Number of found documents: 405
Published from to

Misie a benediktinské začátky pražského biskupství
Sommer, Petr
2023 - Czech
Studie se věnuje v souvislosti s výročím 1050 let od založení pražského biskupství tématu první české diecéze a zasazuje ji do středoevropských souvislostí karolínské a otonské říše, souvisejících církevních institucí a christianizačních procesů. Formou sondy sleduje význam misie pro vznik pražského biskupství. V této souvislosti pojednává otázky spojené se sakrální architekturou, liturgickou výbavu a písemnou kulturo neoddělitelně spjatou s novou křesťanskou vzdělaností i s církevní správou. In the context of the 1050th anniversary of the founding of the Prague bishopric, the study focuses on the topic of the first Czech diocese and places it in the Central European context of the Carolingian and Ottonian empires, related ecclesiastical institutions and Christianization processes. In the form of a probe, it traces the importance of the mission for the establishment of the Prague bishopric. In this context, it discusses issues related to sacred architecture, liturgical equipment and written culture inseparably linked to the new Christian education and church administration. Keywords: Christianity; Prague; Bishopric of Prague; Christianisation; hagiography; medieval Czech lands Available at various institutes of the ASCR
Misie a benediktinské začátky pražského biskupství

Studie se věnuje v souvislosti s výročím 1050 let od založení pražského biskupství tématu první české diecéze a zasazuje ji do středoevropských souvislostí karolínské a otonské říše, souvisejících ...

Sommer, Petr
Filosofický ústav, 2023

On jest figura neb obraz kostela a chrámu duchovního, jenž je tělo naše. Chrám jako metafora
Havelka, Tomáš
2023 - Czech
Příspěvek se zabývá zejména literárními metaforizacemi křesťanského chrámu ve třech základních typologiích chrámu, a to jako metafory lidského těla, prefigurativního vzoru dějin Šalomounova chrámu přenášeným na dějiny církevních obcí a metaforou vědění. Chrám není v žádném náboženství jen místo shromáždění věřících, odjakživa byl chápán jako transcendentní brána spojující stvořený svět a Boží přítomnost. Reprezentoval „střed světa“ a postupně přebíral různé typologické a metaforické realizace: Šalamounova chrámu, nebeského Jeruzaléma, božského kruhu, jehož střed je všude a obvod nikde aj. To vedlo k naplňování různých dispozic. Na druhou stranu jsou ale také v literatuře 17. a 18. století přítomné pozoruhodné postupy, interpretující chrám obráceně, totiž jako antropomorfní metaforu lidského těla, nejvýraznějším způsobem u J. F. Beckovského. The paper mainly deals with literary metaphorizations of the Christian temple in three basic typologies of the temple, as metaphors of the human body, a prefigurative pattern of the history of Solomon’s temple transferred to the history of church communities and the metaphor of knowledge. In any religion, the temple is not just a place for believers to gather, it has always been understood as a transcendent gate connecting the created world and God’s presence. It represented the “center of the world” and gradually took on various typological and metaphorical realizations: Solomon’s temple, the heavenly Jerusalem, the divine circle, whose center is everywhere and whose circumference is nowhere. This led to the fulfillment of various dispositions. On the other hand, remarkable practices are also present in the literature of the 17th and 18th centuries, interpreting the temple in the opposite way, namely as an anthropomorphic metaphor of the human body, most prominently in the case of J.F. Beckovský. Keywords: temple; metaphor; symbol; Solomon’s temple; ecclesiology Available at various institutes of the ASCR
On jest figura neb obraz kostela a chrámu duchovního, jenž je tělo naše. Chrám jako metafora

Příspěvek se zabývá zejména literárními metaforizacemi křesťanského chrámu ve třech základních typologiích chrámu, a to jako metafory lidského těla, prefigurativního vzoru dějin Šalomounova chrámu ...

Havelka, Tomáš
Filosofický ústav, 2023

Exul. Perno. Tiskařská a provenienční bohemika v knihovně kostela Panny Marie v Pirně
Vaculínová, Marta
2023 - Czech
Pobělohorský vývoj v českých zemích vnesl velký zmatek nejen do životů velké části nekatolických věřících, ale také do jejich knihoven. Po léta budované knižní celky se staly se obětí konfiskací, rozprodávání, krádeží i plenění. Jen malou část si intelektuálové mohli vzít s sebou do exilu. Jednou ze zahraničních knihoven, v níž se svazky z majetku českých exulantů zachovaly, je knihovna kostela Panny Marie v Pirně. Velkou část tamních bohemik zakoupila v minulém století Národní knihovna, další část bohemik (zejména provenienčních) zůstala ale dodnes v prostorách vedle kostelního kúru. Pokusili jsme se o zmapování provenience bohemik z pražské i pirenské části a zachycení stop knižních celků exulantů i dalších významných osobností. Součástí příspěvku jsou soupisy tisků a proveniencí obou částí. The development in the Czech lands after the White Mountain Battle brought great confusion not only to the lives of a large part of the non-Catholic citizens, but also to their libraries. Book collections built up over the years became objects of confiscation, sale, theft and plunder. Intellectuals were only able to take a small part with them into exile. One of the foreign libraries in which volumes from the property of Czech exiles have been preserved is the library of the Church of Our Lady in Pirna, Saxony. A large part of the local bohemica was purchased by the National Library in the last century, but another part (mainly books of Czech provenance) remains in the historical repository next to the church cure. We have tried to map the provenance of bohemica from both the Prague and Pirna parts and to capture traces of book collections of exiles and other important personalities. The paper includes inventories of the prints and provenances of both parts. Keywords: Pirna; Czech exiles after 1620; humanist literature; book provenance; Ladislav Zejdlic of Šenfeld; Johann Heinrich Großmann Fulltext is available at external website.
Exul. Perno. Tiskařská a provenienční bohemika v knihovně kostela Panny Marie v Pirně

Pobělohorský vývoj v českých zemích vnesl velký zmatek nejen do životů velké části nekatolických věřících, ale také do jejich knihoven. Po léta budované knižní celky se staly se obětí konfiskací, ...

Vaculínová, Marta
Filosofický ústav, 2023

Co dělá fyzika? Příspěvek o tom, koho se (v hodinách fyziky) vlastně ptát
Maršálek, Jan
2023 - Czech
Autor příspěvku argumentuje ve prospěch zohledňování sociálně-vědního studia vědy ve středoškolské výuce. Poukazuje na to, že se učitelé a učitelky mohou vydat do prostoru sociologie vědy (jež je často sociologií fyziky), aniž by se tím nutně vzdalovali od vědeckého poznání, jež se zavázali žákům a žákyním předávat. The author argues in favor of taking social studies of science into account in secondary school teaching. He points out that teachers may venture into the area of sociology of science (which is often empirically grounded in physics) without necessarily moving away from the content of scientific knowledge they wish to communicate to their students. Keywords: science studies; teaching; physics Available at various institutes of the ASCR
Co dělá fyzika? Příspěvek o tom, koho se (v hodinách fyziky) vlastně ptát

Autor příspěvku argumentuje ve prospěch zohledňování sociálně-vědního studia vědy ve středoškolské výuce. Poukazuje na to, že se učitelé a učitelky mohou vydat do prostoru sociologie vědy (jež je ...

Maršálek, Jan
Filosofický ústav, 2023

Co všechno se vejde do fyziky? Science Studies ve středoškolské výuce
Maršálek, Jan; Zámečník, L.H.
2022 - Czech
Příspěvek se věnuje možnosti přenosu některých poznatků Science Studies do středoškolské výuky fyziky. The paper deals with the possibility of transferring some of the findings of Science Studies into the secondary school teaching of physics. Keywords: science studies; teaching; physics Fulltext is available at external website.
Co všechno se vejde do fyziky? Science Studies ve středoškolské výuce

Příspěvek se věnuje možnosti přenosu některých poznatků Science Studies do středoškolské výuky fyziky....

Maršálek, Jan; Zámečník, L.H.
Filosofický ústav, 2022

Filosoficko-sociologické kontexty Masarykova smyslu českých dějin
Svoboda, Jan
2022 - Czech
V České otázce (1895) Masaryk položil základ svého pojetí smyslu českých dějin. Nosnou ideu, jež kvalitativně vytváří onu kontinuitu českých dějin a jako národní emancipační program má nezbytný potenciál udílet smysl všem jejím dílčím kontextům, Masaryk našel v myšlence humanity. Účelem příspěvku je poukázat na principiální spojitost mezi demokratizačním úsilím Masarykova politického realismu o jakousi permanentní humanizaci společnosti, jejímž cílem bylo přetvářet disfunkční starý režim federalizovaného Rakouska na moderní občanskou společnost. Teoretický základ k těmto úvahám byl nicméně podán už ve starších pracích, především v knize Základové konkrétní logiky (1885). In the Czech Question (1895) Masaryk laid the foundation for his conception of the meaning of Czech history. Masaryk found the main idea, which qualitatively creates the continuity of Czech history and as a national emancipation programme has the necessary potential to give meaning to all its partial contexts, in the idea of humanity. The purpose of this paper is to point out the fundamental connection between the democratizing efforts of Masaryk’s political realism for a kind of permanent humanization of society, the aim of which was to transform the dysfunctional ancien régime of federalized Austria into a modern civil society. However, the theoretical basis for these considerations had already been given in earlier works, most notably in the book Foundations of Concrete Logic (1885). Keywords: the meaning of Czech history; emancipation; humanity; realism; Masaryk Available at various institutes of the ASCR
Filosoficko-sociologické kontexty Masarykova smyslu českých dějin

V České otázce (1895) Masaryk položil základ svého pojetí smyslu českých dějin. Nosnou ideu, jež kvalitativně vytváří onu kontinuitu českých dějin a jako národní emancipační program má nezbytný ...

Svoboda, Jan
Filosofický ústav, 2022

Masarykovo pojetí středoevropské a celoevropské demokratické jednoty
Bednář, Miloslav
2022 - Czech
V r. 1915 Tomáš G. Masaryk v Londýně veřejně identifikoval a popsal původ první světové války jako neuralgický středoevropský pás menších národů mezi Německem a Ruskem coby geopolitické jádro tzv. východní otázky. Masarykovi tato střední Evropa představovala nejnaléhavější a nejakutnější podnět ke spojenecké demokratické transformaci politické organizace Evropy. V r. 1919 Halford J. Mackinder vyhlásil obdobnou, slavnou geopolitickou koncepci Heartlandu. Masaryk plánoval postupné ustavení Spojených států evropských z transatlantické kooperace mezi konfederací evropských starých a nových demokracií a USA. Masarykovo pojetí demokratické evropské jednoty zjevně protiřečí základní koncepci Evropské unie zaměřené na postupnou eliminaci evropských demokracií. By 1915 in London Thomas G. Masaryk publicly identified and described the origins of WW I as the neuralgic mid-European belt of minor nations between Germany and Russia presenting the geo-political core of the so called Eastern Question. For Masaryk, this Central Europe presented the most exigent and acute impetus for the allied democratic transformation of the political organization of Europe. By 1919 Halford J. Mackinder proclaimed his famous Heartland concept in the same vein. Masaryk’s plan was to gradually establish a United States of Europe out of transatlantic cooperation between a confederation of European old and new democracies and the U.S. Masaryk’s concept of democratic European unity obviously contradicts the core concept of the European Union that aims at a gradual elimination of European democracies. Keywords: T. G. Masaryk; H. J. Mackinder; Europe; European unity; democracy Available at various institutes of the ASCR
Masarykovo pojetí středoevropské a celoevropské demokratické jednoty

V r. 1915 Tomáš G. Masaryk v Londýně veřejně identifikoval a popsal původ první světové války jako neuralgický středoevropský pás menších národů mezi Německem a Ruskem coby geopolitické jádro tzv. ...

Bednář, Miloslav
Filosofický ústav, 2022

Melancholické duše. Sociální dysfunkce a sociální fobie v české literatuře přelomu 19. a 20. století
Řezníková, Lenka
2022 - Czech
Příspěvek se zabývá inscenacemi sociálních dysfunkcí v české dekadentní literatuře poslední dekády 19. století. V období, kdy se v jiných proudech české literatury prosazuje jako téma davová společnost a davové jednání, se neoromantická, dekadentní a symbolistická literatura obrací naopak k reflexi extrémních forem individualismu. Inscenace patologických úzkostí se tu stává součástí široké dobové debaty o vztahu individualismu a modernizující se konzumní, konformní a manipulovatelné společnosti, který v průběhu a zejména na sklonku 19. století tematizovala pod různými hlavičkami i dobová psychologie. Patologický individualismus není v novoromantické, dekadentní a symbolistické literatuře inscenován ani jako něco, co si máme povinnost zvolit, ani jako cíl emancipačních snah, nýbrž jako stav, ke kterému jsou někteří jedinci v důsledku konkrétních a zcela neovlivnitelných faktorů „odsouzeni“. \n This study deals with the presentation of social dysfunction in 1890s Czech Decadent literature. At a time when other literary movements were highlighting mass society and crowd behaviour as a topos, neo-Romantic, Decadent and Symbolist literature was reflecting extreme forms of individualism. The staging of pathological anxieties here became part of a broad contemporary debate over the relationship between individualism and a modernising, consumerist, conformist and manipulable society, which was also subject of contemporary psychology under various headings during and especially at the end of the 19th century. Pathological individualism was not presented in neo-Romantic, Decadent and Symbolist literature either as something people are obliged to choose, or as a goal of emancipatory endeavours, but as a condition to which some individuals are “condemned” as a result of uncontrollable, e.g. genetic, factors. Keywords: individualism; Czech literature; Decadence; literary modernism; fin de siecle; melancholy; Jiří Karásek ze Lvovic Available at various institutes of the ASCR
Melancholické duše. Sociální dysfunkce a sociální fobie v české literatuře přelomu 19. a 20. století

Příspěvek se zabývá inscenacemi sociálních dysfunkcí v české dekadentní literatuře poslední dekády 19. století. V období, kdy se v jiných proudech české literatury prosazuje jako téma davová ...

Řezníková, Lenka
Filosofický ústav, 2022

Diskusní příspěvek
Bednář, Miloslav
2021 - Czech
Mezinárodnost a nadstátnost nesmí být nad individuálními národy. Internationalism, resp. supranationalism, must not be above individual nations. Keywords: education; half-heartedness; nation; supranationalism; T. G. Masaryk Available at various institutes of the ASCR
Diskusní příspěvek

Mezinárodnost a nadstátnost nesmí být nad individuálními národy.


Internationalism, resp. supranationalism, must not be above individual nations.

Bednář, Miloslav
Filosofický ústav, 2021

Ohlédnutí za balbínovským bádáním v Československu do balbínovské konference v roce 1988
Svatoš, Martin
2021 - Czech
Autor připomíná neutěšený stav bádání o barokní kultuře a o Bohuslavu Balbínovi v Československu v 70. a 80. letech 20. století a podává přehled příspěvků a referujících na balbínovské konferenci konané v r. 1988 při příležitosti 300. výročí Balbínova úmrtí. The author recalls the dismal state of research on Baroque culture and Bohuslav Balbín in Czechoslovakia in the 1970s and 1980s and gives an overview of the papers and speakers at the Balbín conference 1988 held on the occasion of the 300th anniversary of Balbín’s death. Keywords: Bohuslav Balbín SJ; Czechoslovakia; 1970s and 1980s Fulltext is available at external website.
Ohlédnutí za balbínovským bádáním v Československu do balbínovské konference v roce 1988

Autor připomíná neutěšený stav bádání o barokní kultuře a o Bohuslavu Balbínovi v Československu v 70. a 80. letech 20. století a podává přehled příspěvků a referujících na balbínovské konferenci ...

Svatoš, Martin
Filosofický ústav, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases