Number of found documents: 16
Published from to

Turbulentní vývoj československé blízkovýchodní politiky v letech 1948-1955
Taterová, Eva
2023 - Czech
Tato kapitola představuje vývoj československé blízkovýchodní politiky v letech 1948-1955, kdy se zaměřuje na proměny přístupu Československa vůči Izraeli a Egyptu a intepretaci těchto změn v kontextu událostí probíhající studené války. Československá zahraniční politika po komunistickém převratu v roce 1948 prošla zásadními změnami, které se postupně promítly rovněž do československé blízkovýchodní politiky. Zatímco koncem 40. let převládala snaha udržet partnerství s dosavadními lokálními partnery (např. formou pokračující podpory nově vznikajícímu Státu Izrael), na počátku 50. let v důsledku mezinárodního a vnitřního politického vývoje dochází k zásadnímu přehodnocení československých postojů směrem k rozvoji vztahů s vybranými arabskými zeměmi. Za určitý milník je v tomto smyslu považován rok 1955, kdy došlo k podepsání přelomové smlouvy o dodávkách československých zbraní Egyptu, což vytvořilo precedens pro\ndalší obdobné budoucí spolupráce Československa s vybranými regionálními aktéry ve vojenské oblasti. This chapter aims to introduce and interpret the development of Czechoslovak foreign policy to the Middle East in 1948-1955 in the\ncontext of the ongoing Cold War using the case studies of Czechoslovak bilateral relations with Israel and Egypt. After the communist coup in\nFebruary 1948, Czechoslovak foreign policy encountered essential changes that also influenced Czechoslovak attitudes towards the Middle\nEast. While in the late 1940s there was an effort to maintain the existing local partnerships (e.g. the continuing support to the\nemerging State of Israel), the early 1950s brought a significant shift of Czechoslovak Middle Eastern policy due to the international and\ninternal political factors. As result, Czechoslovakia started to focus on the development of close mutual relations with some Arab countries.\nIn this sense, the year 1955 is considered a milestone regarding the Egyptian-Czechoslovak arms deal which set an important precedent for\nsimilar contracts of military cooperation between Czechoslovakia with the other regional actors. Keywords: Cold War; Czechoslovakia; diplomacy; Middle East Available at various institutes of the ASCR
Turbulentní vývoj československé blízkovýchodní politiky v letech 1948-1955

Tato kapitola představuje vývoj československé blízkovýchodní politiky v letech 1948-1955, kdy se zaměřuje na proměny přístupu Československa vůči Izraeli a Egyptu a intepretaci těchto změn v kontextu ...

Taterová, Eva
Ústav pro soudobé dějiny, 2023

Kořeny a tváře národního parlamentu. Česká národní rada 1968-2018. Sborník z konference konané 17.-18. května 2018 v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky
Gjuričová, Adéla; Zahradníček, Tomáš
2019 - Czech
Sborníkem se zahajuje soustavnější výzkum České národní rady a obecně národních parlamentů ve federativním Československu. Obsahuje odborné studie týkající se zakládání České národní rady v roce 1968, jejího parlamentního života v období normalizace i oživení po roce 1989. Druhou část tvoří vzpomínky aktérů všech tří etap tak, jak byly zaznamenány při konferenci. The volume opens a systematic research of the Czech National Council and more generally, of national parliaments in federal Czechoslovakia. It includes studies on establishing the National Council in 1968, its parliamentary life in late Socialist period as well as its revival after 1989. The second part contains memories by actors of all three of these stages recorded during the conference. Keywords: history of parliaments; socialist Czechoslovakia; Czech National Council Available at various institutes of the ASCR
Kořeny a tváře národního parlamentu. Česká národní rada 1968-2018. Sborník z konference konané 17.-18. května 2018 v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky

Sborníkem se zahajuje soustavnější výzkum České národní rady a obecně národních parlamentů ve federativním Československu. Obsahuje odborné studie týkající se zakládání České národní rady v roce 1968, ...

Gjuričová, Adéla; Zahradníček, Tomáš
Ústav pro soudobé dějiny, 2019

Scholars in Exile and Dictatorships of the 20th Century. May 24-26, 2011, Prague. Conference Proceedings
Stella, M.; Štrbáňová, Soňa; Kostlán, Antonín
2011 - Czech
Proceedings of the international conference (Prague, May 2011), which was devoted to the forced migration of intellectuals (namely scholars who had to leave for exile under the pressure of dictator regimes) in the 20th century. Proceedings of the international conference (Prague, May 2011), which was devoted to the forced migration of intellectuals (namely scholars who had to leave for exile under the pressure of dictator regimes) in the 20th century. Keywords: exile; scholars; totalitarianism Fulltext is available at external website.
Scholars in Exile and Dictatorships of the 20th Century. May 24-26, 2011, Prague. Conference Proceedings

Proceedings of the international conference (Prague, May 2011), which was devoted to the forced migration of intellectuals (namely scholars who had to leave for exile under the pressure of dictator ...

Stella, M.; Štrbáňová, Soňa; Kostlán, Antonín
Ústav pro soudobé dějiny, 2011

Sborník z konference "1989-2009: Společnost. Dějiny. Politika"
Gjuričová, Adéla
2010 - Czech
Na konferenci se sešli badatelé a badatelky z České republiky, Slovenska, Maďarska, Německa, Francie, Británie a USA. Publikované texty poodstupují od pouhé rekonstrukce událostí 1989 i od pojmu „vyrovnání se s komunistickou minulostí“ a místo toho se soustřeďují na některé zajímavé (dis)kontinuity dvou desetiletí po roce 1989 s lety sedmdesátými a osmdesátými. The conference saw presentations by researchers from the Czech Republic, Slovakia, Hungary, Germany, France, Britain and the USA. The selected texts do not build on a reconstruction of 1989 events or the concept of „coming to terms with the communist past“, instead they focus on interesting (dis)continuities of the twenty years after 1989 with the 1970s and 1980s. Keywords: society; history; politics Available at various institutes of the ASCR
Sborník z konference "1989-2009: Společnost. Dějiny. Politika"

Na konferenci se sešli badatelé a badatelky z České republiky, Slovenska, Maďarska, Německa, Francie, Británie a USA. Publikované texty poodstupují od pouhé rekonstrukce událostí 1989 i od pojmu ...

Gjuričová, Adéla
Ústav pro soudobé dějiny, 2010

Němečtí odpůrci nacismu v Československu. Zpráva o výsledcích projektu Dokumentace osudů aktivních odpůrců nacismu, kteří byli po skončení druhé světové války postiženi v souvislosti s opatřeními uplatňovanými v Československu proti tzv. nepřátelskému obyvatelstvu
Kocian, Jiří; Čermáková, B.
2009 - Czech
Spoluautor expertizní Zprávy o výsledcích významného vládního projektu o dokumentaci osudů německých antifašistů z Československa. Co-author of the expert research report of a major government project concerning documentation of fates of German antifascists from Czechoslovakia. Keywords: German antifascists from Czechoslovakia; regulations applied against the so-called enemy population Available at various institutes of the ASCR
Němečtí odpůrci nacismu v Československu. Zpráva o výsledcích projektu Dokumentace osudů aktivních odpůrců nacismu, kteří byli po skončení druhé světové války postiženi v souvislosti s opatřeními uplatňovanými v Československu proti tzv. nepřátelskému obyvatelstvu

Spoluautor expertizní Zprávy o výsledcích významného vládního projektu o dokumentaci osudů německých antifašistů z Československa....

Kocian, Jiří; Čermáková, B.
Ústav pro soudobé dějiny, 2009

Restituce zkonfiskovaných uměleckých předmětů. Přání nebo realita?
Borák, Mečislav
2008 - Czech
Publikace obsahuje přednášky všech zahraničních i českých vědeckých pracovníků, zaměřujících se ve svém výzkumu na identifikaci a dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války. Jsou zde popsány různé způsoby konfiskací uměleckých předmětů v jednotlivých evropských zemích i aktuální problémy související s vyhledáváním a restitucemi uměleckých i jiných kulturních předmětů původním majitelům. Podrobněji jsou zde představeny také instituce, které se této problematice věnují a jsou zde také nastíněny možnosti užší spolupráce mezi jednotlivými subjekty na mezinárodní úrovni. The publication contains the conference papers of all foreign and Czech researchers who are in the frame of their research focused on the identification and documentation of the property transfers of cultural assets of WW II victims. The different ways of confiscation of works of art as well as the restitution of these cultural assets are described in details here. In more detail the presentation of scientific institutions and the possibility of their international co-operation are mentioned there as well. Keywords: restitution - art works Available at various institutes of the ASCR
Restituce zkonfiskovaných uměleckých předmětů. Přání nebo realita?

Publikace obsahuje přednášky všech zahraničních i českých vědeckých pracovníků, zaměřujících se ve svém výzkumu na identifikaci a dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové ...

Borák, Mečislav
Ústav pro soudobé dějiny, 2008

Československá vojenská zahraniční služba v letech 1939-1945
Zudová-Lešková, Zlatica; Hofman, Petr
2008 - Czech
Sborník studií obsahuje příspěvky účastníků mezinárodní konference. Konference se zabývala působením československých vojenských misí, vojenských a leteckých atašé, vojenských zmocněnců a styčných důstojníků v průběhu 2. světové války. Miscellany contains papers read by participants at the international conference, Conference was devoted to the issue of activities of Czechoslovak military missions, military and air attachés, plenipotentiaries and liaison officers during the WW II years. Keywords: Czechoslovak Army - WW II Available at various institutes of the ASCR
Československá vojenská zahraniční služba v letech 1939-1945

Sborník studií obsahuje příspěvky účastníků mezinárodní konference. Konference se zabývala působením československých vojenských misí, vojenských a leteckých atašé, vojenských zmocněnců a styčných ...

Zudová-Lešková, Zlatica; Hofman, Petr
Ústav pro soudobé dějiny, 2008

Charta 77. Od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci 1977-1989. Sborník z konference k 30. výročí Charty 77
Tůma, Oldřich; Devátá, Markéta; Suk, Jiří
2007 - Czech
Sborník příspěvků z mezinárodní konference k 30. výročí Charty 77. Charta v období 1977-1989. Proceedings of the international conference to mark the 30th anniversary of Charter 77. Charter 77 in the period from 1977 to 1989. Keywords: Charta 77 - conference Available at various institutes of the ASCR
Charta 77. Od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci 1977-1989. Sborník z konference k 30. výročí Charty 77

Sborník příspěvků z mezinárodní konference k 30. výročí Charty 77. Charta v období 1977-1989....

Tůma, Oldřich; Devátá, Markéta; Suk, Jiří
Ústav pro soudobé dějiny, 2007

Ztracené dědictví
2006 - Czech
Tato publikace obsahuje přednášky ze tří seminářů pořádaných Centrem pro dokumentaci v rámci přednáškového cyklu tzv. Kulatých stolů. Zaměřuje se na identifikaci uměleckých předmětů z pohledu aukčních síní, na restituce uměleckých předmětů z pohledu české restituční legislativy a na identifikaci uměleckých předmětů z pohledu muzeí a galerií. This publication contains various papers presented in the frame of the Documentation Center's project of so called Round tables. It is focused on the identification of the works of art from the point of view of the auction houses, on the restitution of works of art from the point of view of the Czech restitution legislation and finally on the identification of the works of art from the point of view of the museums and galleries in the Czech Republic. Keywords: works of art - confiscation - restiturion Available at various institutes of the ASCR
Ztracené dědictví

Tato publikace obsahuje přednášky ze tří seminářů pořádaných Centrem pro dokumentaci v rámci přednáškového cyklu tzv. Kulatých stolů. Zaměřuje se na identifikaci uměleckých předmětů z pohledu aukčních ...

Ústav pro soudobé dějiny, 2006

Polsko a Československo v roce 1968
2006 - Czech
V roce 1968 se československé a polské dějiny výrazným způsobem ovlivňovaly - stačí připomenout, že se polské jednotky podílely na srpnové okupaci Československa. Čeští a polští historikové v této knize přibližují nejdůležitější otázky vzájemných vztahů a jejich různých podob, všímají si také širšího mezinárodního kontextu. Základem sborníku jsou příspěvky z mezinárodní konference. In 1968 history of Czechoslovakia and Poland had intertwined. On one hand there was mutual feeling of solidarity on the part of Polish and Czechoslovak societies, on the other hand the Polish military forces participated in the invasion of Warsaw Pact forces, which had ceased the transformations of Prague Spring. Many new information derive from archival documentation which had been recently disclosed. The publication includes materials from Polish-Czech conference. Keywords: Czechoslovakia - Poland - Year 1968 Available at various institutes of the ASCR
Polsko a Československo v roce 1968

V roce 1968 se československé a polské dějiny výrazným způsobem ovlivňovaly - stačí připomenout, že se polské jednotky podílely na srpnové okupaci Československa. Čeští a polští historikové v této ...

Ústav pro soudobé dějiny, 2006

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases