Number of found documents: 88
Published from to

Popularizace v zákopech – Zákopy.cz jako platforma popularizace archeologie bojišť
Hlavica, Michal; Zubalík, J.; Těsnohlídek, J.
2021 - Czech
Příspěvek informuje o popularizačních aktivitách výzkumného týmu zaměřených na otázky spojené s archeologií bojišť a konfliktů. The paper informs about popularization activities of the research team focusing on questions connected to the battlefield and conflict archaeology. Keywords: popularization; battlefield archaeology; online presentation; blog; web; forum Available at various institutes of the ASCR
Popularizace v zákopech – Zákopy.cz jako platforma popularizace archeologie bojišť

Příspěvek informuje o popularizačních aktivitách výzkumného týmu zaměřených na otázky spojené s archeologií bojišť a konfliktů....

Hlavica, Michal; Zubalík, J.; Těsnohlídek, J.
Archeologický ústav, Brno, 2021

Keltští žoldnéři ve službách mediteránních států a jejich návraty do krajin střední Evropy
Šedo, Ondrej; Knápek, R.
2021 - Czech
O působení keltských žoldnéřů v mediteránním prostředí se překvapivě často zmiňují antičtí zpravodajové. Objevovali se ve službách tamních států, na Předním Východě, ve Velkém Řecku a v dalších částech jižní Evropy, a také v Egyptě nebo Kartágu. Doplňovali vojska mocností bojujících mezi sebou anebo proti Římské republice v době, kdy se zapojila do zápasů o dominanci v této oblasti, a poslední jednotky byly ve službě ještě v desetiletích před změnou letopočtu. Nálezy získané při archeologických výzkumech, především mince ražené ve Středomoří, které se objevují ve střední Evropě (Roseldorf, Němčice nad Hanou, Nowa Cerekwia) vedly k nastolení hypotézy, že se někteří z žoldnéřů do těchto míst po skončení služby vraceli. V článku jsou uváděny argumenty, které umožňují podpořit takové domněnky. Activities of the Celtic mercenaries in the Mediterranean environment are surprisingly often mentioned by the ancient writers. They used to appear in services for authorities there, in the Near East, “Magna Graecia” and other parts of southern Europe and also in Egypt or Carthage. They completed armies of the states fighting each other or against the Roman republic when they joined the fighting for domination in this area, and the last troops were still in service during the last decades before the change of the era. The findings discovered during the archaeological research, mainly coins that had been produced in the Mediterranean area and which appear in the Middle Europe (Roseldorf, Němčice nad Hanou, Nowa Cerekwia) led to a hypothesis that some of the mercenaries returned to these places after finishing their service. The article comes up with arguments enabling a support for such hypotheses. Keywords: Celtic mercenaries; Germanic tribes; Mediterraneum; Carthage; Central Europe; Celtic minting Available at various institutes of the ASCR
Keltští žoldnéři ve službách mediteránních států a jejich návraty do krajin střední Evropy

O působení keltských žoldnéřů v mediteránním prostředí se překvapivě často zmiňují antičtí zpravodajové. Objevovali se ve službách tamních států, na Předním Východě, ve Velkém Řecku a v dalších ...

Šedo, Ondrej; Knápek, R.
Archeologický ústav, Brno, 2021

Archeologie v obrazech – prezentace popularizačního projektu vernisáží a výstavou
Hlavica, Michal; Ostrý, C.
2021 - Czech
Příspěvek informuje o pozadí realizace vernisáže a výstavy s názvem „Archeologie v obrazech“, která se uskutečnila v roce 2014 ve foyer univerzitního kina Scala v Brně. The paper informs about the background of realization of vernissage and exhibition called “Archeologie v obrazech” (Archaeology in pictures) that took place in 2014 in the foyer of the university cinema Scala at Brno. Keywords: archaeology; popularization; exhibitions; art; visual presentation; gamification Available at various institutes of the ASCR
Archeologie v obrazech – prezentace popularizačního projektu vernisáží a výstavou

Příspěvek informuje o pozadí realizace vernisáže a výstavy s názvem „Archeologie v obrazech“, která se uskutečnila v roce 2014 ve foyer univerzitního kina Scala v Brně....

Hlavica, Michal; Ostrý, C.
Archeologický ústav, Brno, 2021

Využití záznamu oddělených spekter a interpretačních možností multispektrálních dat v kontextu protohistorie středního Podyjí
Komoróczy, Balázs; Vlach, Marek; Zelíková, Michaela; Sedláček, J.
2021 - Czech
Významné rozšíření analytických a interpretačních možností metod dálkového průzkumu země v archeologii za poslední tři desetiletí přináší zejména rostoucí dostupnost kvalitativně odpovídajících družicových multispektrálních dat spolu s rozvojem multispektrálních senzorů používaných na bezpilotních vzdušných prostředcích. Výsledky multispektrálního zobrazování zprostředkovávají důležitou analytickou dimenzi pro identifikaci a interpretaci znaků archeologických jevů na plochách se zemědělskými monokulturami. Jako součást prospekční činnosti střediska pro výzkum doby římské a stěhování národů Archeologického ústavu Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., je mezi aktuální cíle řazeno též využití potenciálu tohoto specifického segmentu DPZ (ve spolupráci s Ústavem krajinného plánování Mendelovy univerzity v Brně). Celkovým záměrem je přispět s využitím širokého spektra prospekčních metod k rozšíření archeologické informační základny zejména o protohistorickém segmentu vývoje regionu středního a dolního toku Dyje. The significant expansion of analytical and interpretive possibilities within remote sensing methods in archaeology over the last three decades brings especially the increasing availability of qualitatively adequate satellite multispectral data together with the development of multispectral sensors used on unmanned aerial vehicles. The results of multispectral imaging mediate an important analytical dimension for the identification and interpretation of signs of archaeological contexts in agricultural monocultures. As part of the prospecting activities of the Research Centre for Roman and Great Migration Period of the Institute of Archaeology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Brno, current goals also include exploiting the potential of this specific segment of remote sensing (in cooperation with the Institute of Landscape Planning at Mendel University in Brno) and with use of the wide array of prospection methods to broaden the information base of archaeological components, especially the protohistoric segment of the development of the middle and lower Thaya region. Keywords: remote sensing; multispectral imagery; vegetation index; protohistory; Mikulov Available at various institutes of the ASCR
Využití záznamu oddělených spekter a interpretačních možností multispektrálních dat v kontextu protohistorie středního Podyjí

Významné rozšíření analytických a interpretačních možností metod dálkového průzkumu země v archeologii za poslední tři desetiletí přináší zejména rostoucí dostupnost kvalitativně odpovídajících ...

Komoróczy, Balázs; Vlach, Marek; Zelíková, Michaela; Sedláček, J.
Archeologický ústav, Brno, 2021

Preconditions of the genesis of the Přemyslid realm
Kalhous, David
2019 - English
In the following study we analyse the validity of the nowgenerally-accepted view of the beginnings of the Přemyslid realm. Those who established this viewpoint emphasisethe income from selling slaves (and distance trade in general) as the main source the dynasties in Central Europeused to strengthen their economic power, which, in the next stage, enabled them to build powerful cavalry armiesas their “iron fist”. With these armies they were supposed to have built their “states”. In this article, not only is theautomatism of this mechanism brought into question (the prevalence of the cavalry), but also the idea that a statecan be built with an army. The author, on the one hand, points out the predatory character of such a system, and onthe other hand draws attention to the building of hillforts as a mechanism that not only enhanced the protection ofa given area, but also, due to the need for construction and repairs, brought large groups of people together, and thusformed a common identity for them. Keywords: early states; Central Europe; Early Middle Ages; history of power; history of violence Available at various institutes of the ASCR
Preconditions of the genesis of the Přemyslid realm

In the following study we analyse the validity of the nowgenerally-accepted view of the beginnings of the Přemyslid realm. Those who established this viewpoint emphasisethe income from selling slaves ...

Kalhous, David
Archeologický ústav, Brno, 2019

Dokumentace, publikace a interpretace detektorových nálezů na příkladu spon typu Jobst 4F
Komoróczy, Balázs; Vlach, Marek; Zelíková, Michaela
2017 - Czech
Spony představují skupinu nálezů, které byly v průběhu posledních 25 let často předmětem intenzivního zájmu detektorové prospekce. V České republice je v současnosti počet amatérů provozujících tuto aktivitu podstatně větší než profesionálních archeologů. Archeologie jakožto věda nemůže rezignovat na poznatky, které pocházejí z nálezů učiněných detektoráři, bez ohledu na osobní názory. Považujeme proto dokumentaci všech archeologických nálezů v naší zemi za profesní povinnost archeologických institucí, která není zpochybnitelná žádnými smysluplnými argumenty. Naopak, pokud samotní detektoráři či široká veřejnost znemožní archeologům dokumentaci těchto nálezů, způsobují tím postupný proces postupného „oslepnutí“ archeologie. Brooches represent a category of material evidence which in the past 25 years often became object of a very intensive metal detecting. In the Czech Republic, the number of amateurs who presently carry out this activity is much higher than the number of professional archaeologists. Archaeological science cannot omit the knowledge resulting from amateur metal-detecting finds, regardless of our personal opinion in this matter. We regard the documentation of all archaeological finds in our country as a professional duty of archaeological institutions, which is not contradictable by any reasonable arguments. On the contrary, when detectorists themselves or the general public prevent archaeologists from documenting these artefacts and making them accessible for professional study, this process gradually makes archaeology “blind”. Keywords: Roman Period; Middle Danube region; Metal-detector; Jobst F4 brooch Available at various institutes of the ASCR
Dokumentace, publikace a interpretace detektorových nálezů na příkladu spon typu Jobst 4F

Spony představují skupinu nálezů, které byly v průběhu posledních 25 let často předmětem intenzivního zájmu detektorové prospekce. V České republice je v současnosti počet amatérů provozujících tuto ...

Komoróczy, Balázs; Vlach, Marek; Zelíková, Michaela
Archeologický ústav, Brno, 2017

Ohlédnutí za XIII. mezinárodní konferencí "Popelnicová pole a doba halštatská"
Juchelka, Jiří
2014 - Czech
Článek přináší zevrubný přehled o XIII. mezinárodní konference "Popelnicová pole a doba halštatská", jež se ve dnech 12. až 15. května roku 2014 uskutečnila v Opavě na půdě Slezské univerzity. Pořadateli konference byli Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. a Slezská univerzita v Opavě. The article presents a comprehensive overview of the XIII. International Conference "Urnfield culture and Hallstatt period" to be held on 12 to 15 May 2014 in Opava, took place on the grounds of the Silesian University. The organizers of the conference was the Institute of Archaeology of the Sciences of the Czech republic, Brno and Silesian University in Opava. Keywords: conference; Urnfield culture; Hallstatt period Available at various institutes of the ASCR
Ohlédnutí za XIII. mezinárodní konferencí "Popelnicová pole a doba halštatská"

Článek přináší zevrubný přehled o XIII. mezinárodní konference "Popelnicová pole a doba halštatská", jež se ve dnech 12. až 15. května roku 2014 uskutečnila v Opavě na půdě Slezské univerzity. ...

Juchelka, Jiří
Archeologický ústav, Brno, 2014

Camps and waters: Malý Medvědí Tábor as part of a North Bohemian Mesolithic landscape
Svoboda, Jiří; Novák, J.; Novák, Martin; Pokorný, P.; Sázelová, Sandra
2014 - English
The paper introduces a newly discovered Mesolithic rock shelter Malý medvědí tabor, located in the canyon of the Svitávka River. The excavation revealed intact Mesolithic layers, rich in charcoals and a hearth feature outlined by sandstone blocks. Analyses of the environmental data, fauna, and lithic artefacts are included. In sum, the occupation of the rock shelter was rather episodic, nevertheless the site is of domestic character, as suggested by the richness and character of artefacts. The surrounding vegetation can be reconstructed as a sparse pine forests with common spread of hazel, oak and early successional vegetation with aspen and birch. Given a presence of a nearby peat-bog at Velenice, this new site serves as an important reference point for prehistoric human presence in the Svitavka river valley. Keywords: Mesolithic; Northern Bohemia; rock shelter Available at various institutes of the ASCR
Camps and waters: Malý Medvědí Tábor as part of a North Bohemian Mesolithic landscape

The paper introduces a newly discovered Mesolithic rock shelter Malý medvědí tabor, located in the canyon of the Svitávka River. The excavation revealed intact Mesolithic layers, rich in charcoals and ...

Svoboda, Jiří; Novák, J.; Novák, Martin; Pokorný, P.; Sázelová, Sandra
Archeologický ústav, Brno, 2014

Dolní Věstonice II: a complex of sites with different chrono-cultural occupations. Preliminary results of the study of lithic assemblages
Polanská, M.; Novák, Martin
2014 - English
The scope of our study is directed to evaluation of each lithic assemblage from Dolní Věstonice II site and to characterize the technical systems of their production in order to understand the fine chrono-cultural seriation. The complex of sites at Dolní Věstonice II, dated to 30-23 ky uncal BP, includes the assemblages represented by clearly defined samples and another assemblages where the cultural attribution is still questionable. If some occupations certainly belong to the Pavlovian, others may be attributed as Gravettian, or even Upper Gravettian. Changes are visible in the procurement of raw material, and in technical systems of production and typological features. Keywords: Gravettian; Dolní Věstonice; lithic industries; chrono-cultural seriation Available at various institutes of the ASCR
Dolní Věstonice II: a complex of sites with different chrono-cultural occupations. Preliminary results of the study of lithic assemblages

The scope of our study is directed to evaluation of each lithic assemblage from Dolní Věstonice II site and to characterize the technical systems of their production in order to understand the fine ...

Polanská, M.; Novák, Martin
Archeologický ústav, Brno, 2014

Detecting the children zone at the abandoned Nenets campsites: An ethnoarchaeological example from the Polar Ural Mts., Russia
Sázelová, Sandra; Svoboda, Jiří; Novák, Martin
2014 - English
The paper presents an ethnoarcheological approach to questions arising from archaeological studies of Upper Paleolithic settlements in Europe concerning the role of children and their activities in site formation processes. Within surveyed micro-region at Yangana Pe, they were recorded and documented several Nenets abandoned campsites with traces of childreln's play. During the play, Nenets children create specific patterns, usually detectable within the domestic and activity zones of abandoned campsites. In order to interpret them in context, supplementary ethnoarcheological evidence should be incorporated and evaluated. Keywords: Nenets; ethnoarchaeology; Siberia Available at various institutes of the ASCR
Detecting the children zone at the abandoned Nenets campsites: An ethnoarchaeological example from the Polar Ural Mts., Russia

The paper presents an ethnoarcheological approach to questions arising from archaeological studies of Upper Paleolithic settlements in Europe concerning the role of children and their activities in ...

Sázelová, Sandra; Svoboda, Jiří; Novák, Martin
Archeologický ústav, Brno, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases