Number of found documents: 174
Published from to

Účinnost biomanipulace pro řízení vodního ekosystému a kvality vody ve vodárenských nádržích?
Hejzlar, Josef; Blabolil, Petr; Čtvrtlíková, Martina; Jůza, Tomáš; Kasalický, Vojtěch; Kubečka, Jan; Seďa, Jaromír; Znachor, Petr
2022 - Czech
Vliv biomanipulace rybí obsádkou ve třech stratifikovaných dimiktických nádržích na kvalitu vody se ukázal jako malý. The effect of biomanipulation of fish stocks in three stratified dimictic reservoirs on water quality was shown to be small. Keywords: water quality; biomanipulation; fish Available at various institutes of the ASCR
Účinnost biomanipulace pro řízení vodního ekosystému a kvality vody ve vodárenských nádržích?

Vliv biomanipulace rybí obsádkou ve třech stratifikovaných dimiktických nádržích na kvalitu vody se ukázal jako malý....

Hejzlar, Josef; Blabolil, Petr; Čtvrtlíková, Martina; Jůza, Tomáš; Kasalický, Vojtěch; Kubečka, Jan; Seďa, Jaromír; Znachor, Petr
Biologické centrum, 2022

Optimalizace odtokového režimu ve VN Římov z hlediska vodárenského odběru.
Hejzlar, Josef; Jarošík, Jiří; Mercado, Ma. Cristina Paule; Porcal, Petr
2022 - Czech
Modelová analýza vlivu vypouštěcího režimu a změny klimatu na nádrži Římov, Česká republika, ukázala optimální způsob řízení nádrže z hlediska kvality vody. A model analysis of the influence of the discharge regime and climate change on the Římov reservoir, Czech Republic, showed the optimal way of managing the reservoir from the point of view of water quality. Keywords: water quality control; climate change; model catchment-lake Available at various institutes of the ASCR
Optimalizace odtokového režimu ve VN Římov z hlediska vodárenského odběru.

Modelová analýza vlivu vypouštěcího režimu a změny klimatu na nádrži Římov, Česká republika, ukázala optimální způsob řízení nádrže z hlediska kvality vody....

Hejzlar, Josef; Jarošík, Jiří; Mercado, Ma. Cristina Paule; Porcal, Petr
Biologické centrum, 2022

Složení a účinnost odstranění organických látek na ÚV Studená.
Porcal, Petr; Jarošík, Jiří; Stará, J.
2022 - Czech
Příspěvek popisuje složení a účinnosti odstranění přírodních organických látek při úpravě pitné vody v ÚV Studená. The paper describes the composition and removal efficiency of natural organic matter in the treatment of drinking water at the DWTP Studena. Keywords: drinking water; DWTP; natural organic matter Available at various institutes of the ASCR
Složení a účinnost odstranění organických látek na ÚV Studená.

Příspěvek popisuje složení a účinnosti odstranění přírodních organických látek při úpravě pitné vody v ÚV Studená....

Porcal, Petr; Jarošík, Jiří; Stará, J.
Biologické centrum, 2022

Odlovy nežádoucích druhů ryb z přehradních nádrží – Možnosti, efektivnost a ekonomické zhodnocení.
Jůza, Tomáš; Blabolil, Petr; Čech, Martin; Draštík, Vladislav; Holubová, Michaela; Hůda, J.; Kočvara, Luboš; Kolařík, Tomáš; Muška, Milan; Peterka, Jiří; Prchalová, Marie; Říha, Milan; Sajdlová, Zuzana; Tušer, Michal; Vašek, Mojmír; Vejřík, Lukáš; Kubečka, Jan
2022 - Czech
Rybí společenstva přehradních nádrží jsou společným výsledkem samovolného vývoje populací a vlivu lidských zásahů. Pro situace, kdy je třeba určitou část populace ryb odlovovat, jsme v rámci projektu 'Biomanipulace jako nástroj zlepšení kvality vody nádrží' testovali dostupné přístupy z hlediska jejich účinnosti a náročnosti. Cílovými druhy odlovů byly zejména kaprovité ryby (cejn velký, ouklej obecná, plotice obecná, perlín ostrobřichý, cejnek malý), které se živí převážně zooplanktonem a mají tendenci vytvářet velmi početné populace. Mezi nejefektivnější\nmetody odlovů při tření patří odlovy pomocí omračovací elektrolovné lodě nebo pomocí vězenců. V období mimo tření je možné provádět hromadné odlovy s použitím vlečné (tralové) sítě. Odlovy jsou efektivní jak před třením (v dubnu), tak i během léta. Při opakovaných odlovech na stejných místech ale jejich účinnost klesá v důsledku rozplašení ryb. Účinnost odlovů se částečně opět zlepšuje, pokud se odlovy opakují s přibližně 1–2 týdenní přestávkou. Úlovky se také mění podle hustoty obsádky daného vodního útvaru. Při efektivních odlovech vychází náklady na ulovení 1 kg ryb v rozmezí 15–50 Kč. spontaneous development of populations and the influence of human interventions. For situations where a certain part of the fish population needs to be caught, within the project 'Biomanipulation as a tool for improving the water quality of reservoirs', we tested the available approaches in terms of their effectiveness and difficulty. The target species of catches were mainly cyprinid fish (bream, bleak, roach, rudd, white bream), which feed mainly\non zooplankton and tend to form very large populations. Among the most effective methods of catch during spawning are catches using electrofishing boats and fyke nets. In the non-spawning period, it is possible to carry out mass catches using trawl nets. Catches are effective both before spawning (in April) and during the summer. However, with repeated catches in the same places, their effectiveness decreases as a result of the fish being spooked. The efficiency of the catches partially improves again if the catches are repeated with a break of approximately 1–2 weeks. Catches also vary according to the stocking density of a given water body. With effective catches, the cost of catching 1 kg of fish is in the range of CZK 15–50. Keywords: biomanipulation; bream; electrofishing; spawning; fyke nets Available at various institutes of the ASCR
Odlovy nežádoucích druhů ryb z přehradních nádrží – Možnosti, efektivnost a ekonomické zhodnocení.

Rybí společenstva přehradních nádrží jsou společným výsledkem samovolného vývoje populací a vlivu lidských zásahů. Pro situace, kdy je třeba určitou část populace ryb odlovovat, jsme v rámci projektu ...

Jůza, Tomáš; Blabolil, Petr; Čech, Martin; Draštík, Vladislav; Holubová, Michaela; Hůda, J.; Kočvara, Luboš; Kolařík, Tomáš; Muška, Milan; Peterka, Jiří; Prchalová, Marie; Říha, Milan; Sajdlová, Zuzana; Tušer, Michal; Vašek, Mojmír; Vejřík, Lukáš; Kubečka, Jan
Biologické centrum, 2022

Použití vícekriteriálního hodnocení při výběru varianty vodního díla Skalička.
Brouček, M.; Hejzlar, Josef; Říha, J.; Satrapa, L.
2022 - Czech
Ze syntézy výsledků multikriteriálního hodnocení vyplývá, že nejvhodnější variantou protipovodňové ochrany na řece Bečvě v profilu Skalička je boční víceúčelová nádrž. The synthesis of the results of the multi-criteria evaluation indicates a lateral multi-purpose reservoir as the most suitable option for flood protection on the Bečva River in the Skalička profile. Keywords: flood-protection; multi-criteria evaluation; lateral reservoir Available at various institutes of the ASCR
Použití vícekriteriálního hodnocení při výběru varianty vodního díla Skalička.

Ze syntézy výsledků multikriteriálního hodnocení vyplývá, že nejvhodnější variantou protipovodňové ochrany na řece Bečvě v profilu Skalička je boční víceúčelová nádrž....

Brouček, M.; Hejzlar, Josef; Říha, J.; Satrapa, L.
Biologické centrum, 2022

Obsah železa a kvalita organických látek jako faktor určující stabilizaci uhlíku a koloběh živin ve sladkovodních ekosystémech.
Osafo, Nana O. A.; Jan, Jiří; Porcal, Petr; Borovec, Jakub
2022 - Czech
Studie ukazuje, jak geochemické vlastnosti povodí, reprezentované obsahem Fe a hodnotami pH a s tím související kvalitou organických látek v půdách, ovlivňuji stabilizaci organického uhlíku a živin v sedimentech mělkých nádrží. V rámci prezentované studie bylo sledováno 12 rybníků z různých lokalit České republiky. Rybníky byly rozděleny na základě geologie povodí do dvou skupin i) povodí s kyselými půdami (pH 5,1 - 6,3) bohatými na železo (H_Fe) a ii) povodí s neutrálními půdami (pH = 6,8–7,6) a nízkým obsahem železa (L_Fe). Ve sledovaných rybnících byly porovnávaný parametry vodního sloupce, pórové vody a extrakce sedimentů z hlediska stabilizace organické hmoty a navazujících živinových koloběhů. Bylo ukázáno, jak vyšší koncentrace hydratovaných oxidů Fe, spolu s aromatickým charakterem organických látek přispívá k celkové stabilizaci sedimentu. Naopak nízké koncentrace Fe byly doprovázeny nižší mineralizaci sediment a vyšší rizikovosti pro vodní ekosystém z hlediska uvolňovaní živin nebo rozvoje anoxii. The effect of watershed geochemistry, in terms of soil pH, Fe concentration and organic matter quality, on the stability of organic carbon and nutrients level in freshwater sediments of shallow lakes was studied. Twelve fishponds were divided into two groups based on the typical soil pH: i) watershed with acidic soils (pH 5.1 – 6.3) rich in Fe called H_Fe and ii) watershed with neutral pH soils (pH 6.8 – 7.6) poor in Fe called L_Fe. The parameters of the water column, pore water and sediment chemical extractions were compared. A higher concentration of hydrated Fe oxides, together with the aromatic character of organic substances were shown to highly contribute to the overall stabilization of the sediment. Conversely, low Fe concentrations were accompanied by lower mineralization of sediments and a higher risk for the aquatic ecosystem in terms of nutrient release or the development of anoxic conditions. Keywords: sediments; watersheds; organic matter quality Available at various institutes of the ASCR
Obsah železa a kvalita organických látek jako faktor určující stabilizaci uhlíku a koloběh živin ve sladkovodních ekosystémech.

Studie ukazuje, jak geochemické vlastnosti povodí, reprezentované obsahem Fe a hodnotami pH a s tím související kvalitou organických látek v půdách, ovlivňuji stabilizaci organického uhlíku a živin v ...

Osafo, Nana O. A.; Jan, Jiří; Porcal, Petr; Borovec, Jakub
Biologické centrum, 2022

Radon v jezeře - odhad množství podzemní vody.
Porcal, Petr
2022 - Czech
V roce 2020 byla realizována bilanční studie aktivity radonu v Plešném jezeře a jeho přítocích s cílem zpřesnění odhadu zdrojů podzemní vody. Bilance je založena na kvantifikaci zdrojů, monitorování množství vody odtékající z jezera a koncentrace olova ve vrchních vrstvách sedimentů. A balance study of radon activity in Lake Plešný and its tributaries was carried out in 2020 to refine the estimate of groundwater resources. The balance is based on quantification of sources, monitoring of the amount of water draining from the lake, and lead concentrations in the overlying sediments. Keywords: radon; water balance; lake Available at various institutes of the ASCR
Radon v jezeře - odhad množství podzemní vody.

V roce 2020 byla realizována bilanční studie aktivity radonu v Plešném jezeře a jeho přítocích s cílem zpřesnění odhadu zdrojů podzemní vody. Bilance je založena na kvantifikaci zdrojů, monitorování ...

Porcal, Petr
Biologické centrum, 2022

Zlepšování ekologického potenciálu a kvality vody v nádržích pomocí plovoucích vegetačních ostrovů.
Čtvrtlíková, Martina; Krolová, Monika; Kučerová, Andrea; Hejzlar, Josef; Hladík, M.; Kubečka, Jan
2021 - Czech
Cílem dvouletého pokusu bylo ověřit schopnost růstu čtyř druhů ostřic a rostlin z přirozeného náletu na bezsubstrátových plovoucích ostrovech. The aim of the two-year experiment was to verify the ability of four species of sedges and natural pioneering plants to grow on substrate-free floating islands. Keywords: floating vegetation islands; wetland plants; water quality Available at various institutes of the ASCR
Zlepšování ekologického potenciálu a kvality vody v nádržích pomocí plovoucích vegetačních ostrovů.

Cílem dvouletého pokusu bylo ověřit schopnost růstu čtyř druhů ostřic a rostlin z přirozeného náletu na bezsubstrátových plovoucích ostrovech....

Čtvrtlíková, Martina; Krolová, Monika; Kučerová, Andrea; Hejzlar, Josef; Hladík, M.; Kubečka, Jan
Biologické centrum, 2021

Predikce koncentrace fosforu a trofie v údolních nádržích
Hejzlar, Josef; Kopáček, Jiří; Vystavna, Yuliya
2019 - Czech
Modelová predikce koncentrace fosforu (P) v nádržích má význam pro řízení kvality vody a trofie, např. pro určování, na jakou úroveň je třeba snížit vnější zatížení P, aby poklesla úroveň trofických podmínek a dosáhlo se dobrého ekologického potenciálu. Hmotnostní bilance P pro 26 nádrží a jezer v ČR ukázaly, že vztah mezi přítokovou koncentrací P a koncentrací P v nádrži není určen výhradně hydrologickými parametry (dobou zdržení vody či hydraulickým zatížením), popř. přítokovou koncentrací P, ale zásadně je ovlivňován vnitřním zatížením ze sedimentů a nádržovým koloběhem P. Vnitřní zatížení a koloběh P jsou individuální charakteristiky každé nádrže, které se ale v čase mohou měnit, např. s akumulací sedimentů nebo změnami vnějšího zatížení P. Predikční modely je proto třeba sestavit a kalibrovat pro každou nádrž jednotlivě a strukturu modelů přizpůsobit konkrétním podmínkám. The model prediction of phosphorus (P) concentration in reservoirs is important for controlling water quality and trophic conditions, e.g. to determine to what level external P load should be reduced in order to decrease trophic conditions and achieve good ecological potential. The mass balance of P for 26 reservoirs and lakes in the Czech Republic showed that the relationship between the inflow P concentration and the in-reservoir P concentration is not determined solely by hydrological parameters (water residence time or hydraulic load) or inflow P concentration but is fundamentally influenced by the internal P loading from sediments and in-reservoir P cycling. These are individual characteristics of each reservoir and may change, for example with sediment accumulation or changes in external P load. Therefore, the prediction models need to be assembled and calibrated for each reservoir individually and the model structure should be adapted to their specific conditions. Keywords: water reservoirs and lakes; phosphorus retention; phosphorus mass balance Available at various institutes of the ASCR
Predikce koncentrace fosforu a trofie v údolních nádržích

Modelová predikce koncentrace fosforu (P) v nádržích má význam pro řízení kvality vody a trofie, např. pro určování, na jakou úroveň je třeba snížit vnější zatížení P, aby poklesla úroveň trofických ...

Hejzlar, Josef; Kopáček, Jiří; Vystavna, Yuliya
Biologické centrum, 2019

Vliv hydrauliky vody nad sedimentem na transport látek přes rozhraní sediment-voda
Borovec, Jakub; Bretón, Felipe; Jan, Jiří
2019 - Czech
V příspěvku jsou shrnuty poznatky z laboratorních i terénních experimentů zaměřených na zjištění závislosti mezi prouděním vody a rychlostmi přestupu látek na rozhraní sediment-voda. Jsou ukázány dvě skupiny možných přístupů a výpočtu a je diskutováno jejich použití. The paper summarizes the findings from laboratory and field experiments aimed at determining the dependence between water flow and the exchange rates of substances at the sediment-water interface. Two groups of possible approaches and calculations are shown and their use is discussed. Keywords: flow velocities; inflow part of the reservoir; shallow lakes Available at various institutes of the ASCR
Vliv hydrauliky vody nad sedimentem na transport látek přes rozhraní sediment-voda

V příspěvku jsou shrnuty poznatky z laboratorních i terénních experimentů zaměřených na zjištění závislosti mezi prouděním vody a rychlostmi přestupu látek na rozhraní sediment-voda. Jsou ukázány dvě ...

Borovec, Jakub; Bretón, Felipe; Jan, Jiří
Biologické centrum, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases