Number of found documents: 2672
Published from to

Spokojenost s různými aspekty osobního života - Naše společnost - speciál - květen 2020
Tuček, Milan
2020 - Czech
V populaci výrazně převažuje spokojenost se všemi zkoumanými aspekty života. Tři nejvyšší hodnoty spokojenosti na jedenáctibodové škále zvolilo u většiny aspektů kolem poloviny dotázaných. Nižší podíl byl zjištěn u jistoty do budoucna (40 %) a zdraví (45 %). Jen 5-11 % dotázaných bylo nespokojených (bodové hodnocení 1-4). Spokojenost je podmíněna dosaženým vzděláním, materiální úrovní domácností a zdravotním stavem. Míra spokojenosti nesouvisí s pohlavím a není lineárně závislá na věku. Obavy z dopadu koronaviru na ekonomiku domácností se promítají do míry spokojenosti. Satisfaction with all the examined aspects of life significantly prevails in the population. The three highest values of satisfaction on an eleven-point scale were chosen for most aspects by about half of the respondents. A lower share was found for future security (40%) and health (45%). Only 5-11% of respondents were dissatisfied (points 1-4). Satisfaction is conditioned by the achieved education, the material level of households and the state of health. The level of satisfaction is not related to gender and is not linearly dependent on age. Concerns about the impact of coronavirus on the household economy are reflected in the level of satisfaction. Keywords: Satisfaction; future security; health Fulltext is available at external website.
Spokojenost s různými aspekty osobního života - Naše společnost - speciál - květen 2020

V populaci výrazně převažuje spokojenost se všemi zkoumanými aspekty života. Tři nejvyšší hodnoty spokojenosti na jedenáctibodové škále zvolilo u většiny aspektů kolem poloviny dotázaných. Nižší podíl ...

Tuček, Milan
Sociologický ústav, 2020

Důvěra ústavním institucím v červnu 2020
Červenka, Jan
2020 - Czech
V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR byla v červnu 2020 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují základním ústavním institucím. Prezidentovi důvěřuje 44 % Čechů, vládě 40 %. Poslanecká sněmovna má důvěru 32 % a Senát 34 % veřejnosti. Nejvyšší důvěře se těšili starostové (61 %) a obecní zastupitelstva (60 %). Důvěra zkoumaným institucím s výjimkou parlamentu v porovnání s počátkem března poklesla, nejzřetelněji se to dotklo hejtmanů a krajských zastupitelstev. In June 2020 within the regular survey the Public Opinion Research Centre questioned respondents about their confidence in constitutional institutions. In this month there was a question about their trust to the Chambers of Parliament, the President, the Government, and Local and Regional Councils. 44% of Czechs trust the president, 40% trust the government. The Chamber of Deputies has the confidence of 32% and the Senate of 34% of the public. Keywords: constitutional institutions; confidence Fulltext is available at external website.
Důvěra ústavním institucím v červnu 2020

V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR byla v červnu 2020 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují základním ústavním institucím. Prezidentovi důvěřuje 44 % Čechů, vládě 40 %. Poslanecká ...

Červenka, Jan
Sociologický ústav, 2020

Hodnocení ochrany životního prostředí – červen 2020
Tuček, Milan
2020 - Czech
V červnovém šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR věnovalo tématu ochrany životního prostředí v České republice. Dvě pětiny dotázaných si myslí, že Česká republika se nedostatečně stará o životní prostředí, zhruba polovina se kloní k názoru, že se stará „přiměřeně“. In June 2020, the Public Opinion Research Centre focused its survey on environment and its protection. 51% of respondents expressed the opinion that attention to enviromental protection in the Czech Republic is appropriate, 42% see it as insufficient. Keywords: enviromental protection; environment Fulltext is available at external website.
Hodnocení ochrany životního prostředí – červen 2020

V červnovém šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR věnovalo tématu ochrany životního prostředí v České republice. Dvě pětiny dotázaných si myslí, že Česká republika se nedostatečně ...

Tuček, Milan
Sociologický ústav, 2020

Důvěra ústavním institucím v červenci 2020
Červenka, Jan
2020 - Czech
V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR byla v červenci 2020 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují základním ústavním institucím. Prezidentovi důvěřuje 43 % Čechů, vládě 41 %. Poslanecká sněmovna má důvěru 32 % a Senát 36 % veřejnosti. In July 2020 within the regular survey the Public Opinion Research Centre questioned respondents about their confidence in constitutional institutions. In this month there was a question about their trust to the Chambers of Parliament, the President, the Government, and Local and Regional Councils. 43% of Czechs trust the president, 41% trust the government. The Chamber of Deputies has the confidence of 32% and the Senate of 36% of the public. 18% of Czech citizens declare satisfaction with political situation, 43% are dissatisfied. Keywords: constitutional institutions; confidence Fulltext is available at external website.
Důvěra ústavním institucím v červenci 2020

V reprezentativním šetření CVVM SOÚ AV ČR byla v červenci 2020 vybraným občanům položena otázka, zda důvěřují základním ústavním institucím. Prezidentovi důvěřuje 43 % Čechů, vládě 41 %. Poslanecká ...

Červenka, Jan
Sociologický ústav, 2020

Hodnocení reakce a připravenosti státu a jeho institucí na epidemii COVID-19 - Naše společnost - červenec 2020
Tuček, Milan
2020 - Czech
Větší část českých občanů (63 %) hodnotí to, co český stát udělal proti šíření koronaviru v prvních týdnech, jako přiměřené, současná opatření pokládají za přiměřená téměř dvě třetiny (66 %) dotázaných. Tři pětiny občanů (61 %) pokládají opatření za účinná, z toho 13 % za rozhodně účinná. Pomoc ekonomice pokládá polovina (50 %) dotázaných za přiměřenou, více než čtvrtina (27 %) za příliš malou a sedmina (14 %) za příliš velkou. 66% of Czech citizens consider what the Czech state is doing against the spread of coronavirus to be appropriate, and 50% consider measures to support the economy to be appropriate. Keywords: coronavirus; Covid-19 Fulltext is available at external website.
Hodnocení reakce a připravenosti státu a jeho institucí na epidemii COVID-19 - Naše společnost - červenec 2020

Větší část českých občanů (63 %) hodnotí to, co český stát udělal proti šíření koronaviru v prvních týdnech, jako přiměřené, současná opatření pokládají za přiměřená téměř dvě třetiny (66 %) ...

Tuček, Milan
Sociologický ústav, 2020

Nový typ koronaviru – zájem, zkušenosti a obavy české veřejnosti - červenec 2020
Čadová, Naděžda
2020 - Czech
Více než tři čtvrtiny (77 %) českých občanů starších 15 let se v červenci velmi či spíše zajímaly o vývoj situace okolo šíření nového typu koronaviru, který způsobuje onemocnění COVID-19. Veřejnost se stále hodně obává o zdraví svých blízkých (70 % dotázaných) i o své vlastní zdraví (54 %), tyto obavy v porovnání se situací na konci června významně vzrostly. U obav o vlastní zdraví se v určité míře projevuje věk, když s jeho růstem rostou i obavy o vlastní zdraví. In its research, the Public Opinion Research Center focused on the coronavirus crisis and citizens' experiences with it. In July, more than three quarters (77%) of Czech citizens over the age of 15 were interested in the situation regarding the new coronavirus that causes COVID-19. Keywords: Covid-19; coronavirus; experiences Fulltext is available at external website.
Nový typ koronaviru – zájem, zkušenosti a obavy české veřejnosti - červenec 2020

Více než tři čtvrtiny (77 %) českých občanů starších 15 let se v červenci velmi či spíše zajímaly o vývoj situace okolo šíření nového typu koronaviru, který způsobuje onemocnění COVID-19. Veřejnost se ...

Čadová, Naděžda
Sociologický ústav, 2020

Postoje české veřejnosti k odchodu Velké Británie z Evropské unie – prosinec 2019
Čadová, Naděžda
2020 - Czech
Do svého prosincového šetření zařadilo Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR sadu otázek týkajících se postojů českých občanů k odchodu Velké Británie z Evropské unie.\nČeská veřejnost se nejčastěji domnívá, že dopady odchodu Velké Británie z Evropské unie na samotnou Velkou Británii, Evropskou unii jako celek i Českou republiku budou nepříznivé.\nNázory českých občanů na důsledky odchodu Velké Británie z Evropské unie se v průběhu roku 2019 významně neměnily.\nVinu za to, že mezi Velkou Británií a Evropskou unií zatím nedošlo k dohodě na podmínkách odchodu, čeští občané nejčastěji připisují oběma stranám, tedy jak představitelům Velké Británie, tak Evropské unie. Pokud ale lidé vinu spatřují na straně někoho z nich, pak častěji u představitelů Velké Británie. In the December survey the Public Opinion Research Centre examined a set of questions concerning the UK leaving the EU. Keywords: brexit; United Kingdom Fulltext is available at external website.
Postoje české veřejnosti k odchodu Velké Británie z Evropské unie – prosinec 2019

Do svého prosincového šetření zařadilo Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR sadu otázek týkajících se postojů českých občanů k odchodu Velké Británie z Evropské unie.\nČeská veřejnost se ...

Čadová, Naděžda
Sociologický ústav, 2020

Názory české veřejnosti na sociální zabezpečení – prosinec 2019
Spurný, Martin
2020 - Czech
Otázky zjišťovaly názorové rozložení české veřejnosti na rozdělení odpovědnosti za sociální zabezpečení mezi občany a stát, na spravedlivost či rovnoměrnost systému sociálního zabezpečení a na míru štědrosti tohoto systému. Další otázky zjišťovaly názory na to, jakou váhu přikládá vláda péči o sociální situaci občanů, či jakou váhu ji přikládají sami občané. V neposlední řadě nás zajímal i názor na zneužívání systému sociálního zabezpečení. In December 2019, the Public Opinion Research Centre asked a set of questions related to attitudes of the Czech citizens towards social policy. Questions investigated opinions of the Czech public on the involvement of the state and the citizens themselves to funding the sphere of social policy. Other questions focused on whether the current distribution of responsibilities is divided equally between state and citizens. Finally, we were interested in opinion on the fair distribution of benefits and abuse of the social security system. Keywords: social policy; equality; social security system Fulltext is available at external website.
Názory české veřejnosti na sociální zabezpečení – prosinec 2019

Otázky zjišťovaly názorové rozložení české veřejnosti na rozdělení odpovědnosti za sociální zabezpečení mezi občany a stát, na spravedlivost či rovnoměrnost systému sociálního zabezpečení a na míru ...

Spurný, Martin
Sociologický ústav, 2020

Důvěra stranickým představitelům – leden 2020
Červenka, Jan
2020 - Czech
CVVM Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., v lednovém šetření zjišťovalo, zda dotázaní důvěřují vybraným politikům. Předložený seznam obsahoval jména 20 čelných představitelů stran zastoupených v Poslanecké sněmovně PČR. Do výzkumu byli zařazeni politici s formálně nejvyššími stranickými funkcemi, tj. všichni předsedové stran a první místopředsedové. Mezi představiteli parlamentních stran v lednu 2020 občané nejčastěji vyjadřovali důvěru Andreji Babišovi (40 %) a Václavu Klausovi mladšímu (39 %), nejvyšší podíl nedůvěry se objevil v případě Tomia Okamury (64 %). V porovnání s posledním předchozím výzkumem zřetelně vzrostla důvěra u Marka Výborného (nárůst důvěry o 11 procentních bodů), statisticky významné zvýšení podílu důvěřujících se objevilo i u Víta Rakušana (o 6 procentních bodů), Petra Fialy (o 5 procentních bodů při stejně velkém souběžném poklesu podílu nedůvěřujících), Jana Hamáčka, Markéty Pekarové Adamové a Alexandry Udženiji (u všech shodně o 4 procentní body). V případě Šárky Jelínkové byl zaznamenán pokles podílu nedůvěřujících (o 7 procentních bodů). Naopak zhoršení ve formě zvýšení podílu nedůvěry a poklesu podílu důvěřujících se oproti poslednímu srovnatelnému šetření objevilo v případě Tomia Okamury (zvýšení podílu nedůvěřujících o 4 procentní body) a u Radima Fialy (pokles podílu důvěřujících o 6 procentních bodů). In January 2020 the Public Opinion Research Centre of the Institute of Sociology the Czech Academy of Sciences investigated whether respondents trust to selected politicians. They were given a list with 20 names of top politicians who represent political parties present in the Chamber of Deputies. Keywords: politicians; political parties Fulltext is available at external website.
Důvěra stranickým představitelům – leden 2020

CVVM Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., v lednovém šetření zjišťovalo, zda dotázaní důvěřují vybraným politikům. Předložený seznam obsahoval jména 20 čelných představitelů stran zastoupených v ...

Červenka, Jan
Sociologický ústav, 2020

Hodnocení působení Miloše Zemana v prezidentském úřadě – leden 2020
Spurný, Martin
2020 - Czech
V lednovém šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění SOU AV ČR, v.v.i., zaměřilo na hodnocení působení Miloše Zemana v prezidentském úřadě. In its regular survey in January 2020 the Public Opinion Research Centre focused on questions about the Miloš Zeman's presidency. Most Czechs think that president Zeman is in contact with people and knows their problems (59%) and fulfills his constitutional functions (55%). Keywords: president; Miloš Zeman Fulltext is available at external website.
Hodnocení působení Miloše Zemana v prezidentském úřadě – leden 2020

V lednovém šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění SOU AV ČR, v.v.i., zaměřilo na hodnocení působení Miloše Zemana v prezidentském úřadě....

Spurný, Martin
Sociologický ústav, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases