje podrobnou dokumentací těchto okenních výplní s cílem vytvořit přehled jejich nejobvyklejších typů. Součástí práce je také obecnější pojednání o charakteristice a vývoji oken ve vymezeném období a rovněž přiblížení cílů plánované druhé části projektu. Keywords: window; modernism; documentation; windows; architecture; energy efficiency; conservation; modern movement; avant-garde; construction Available in digital repository of ČVUT.
Okna v architektuře funkcionalismu

Práce představuje výsledky prvního období dvouletého studentského výzkumného projektu vedeného na Ústavu Teorie a dějin architektury FA ČVUT zaměřeného na okenní výplně v moderní architektuře 1. ...

Kuric A.
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Jak napsat disertaci v oboru architektura
Dulla M.
2020 - Czech
Názorný návod jak zpracovat disertaci v oboru, kde se setkává věda, umění a inženýrství. Přibližuje zásady vědecké práce, metody získávání poznatků, způsoby citování a etiku výzkumu. Podrobně se zabývá vlastním psaním disertace, její obhajobou a publikováním jejich výsledků. Titul je určen doktorandům v oboru architektura, ale také v příbuzných oborech. Autor shrnul své dlouholeté zkušenosti z pedagogického a vědeckého působení a přibližuje je živým jazykem a množstvím příklad Keywords: Architectural Science; Citation; Dissertation Writing; Doctoral Study; Ethics; Instructions; Research Methods Available in digital repository of ČVUT.
Jak napsat disertaci v oboru architektura

Názorný návod jak zpracovat disertaci v oboru, kde se setkává věda, umění a inženýrství. Přibližuje zásady vědecké práce, metody získávání poznatků, způsoby citování a etiku výzkumu. Podrobně se ...

Dulla M.
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Efektivní vytápění úsporných domů
Beranovský J.; Jindrák M.; Bejvlová V.
2017 - Czech
Publikace, e-book: Efektivní vytápění úsporných domů se zabývá ekonomickým hodnocením různých způsobů vytápění a přípravy teplé vody v úsporných rodinných domech. Cílovou skupinou jsou zejména stavebníci, ale i odborná veřejnost. Publikace funguje jako informační podpora vyhlašovaným programům, jako například Nová zelená úsporám apod. Publikace diskutuje a kriticky analyzuje jednotlivá možná řešení z různých hledisek: technického, uživatelského a ekonomického. Pro ekonomické hodnocení jsou použita obvyklá kritéria ekonomické efektivnosti. Zjištěné skutečnosti jsou přehledně shrnuty v závěrečném hodnocení. Publikace volně navazuje na titul Ekonomika energeticky úsporné výstavby z roku 2014, který je zaměřen na stavební systémy a jehož výstupem je leták a e-book, který je volně ke stažení pod názvem: Je úsporný dům opravdu úsporný – Z čeho postavit úsporný dům? Doplňkem je informační leták se stručnými praktickými závěry. Zpracované publikace lze velmi dobře a prakticky využít v poradenské síti EKIS a na stránkách MPO a MŽP jako názorné a snadno pochopitelné informační materiály v oblasti úspor energií v rodinných a bytových domech. Keywords: energy efficient heating; nZEB; passive house Available in digital repository of ČVUT.
Efektivní vytápění úsporných domů

Publikace, e-book: Efektivní vytápění úsporných domů se zabývá ekonomickým hodnocením různých způsobů vytápění a přípravy teplé vody v úsporných rodinných domech. Cílovou skupinou jsou zejména ...

Beranovský J.; Jindrák M.; Bejvlová V.
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Je úsporný dům opravdu úsporný? Z čeho postavit úsporný dům.
Beranovský J.; Pokorný J.
2014 - Czech
Publikace zkoumá závislost ekonomické efektivity na investičních a provozních na příkladu energeticky úsporného rodinného domu. Pro snadnější pochopení studie využívá konkrétní realizovaný rodinný dům v obci Praha - Vinoř. Energetické spotřeby, investiční a provozní náklady jsou porovnány pro různé stavební systémy. Studie obsahuje přípustná zjednodušení, protože problematika energeticky úsporné výstavby má mnoho stupňů volnosti. Snaha postihnout všechny možnosti vede obvykle k nepřehlednosti. Pro stanovení energetické náročnosti objektu je zvolena novostavba pasivního domu, který je namodelován v různých stavebních soustavách. Jednotlivé modely jsou „naladěny“ tak, aby dům v každé stavební soustavě splňoval kritéria pro pasivní standard podle TNI 73 0329 pro rodinné domy. V České republice lze pro stavbu pasivního domu s výhodou využít dotačního programu Nová zelená úsporám (NZÚ), který předpokládá používání českých metodik pro energetické hodnocení budov. Proto nejsou pro hodnocení použity zahraniční metodiky, například PHPP. Technická vybavenost se předpokládá jednotná. Tepelně technické posouzení je zpracováno v programech Svoboda Software: Teplo 2014, Energie 2014 a v programu EkoWATT 2014. Jedná se v podstatě o hodnocení podle ČSN 73 0540, dále podle TNI 73 0329 a podle vyhlášky č. 78/2013 Sb. Pro ekonomické hodnocení jsou použita klasická kritéria hodnocení ekonomické efektivnosti. Ekonomické výpočty jsou prováděny v programu Efekt 3.0 ČVUT. Rozpočty jsou sestaveny v programu KROS plus. Keywords: energy efficiency; nZEB; passive house; energy savings Available in digital repository of ČVUT.
Je úsporný dům opravdu úsporný? Z čeho postavit úsporný dům.

Publikace zkoumá závislost ekonomické efektivity na investičních a provozních na příkladu energeticky úsporného rodinného domu. Pro snadnější pochopení studie využívá konkrétní realizovaný rodinný dům ...

Beranovský J.; Pokorný J.
České vysoké učení technické v Praze, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases