Number of found documents: 372
Published from to

Výtečník. K významové proměně jednoho pojmu
Velek, Luboš
2023 - Czech
Studie analyzuje vznik termínu „výtečník“ a jeho významové proměny v české politice a kultuře 19. a 20. století. The study analyses the emergence of the term “výtečník” and its transformations in Czech politics and culture in the 19th and 20th centuries. Keywords: political culture; Bohemia, patriotic society; Habsburg monarchy Available at various institutes of the ASCR
Výtečník. K významové proměně jednoho pojmu

Studie analyzuje vznik termínu „výtečník“ a jeho významové proměny v české politice a kultuře 19. a 20. století....

Velek, Luboš
Masarykův ústav a Archiv, 2023

Středověké sepulkrálie kláštera obutých augustiniánů v Domažlicích očima barokních klášterních historiografů
Hrdinová, Martina
2022 - Czech
V řádovém archivu Provincialátu řádu obutých augustiniánů v Praze byl v rukopise Liber benefactorum Ecclesiae (Národní archiv, fond Augustiniáni obutí – Provincialát a konvent Praha, č. kn. 97) z let 1680 až 1735 nalezen soupis sepulkrálních a nápisových památek v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Domažlicích z roku 1708. Jeho autorem byl augustiniánský historiograf Valentina Weidnera (1658–1736). Soupis obsahuje popis, vyobrazení a komentáře ke 13 památkám, z nichž jsou tři středověkého původu – znakový náhrobník Jana z Rožmitálu (†1430), Racka Rýzmberského z Janovic (†1461) a neznámého muže (15.-16. stol.). Pomocí těchto nově objevených barokních textů lze rekonstruovat nápisy a vzhled dvou nejstarších sepulkrálních památek, kterých torza byla v 80. letech 20. století znovuobjevena v presbytáři klášterního kostela. Příspěvek se zaměřuje rovněž na způsob práce klášterních kronikářů s epigrafickými a heraldickými prameny a také na důvody jejich zájmu o tento druh památek. In the monastic archive of the Provincial Office of the Calced Augustinians in Prague, the manuscript Liber benefactorum Ecclesiae (National Archive, fonds Calced Augustinians, Prague, no. 97) from 1680–1735 revealed a list of sepulchral relics in the monastic Church of the Assumption of the Virgin in Domažlice from 1708. The list was made by the Augustinian historiographer Valentin Weidner (1658–1736) and it includes descriptions and illustrations for 13 monuments of which three date from the Middle Ages – the headstones of Jan of Rožmitál (†1480), Racek Rýzmberský of Janovice (†1461), and an unknown man (15th–16th century). These newly discovered Baroque texts facilitate the reconstruction of inscriptions and the appearance of sepulchral monuments whose fragments were re-discovered in the 1980s. The paper further focuses on the methods of monastic chroniclers used for epigraphy and heraldry sources and also on the reasons behind their interest in this type of monument. Keywords: sepulchral monuments; Domažlice, Czech Republic; Augustinians Available at various institutes of the ASCR
Středověké sepulkrálie kláštera obutých augustiniánů v Domažlicích očima barokních klášterních historiografů

V řádovém archivu Provincialátu řádu obutých augustiniánů v Praze byl v rukopise Liber benefactorum Ecclesiae (Národní archiv, fond Augustiniáni obutí – Provincialát a konvent Praha, č. kn. 97) z let ...

Hrdinová, Martina
Masarykův ústav a Archiv, 2022

Archeologická komise České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění
Mádlová, Vlasta
2021 - Czech
Příspěvek se zabývá fungováním archeologické komise České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, celým názvem Stálé komise České akademie ku prozkoumání a zachování dávnověkých památek země, jejích dějin, literatury a umění od jejího založení v roce 1893 až do roku 1918. Všímá si všech tří odborů komise, ale hlavní pozornost soustřeďuje na archeologický odbor zmíněné komise a jeho činnost na poli terénních výzkumů. The paper deals with the functioning of the Archaeological Commission of the Czech Academy of Emperor Franz Josef for Science, Literature and the Arts, the full name of the Standing Committee of the Czech Academy to examine and preserve ancient monuments of the country, its history, literature and art from its founding in 1893 to 1918. It pays attention to all three departments of the commission, but focuses its main attention on the archaeological department of the commission and its activities in the field of field research. Keywords: Czech Academy of the Emperor Franz Joseph for Sciences, Literature and Arts; archaeology Available at various institutes of the ASCR
Archeologická komise České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění

Příspěvek se zabývá fungováním archeologické komise České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, celým názvem Stálé komise České akademie ku prozkoumání a zachování dávnověkých ...

Mádlová, Vlasta
Masarykův ústav a Archiv, 2021

Prof. Milada Paulová – historička prvního odboje
Brádlerová, Daniela
2021 - Czech
Primárním záměrem studie je přiblížení komplikované osobnosti české historičky, původně byzantoložky, Milady Paulové a její snahy o akceptaci moderní historie jako relevantního vědeckého oboru. Vzhledem k tomu, že M. Paulová patřila mezi tzv. angažované historiky, byl analyzován její postoj k českému a jihoslovanskému protirakouskému odboji v době první světové války a následnému vzniku Československé republiky. Dosavadní výzkum dochovaných pramenů ukázal, že „angažovanost“ M. Paulové a její preference moderní historie – protihabsburského odboje přichází později, v souvislosti s jejím pobytem v Království SHS (1920–1921). Formující vliv na její další profesní směřování měl osobní kontakt s osobnostmi českého a jihoslovanského odboje, v jehož důsledku v podstatě opustila nastoupenou kariéru byzantoložky. Studie současně reflektuje její názorová východiska a krátce hodnotí její životní díla: Jugoslavenski odbor a Dějiny Maffie. The primary aim of the study is to bring closer the complicated personality of the Czech historian, originally a Byzantologist, Milada Paulová, and her efforts to accept modern history as a relevant scientific field. Since M. Paulová was one of the so-called engaged historians, her attitude to the Czech and South Slavic anti-Austrian resistance during the First World War and the subsequent establishment of the Czechoslovak Republic was analyzed. The research of the surviving sources so far has shown that the “involvement” of M. Paulová and her preference for modern history – the anti-Habsburg resistance comes later, in connection with her stay in the Kingdom of SHS (1920–1921). The forming influence on her further professional direction was personal contact with personalities of the Czech and South Slavic resistance, as a result of which she essentially left her career as a Byzantologist. At the same time, the study reflects her points of view and briefly evaluates her life’s works: “Jugoslavenski odbor” and “History of Maffia”. Keywords: Milada Paulová; Charles University, Prague Available at various institutes of the ASCR
Prof. Milada Paulová – historička prvního odboje

Primárním záměrem studie je přiblížení komplikované osobnosti české historičky, původně byzantoložky, Milady Paulové a její snahy o akceptaci moderní historie jako relevantního vědeckého oboru. ...

Brádlerová, Daniela
Masarykův ústav a Archiv, 2021

Guillaume de Machaut na knížecím dvoře: funkce autora
Fantysová Matějková, Jana
2020 - Czech
Středověký autor se vymyká jak modernímu pojetí autora, tak i pojetí strukturalistickému zejména proto, že je zakotven ve zcela odlišné historické realitě: charakter středověkého textu, používání psaného záznamu, ani způsob šíření díla neodpovídají tomu, co dnes považujeme za literaturu, a ani pojem či status autora se s moderní představou příliš nepřekrývá. Počátky moderního autorství lze ale sledovat již ve středověku, zejména definujeme-li autora ve vztahu k textu, dílu a čtenáři, a to jednak statusem autora, který mu přiznali čtenáři a jednak subjektivitou, tj. vědomím sebe sama jako tvůrce. Na příkladu básníka a hudebního skladatele Guillauma de Machaut popisuje tato studie jak řadu fenoménů typických pro středověk, kdy dominovala orální performance, objednávka mecenáše a kdy byla umělecká tvorba plně integrována do běžného života, tak i zrození subjektivity autora, která se utváří ve vztahu k mecenáši a je důsledkem reflexe vlastní sociální role v dvorském prostředí. The medieval author eludes both the modern concept of the author and the structuralist concept, because he belongs to a different historical reality: the character of a medieval text, the use of a written record and the way in which a work was disseminated do not correspond to what we consider literature today, and neither the concept of the author nor his status coincide with the modern notion. The origins of modern authorship can be traced as early as the Middle Ages, if we define the author in relation to the text, work and reader, in terms of the status granted to an author by his readers, and also in terms of his subjectivity. Taking as its example the poet and composer Guillaume de Machaut, this paper describes a number of phenomena typical of the Middle Ages, when oral performances and commissions by patrons dominated. It also describes the genesis of the author’s subjectivity, which was formed in relation to his patron and reflects Machaut´s social role. Keywords: Guillaume de Machaut; medieval patronage; courtly literature Available at various institutes of the ASCR
Guillaume de Machaut na knížecím dvoře: funkce autora

Středověký autor se vymyká jak modernímu pojetí autora, tak i pojetí strukturalistickému zejména proto, že je zakotven ve zcela odlišné historické realitě: charakter středověkého textu, používání ...

Fantysová Matějková, Jana
Masarykův ústav a Archiv, 2020

Po stopách českovídeňských evangelíků augsburského a helvétského vyznání v „dlouhém 19. století“
Velek, Viktor
2020 - Czech
Keywords: Viennese Czechs; religion; 19th century Available at various institutes of the ASCR
Po stopách českovídeňských evangelíků augsburského a helvétského vyznání v „dlouhém 19. století“

Velek, Viktor
Masarykův ústav a Archiv, 2020

Funkce autora ve středověku. Příklad ikonografie rukopisů Guillauma de Machaut
Panušková, Lenka
2020 - Czech
Studie se zabývá zobrazením básníka a autora Guillauma de Machaut v rukopisech s jeho dílem. Řada Machautových skladeb či „dits“ reflektuje principy poezie a v tomto kontextu také odráží Machautův status autora či autority. Během Machautova života vznikly dva rukopisy, BN ms. fr. 1586 (c. 1350) a 1584 (c. 1370), o nichž se předpokládá, že byly vytvořeny přímo pod Machautovým dohledem. Dochovalo se i několik dalších rukopisů z doby po Machautově smrti, z nichž BN, ms. fr. 9221 a 22545-22546 jsou rovněž předmětem této studie. Iluminace zobrazující Machauta jako autora lze rozdělit do tří skupin (básník-písař, univerzitní ikonografie, inspirovaný básník), z nichž každá zdůrazňuje jiný aspekt psaní a prezentace básnické tvorby. Zdá se nicméně, že - navzdory pokusům některých badatelů o identifikaci přímého Machautova vlivu na iluminace, - pracovali jednotliví iluminátoři se současnou ikonografií a konceptem autora a podle toho také používali schémata, jaká byla v jejich iluminátorských dílnách obvyklá. This paper addresses the depicting of the poet and author Guillaume de Machaut. Several of Machaut’s compositions or “dits” reflect the principles of poetry, and in this context they also reflect his status as an author or authority. During his lifetime two manuscripts were created, MS fr. 1586 (c. 1350) and MS fr. 1584 (c. 1370), which scholars believe may have been produced under Machaut’s direct supervision. Several other manuscripts dating form after Machaut’s death have also been preserved, of which MS fr. 9221 and MSS fr. 22545-22546 in particular are also the subject of this study. Illuminations featuring Machaut in the role of author can be divided into three groups (poet-scribe, university iconography, inspired poet), each of which emphasises a different aspect of writing and presenting poetry. However, it seems that despite attempts by some scholars to see Machaut’s direct influence in the illuminations, the individual masters were working with contemporary iconography. Keywords: Guillaume de Machaut; illumination; iconography Available at various institutes of the ASCR
Funkce autora ve středověku. Příklad ikonografie rukopisů Guillauma de Machaut

Studie se zabývá zobrazením básníka a autora Guillauma de Machaut v rukopisech s jeho dílem. Řada Machautových skladeb či „dits“ reflektuje principy poezie a v tomto kontextu také odráží Machautův ...

Panušková, Lenka
Masarykův ústav a Archiv, 2020

Holocaust Testimonies in the Digital Era – EHRI Online Edition
Sedlická, Magdalena; Schellenbacher, Wolfgang
2020 - English
A key goal of the EHRI online editions platform is to develop annotated online editions of documents as a new way of presenting digital archival content. The editions are empowered by new EHRI tools for digital editing and use and improve upon the EHRI vocabularies and descriptions to generate contextual information displayed to users. Compared to analogue editions, the freely accessible online editions enable new research approaches and a different reading of the documents. Through metadata-tagging and geo-referencing, the editions do not exclusively follow thematic or chronological patterns. They are searchable and filtered for specific thematic or spatial interests at any time and are contextualised through interactive maps. EHRI platform hopes to support and possibly host third party projects.\n Keywords: Holocaust; digital humanities; testimonies Available at various institutes of the ASCR
Holocaust Testimonies in the Digital Era – EHRI Online Edition

A key goal of the EHRI online editions platform is to develop annotated online editions of documents as a new way of presenting digital archival content. The editions are empowered by new EHRI tools ...

Sedlická, Magdalena; Schellenbacher, Wolfgang
Masarykův ústav a Archiv, 2020

Vybrané problémy jakosti potravin v letech 1950–1970
Franc, Martin
2020 - Czech
Studie se věnuje třem důležitým problémům jakosti potravin v Československu v letech 1950–1970. Nejprve se soustřeďuje na problematiku potravinových náhražek, které se rozšířily především v období 2. světové války a těsně po ní. Druhým tématem studie je krize systému jakostních norem na počátku šedesátých let 20. století, kdy z úsporných důvodů došlo k povolení četných odchylek od stanoveného složení i technologie výroby potravin. Mohutná vlna výjimek z norem rozvrátila celý systém udržování standardní jakosti potravin a její následky se odstraňovaly jen velmi obtížně. The study focuses on three major issues of food quality in Czechoslovakia in 1950–1970. First of all it addresses the issue of food substitutes, which started spreading especially during and after World War II. Another major topic of the study deals with the crisis of the system of quality standards at the beginning of the 1960s, when numerous deviations from the specified ingredients and food-processing technology were permitted for cost-saving reasons. The massive wave of exemptions undermined the entire standard food quality system and its consequences were very hard to overcome. Keywords: Czechoslovakia, 1950-1970; food quality; food substitutes Available at various institutes of the ASCR
Vybrané problémy jakosti potravin v letech 1950–1970

Studie se věnuje třem důležitým problémům jakosti potravin v Československu v letech 1950–1970. Nejprve se soustřeďuje na problematiku potravinových náhražek, které se rozšířily především v období 2. ...

Franc, Martin
Masarykův ústav a Archiv, 2020

Negativy a diapozitivy ve fondu českého geografa Jiřího V. Daneše – 14 let po povodních. Příklad fotografií z cesty kolem světa
Tomsová, Petra
2019 - Czech
Keywords: Jiří V. Daneš Available at various institutes of the ASCR
Negativy a diapozitivy ve fondu českého geografa Jiřího V. Daneše – 14 let po povodních. Příklad fotografií z cesty kolem světa

Tomsová, Petra
Masarykův ústav a Archiv, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases