Number of found documents: 12
Published from to

Sborník abstraktů Konference ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT 2022
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
2022 - Czech
Keywords: životní prostředí; environment Available in a digital repository NRGL
Sborník abstraktů Konference ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT 2022

CENIA, česká informační agentura životního prostředí
CENIA, 2022

NIKM – distribuce KM/PKM v SO ORP České republiky
Suchánek, Zdeněk; Řeřicha, Jaroslav
2022 - Czech
Národní inventarizace kontaminovaných míst (projekt NIKM 2) byla dokončena v prosinci 2021. Představujeme výstup týkající se distribuce inventarizovaných kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst (KM/PKM)) v 205 správních obvodech obcí s rozšířenou působností (SO ORP). V Hlavním městě Praha, které je krajem i obcí, a tudíž i ORP, má obdobnou působnost jako ORP všech 22 městských částí. Naplněná databáze Systému evidence kontaminovaných míst (SEKM) slouží jako hlavní zdroj pro tzv. územně analytické podklady, tj. pro územní plánování na úrovni ORP. Doposud byly používány neúplné podklady o KM/PKM, takže územní dokumentace nemusela reflektovat reálnou situaci v kontaminaci území. Po dokončení inventarizace mohou být aktualizace územně analytických podkladů v této problematice založeny na relevantních datech. Keywords: kontaminovaná místa; potenciálně kontaminovaná místa; inventarizace kontaminovaných míst; evidence kontaminovaných míst; distribuce kontaminovaných míst; databáze SEKM; contaminated sites; distribution of contaminated sites; inventory of contaminated sites; potentially contaminated sites; records of contaminated sites; SEKM database Available in a digital repository NRGL
NIKM – distribuce KM/PKM v SO ORP České republiky

Národní inventarizace kontaminovaných míst (projekt NIKM 2) byla dokončena v prosinci 2021. Představujeme výstup týkající se distribuce inventarizovaných kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných ...

Suchánek, Zdeněk; Řeřicha, Jaroslav
CENIA, 2022

Výsledky národní inventarizace kontaminovaných míst (NIKM 2019–2021)
Suchánek, Zdeněk
2022 - Czech
Základním cílem NIKM bylo podchycení a základní vyhodnocení co nejúplnějšího počtu kontaminovaných míst/potenciálně kontaminovaných míst (KM/PKM) na území celého státu. 2. etapa NIKM byla dokončena k 31.12.2021. Projekt proběhl v souladu se závaznou metodikou a manuálem. Na projektu spolufinancovaném z FS v rámci OPŽP se podílely týmy CENIA (management projektu a příprava indicií KM/PKM pomocí metod DPZ) a dodavatelů vybraných veřejnou soutěží. Plošnou inventarizaci zajistili členové „Společnosti DEKONTA, VZ Ekomonitor, GEOtest – NIKM 2. Administraci inventarizace (záznamy v SEKM) zajišťovala firma ProGeo Consulting s.r.o. a supervizi Ing. Jiří Tylčer, CSc. Na území České republiky bylo ze dvou základních zdrojů IS SEKM a DPZ prověřováno celkem 30 020 lokalit či indicií, ze kterých bylo jako KM/PKM vyhodnoceno 8 643 míst. Zbývajících 21 377 lokalit či indicií bylo vyloučeno. Z dalších zdrojů bylo evidováno 1491 nových hodnocených lokalit. K 31. 12. 2021 bylo v SEKM evidováno celkem 10 134 KM/PKM (tzv. hodnocených lokalit). Tato KM/PKM mají v databázi SEKM zpracovaný záznam minimálně v rozsahu tzv. souhrnného formuláře včetně vyhodnocené priority dalšího postupu. Vrstva obsahovala 17 011 indicií, které následně inventarizační týmy ověřovaly v terénu. Z výsledků inventarizace byly mimo hlavní výstupy zpracovány i mapy distribucí KM/PKM v SO ORP 14 krajů, a to pro každou ze tří kategorii priorit (A, P, N). Výsledkem NIKM je naplněná databáze SEKM (10 134 záznamů), 14 zpráv o inventarizaci v jednotlivých krajích a Zpráva o inventarizaci na území ČR. Keywords: kontaminovaná místa; potenciálně kontaminovaná místa; inventarizace kontaminovaných míst; evidence kontaminovaných míst; distribuce kontaminovaných míst; databáze SEKM; contaminated sites; potentially contaminated sites; inventory of contaminated sites; records of contaminated sites; distribution of contaminated sites; SEKM database Available in a digital repository NRGL
Výsledky národní inventarizace kontaminovaných míst (NIKM 2019–2021)

Základním cílem NIKM bylo podchycení a základní vyhodnocení co nejúplnějšího počtu kontaminovaných míst/potenciálně kontaminovaných míst (KM/PKM) na území celého státu. 2. etapa NIKM byla dokončena k ...

Suchánek, Zdeněk
CENIA, 2022

Problematika nepřímého vypouštění průmyslových odpadních vod do kanalizace
Keprtová, Karolína; Kolář, Jan
2021 - Czech
Vypouštění odpadních vod je jedním ze zdrojů znečištění životního prostředí. Mezi zásadní zdroje znečištění odpadních vod patří průmysl vypouštějící odpadní vody z výroby. Průmyslové odpadní vody mohou být po vyčištění vypouštěny přímo do recipientu nebo nepřímo do kanalizační sítě zakončené dalším stupněm čištění odpadních vod. Nepřímé vypouštění odpadních vod se řídí smluvním vztahem mezi producentem odpadních vod a provozovatelem kanalizační sítě. Emisní limity pro nepřímé vypouštění nejen průmyslových odpadních vod nejsou legislativou přímo stanoveny. Až v posledních letech se začíná prosazovat regulace nepřímého vypouštění odpadních vod v prováděcích rozhodnutích Komise, kterými se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU (závěry o BAT). Wastewater discharge is one of the sources of environmental pollution. The main sources of wastewater pollution are industrial wastewaters. After treatment, industrial wastewater can be discharged directly into the recipient or indirectly into a sewerage network terminated by another stage of wastewater treatment. Indirect wastewater discharges are governed by the contractual relationship between the wastewater producer and the sewerage network operator. Limits for indirectly discharged wastewater are not set by legislation. It is only in recent years that the regulation of indirect discharges of wastewater has been promoted in Commission implementing decisions establishing best available techniques (BAT) conclusions, under Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council (BAT conclusions). Keywords: průmyslové odpadní vody; nepřímé vypouštění odpadních vod; IPPC; závěry BAT; čištění odpadních vod; industrial wastewater; indirect wastewater discharges; IPPC; BAT conclusions; wastewater treatment Available in a digital repository NRGL
Problematika nepřímého vypouštění průmyslových odpadních vod do kanalizace

Vypouštění odpadních vod je jedním ze zdrojů znečištění životního prostředí. Mezi zásadní zdroje znečištění odpadních vod patří průmysl vypouštějící odpadní vody z výroby. Průmyslové odpadní vody ...

Keprtová, Karolína; Kolář, Jan
CENIA, 2021

Stav realizace projektu Národní inventarizace kontaminovaných míst
Suchánek, Zdeněk; Řeřicha, Jaroslav; Krhovský, Jan
2021 - Czech
K polovině dubna 2021 byla dokončena inventarizace kontaminovaných míst v 52 okresech z počtu 77 okresů České republiky. V SEKM je již uloženo 6403 záznamů tj. 70,7 % z plánovaného parametru (cílový počet min. 9053 záznamů). Inventarizací je již pokryto 68,5 % inventarizovaného území. Inventarizace v krajích již byla završena zprávami za kraje Jihočeský, Liberecký, Karlovarský, Královéhradecký a Pardubický. Sledování a kontrolování „výtěžnosti“ jednotlivých zdrojů (SEKM, indicie získané pomocí dálkového průzkumu Země, nové lokality) vyústilo do průběžného metodického usměrňování inventarizačních týmů (kontrolní dny, školení, konzultace, příručky a metodická doporučení). Management projektu postupně přijal 18 úprav harmonogramu prací, tč. bez vlivu na termín dokončení projektu. Lineární extrapolace počtu stávajících schválených záznamů SEKM na celé území ČR umožňuje předpokládat, že předepsaný parametr - 9053 záznamů kontaminovaných míst s vyhodnocenou prioritou – bude dosažen v termínu. Projekt bude dokončen do 31. 12. 2021. By mid-April 2021, the inventory of contaminated sites in 52 districts out of the 77 districts of the Czech Republic was completed. 6403 records are already stored in the SEKM, ie 70.7 % of the planned parameter (target number of at least 9053 records). The inventory already covers 68.5 % of the inventory area. The inventory in the regions has already been completed with reports for the Jihočeský, Liberecký, Karlovarský, Královéhradecký and Pardubický regions. Monitoring and control of the “yield” of individual sources (SEKM, indications obtained by remote sensing, new sites) resulted in ongoing methodological guidance of inventory teams (control days, training, consultations, manuals and methodological recommendations). The project management gradually adopted 18 adjustments to the work schedule, ie. without affecting the project completion date. Linear extrapolation of the number of existing approved SEKM records on the entire territory of the Czech Republic makes it possible to assume that the prescribed parameter - 9053 records of contaminated sites with evaluated priority - will be achieved on time. The project will be completed by 31 December 2021. Keywords: inventarizace kontaminovaných míst; dálkový průzkum Země; indicie kontaminace; výtěžnost jednotlivých zdrojů; distribuce kontaminovaných míst; inventory of contaminated sites; remote sensing; clues of contamination; yield of individual sources; distribution of contaminated sites Available in a digital repository NRGL
Stav realizace projektu Národní inventarizace kontaminovaných míst

K polovině dubna 2021 byla dokončena inventarizace kontaminovaných míst v 52 okresech z počtu 77 okresů České republiky. V SEKM je již uloženo 6403 záznamů tj. 70,7 % z plánovaného parametru (cílový ...

Suchánek, Zdeněk; Řeřicha, Jaroslav; Krhovský, Jan
CENIA, 2021

Nejlepší dostupné techniky pro úpravu a recyklaci stavebního a demoličního odpadu
Keprtová, Karolína; Kolář, Jan
2021 - Czech
Předcházení vzniku odpadu je podle hierarchie nakládání s odpady nejlepším přístupem, ale existují činnosti, které se produkci odpadu nevyhnou. Mezi takové činnosti patří stavební činnosti, zejména demolice a terénní úpravy. Pokud vznikne odpad, je žádoucí jeho recyklace. Recyklační zařízení by měla být prospěšná pro životní prostředí, a měla by proto splňovat vysoké environmentální standardy. Pro tento účel jsou široce používány BAT (Best Available Techniques). Příspěvek shrnuje možnosti použití BAT pro recyklaci stavebních a demoličních odpadů. Waste prevention is the best approach according to the waste hierarchy, but there are activities which can‘t avoid waste production. Such activities include construction activities, in particular demolition and landscaping. If waste is generated, its recycling is desirable. Recycling installations should be beneficial to the environment and should therefore meet high environmental standards. For this purpose are BAT (Best Available Techniques) widely used. The paper summarizes the possibilities of using BAT for recycling construction and demolition waste. Keywords: demoliční odpad; recyklace odpadu; BAT; IPPC; demolition waste; waste recycling; BAT; IPPC Available in a digital repository NRGL
Nejlepší dostupné techniky pro úpravu a recyklaci stavebního a demoličního odpadu

Předcházení vzniku odpadu je podle hierarchie nakládání s odpady nejlepším přístupem, ale existují činnosti, které se produkci odpadu nevyhnou. Mezi takové činnosti patří stavební činnosti, zejména ...

Keprtová, Karolína; Kolář, Jan
CENIA, 2021

Indikátory zranitelnosti dopravy změnou klimatu
Mertl, Jan
2020 - Czech
Příspěvek je věnován vyhodnocení zranitelnosti dopravy ČR projevy změny klimatu, a to na základě indikátorů zranitelnosti. Metodickým základem indikátorů zranitelnosti je koncept zranitelnosti rozlišující tři základní komponenty zranitelnosti – expozici, citlivost a adaptační kapacitu. Keywords: indikátory zranitelnosti; doprava; resilience; expozice; citlivost; adaptační kapacita; vulnerability indicators; transport; resilience; exposure; sensitivity; adaptation capacity Available in a digital repository NRGL
Indikátory zranitelnosti dopravy změnou klimatu

Příspěvek je věnován vyhodnocení zranitelnosti dopravy ČR projevy změny klimatu, a to na základě indikátorů zranitelnosti. Metodickým základem indikátorů zranitelnosti je koncept zranitelnosti ...

Mertl, Jan
CENIA, 2020

Statistické výsledky identifikace indicií kontaminovaných míst pomocí metod DPZ na území ČR
Řeřicha, Jaroslav; Suchánek, Zdeněk; Krhovský, Jan
2019 - Czech
Keywords: indicie kontaminace; kontaminovaná místa; rastrová data; indices of contamination; contaminated sites; raster data Available in a digital repository NRGL
Statistické výsledky identifikace indicií kontaminovaných míst pomocí metod DPZ na území ČR

Řeřicha, Jaroslav; Suchánek, Zdeněk; Krhovský, Jan
CENIA, 2019

Aktuální informace o změnách legislativy (české, slovenské, EU) v oblasti životního prostředí
Kolář, Jan; Matušková, Petra
2019 - Czech
V období září 2018 – červenec 2019 došlo v legislativě České republiky a Slovenska k několika změnám, které mohou mít dopad na provozovatele žárových zinkoven. Jedná se jak o hlavní oblasti životního prostředí (ovzduší, voda, odpady), tak o další relevantní právní předpisy. Na úrovni Evropské unie naopak nedošlo k žádným zásadním změnám, které by měly dopad na provozovatele žárových zinkoven. In the period September 2018 – July 2019, several amendments were made to the legislation of the Czech Republic and Slovakia that may have an impact on operators of hot dip galvanising installations. They are both legal amendments concerning major areas of the environment (air, water, waste) and other relevant legal regulations. On the the other hand, there were no major changes at the level of the European Union that would have an impact on operators of hot dip galvanising installations. Keywords: žárová zinkovna; ovzduší; voda; odpad; ochrana; ekologická újma; hluk; REACH; EMAS; hot dip galvanising installation; air; water; waste; protection; environmental damage; noise; REACH; EMAS Available in a digital repository NRGL
Aktuální informace o změnách legislativy (české, slovenské, EU) v oblasti životního prostředí

V období září 2018 – červenec 2019 došlo v legislativě České republiky a Slovenska k několika změnám, které mohou mít dopad na provozovatele žárových zinkoven. Jedná se jak o hlavní oblasti životního ...

Kolář, Jan; Matušková, Petra
CENIA, 2019

Distribuce identifikovaných indicií kontaminovaných míst na území ČR
Suchánek, Zdeněk; Řeřicha, Jaroslav; Krhovský, Jan
2019 - Czech
Součástí projektu 2. etapa Národní inventarizace kontaminovaných míst (NIKM 2) je příprava geografických podkladů. Úvodním a hlavním úkolem této části projektu je pořízení nálezové báze indicií pomocí metod dálkového průzkumu Země (DPZ). Za prvních 16 měsíců projektu NIKM 2 byla interpretací fotomap a dalších geografických podkladů vytvořena tematická vrstva 14 různých typů indicií kontaminovaných míst (KM), resp. potenciálně kontaminovaných míst (PKM). Práce 12 interpretátorů z CENIA se prováděly v prostředí geografického informačního systému QGIS. Interpretací dat DPZ bylo v první fázi interpretace detekováno 34.666 jednotlivých indicií. Primární nálezová báze byla dále podrobena následné revizi s cílem objektivizovat a standardizovat její obsah. Počet platných indicií byl tak snížen cca na polovinu. Tematické třídění indicií umožnilo návazné statistické vyhodnocení, které slouží jako podklad pro optimalizaci terénního šetření, tj. pro plánování postupu plošné inventarizace s ohledem na charakter území. Z vyhodnocení shromážděných dat lze také uvažovat o účinnosti regulací a opatření místních úřadů a o vazbě na socio-ekonomické, resp. demografické ukazatele apod. Grafické a tabulkové výstupy (viz též plakátové sdělení a jeho anotace ve sborníku konference) dokládají prostorové vazby zjištěných indicií kontaminovaných míst a jsou podkladem pro další fáze poskytování geografické podpory pro inventarizační práce projektu NIKM 2 v letech 2019-2021. The project of Phase 2 of the National Inventory of Contaminated Sites (NIKM 2) includes the preparation of geographical data. The initial and main task of this part of the project is to acquire the finding database using remote sensing methods. During the first 16 months of the NIKM 2 project, a thematic layer of 14 different types of contaminated site (CS) clues (indicia), respectively of potentially contaminated sites (PCS) clues, was created by interpreting photomaps and other geographical data. The works of 12 CENIA interpreters were carried out in the environment of the geographic information system QGIS. Interpretation of remote sensing data revealed 34,666 clues in the first phase of interpretation. The primary finding database was further revised in order to objectify and standardize its content. The number of valid clues was thus reduced by about half. Thematic classification of the indices enabled a subsequent statistical evaluation, which serves as a basis for the optimization of the field survey, i.e. for the planning of the area inventory taking into account the character of the territory. From the evaluation of the collected data we can also consider the effectiveness of regulations and measures of local authorities and the link to the socio-economic, resp. demographic indicators, etc. The graphical and tabular outputs document the spatial links of the identified contaminated site indications and are the basis for the next phases of providing geographical support for the inventory work of the NIKM 2 project in 2019-2021.Uh Keywords: indicie kontaminace; kontaminovaná místa; rastrová data; indices of contamination; contaminated sites; raster data Available in a digital repository NRGL
Distribuce identifikovaných indicií kontaminovaných míst na území ČR

Součástí projektu 2. etapa Národní inventarizace kontaminovaných míst (NIKM 2) je příprava geografických podkladů. Úvodním a hlavním úkolem této části projektu je pořízení nálezové báze indicií pomocí ...

Suchánek, Zdeněk; Řeřicha, Jaroslav; Krhovský, Jan
CENIA, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases