Number of found documents: 3
Published from to

Metodika dobrovolnictví v obci - jak na to?
Tošner, Jiří
2014 - Czech
Metodika "Dobrovolnictví v obci - jak na to?" nabízí možnosti zapojení dobrovolníků do života společnosti, a to formou komunitního dobrovolnictví jako prostředku vytváření místních i regionálních sociálních sítí. Metodika představuje staletou historii i současný stav dobrovolné spolupráce občanů i organizací, uvádí konkrétní příklady dnešní spolupráce od menšího města - Soběslav, přes větší města - Prachatice, Vsetín, Opava, včetně krajského města Ústí nad Labem, až po oblast Vysočina a také zahraniční příklad z rakouského Deggendorfu. Metodika popisuje doporučené postupy vytváření komunit na základě koordinace dobrovolnické spolupráce, kterou nazýváme management dobrovolnictví. Také představuje konkrétní možnosti zapojení a spolupráci veřejné správy, dobrovolnických center s využitím podpůrných pracovních - obvykle dobrovolných - skupin občanů a zástupců veřejné správy i dalších organizací. Dobrovolné zapojení občanů do komunitních aktivit je přirozený a tvořivý prostředek, jehož cílem je podpora sociální integrace a zvýšení kvality života občanů díky dobře fungujícímu partnerství občanské, veřejné a komerční sféry na místní i regionální úrovni. Methodology "Municipal Volunteering - How To Do It?" offers options to include volunteers into the social life through municipal volunteering, which is a tool for creating local and regional social net. The methodology introduces a hundreds of years of history and current state of voluntary work of citizens and organizations, presents specific examples of contemporary cooperation from a smaller city - Soběslav, to larger cities - Prachatice, Vsetín, Opava, including the regional city of Ústí nad Labem, to the area of Vysočina and also to the Austrian Deggendorf. The methodology describes recommended procedures of establishing communities based on coordination of volunteering. It also depicts particular opportunities for including the public administration, volunteering centres with the help of citizen work groups and various representatives from public and private spheres. Voluntary involvement of citizens to communitary activities is natural and creative mean with the objective to support social integration and enhancing the life quality of citizens through effective partnership of civic, public and commercial zones. Keywords: společnost; dobrovolnictví; občanská společnost; methodology; volunteering; community; civic; citizen; cooperation; partnership; sociální solidarita; občanská společnost; občanská iniciativa; společnost; sociologie Available in a digital repository NRGL
Metodika dobrovolnictví v obci - jak na to?

Metodika "Dobrovolnictví v obci - jak na to?" nabízí možnosti zapojení dobrovolníků do života společnosti, a to formou komunitního dobrovolnictví jako prostředku vytváření místních i regionálních ...

Tošner, Jiří
HESTIA, 2014

Metodika supervize v sociálních službách
Tošner, Jiří
2013 - Czech
Nedílnou součástí vzdělávání a praxe je supervize. Je nástrojem propojení teorie s praxí a integrace osobnosti s profesí. Zahrnuje složku podpůrnou, kontrolní a vzdělávací. Supervize tudíž plní v procesu deinstitucionalizace nezastupitelnou roli. Publikace byla vytvořena Národním centrem podpory transformace sociálních služeb v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR "Podpora transformace sociálních služeb". An inseparable part of educatong and practise is supervision. It is a tool of connecting theory with practise and integration of individuals with profession. It includes supporting, supervisory and educational areas. Hence supervision fulfills an irreplacible role within the process of deinstitutionalization. The publication was created by The National Centre for Support of the Transformation of Social Services through the project of The Czech Ministry of Labour and Social Affairs "Support of Transformation of Social Services". Keywords: dobrovolnictví; supervize; metodika; volunteering; supervision; methodology; sociální solidarita; občanská společnost Available in a digital repository NRGL
Metodika supervize v sociálních službách

Nedílnou součástí vzdělávání a praxe je supervize. Je nástrojem propojení teorie s praxí a integrace osobnosti s profesí. Zahrnuje složku podpůrnou, kontrolní a vzdělávací. Supervize tudíž plní v ...

Tošner, Jiří
HESTIA, 2013

Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace
Bartošová, Bronislava; Benedíková, Luisa; Beranová, Irena; Cruzová, Dagmar; Čechová, Gabriela; Dolejská, Marcela; Furmanová, Bohdana; Grimová, Berta; Holubová, Šárka; Hrouda, Vojtěch; Kropáčková, Jana; Lusková, Daniela; Novotný, Michal; Sozanská, Olga; Plodková, Bohdana; Prahl, Radim; Teicherová, Eva; Tošner, Jiří; Urbánková, Hana
2003 - Czech
Text, který má za účel pomoci s orientací v problematice dobrovolnictví a v současném vývoji tohoto fenoménu u nás. Tento průvodce vznikl jako výstup projektu „Zvýšení profesionality nevládních neziskových organizací v oblasti dobrovolnictví“ podpořeného Nadací rozvoje občanské společnosti z programu PHARE 2000. A text with the aim to introduce the subject of volunteering and follow the development of the phenomenon. The guide came to be through a project called "Enhancing Proffesionality of NGOs and NPOs in the Area of Volunteering". Keywords: dobrovolnictví; metodika; komunita; volunteering; methodology; community; sociální solidarita; organizace; občanská společnost; pospolitost Available in a digital repository NRGL
Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace

Text, který má za účel pomoci s orientací v problematice dobrovolnictví a v současném vývoji tohoto fenoménu u nás. Tento průvodce vznikl jako výstup projektu „Zvýšení profesionality nevládních ...

Bartošová, Bronislava; Benedíková, Luisa; Beranová, Irena; Cruzová, Dagmar; Čechová, Gabriela; Dolejská, Marcela; Furmanová, Bohdana; Grimová, Berta; Holubová, Šárka; Hrouda, Vojtěch; Kropáčková, Jana; Lusková, Daniela; Novotný, Michal; Sozanská, Olga; Plodková, Bohdana; Prahl, Radim; Teicherová, Eva; Tošner, Jiří; Urbánková, Hana
HESTIA, 2003

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases