Number of found documents: 28
Published from to

Buddhismus a jeho reflexe v českých zemích do roku 1989
Holba, Jiří
2023 - Czech
Tento článek nastiňuje některé nejzajímavější momenty reflexe buddhismu v českých zemích od jeho úplných počátků až do „sametové revoluce“ v roce 1989. Zabývá se prvními českými buddhisty (L. Procházka, M. Novosad alias bhikkhu Ňánasatta), kritikou buddhismu z pera filosofa E. Rádla, českými mystiky (Drtikol, Minařík) a jejich vztahem k buddhismu a akademickým studiem buddhismu (M. Winternitz, V. Lesný, I. Fišer, E. Bondy, K. Werner atd.). This article outlines some of the most interesting moments of reflection on Buddhism in the Czech lands from its very beginnings until the “Velvet Revolution” in 1989. It deals with the first Czech Buddhists (L. Procházka, M. Novosad alias Bhikkhu Nánasatta), criticism of Buddhism from the pen of philosopher E. Rádl, Czech mystics (Drtikol, Minařík) and their relation to Buddhism and academic study of Buddhism (M. Winternitz, V. Lesný, I. Fišer, E. Bondy, K. Werner etc.). Keywords: Buddhism; Buddhism in Czechoslovakia Available at various institutes of the ASCR
Buddhismus a jeho reflexe v českých zemích do roku 1989

Tento článek nastiňuje některé nejzajímavější momenty reflexe buddhismu v českých zemích od jeho úplných počátků až do „sametové revoluce“ v roce 1989. Zabývá se prvními českými buddhisty (L. ...

Holba, Jiří
Orientální ústav, 2023

Marco Polo a jeho znalost asijských jazyků
Liščák, Vladimír
2021 - Czech
Marco Polo (1254–1324) prohlašoval (či spíše jeho editoři), že umí mluvit (a číst) kromě svého vlastního i v jiných jazycích, nejméně pěti. Nevíme, zda Marco – jehož dovednosti v jeho rodném jazyce (benátštině), jak se zdá, nebyly nikdy silné a byly zcela jistě ovlivněny i tím, že více než půl života byl daleko od domova – čekal na příležitost, aby své zážitky popsal, nebo zda Rustichello, který je zapsal, využil příležitosti procvičit si své řemeslo spisovatele. Marco často zmiňuje, že lidé v některých regionech mluví vlastním jazykem.\nAčkoli uměl jen málo čínsky nebo spíše čínsky vůbec neuměl, mluvil řadou jazyků, které se tehdy ve východní Asii používaly – s největší pravděpodobností turkičtinou (v kumánském dialektu: (lingua) tartara, tartaresce, tartaresche), kterou se mluvilo i mezi Mongoly, arabizovanými Peršany, Ujgury, a možná uměl i mongolsky. Marco Polo (1254–1324) claimed (or rather his editors) that he could speak (and read) in other languages in addition to his own, at least five. We do not know whether Marco – whose skills in his native language (Venetian) seem to have never been strong and were certainly influenced by the fact that he had been away from home for more than half his life – was waiting for an opportunity to describe his experiences, or whether Rustichello, who wrote them down, took the opportunity to practice his craft as a writer. Marco often mentions that people in some regions speak their own language. Although he spoke little or no Chinese, he spoke a number of languages used in East Asia at the time – most likely Turkish (in the Kuman dialect: (lingua) tartara, tartaresce, tartaresche), which was also spoken among Mongols, Arabized Persians, Uighurs, and perhaps Mongolian. Keywords: Asia; Mediaeval travellers; Marco Polo Available on request at various institutes of the ASCR
Marco Polo a jeho znalost asijských jazyků

Marco Polo (1254–1324) prohlašoval (či spíše jeho editoři), že umí mluvit (a číst) kromě svého vlastního i v jiných jazycích, nejméně pěti. Nevíme, zda Marco – jehož dovednosti v jeho rodném jazyce ...

Liščák, Vladimír
Orientální ústav, 2021

Libro del conosçimiento a soudobé prameny XIV. století
Liščák, Vladimír
2020 - Czech
Libro del conosçimiento de todos los reynos čili Kniha znalostí o všech královstvích, známá též jako Kniha všech království, je anonymní kastilská geografická a heraldicko-vexilologická příručka ze 14. století (datovaná přibližně do roku 1385, tedy zhruba deset let poté, co byl vydán Katalánský atlas, obvykle datovaný do roku 1375). Je psána ve formě imaginárního autobiografického cestopisu neznámého kastilského autora (snad františkána), který údajně cestoval po celém světě – známém i fantaskním – od nejzápadnějších ostrovů Atlantiku přes Evropu, Asii, Afriku a Arktidu, přičemž popisoval všechny země, krále, panovníky a jejich erbovní znamení, tak jak těmito zeměmi údajně projížděl. Jedinou explicitní informací je tvrzení tohoto autora, že se narodil v Kastilii v roce 1305 (nebo 1304 podle jiného přepočtu). Kromě informací o vládcích jednotlivých zemí přináší popisy a vyobrazení znaků (erbů) a od nich odvozených „vlajek“ The Libro del Conosçimiento de todos los rregnos or Book of Knowledge of All Kingdoms, also known as the Book of All Kingdoms, is an anonymous 14th-century Castilian geographical and armorial manual (dated to ca. 1385). It is written in the form of imaginary autobiographical travelogue of a Castilian mendicant friar, as he travels through the entire world, known and fanciful, from the westernmost Atlantic islands, through Europe, Asia, Africa and the Arctic, identifying all the lands, kings, lords and their armorial devices as he passes them. The only explicit information is that the anonymous author claims to have been born in Castile in 1305. Keywords: Vexillology; History of Flags; Flags in Asia; Books of Flags Available at various institutes of the ASCR
Libro del conosçimiento a soudobé prameny XIV. století

Libro del conosçimiento de todos los reynos čili Kniha znalostí o všech královstvích, známá též jako Kniha všech království, je anonymní kastilská geografická a heraldicko-vexilologická příručka ze ...

Liščák, Vladimír
Orientální ústav, 2020

Teaching Mandarin pronunciation: the cliticoids and basic types of phonetic chunks
Třísková, Hana
2015 - English
The paper is concerned with an important group of Chinese words, belonging to the high frequency items of the lexicon: monosyllabic function words such as prepositions, personal pronouns etc. They carry lexical tone, thus have a potential to be stressed. Yet, due to their deficiency in lexical meaning and frequent usage, they regularly behave as unstressed (and phonetically reduced) in connected speech. They receive stress (i.e. full pronunciation) only occasionally, particularly if emphasised. A new term is coined for these words: “the cliticoids”. The author provides their list and reviews the pitfalls of their pronunciation, observing that the Chinese cliticoids display similar features as so called “words with weak forms” found in English. Finally, short (2–3 syllabic) chunks of speech which contain the cliticoids are introduced. They are particularly designed for exercising the unstressed, reduced pronunciation of the cliticoids in L2 teaching. They are termed “phonetic chunks”. Keywords: Mandarin Chinese; pronunciation; phonetics; clitics; function words; language teaching Available at various institutes of the ASCR
Teaching Mandarin pronunciation: the cliticoids and basic types of phonetic chunks

The paper is concerned with an important group of Chinese words, belonging to the high frequency items of the lexicon: monosyllabic function words such as prepositions, personal pronouns etc. They ...

Třísková, Hana
Orientální ústav, 2015

Taiwan – symboly správních jednotek (změny od roku 2010)
Liščák, Vladimír
2012 - Czech
Příspěvek se zabývá symbolikou vlajek na Taiwanu a jejich změnami v novém administrativním členění po roce 2010. Zdůrazňuje bohatou symboliku, která často využívá možností, jež nabízí čínské písmo. This paper deals with the symbolism of the flags of Taiwan and their changes in the new administrative division after 2010. Emphasizes rich symbolism, which often uses the possibilities offered by the Chinese characters. Keywords: Taiwan; history; flags Available at various institutes of the ASCR
Taiwan – symboly správních jednotek (změny od roku 2010)

Příspěvek se zabývá symbolikou vlajek na Taiwanu a jejich změnami v novém administrativním členění po roce 2010. Zdůrazňuje bohatou symboliku, která často využívá možností, jež nabízí čínské ...

Liščák, Vladimír
Orientální ústav, 2012

Doklady o čínských praporech ve světle nejstarších textů
Liščák, Vladimír
2010 - Czech
Nejstarší prapory se na území Číny používaly pravděpodobně již v období prvních (mytických) vládců a polomytické dynastie Xia. Nejranější informace o podobě praporů, jejich funkci a vlajkové etiketě na území Číny můžeme čerpat z vyobrazení a nápisů období Shang/Yin až Válčících států (asi 14.–5. století př. n. l.). Piktogramy a vyobrazení zejména na bronzových nádobách (jinwen), ale již i na věštebných kostech a želvích krunýřích (jiaguwen), přímo dokládají používání praporů v nejranějších období čínských dějin. Piktogramy zachycují nejen obecný termín „vlajka/prapor“, ale i různé typy, tak jak je známe i z vyobrazení. The evidence of the fact that in China some kinds of flags or banners have been in use since the earliest history of the state can be documented from the earliest inscriptions on the oracle bones and bronzes (between 14th and 5th centuries BC). But the earliest use of banners in China refers to the mythological times, as recorded in the classical books. According these texts already the Yellow Emperor (Huang Di), a mythical ancestor of the Chinese nation, has used some kind of a banner. It was ornamented with four kinds of diurnal birds of prey or raptors: a mythical bird he (a kind of falcon), an eagle, a kite (hawk or glede) and a falcon. Also standards of some mythical tribes are mentioned in Chinese classics. Keywords: China; ancient times; history of flags Available at various institutes of the ASCR
Doklady o čínských praporech ve světle nejstarších textů

Nejstarší prapory se na území Číny používaly pravděpodobně již v období prvních (mytických) vládců a polomytické dynastie Xia. Nejranější informace o podobě praporů, jejich funkci a vlajkové etiketě ...

Liščák, Vladimír
Orientální ústav, 2010

O angličtině v indickém školství
Marková, Dagmar
2009 - Czech
Vzdělání v angličtině vytváří novou velmi úzkou vrstvu elity.Angličtina tvoří určitý pevný, ale tenký příkrov, pod kterým se žijí domácí jazyky a tradice Education in English creates a new, very thin stratum of elite. English language creates a sort of a firm but very thin cover, under which Indian languages and culture live. Keywords: education; non-European countries Available at various institutes of the ASCR
O angličtině v indickém školství

Vzdělání v angličtině vytváří novou velmi úzkou vrstvu elity.Angličtina tvoří určitý pevný, ale tenký příkrov, pod kterým se žijí domácí jazyky a tradice...

Marková, Dagmar
Orientální ústav, 2009

Egyptian Mawlids in the Context of Contemporary Sufi Spirituality
Ostřanský, Bronislav
2009 - English
Mawlids – as many-sided religious and social phenomenon – have a long and uninterrupted tradition within Islam. Since uncertain beginnings which can be traced back to the 13th or 14th centuries until the present times their participants have been put together by the identical common motive – the will to express their respect, devoutness and loyalty to a certain saint (walī). Using the popular Muslim parable describing the pilgrimage to Mecca (hajj), we might to state that ways and manners of wandering are different, but the Aim is just one. On the example of these religious celebrations we can clearly illustrate to what a degree Islamic mysticism and Muslim folk religiosity are closely interwoven until it is quite impossible study both of them separately (!). In general, celebrations of mawlids connect both religious and profane aspects and up to the present day belong to the most significant sources for our study of the contemporary popular Muslim (not only Egyptian) religiosity. Keywords: sufism Available at various institutes of the ASCR
Egyptian Mawlids in the Context of Contemporary Sufi Spirituality

Mawlids – as many-sided religious and social phenomenon – have a long and uninterrupted tradition within Islam. Since uncertain beginnings which can be traced back to the 13th or 14th centuries until ...

Ostřanský, Bronislav
Orientální ústav, 2009

Nasridin Ependi a národnostní politika ČLR v Xinjiangu
Klimeš, Ondřej
2009 - Czech
Článek zkoumá způsoby, jimiž figuruje postava Nasridina Ependiho v současné národnostní politice ČLR v Ujgurské autonomní oblasti Xinjiang. The paper examines in which the character of Nasridin Ependi in contemporary ethnic policy of the People´s Republic of China in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region. Keywords: Ependi; Ethnic Policy; Xinjiang Available at various institutes of the ASCR
Nasridin Ependi a národnostní politika ČLR v Xinjiangu

Článek zkoumá způsoby, jimiž figuruje postava Nasridina Ependiho v současné národnostní politice ČLR v Ujgurské autonomní oblasti Xinjiang....

Klimeš, Ondřej
Orientální ústav, 2009

Odorikův příspěvek k rozšíření geografických znalostí o Východu v Evropě
Liščák, Vladimír
2008 - Czech
Odorik z Pordenone se řadí mezi nejvýznamnější františkánské cestovatele do Číny ve 13. a 14. století. Četné kopie jeho cestopisu v latině, italštině, francouzštině, němčině a dalších jazycích ukazují, jak si rychle získal popularitu. Odoric of Pordenone (1275/85 – 1331), a Franciscan missionary, ranks among the most important persons travelling in the 13th/14th centuries to China. The numerous copies of Odoric’s narrative (both of the original text and of the versions in French, Italian, German &c.) that have come down to our time show how speedily and widely it acquired popularity. Keywords: Odoric of Pordenone; Franciscans in China; contacts between Europe and China Available at various institutes of the ASCR
Odorikův příspěvek k rozšíření geografických znalostí o Východu v Evropě

Odorik z Pordenone se řadí mezi nejvýznamnější františkánské cestovatele do Číny ve 13. a 14. století. Četné kopie jeho cestopisu v latině, italštině, francouzštině, němčině a dalších jazycích ...

Liščák, Vladimír
Orientální ústav, 2008

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases