Number of found documents: 10
Published from to

Metody úprav čistírenských kalů pro aplikaci v zemědělství s ohledem na mikropolutanty
Vítková, M.; Komárek, M.; Wickramasinghe, N.; Pohořelý, Michael; Moško, Jaroslav; Hušek, Matěj; Cajthaml, Tomáš; Grasserová, Alena; Čechmánková, J.; Vácha, R.; Zimová, M.
2024 - Czech
Cílem předkládané metodiky je popsat možnosti úpravy čistírenských kalů kompostováním a pyrolýzou pro aplikaci v zemědělství, a to zejména s ohledem na tzv. mikropolutanty, ale i na konvenční polutanty, a posoudit rizika upravených kalů pro půdní prostředí a vstup (mikro)polutantů do pěstovaných plodin. Metodika vychází z výsledků laboratorních a terénních experimentů tříletého projektu a z kritického přístupu ke kalům jako potenciálně nebezpečnému odpadu na straně jedné a recyklovatelného zdroje živin na straně druhé. The aim of the methodology is to describe the possibilities of sewage sludge treatment by composting and pyrolysis for the application in agriculture, with particular respect to the so-called micropollutants, but also to conventional pollutants, and to assess the risks of treated sludge for the soil environment and the uptake of (micro)pollutants by cultivated crops. The methodology is based on the results from laboratory and field experiments of a three-year project and on a critical approach to sludge as a potentially hazardous waste on the one hand and a recyclable source of nutrients on the other. Keywords: pyrolysi; composting; emerging pollutants; soil; plant uptake; leaching Available on request at various institutes of the ASCR
Metody úprav čistírenských kalů pro aplikaci v zemědělství s ohledem na mikropolutanty

Cílem předkládané metodiky je popsat možnosti úpravy čistírenských kalů kompostováním a pyrolýzou pro aplikaci v zemědělství, a to zejména s ohledem na tzv. mikropolutanty, ale i na konvenční ...

Vítková, M.; Komárek, M.; Wickramasinghe, N.; Pohořelý, Michael; Moško, Jaroslav; Hušek, Matěj; Cajthaml, Tomáš; Grasserová, Alena; Čechmánková, J.; Vácha, R.; Zimová, M.
Ústav chemických procesů, 2024

Metodika identifikace zdrojů znečišťování pomocí PMF pro strategické rozhodování při ochraně ovzduší – aktualizace 2023
Horník, Štěpán; Sýkora, Jan; Pokorná, Petra
2023 - Czech
Předkládaná metodika navrhuje využití spektroskopie nukleární magnetické rezonance (NMR) jako další analytické techniky pro identifikaci sloučenin v atmosférických aerosolech. Tato technika umožňuje výrazně zvýšit počet stanovovaných látek a tfm i případný počet markerů, které lze následně ve spojení s jinými metodami využít pro identifikaci zdrojů znečištění ovzduší pomocí pokročilé statistické analýzy. Mezi markery stanovované pomocí\nNMR spektroskopie náleží různé organické kyseliny, sulfonové kyseliny nebo sacharidy, které jsou charakteristické pro příslušné zdroje znečištění. Aktualizovaná metodika také představuje identifikaci biogenního zdroje, který předcházející metodiky nedokázaly stanovit. The presented methodology proposes utilizatíon of the spectroscopy of nuclear magnetic resonance (NMR) as another analytical technique for the identification of compounds in atmospheric aerosols. This technique makes significantly increases the number of deterined substances and thus a number of possible markers, which can be subsequently used together with other methods to identify sources of air pollution using advanced statistical\nanalysis. Among the markers determined by NMR spectroscopy there are several organic and sulfonic acids or carbohydrates, wich are characteristic for relevant sources of air pollution. The updated methodology also shows the identification of a biogenic source that previous methodologies were not able to determine. Keywords: NMR spectroscopy; atmospheric aerosols; markers Available on request at various institutes of the ASCR
Metodika identifikace zdrojů znečišťování pomocí PMF pro strategické rozhodování při ochraně ovzduší – aktualizace 2023

Předkládaná metodika navrhuje využití spektroskopie nukleární magnetické rezonance (NMR) jako další analytické techniky pro identifikaci sloučenin v atmosférických aerosolech. Tato technika umožňuje ...

Horník, Štěpán; Sýkora, Jan; Pokorná, Petra
Ústav chemických procesů, 2023

Metodika čištění papíru, textilu a kolagenních materiálů pomocí dvoufázového spreje sněhových částic CO2 v nosném plynu.
Mašková, Ludmila; Smolík, Jiří; Vávrová, P.; Součková, M.; Neoralová, J.; Novotná, D.; Jandová, Věra; Ondráček, Jakub; Ondráčková, Lucie; Křížová, T.; Kocová, K.
2022 - Czech
Cílem této metodiky bylo vytvořit soubor postupů a doporučení pro pracovníky knihoven a archivů či pro restaurátory, s jejichž využitím je možné pomocí dvoufázového spreje sněhových částic CO2 v nosném plynu odstraňovat prachové částice z povrchu papíru, textilu a kolagenních materiálů. Výsledkem je efektivní a bezpečná alternativa ke stávajícím \nmetodám čištění. Dále bylo cílem výzkumu srovnat výsledky tohoto typu ošetření s běžně využívanými postupy mechanického čištění knihovních fondů a archivních dokumentů a \ndetailně tak analyzovat možný potenciál využití nové metody. The aim of this methodology was to create a set of procedures and recommendations for library and archive staff or restorers, using which it is possible to remove dust particles from the surface of paper, textiles and collagen materials using the two-phase spray of CO2 snow particles in the carrier gas. The result is an effective and safe alternative to existing cleaning methods. Furthermore, the research aimed to compare the results of this type of treatment with commonly used mechanical cleaning procedures for library collections and archival documents and to analyse in detail the potential use of the new method. Keywords: dust particles; two-phase spray of CO2; archival documents Available on request at various institutes of the ASCR
Metodika čištění papíru, textilu a kolagenních materiálů pomocí dvoufázového spreje sněhových částic CO2 v nosném plynu.

Cílem této metodiky bylo vytvořit soubor postupů a doporučení pro pracovníky knihoven a archivů či pro restaurátory, s jejichž využitím je možné pomocí dvoufázového spreje sněhových částic CO2 v ...

Mašková, Ludmila; Smolík, Jiří; Vávrová, P.; Součková, M.; Neoralová, J.; Novotná, D.; Jandová, Věra; Ondráček, Jakub; Ondráčková, Lucie; Křížová, T.; Kocová, K.
Ústav chemických procesů, 2022

Metodika odstraňování prachových částic z povrchu papíru, kolagenních materiálů a textilu pomocí TEA CO2 laseru.
Mašková, Ludmila; Jandová, Věra; Vávrová, P.; Součková, M.; Neoralová, J.; Novotná, D.; Fajgar, Radek; Smolík, Jiří; Křížová, T.; Kocová, K.
2022 - Czech
Cílem této metodiky bylo vytvořit soubor postupů a doporučení pro čištění materiálů často zastoupených v knihovních fondech, s jejichž využitím bude možné pomocí pulzního \ninfračerveného TEA CO2 laseru odstraňovat prachové částice z jejich povrchu. Základním požadavkem je efektivní odstranění povrchového znečištění bez poškození ošetřovaného \nmateriálu. Za tímto účelem je stanovena prahová intenzita ozáření, při které začíná ablace nečistot z povrchu a prahová intenzita ozáření, při které již začíná degradace knihovních \nmateriálů. Výsledkem je efektivní a bezpečná alternativa ke stávajícím metodám čištění. Dále bylo cílem srovnat výsledky tohoto typu ošetření knihovních materiálů s tradičními postupy mechanického čištění a analyzovat tak možný potenciál využití nové metody. The aim of this methodology was to develop a set of procedures and recommendations for cleaning materials frequently represented in library collections, using which it will be possible to use pulse infrared TEA CO2 laser to remove dust particles from their surface. The basic requirement is to effectively remove surface contamination without damaging the treated material. For this purpose, a threshold irradiation intensity is established at which the ablation of the surface dirt begins and a threshold irradiation intensity at which the degradation of the library materials. The result is an effective and safe alternative to existing cleaning methods. Furthermore, the aim was to compare the results of this type of treatment of library materials with traditional mechanical cleaning procedures and thus analyse the possible potential of the new method.\n\n Keywords: cleaning materials; pulse infrared TEA CO2 laser; dust particles Available on request at various institutes of the ASCR
Metodika odstraňování prachových částic z povrchu papíru, kolagenních materiálů a textilu pomocí TEA CO2 laseru.

Cílem této metodiky bylo vytvořit soubor postupů a doporučení pro čištění materiálů často zastoupených v knihovních fondech, s jejichž využitím bude možné pomocí pulzního \ninfračerveného TEA CO2 ...

Mašková, Ludmila; Jandová, Věra; Vávrová, P.; Součková, M.; Neoralová, J.; Novotná, D.; Fajgar, Radek; Smolík, Jiří; Křížová, T.; Kocová, K.
Ústav chemických procesů, 2022

Zlepšení kvality vnitřního ovzduší knihoven a archivů s cílem významně omezit degradaci knihovních a archivních materiálů
Součková, M.; Vávrová, P.; Novotný, J.; Dřevíkovská, J.; Paulusová, H.; Bartl, B.; Bartlová, L.; Bacílková, B.; Straka, R.; Ďurovič, M.; Mašková, Ludmila; Smolík, Jiří
2016 - Czech
Cílem památkového postupu je zlepšit kvalitu vnitřního ovzduší knihoven a archivů tak, aby se co nejvíce zpomalila degradace knihovních a archivních materiálů. Na základě stanovení rizik poškození knihovních a archivních materiálů a stanovení kvality vnitřního ovzduší se navrhnou opatření pro takovou změnu kvality vnitřního ovzduší, při které bude omezena degradace uložených knihovních a archivních materiálů. The aim of the preservation procedure is to improve the indoor air quality in libraries and archives in order to maximally slowed the degradation process of library and archival materials. After identification the degradation risks and determination the indoor air quality will be suggested means for improvement of the indoor air quality, which will limit the degradation of stored library and archive materials. Keywords: indoor air quality; preservation; archive Available in digital repository of the ASCR
Zlepšení kvality vnitřního ovzduší knihoven a archivů s cílem významně omezit degradaci knihovních a archivních materiálů

Cílem památkového postupu je zlepšit kvalitu vnitřního ovzduší knihoven a archivů tak, aby se co nejvíce zpomalila degradace knihovních a archivních materiálů. Na základě stanovení rizik poškození ...

Součková, M.; Vávrová, P.; Novotný, J.; Dřevíkovská, J.; Paulusová, H.; Bartl, B.; Bartlová, L.; Bacílková, B.; Straka, R.; Ďurovič, M.; Mašková, Ludmila; Smolík, Jiří
Ústav chemických procesů, 2016

Analytické metody k identifikaci a kvantitativnímu stanovení relevantních sloučenin korozivní síry v minerálních olejích.
Kužílek, V.; Košanová, L.; Brázdil, J.; Šolcová, Olga
2015 - Czech
Metodika podává ucelený přehled o analytických metodách identifikace a kvantitativního stanovení relevantních sloučenin korozivní síry v minerálních olejích včetně interpretace výsledků a návrhů nápravných opatření. Comprehensive methodical survey of analytical methods for identification and quantitative determination of relevant corrosive sulphur compounds in mineral oils, including results interpretation and remedial actions proposals. Keywords: analytical methods; corrosive sulphur; mineral oils Available at various institutes of the ASCR
Analytické metody k identifikaci a kvantitativnímu stanovení relevantních sloučenin korozivní síry v minerálních olejích.

Metodika podává ucelený přehled o analytických metodách identifikace a kvantitativního stanovení relevantních sloučenin korozivní síry v minerálních olejích včetně interpretace výsledků a návrhů ...

Kužílek, V.; Košanová, L.; Brázdil, J.; Šolcová, Olga
Ústav chemických procesů, 2015

Metodika zatížení vnitřního prostředí knihoven a archivů prachovými částicemi
Mašková, Ludmila; Smolík, Jiří; Ondráček, Jakub
2015 - Czech
Cílem této práce bylo vytvoření metodiky vedoucí k zhodnocení kvality vnitřního ovzduší v knihovnách a archivech za účelem snížení škod na knihovních a archivních fondech způsobených nepříznivými vlivy prostředí. Za tímto cílem byl vyvinut soubor postupů a\nnástrojů pokročilého monitoringu kvality vnitřního ovzduší. Účelem této metodiky bylo zhodnotit zatížení prostředí prachovými částicemi, dále pak určit vztah mezi vnitřním a vnějším prostředím a určit vnitřní zdroje znečištění.\n The aim of the methodology was development of evaluation methods for indoor air quality in archives and libraries, targeted at reduction of damages on library and archival collections caused by adverse effects of environment. For this reason a set of procedures and tools of advanced monitoring of the indoor air quality was developed. The purpose of this methodology was to evaluate load by dust particles, describe the relationship between the indoor and outdoor environments, and identify indoor sources of pollution. Keywords: aerosol particles; indoor air quality; library Available in a digital repository NRGL
Metodika zatížení vnitřního prostředí knihoven a archivů prachovými částicemi

Cílem této práce bylo vytvoření metodiky vedoucí k zhodnocení kvality vnitřního ovzduší v knihovnách a archivech za účelem snížení škod na knihovních a archivních fondech způsobených nepříznivými ...

Mašková, Ludmila; Smolík, Jiří; Ondráček, Jakub
Ústav chemických procesů, 2015

Metodika výběru prostředku k mechanickému čištění prachových částic z povrchu papíru
Benešová, M.; Mašková, Ludmila
2015 - Czech
Cílem této práce bylo identifikovat metody mechanického čištění prachových částic z povrchu papíru, které jsou vhodné pro použití v restaurátorské praxi. Za tímto účelem bylo detailně testováno 15 způsobů mechanického čištění. Základním požadavkem byla využitelnost metodiky pro většinu restaurátorských pracovišť. Z tohoto důvodu byly zahrnuty pouze přístupy, které jsou snadno dostupné a nevyžadují speciální přístrojové vybavení. Z výsledků vyplynulo, že druh papírové podložky nemá zásadní vliv na výsledek čištění a hlavním kritériem pro volbu prostředku k ošetření se ukázal rozsah zašpinění. The aim of this work was to identify methods of mechanical cleaning of dust particles from the paper surface, which are suitable for use in the restoration practice. For this purpose 15 methods of mechanical cleaning were tested. The basic requirement was the applicability of the methodology for the most restorers. Therefore the methodology included only approaches which do not require any special equipment. The results showed that the type of paper has no effect to cleaning results and the main criterion for selection of means of treatment is the extent of soiling. Keywords: mechanical cleaning; paper; dust particles Available in a digital repository NRGL
Metodika výběru prostředku k mechanickému čištění prachových částic z povrchu papíru

Cílem této práce bylo identifikovat metody mechanického čištění prachových částic z povrchu papíru, které jsou vhodné pro použití v restaurátorské praxi. Za tímto účelem bylo detailně testováno 15 ...

Benešová, M.; Mašková, Ludmila
Ústav chemických procesů, 2015

Možnosti získávání výtažků z pelargonie vonné (Pelargonium graveolens) a jejich využití v ochraně rostlin
Sajfrtová, Marie; Machalová, Zdeňka; Pavela, R.; Žabka, M.
2014 - Czech
Cílem uplatněné certifikované metodiky je poskytnout uživateli metodiky ucelený přehled informací o možnostech získávání biologicky aktivních výtažků z pelargonie vonné a jejich využití v oblasti rostlinných pesticidů. The aim of the certified methodology is to provide a complete overview about possible ways of isolation of isolate biologically active extracts from rose-scented geranium and their utilization in the field of plant pesticides. Keywords: supercritical fluid extraction; pelargonium graveolens; chemical composition Available in digital repository of the ASCR
Možnosti získávání výtažků z pelargonie vonné (Pelargonium graveolens) a jejich využití v ochraně rostlin

Cílem uplatněné certifikované metodiky je poskytnout uživateli metodiky ucelený přehled informací o možnostech získávání biologicky aktivních výtažků z pelargonie vonné a jejich využití v oblasti ...

Sajfrtová, Marie; Machalová, Zdeňka; Pavela, R.; Žabka, M.
Ústav chemických procesů, 2014

Skladování, přeprava a úprava kontaminované biomasy
Tlustoš, P.; Száková, J.; Zárubová, P.; Břendová, K.; Habart, J.; Punčochář, Miroslav; Šyc, Michal
2014 - Czech
Navržená technologie je unikátní metodou hodnotící snížení uvolňování rizikových prvků do prostředí při úpravě, přepravě a skladování dřevní kontaminované biomasy, produkované na fytoextrakčních plantážích pro následné energetické využití. The proposed technology is a unique method evaluating decrease of risk element release into environment while the contaminated biomass is transported, stored and pre-treated. This biomass was produced on phytoextraction plantations for further energetic purposes. Keywords: contaminated biomass; risk element release; technology Available in digital repository of the ASCR
Skladování, přeprava a úprava kontaminované biomasy

Navržená technologie je unikátní metodou hodnotící snížení uvolňování rizikových prvků do prostředí při úpravě, přepravě a skladování dřevní kontaminované biomasy, produkované na fytoextrakčních ...

Tlustoš, P.; Száková, J.; Zárubová, P.; Břendová, K.; Habart, J.; Punčochář, Miroslav; Šyc, Michal
Ústav chemických procesů, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases