Number of found documents: 4
Published from to

Vliv dlouhodbého podávání Ovosanu na hematologické parametry a zastoupení imunitních buněk u onkologických pacientů
Horák, Vratislav; Holubová, Monika; Pokorná, E.
2011 - Czech
Přes rozsáhlý výzkum a nové terapeutické postupy představují nádorová onemocnění druhou nejčastější příčinu umrtí. Podle webového portálu "Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice", který zpracovává údaje Národního onkologického registru od roku 1977 pomocí softwaru SVOD (http://www.svod.cz)je zřejmé, že u některých diagnóz (např. karcinom pankreatu) je v tomto období patrný výrazný nárůst incidence i mortality. Despite extensive research and new therapeutic approaches are cancer diseases the second most common cause of death. According to the website, "Epidemiology of malignant tumors in the Czech Republic", which processes data from the National Cancer Registry in 1977 by software SVOD (http://www.svod.cz) it is clear that for some diagnoses (eg pancreatic cancer) is this period, a significant increase in incidence and mortality. Keywords: Ovosan; oncology Available in a digital repository NRGL
Vliv dlouhodbého podávání Ovosanu na hematologické parametry a zastoupení imunitních buněk u onkologických pacientů

Přes rozsáhlý výzkum a nové terapeutické postupy představují nádorová onemocnění druhou nejčastější příčinu umrtí. Podle webového portálu "Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice", který ...

Horák, Vratislav; Holubová, Monika; Pokorná, E.
Ústav živočišné fyziologie a genetiky, 2011

Informační systémy využívané pro současné hodnocení činnosti pracovišť AV ČR za roky 2005-2009
Ráb, Petr; Laiblová Kadlecová, Ivana; Horníček, L.
2011 - Czech
Vedení AV ČR organizuje od roku 1993 pravidelná hodnocení svých pracovišť. V dubnu 2011 skončila první fáze 4. řádného kola hodnocení za období 2005–2009. Současný evaluační proces využívá dva systémy, ASEP/ARL jako podklady pro bibliometrickou a on-line informační systém pro panelovou část hodnocení. Náš příspěvek se zabývá podrobným popisem těchto dvou systémů a na příkladech ukazuje jeho použití při evaluaci pracovišť AV ČR Leadership Academy of Sciences since 1993, organizes regular assessments of their workplaces. In April 2011 ended the first phase of the fourth round proper evaluation for the period 2005-2009. The current evaluation process uses two systems, ASEP / ARL as a basis for bibliometric and on-line information system for the longitudinal part of the evaluation. Our contribution deals with the detailed description of these two systems and shows examples of its use in the evaluation of the AS CR Keywords: Information systems; evaluation of the AS CR Available in a digital repository NRGL
Informační systémy využívané pro současné hodnocení činnosti pracovišť AV ČR za roky 2005-2009

Vedení AV ČR organizuje od roku 1993 pravidelná hodnocení svých pracovišť. V dubnu 2011 skončila první fáze 4. řádného kola hodnocení za období 2005–2009. Současný evaluační proces využívá dva ...

Ráb, Petr; Laiblová Kadlecová, Ivana; Horníček, L.
Ústav živočišné fyziologie a genetiky, 2011

CHARAKTERIZACE NOVÝCH DRUHŮ LAKTOBACILŮ A JINÝCH BAKTERIÍ MLÉČNÉHO KVAŠENÍ Z TRÁVICÍHO TRAKTU SAVCŮ A HMYZU
Killer, Jiří; Kopečný, Jan; Mrázek, Jakub; Koppová, Ingrid; Rada, V.; Kott, T.
2011 - Czech
Do skupiny probiotik, která jsou zjednodušeně definována jako „potravní doplňky obsahující přesně definované ţivé mikroorganismy mající prokazatelně pozitivní vliv na zdraví hostitele a zlepšující navíc vyuţívání ţivin“, náleţí především kmeny bifidobakterií, laktobacilů a jiných bakterií mléčného kvašení (druhy r. Lactococcus, Enterococcus, Streptococcus), ale také nepatogenní druhy bacilů (např. Bacillus coagulans), dále nepatogenní Escherichia coli, Propionibacterium freudenreichii a eukaryota v podobě některých druhů kvasinek (Saccharomyces boulardi). Zdá se, ţe výzkum probiotik je v současné době zaměřen na jiţ známé druhy především laktobacilů a bifidobakterií. Vzrůstá tedy význam testování probiotických vlastností jiných druhů bifidobakterií a bakterií mléčného kvašení (dále BMK), stejně tak izolace dosud nepopsaných druhů potenciálně vyuţitelných nejen v humánní medicíně, ale také v chovech hospodářských zvířat a v chovech hospodářsky významného hmyzu (včel a čmeláků). Keywords: becteria; digestion; mammal and insect Fulltext is available at external website.
CHARAKTERIZACE NOVÝCH DRUHŮ LAKTOBACILŮ A JINÝCH BAKTERIÍ MLÉČNÉHO KVAŠENÍ Z TRÁVICÍHO TRAKTU SAVCŮ A HMYZU

Do skupiny probiotik, která jsou zjednodušeně definována jako „potravní doplňky obsahující přesně definované ţivé mikroorganismy mající prokazatelně pozitivní vliv na zdraví hostitele a zlepšující ...

Killer, Jiří; Kopečný, Jan; Mrázek, Jakub; Koppová, Ingrid; Rada, V.; Kott, T.
Ústav živočišné fyziologie a genetiky, 2011

Mikrobiální populace v bioplynu
Čermáková, J.; Tenkrát, D.; Mrázek, Jakub; Fliegerová, Kateřina
2010 - Czech
Tento příspěvek se zabývá studiem mikrobiální populace v bioplynu pomocí metody založené na molekulární genetice, která dokáže identifikovat větší množství mikroorganizmů než pomocí klasické kultivace. V bioplynu z čistírny odpadních vod bylo nalezeno téměř 8 mil. bakterií v m3 a nejvíce byly zastoupeny dva kmeny Firmicutes a Proteobacteria. Avšak mnohé mikroorganismy v bioplynu jsou dosud neznámé nekultivované bakteriální druhy. Studium bakteriální biodiversity v bioplynu hraje klíčovou roli zejména při konečném využití bioplynu, protože některé druhy mohou způsobovat korozi zařízení či potrubí nebo mohou být dokonce patogenní a využívat bioplyn ke svému šíření. This paper deals with the study of microbial populations in biogas. Keywords: bioplyn; mikrobiologie; PCR Fulltext is available at external website.
Mikrobiální populace v bioplynu

Tento příspěvek se zabývá studiem mikrobiální populace v bioplynu pomocí metody založené na molekulární genetice, která dokáže identifikovat větší množství mikroorganizmů než pomocí klasické ...

Čermáková, J.; Tenkrát, D.; Mrázek, Jakub; Fliegerová, Kateřina
Ústav živočišné fyziologie a genetiky, 2010

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases