Used filters (2)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 321
Published from to

Specifika překladu literatury v žánru fantasy z angličtiny do ruštiny
Dolgushina, Mariia; Stranz-Nikitina, Veronika; Rycheva, Ekaterina
2024 - Russian
Peculiarities of the fantasy literature translation from English into Russian ABSTRACT This thesis is devoted to the peculiarities of translating fantasy literature from English into Russian and studies these features on the example of several literary works. The paper is divided into theoretical and practical parts. The first part contains the theoretical foundations of the translation of literature in the chosen genre based on the thematic works of Russian-speaking and English- speaking authors. Lexical and grammatical features of fantasy literature, types and classification of translation transformations are also analyzed here. A separate chapter is devoted to the problems and difficulties encountered by translators who deal with the literature of the genre under study. The second part of the work contains an analysis of translation transformations, primarily lexical and grammatical, in the translation of selected works. The main purpose of the work is to compare the approaches of translators to different fantasy subgenres, such as magical, urban and humorous fantasy, which allows us to identify the specific features of the translation of each subgenre. Based on the comparison, the work will reveal which specific translation transformations prevail in the works of the selected subgenres. KEYWORDS... Specifika překladu literatury v žánru fantasy z angličtiny do ruštiny ABSTRAKT Tato práce je věnovaná zvláštnostem překladu fantasy literatury z angličtiny do ruštiny a prozkoumá rysy na příkladu několika literárních děl. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. První část obsahuje teoretické základy překladu literatury ve zvoleném žánru na základě tematických děl rusky a anglicky mluvících autorů. Provedena analýza lexikálních a gramatických rysy fantasy literatury, typy a klasifikace překladatelských transformací. Samostatná kapitola je věnována problémům a zvláštnostem, které mohou potkat překladatelé, zabývající literaturou zkoumaného žánru. Druhá část práce obsahuje analýzu překladatelských transformací, především lexikálních a gramatických, v překladu vybraných děl. Hlavním účelem práce je porovnat přístupy překladatelů k různým fantasy subžánrům, jako je magická, městská a humorná fantasy. Tato analýza umožňuje identifikovat specifické rysy překladu každého subžánru. Na základě srovnání práce odhalí, jaké konkrétní překladatelské proměny převládají v dílech vybraných subžánrů. KLÍČOVÁ SLOVA literatura, překlad, překladatelské proměny, fantasy, fantasy subžánr Keywords: литература|перевод|переводческие трансформации|фэнтези|поджанры фэнтези; literature|translation|translation transformations|fantasy|fantasy subgenres Available in a digital repository NRGL
Specifika překladu literatury v žánru fantasy z angličtiny do ruštiny

Peculiarities of the fantasy literature translation from English into Russian ABSTRACT This thesis is devoted to the peculiarities of translating fantasy literature from English into Russian and ...

Dolgushina, Mariia; Stranz-Nikitina, Veronika; Rycheva, Ekaterina
Univerzita Karlova, 2024

Náboženská výchova a sociální změny v křesťanské komunikaci nezávislého Kazachstánu
Slováková, Viktorie; Veverková, Kamila
2024 - Russian
Tato disertační práce se zabývala výzkumem náboženského vzdělávání a sociálních změn v křesťanské komunikaci na příkladu nadnárodních a mnoho-náboženských zemí, a to konkrétně v Kazachstánu. Práce využila základní principy a metody k představení historického a kulturního stavu současného Kazachstánu a jeho náboženské sféry života. Aktuálnost problematiky je spojena především s historickými a společenskými změnami, které nastaly po rozpadu Sovětského svazu, kdy Republika Kazachstán dosáhla nezávislosti a převzala roli demokratického a sekulárního státu. V této souvislosti je třeba třeba zmínit, že je důležité u těchto změn věnovat pozornost roli křesťanského náboženství. Každý stát čelí problémům, které vyžadují aktivní účast na jejich řešení. V Kazachstánu je důležitou otázkou regulace náboženských organizací. Jedním z klíčových bodů je význam náboženské výchovy při vytváření nových společenských vztahů a udržování náboženských vztahů a demokratických hodnot. Objevují se nové formy křesťanské komunikace, které se přizpůsobují moderní společnosti. Je však třeba vzít v úvahu, že i v náboženské sféře se objevují problémy spojené s odmítáním některých náboženských přesvědčení některými skupinami společnosti, jakož i problémy, které se týkají extremismu a radikalizace v náboženské oblasti. V této... Tato disertační práce se zabývala výzkumem náboženského vzdělávání a sociálních změn v křesťanské komunikaci na příkladu nadnárodních a mnoho-náboženských zemí, a to konkrétně v Kazachstánu. Práce využila základní principy a metody k představení historického a kulturního stavu současného Kazachstánu a jeho náboženské sféry života. Aktuálnost problematiky je spojena především s historickými a společenskými změnami, které nastaly po rozpadu Sovětského svazu, kdy Republika Kazachstán dosáhla nezávislosti a převzala roli demokratického a sekulárního státu. V této souvislosti je třeba třeba zmínit, že je důležité u těchto změn věnovat pozornost roli křesťanského náboženství. Každý stát čelí problémům, které vyžadují aktivní účast na jejich řešení. V Kazachstánu je důležitou otázkou regulace náboženských organizací. Jedním z klíčových bodů je význam náboženské výchovy při vytváření nových společenských vztahů a udržování náboženských vztahů a demokratických hodnot. Objevují se nové formy křesťanské komunikace, které se přizpůsobují moderní společnosti. Je však třeba vzít v úvahu, že i v náboženské sféře se objevují problémy spojené s odmítáním některých náboženských přesvědčení některými skupinami společnosti, jakož i problémy, které se týkají extremismu a radikalizace v náboženské oblasti. V této... Keywords: Казахстан; социальные изменения; христианство; религиозное воспитание; церковь; школа; многоконфессиональность; религиозная коммуникация; Kazakhstan; social change; Christianity; religious education; church; school; multiconfessionalism; religious communication Available in a digital repository NRGL
Náboženská výchova a sociální změny v křesťanské komunikaci nezávislého Kazachstánu

Tato disertační práce se zabývala výzkumem náboženského vzdělávání a sociálních změn v křesťanské komunikaci na příkladu nadnárodních a mnoho-náboženských zemí, a to konkrétně v Kazachstánu. Práce ...

Slováková, Viktorie; Veverková, Kamila
Univerzita Karlova, 2024

Památná Křesťanská místa na našem území z období IX. - X. století
Sinenki, Vladislav; Vopatrný, Gorazd Josef
2024 - Russian
The thesis addresses the monuments of Great Moravian church architecture and is based on the material accumulated during the past century. It analyzes the influence of different architectural styles, the hypotheses by different scholars and the existing contradictions between them. The thesis covers a selection of church buildings many of which possess a special spiritual value. Special attention is paid to the hypothesis of the construction date and architectural sources of Ste. Catherine church in Tamovice. Of special interest are the interviews and consultations with leading Czech and German researchers, historians and archeologists carried out while working on the thesis. Абстракт Настоящая работа посвящена памятникам церковной архитектуры Великоморавского периода и написана на основе материалов, собранных различными исследователями в течение последнего столетия. В работе анализируется влияние различных стилей на церковную архитектуру Великой Моравии, гипотезы отдельных ученых, а также существующие противоречия между ними. Автором подробно рассматриваются избранные памятники церковной архитектуры, многие из которых имеют особую духовную ценность. Отдельно прорабатывается гипотеза о дате постройки и архитектурном происхождении храма св. Екатерины в Тамовицах. Дополнительную актуальность работе... The thesis addresses the monuments of Great Moravian church architecture and is based on the material accumulated during the past century. It analyzes the influence of different architectural styles, the hypotheses by different scholars and the existing contradictions between them. The thesis covers a selection of church buildings many of which possess a special spiritual value. Special attention is paid to the hypothesis of the construction date and architectural sources of Ste. Catherine church in Tamovice. Of special interest are the interviews and consultations with leading Czech and German researchers, historians and archeologists carried out while working on the thesis. Абстракт Настоящая работа посвящена памятникам церковной архитектуры Великоморавского периода и написана на основе материалов, собранных различными исследователями в течение последнего столетия. В работе анализируется влияние различных стилей на церковную архитектуру Великой Моравии, гипотезы отдельных ученых, а также существующие противоречия между ними. Автором подробно рассматриваются избранные памятники церковной архитектуры, многие из которых имеют особую духовную ценность. Отдельно прорабатывается гипотеза о дате постройки и архитектурном происхождении храма св. Екатерины в Тамовицах. Дополнительную актуальность работе... Keywords: Храм; храмовая архитектура; археология; христианство; Кирилло-Мефодиевская миссия; святые равноапостольные Кирилл (Константин Философ) и Мефодий; Великая Моравия; Великоморавское княжество; кельты; кельтское христианство; Church; construction development; Saints Cyril and Methodius; Byzantine Christian Theologians; Christian missionaries; Eastern Orthodox Church; Great Moravia; Roman Church; Old Church Slavonic; Byzantine Empire; Archeology Available in a digital repository NRGL
Památná Křesťanská místa na našem území z období IX. - X. století

The thesis addresses the monuments of Great Moravian church architecture and is based on the material accumulated during the past century. It analyzes the influence of different architectural styles, ...

Sinenki, Vladislav; Vopatrný, Gorazd Josef
Univerzita Karlova, 2024

Způsoby motivace žáků v učebnicových souborech pro výuku ruského jazyka
Šiffner, Natalia; Rozboudová, Lenka; Konečný, Jakub
2024 - Russian
The thesis deals with the issue of motivation of learning Russian as a second foreign language at Czech lower secondary schools. The main aim of the thesis is to determine the level of motivation of teaching aids for Russian language for lower secondary school pupils in the Czech Republic. The thesis consists of theoretical and practical parts. In the theoretical part the concepts of motivation, motivation to learn and teaching aids for foreign language and their role in motivation are explained. In the practical part, three textbooks for Russian language teaching are analysed: Классные друзья, Времена and Поехали. The analysis is based on the criteria developed by the author of the thesis. The conducted research shows that the above- mentioned textbooks are motivating for Russian language teaching, but they have some weaknesses in structure, motivational aspect, clarity of tasks and content. On the basis of the analysis, recommendations for motivating students in using these teaching aids are proposed. The work has practical significance for foreign language teachers, textbook authors and publishers. KEYWORDS foreign language, lower secondary school, textbook, analysis, recommendation Diplomová práce se zabývá problematikou motivace k učení ruského jazyka jako druhého cizího jazyka v českých základních školách. Hlavním cílem práce je určit úroveň motivace učebních pomůcek pro ruský jazyk pro žáky základních škol v České republice. Práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy motivace, motivace k učení a učební pomůcky pro cizí jazyk a jejich role v motivaci. V praktické části jsou analyzovány tři učební soubory pro výuku ruského jazyka: Классные друзья, Времена a Поехали. Analýza je založena na kritériích, které byly vypracovány autorem práce. Provedený výzkum ukazuje, že výše zmíněné učební soubory jsou motivující pro výuku ruského jazyka, ale mají některé slabiny ve struktuře, motivační stránce, jasnosti úkolů a obsahu. Na základě analýzy jsou navrženy doporučení pro motivaci žáků při použití těchto učebních pomůcek. Práce má praktický význam pro učitele cizích jazyků, autory učebnic a nakladatele. KLÍČOVÁ SLOVA cizí jazyk, základní škola, učebnice, analýza, doporučení Keywords: cizí jazyk; základní škola; učebnice; analýza; doporučení; foreign language; lower secondary school; textbook; analysis; recommendation Available in a digital repository NRGL
Způsoby motivace žáků v učebnicových souborech pro výuku ruského jazyka

The thesis deals with the issue of motivation of learning Russian as a second foreign language at Czech lower secondary schools. The main aim of the thesis is to determine the level of motivation of ...

Šiffner, Natalia; Rozboudová, Lenka; Konečný, Jakub
Univerzita Karlova, 2024

Žánr "malé poemy" v poezii Jeleny Švarc
Mini, Riccardo; Kosáková, Hana; Kapičiak, Jakub; Uspenskij, Pavel
2024 - Russian
Riccardo Mini - Abstract Advisor: Prof. Alessandro Niero Co-Advisor: Prof. Hana Kosáková Title: Жанр маленькой поэмы в произведениях Елены Шварц Связь с традицией и элементы поэтических инноваций The form of the malen'kaya poėma in the work of Elena Shvarts Relationship to tradition and elements of poetic innovation My dissertation aims to analyse the genre of the malen'kaya poėma (short poėma) within the poetic work of Elena Shvarts. The study develops in three main directions. Firstly, it follows the evolution of Elena Shvarts's career as a poet, with particular attention to the context of the Leningrad Underground and the main characteristics of Shvarts's poetics. Secondly, it revolves around a comprehensive examination of the genre of the malen'kaya poėma, including its historical antecedents within the Russian poetic tradition. Finally, ten out of the fourteen poems of the Malen'kie poėmy collection, published in the second volume of the poet's complete works, are analysed. As mentioned, the thesis unfolds across three principal dimensions, with the following specific aims: 1. To identify the main features of Elena Shvarts's poetics using examples from the malen'kie poėmy, the poems and the poėmy, as well as her prose and essays. 2. To retrace the sources of the genre of the malen'kaya poėma and... Riccardo Mini - Abstract Advisor: Prof. Alessandro Niero Co-Advisor: Prof. Hana Kosáková Title: Жанр маленькой поэмы в произведениях Елены Шварц Связь с традицией и элементы поэтических инноваций Žánr "malen'kaya poėma" v dílech Eleny Švarcové Vztah k tradici a prvky poetických inovací Moje disertační práce se zaměřuje na analýzu žánru "malen'kaya poėma" v poetickém díle Eleny Švarcové. Studie se vyvíjí ve třech hlavních směrech. Za prvé sleduje vývoj Eleny Švarcové jako básnířky, s zvláštním zřetelem na kontext leningradského undergroundu a hlavní charakteristiky Švarcového poetického stylu. Za druhé se zaměřuje na komplexní zkoumání žánru "malen'kaya poėma", včetně jeho historických předchůdců v ruské básnické tradici. Nakonec jsou analyzovány deset z čtrnácti básní ze sbírky Malen'kie poėmy, které byly publikovány ve druhém svazku kompletního díla básnířky. Jak bylo zmíněno, tato práce se rozvíjí ve třech hlavních rovinách, s následujícími konkrétními cíli: 1. Identifikovat hlavní rysy poetiky Eleny Švarcové pomocí příkladů z "malen'kie poėmy", básní a "poėmy", stejně jako její prózy. 2. Vysledovat zdroje žánru "malen'kaya poėma" a vysvětlit vlastní interpretaci Eleny Švarcové tohoto žánru. Po identifikaci charakteristik žánru s odkazem na teoretickou a vědeckou literaturu jsou tyto charakteristiky... Keywords: Ruská literatura|Ruská poezie|Jelena Švarcová|Leningradský underground; Russian Literature|Russian Poetry|Elena Shvarts|Leningrad Underground Available in a digital repository NRGL
Žánr "malé poemy" v poezii Jeleny Švarc

Riccardo Mini - Abstract Advisor: Prof. Alessandro Niero Co-Advisor: Prof. Hana Kosáková Title: Жанр маленькой поэмы в произведениях Елены Шварц Связь с традицией и элементы поэтических инноваций The ...

Mini, Riccardo; Kosáková, Hana; Kapičiak, Jakub; Uspenskij, Pavel
Univerzita Karlova, 2024

Náboženská výchova a sociální změny v křesťanské komunikaci nezávislého Kazachstánu
Slováková, Viktorie; Veverková, Kamila; Šafin, Ján; Nosek, Bedřich
2023 - Russian
153 ABSTRACT This doctoral dissertation conducted research on religious education and social change in Christian communication using the example of transnational and multi-faith countries, in particular Kazakhstan. The work used basic principles and methods to present the historical and cultural state of contemporary Kazakhstan and its religious sphere of life. The relevance of the problem is connected primarily with the historical and social changes that occurred after the collapse of the Soviet Union, when the Republic of Kazakhstan achieved independence and assumed the role of a democratic and secular state. In this context, it is important to pay attention to the role of Christian religion in these changes. Every state faces problems that require active participation in solving them. In Kazakhstan, an important issue is the regulation of religious organisations. One of the key points is the importance of religious education in the formation of new social relations and the maintenance of democratic values. New forms of Christian communication are emerging and are being adapted to modern society. However, it should be taken into account that in the religious sphere there are also problems related to the rejection by some groups of society of certain religious beliefs, as well as problems of extremism and... Tato disertační práce se zabývala výzkumem náboženského vzdělávání a sociálních změn v křesťanské komunikaci na příkladu nadnárodních a mnoho-náboženských zemí, a to konkrétně v Kazachstánu. Práce využila základní principy a metody k představení historického a kulturního stavu současného Kazachstánu a jeho náboženské sféry života. Aktuálnost problematiky je spojena především s historickými a společenskými změnami, které nastaly po rozpadu Sovětského svazu, kdy Republika Kazachstán dosáhla nezávislosti a převzala roli demokratického a sekulárního státu. V této souvislosti je třeba třeba zmínit, že je důležité u těchto změn věnovat pozornost roli křesťanského náboženství. Každý stát čelí problémům, které vyžadují aktivní účast na jejich řešení. V Kazachstánu je důležitou otázkou regulace náboženských organizací. Jedním z klíčových bodů je význam náboženské výchovy při vytváření nových společenských vztahů a udržování náboženských vztahů a demokratických hodnot. Objevují se nové formy křesťanské komunikace, které se přizpůsobují moderní společnosti. Je však třeba vzít v úvahu, že i v náboženské sféře se objevují problémy spojené s odmítáním některých náboženských přesvědčení některými skupinami společnosti, jakož i problémy, které se týkají extremismu a radikalizace v náboženské oblasti. V této... Keywords: Казахстан; социальные изменения; христианство; религиозное воспитание; церковь; школа; многоконфессиональность; религиозная коммуникация; Kazakhstan; social change; Christianity; religious education; church; school; multiconfessionalism; religious communication Available in a digital repository NRGL
Náboženská výchova a sociální změny v křesťanské komunikaci nezávislého Kazachstánu

153 ABSTRACT This doctoral dissertation conducted research on religious education and social change in Christian communication using the example of transnational and multi-faith countries, in ...

Slováková, Viktorie; Veverková, Kamila; Šafin, Ján; Nosek, Bedřich
Univerzita Karlova, 2023

Hodnotící složka výuky ruštiny jako cizího jazyka
Svoboda, Lidia; Getmanenko, Natalia Ivanovna; Rozboudová, Lenka
2023 - Russian
The modern educational triad "education-learning-evaluation" assigns a significant role to the evaluation component. This master's thesis examines the problem of measuring knowledge, skills and abilities in teaching Russian as a foreign language (RFL). The aim of this work is to study the structure and content of existing test methods in the context of the general educational triad and to develop the new test assignments for a summative assessment. The main objective of this study is to determine effectiveness of the existing systems of knowledge control when teaching Russian as a foreign language in a Czech audience.In this paper, we will analyze the existing test methods and explore the modern linguodidactic measurements and assessments of the quality of teaching Russian as a foreign language. The relevance of this work lies in the need to develop a better control of students ' knowledge in order to achieve their language competence. The practical part of this master's paper will offer the summative test assigments for the electronic textbook "Cultural History of Russia" (Getmanenko, Rozboudová, Vasilieva, 2020). Moderní vzdělávací trojice "Vzdělávání-výuka-hodnocení" přiřazuje významnou roli hodnotící složce. Tato diplomová práce zkoumá problematiku měření znalostí, dovedností a schopností ve výuce ruštiny jako cizího jazyka (RKI). Cílem této práce je studium struktury a obsahu stávajících zkušebních metod v kontextu obecné vzdělávací triády a vypracování nových testovacích úkolů pro souhrnné hodnocení. Hlavním cílem této studie je stanovení efektivity stávajících systémů kontroly znalostí při výuce ruštiny jako cizího jazyka u českých studentů. V této diplomové práci budeme analyzovat stávající zkušební metody a zkoumat moderní linguodidaktická měření a hodnocení kvality výuky ruštiny jako cizího jazyka. Význam této práce spočívá v potřebě rozvíjet lepší kontrolu znalostí studentů za účelem dosažení jejich jazykové kompetence. V praktické části magisterské práce budou nabídnuty souhrnné testovací úkoly pro elektronickou učebnici Kulturní historie Ruska (Getmanenko, Rozboudova, Vasilieva, 2020) Keywords: hodnocení znalostí; ruština jako cizí jazyk; didaktika ruského jazyka; kontrola znalostí; testování; testové úlohy; evaluation of students' knowledge; Russian as a foreign language; knowledge monitoring; test control; test tasks Available in a digital repository NRGL
Hodnotící složka výuky ruštiny jako cizího jazyka

The modern educational triad "education-learning-evaluation" assigns a significant role to the evaluation component. This master's thesis examines the problem of measuring knowledge, skills and ...

Svoboda, Lidia; Getmanenko, Natalia Ivanovna; Rozboudová, Lenka
Univerzita Karlova, 2023

Mem jako kulturní fenomén v ruskojazyčném prostředí
Mikhalkova, Polina; Rajnochová, Natalie; Rycheva, Ekaterina
2023 - Russian
Meme as a cultural phenomenon in the Russian-speaking environment Abstract In this work there is analysis of memes in the Russian language as part of communication and mentality not only in the Internet space, but also beyond it. The theoretical part is based on available scientific literature; in the practical part, attention is paid to various ways of forming memes, their classification and methods of application in speech and written communication. Purpose of writing this work: to determine what is a meme, to explain the reasons for the use of memes in the Internet space and in the domestic environment; analyze the ways of their formation and make a semantic classification. Mem jako kulturní fenomén v ruskojazyčném prostředí Abstrakt V této práci se probírá analýza memů v ruském jazyce jako součásti komunikace a mentality nejen v internetovém prostoru, ale i mimo něj. Teoretická část je záložena na dostupné odborné literatuře; praktická část je zaměřena na různé způsoby utváření memů, jejich klasifikaci a způsoby použití v řečové a písemné komunikaci. Cílem napsání práce je zkoumát memy, definovat důvody jejich použití v internetovém prostoru a domácím prostředí. Taky cílem práce je analýza způsobů utváření memů a sestavení jejich sémantické klasifikace. Keywords: Mem|jazyk|sémantika|klasifikace|internet|lidové výrazy; Meme|language|semantics|classification|internet|popular expressions Available in a digital repository NRGL
Mem jako kulturní fenomén v ruskojazyčném prostředí

Meme as a cultural phenomenon in the Russian-speaking environment Abstract In this work there is analysis of memes in the Russian language as part of communication and mentality not only in the ...

Mikhalkova, Polina; Rajnochová, Natalie; Rycheva, Ekaterina
Univerzita Karlova, 2023

Precedentní fenomény v reklamním diskurzu
Krasteleva, Anastasiia; Rycheva, Ekaterina; Zaňko, Taťjana
2023 - Russian
Annotation. The authors of advertising texts are constantly looking for the most effective ways to attract the attention of the recipient. The use of precedent phenomena in advertising can increase its effectiveness. The thesis describes various types of advertising, as well as types of precedent phenomena and their functional and semantic specificity. The purpose of this study is to analyze the features of the use of precedent phenomena in Russian advertising and to identify different types of precedent phenomena used in advertising texts. In addition, an important part of the work is the database of advertising texts containing precedent phenomena. Anotace. Autoři reklamních textů neustále hledají co nejefektivnější způsoby, jak upoutat pozornost příjemce. Využití precedentních jevů v reklamě může zvýšit její účinnost. Práce popisuje různé druhy reklamy, ale i typy precedentních jevů a jejich funkční a sémantickou specifičnost. Cílem této studie je analyzovat rysy použití precedentních jevů v ruské reklamě a identifikovat různé typy precedentních jevů používaných v reklamních textech. Kromě toho je důležitou součástí práce databáze reklamních textů obsahujících precedentní jevy. Keywords: precedentní jevy|precedentní jméno|precedentní výraz|precedentní situace|precedentní text|reklama|reklamní text|reklamní diskurz; precedent phenomena|precedent name|precedent expression|precedent situation|precedent text|advertising|advertising text|advertising discourse Available in a digital repository NRGL
Precedentní fenomény v reklamním diskurzu

Annotation. The authors of advertising texts are constantly looking for the most effective ways to attract the attention of the recipient. The use of precedent phenomena in advertising can increase ...

Krasteleva, Anastasiia; Rycheva, Ekaterina; Zaňko, Taťjana
Univerzita Karlova, 2023

Koncepce individuality a státnosti v novele Kotlovan od A. P. Platonova
Geints, Alexandra; Kosáková, Hana; Pospíšil, Ivo
2023 - Russian
This bachelor's thesis deals with the topic of the relationship between an individual and the totalitarian state in Andrey Platonov's work, based on his novel "The Foundation Pit". This work will offer a perspective on historical context. The aim of this work is to pinpoint the type of the characters' identity based on their relationship with ideology and society, their motivations and actions. Tato práce je věnována problematice vztahu jedince a totalitního státu ve tvorbě A. P. Platonova na příkladu prózy "Kotlovan". V práci bude ukázan historický kontext. Cílem práce je určení typu identity hrdin prózy na základě charakteru jejich vztahu s ideologii a společnosti, jejich motivaci a činnosti. Keywords: Андрей Платонов|Котлован|личность|тоталитаризм|русская литература; Andrey Platonov|Kotlovan|individuality|totalitarianism|Russian literature Available in a digital repository NRGL
Koncepce individuality a státnosti v novele Kotlovan od A. P. Platonova

This bachelor's thesis deals with the topic of the relationship between an individual and the totalitarian state in Andrey Platonov's work, based on his novel "The Foundation Pit". This work will ...

Geints, Alexandra; Kosáková, Hana; Pospíšil, Ivo
Univerzita Karlova, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases