Number of found documents: 36
Published from to

The 15th European Conference on Personality: Program and Abstract
Blatný, Marek; Hřebíčková, Martina; Kouřilová, Sylvie; Slezáčková, Alena; Květon, Petr; Vobořil, Dalibor
2010 - English
The 15th European Conference on Personality (ECP15) was held in Brno, Czech Republic, July 20-24, 2010. The conference was organized by the European Association of Personality Psychology together with the Institute of Psychology, Academy of Sciences of the Czech Republic. The programme of the ECP15 included contributions on distinctive personality issues, such as personality genetics, personality and behavioral control, neurophysiology of intelligence, and methodological issues of personality research. Furthermore, presenters introduced their findings about personality and social relationships, developmental aspects of personality, as well as personality and cultural differences. The ECP 15 also hosted dialogues between personality psychology and newly established theoretical approaches such as positive psychology. Keywords: European Association of Personality Psychology; ECP15; conference Available at various institutes of the ASCR
The 15th European Conference on Personality: Program and Abstract

The 15th European Conference on Personality (ECP15) was held in Brno, Czech Republic, July 20-24, 2010. The conference was organized by the European Association of Personality Psychology together with ...

Blatný, Marek; Hřebíčková, Martina; Kouřilová, Sylvie; Slezáčková, Alena; Květon, Petr; Vobořil, Dalibor
Psychologický ústav, 2010

Syntaktický priming porozumění v češtině
Smolík, Filip
2008 - Czech
Zpráva o experimentu, který sledoval vliv opakování gramatických struktur ve větách na rychlost porozumění těmto větám. Studie zkoumala česky mluvící dospělé. An experiment investigated the influence of repeating grammatical structures on sentence processing, particularly on reading speed. Czech-speaking adults were examined. Keywords: structural priming; self-paced reading; sentence processing Available at various institutes of the ASCR
Syntaktický priming porozumění v češtině

Zpráva o experimentu, který sledoval vliv opakování gramatických struktur ve větách na rychlost porozumění těmto větám. Studie zkoumala česky mluvící dospělé....

Smolík, Filip
Psychologický ústav, 2008

School and Health 21
Řehulka, Evžen
2007 - English
The presented publication summarizes reports that have made within solution of research plan of Faculty of Education of Masaryk University SCHOOL AND HEALTH FOR THE CENTURY. The project is inspired by ideas, which define new paradigm in the school and health system both in our country and in the world. These new ideas are determined first of all by documents of World Health Organisation (WHO), shich have been accepted and elaborated by our government, social and scientific authorities and organisations and new framework curricula, which represent fundamental changes in our school system. We deal eith theoretical issues in detail in the following pages describing the project SCHOOL AND HEALTH FOR THE 21 CENTURY. Předkládaná publikace shrnuje příspěvky, které vznikly v rámci řešení výzkumného záměru Pedagogické fakulty Masyrykovy univerzity ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ. Jde o projekt, jenž je inspirován idejemi, které určují nové paradigma ve školství a zdravotnictví jak u nás, tak ve světě. Tyto nové myšlenky jsou dány především dokumenty Světové zdravotnické organizace (SZO/WHO), které byly přijaty a rozpracovány našimi vládními, společenskými i vědeckými orgány a organizacemi a novými rámcovými vzdělávacími programy, které představují zásadní změny v našem školství. Podrobněji se teoretickými východisky zabýváme na následujících stránkách, kde popisujeme projekt ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ. Keywords: school; health; teacher Available at various institutes of the ASCR
School and Health 21

The presented publication summarizes reports that have made within solution of research plan of Faculty of Education of Masaryk University SCHOOL AND HEALTH FOR THE CENTURY. The project is inspired ...

Řehulka, Evžen
Psychologický ústav, 2007

10th European Congress of Psychology
Polišenská, Veronika; Šolc, M.; Kotrlová, J.
2007 - English
The present collection of abstracts represents the written and oral presentations given at the Xth European Congress of Psychology, which took place in Prague, Czech republic from 3. - 6. July, 2007. Sborník obsahuje abstrakta příspěvků, které byly prezentovány na Desátém Evropském Psychologickém Kongresu, který se konal v Praze od 3. - 6. července 2007. Keywords: congress; psychology; Prague Available at various institutes of the ASCR
10th European Congress of Psychology

The present collection of abstracts represents the written and oral presentations given at the Xth European Congress of Psychology, which took place in Prague, Czech republic from 3. - 6. July, ...

Polišenská, Veronika; Šolc, M.; Kotrlová, J.
Psychologický ústav, 2007

Psychologické dny 2006 „Prožívání sebe a měnícího se světa“
Heller, Daniel; Mertin, V.; Sobotková, I.
2007 - Czech
Sborník z konference „Psychologické dny 2006“, konané ve dnech 7.-9.9.2006 na Univerzitě Palackého v Olomouci. Proceedings from the conference „Psychological Days 2006“, held in September, 7th - 9th, 2006, at Palacký University in Olomouc. Keywords: psychology; experiencing; changing world Available at various institutes of the ASCR
Psychologické dny 2006 „Prožívání sebe a měnícího se světa“

Sborník z konference „Psychologické dny 2006“, konané ve dnech 7.-9.9.2006 na Univerzitě Palackého v Olomouci....

Heller, Daniel; Mertin, V.; Sobotková, I.
Psychologický ústav, 2007

Kognice 2006, Sborník abstrakt
Vobořil, Dalibor; Šikl, Radovan; Špok, Dalibor; Lukavský, Jiří; Heller, Daniel
2006 - Czech
Konference Kognice 2006 nabídla setkání odborníků různých oborů se společným zájmem o problematiku lidské mysli. V mezioborovém dialogu, který byl veden z pozic psychologie, filozofie, lékařských věd, umělé inteligence, lingvistiky, kulturní antropologie a dalších oborů, byl kladen důraz na interdisciplinární porozumění a přístupnost použitého jazyka. Professionals interested in the topic of human mind and working in different fields of science had the opportunity to meet at the “Cognition 2006” conference. Interdisciplinary understanding and openness of the language used was stressed in an interdisciplinary dialogue lead from the positions of psychology, philosophy, medical sciences, artificial intelligence, linguistics, cultural anthropology and other sciences. Keywords: human mind; interdisciplinary dialogue; psychology Available at various institutes of the ASCR
Kognice 2006, Sborník abstrakt

Konference Kognice 2006 nabídla setkání odborníků různých oborů se společným zájmem o problematiku lidské mysli. V mezioborovém dialogu, který byl veden z pozic psychologie, filozofie, lékařských ...

Vobořil, Dalibor; Šikl, Radovan; Špok, Dalibor; Lukavský, Jiří; Heller, Daniel
Psychologický ústav, 2006

School and Health 21
Řehulka, Evžen
2006 - English
The results that are presented in that volume were developed during working on the research intent School and health in the century in the year 2005. There are texts of the papers refered at the conference 15-16.9.2005 at the Faculty of Education of Masaryk University. V tomto sborníku jsou prezentovány výsledky, které vznikly v prvním roce práce na výzkumném záměru Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Škola a zdraví pro 21. století a které většinou odezněly na stejnojmenné konferenci , jež se konala na Pedagogické fakultě MU v Brně ve dnech 15. - 16. září 2005. Keywords: school; health; teacher Available at various institutes of the ASCR
School and Health 21

The results that are presented in that volume were developed during working on the research intent School and health in the century in the year 2005. There are texts of the papers refered at the ...

Řehulka, Evžen
Psychologický ústav, 2006

Kognice 2006
Šikl, Radovan; Špok, Dalibor; Heller, Daniel; Vobořil, Dalibor; Lukavský, Jiří
2006 - Czech
Setkání odborníků z oblastí psychologie, filozofie, neurověd, lingvistiky, biologie a počítačové vědy vytvořilo fórum pro diskuzi o aktuálních otázkách výzkumu lidské kognice z různých názorových pozic. Konference Kognice 2006 nabídla příležitost k otevřenému a přátelskému mezioborovému dialogu a k seznámení se s přístupy, které i přes vzájemnou odlišnost spojuje snaha o poznání a porozumění mysli. Researchers from the fields of psychology, philosophy, neuroscience, linguistics, biology and computer science discussed on the current state of the research on cognition. The conference Kognice 2006 offered the platform for the interdisciplinary dialogue and for learning about the very different approaches and languages which are linked by their curiosity on the nature of the human mind. Keywords: Cognition; cognitive science; mind and brain Available at various institutes of the ASCR
Kognice 2006

Setkání odborníků z oblastí psychologie, filozofie, neurověd, lingvistiky, biologie a počítačové vědy vytvořilo fórum pro diskuzi o aktuálních otázkách výzkumu lidské kognice z různých názorových ...

Šikl, Radovan; Špok, Dalibor; Heller, Daniel; Vobořil, Dalibor; Lukavský, Jiří
Psychologický ústav, 2006

SOCIÁLNÍ PROCESY A OSOBNOST 2005
Blatný, Marek; Vobořil, Dalibor; Květon, Petr; Jelínek, Martin; Sobotková, Veronika
2006 - Czech
V pořadí již osmý ročník konference „Sociální procesy a osobnost“ byl věnován památce Doc. PhDr. Lidušky Osecké, CSc., přední metodoložky české a slovenské psychologie a ředitelky Psychologického ústavu AV ČR v letech 1993 - 1999, která by se 6. září 2005 dožila šedesáti let. V rámci tradičního zaměření konference, jímž je základní i aplikovaný výzkum v oblasti psychologie osobnosti a sociální psychologie, byla proto hlavním tématem metodologie psychologického výzkumu. Na konferenci bylo odprezentováno 78 příspěvků (35 přednášek a 43 posterů), jejichž podstatná část je obsažena v předkládaném sborníku. The VIII th “Social Processes and Personality” conference was devoted to the memory of Prof. Liduška Osecká, the eminent methodologist within the Czech and Slovak psychology and the former director (1993-1999) of the Institute of Psychology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, who would reached her 60th September 6, 2005. Within the traditional topic of the conference - basic and applied research in personality and social psychology - the conference’s main theme was the research methodology in psychology. Seventy-eight contributions (35 oral presentations and 43 posters) were presented at the conference, their substantial part is included in this conference anthology. Keywords: personality; social psychology; methodology Available at various institutes of the ASCR
SOCIÁLNÍ PROCESY A OSOBNOST 2005

V pořadí již osmý ročník konference „Sociální procesy a osobnost“ byl věnován památce Doc. PhDr. Lidušky Osecké, CSc., přední metodoložky české a slovenské psychologie a ředitelky Psychologického ...

Blatný, Marek; Vobořil, Dalibor; Květon, Petr; Jelínek, Martin; Sobotková, Veronika
Psychologický ústav, 2006

Maskulinita a feminita v dějinách psychologie
Heller, Daniel
2005 - Czech
V historicko-psychologickém příspěvku se autor zabývá maskulinitou a feminitou v dějinách psychologie od antiky, přes středověk a novověk až do současnosti. Analyzuje rodovost pojmů psyché, anima, eros, thanatos, život a smrt v dějinách evropského filosofického a psychologického myšlení, včetně rozdílů mezi evropskými jazyky. Uvádí příklady obrazů mužů a žen v učení psychologů a psycholožek, v psychologických školách, směrech a systémech. In historical psychological study the author deals with masculinity and femininity in history of psychology since ancient times, through middle ages and modern time till the present times. He analyses the gender of concepts like psyché, anima, eros, thanatos, life and death in the history of European philosophical and psychological thinking, including the differences among European languages. He presents the examples of pictures of men and women in teaching of psychologists, psychological schools, movements, and systems. Keywords: history of psychology; masculinity; femininity Available at various institutes of the ASCR
Maskulinita a feminita v dějinách psychologie

V historicko-psychologickém příspěvku se autor zabývá maskulinitou a feminitou v dějinách psychologie od antiky, přes středověk a novověk až do současnosti. Analyzuje rodovost pojmů psyché, anima, ...

Heller, Daniel
Psychologický ústav, 2005

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases