Number of found documents: 462
Published from to

Snímání akustických emisí při zkoušce tečením (creepem) v ochranné atmosféře
Dvořák, Jiří; Svobodová, M.; Sklenička, Václav
2020 - Czech
Cílem vypracované metodiky snímání akustických emisí 'in-situ' v průběhu creepové zkoušky v ochranné atmosféře byla minimalizace či odstranění šumů na záznamech akustické emise způsobených synergicky působícími oxidačními procesy, které mohou kriticky ovlivňovat identifikaci a intenzitu působících vlastních creepových degradačních procesů a relevantní vyhodnocení naměřených dat. The objective of the developed methodology for sensing 'in-situ' acoustic emissions during a creep test in a modified atmosphere was to minimise or eliminate noise on acoustic emission records caused by synergistic acting oxidation processes that may critically influence the identification and intensity of the acting own creep degradation processes and the relevant evaluation of the measured data. Keywords: acoustic emission; creep mechanical properties testing; protective atmosphere testing Available at various institutes of the ASCR
Snímání akustických emisí při zkoušce tečením (creepem) v ochranné atmosféře

Cílem vypracované metodiky snímání akustických emisí 'in-situ' v průběhu creepové zkoušky v ochranné atmosféře byla minimalizace či odstranění šumů na záznamech akustické emise způsobených synergicky ...

Dvořák, Jiří; Svobodová, M.; Sklenička, Václav
Ústav fyziky materiálů, 2020

DETEKCE PORUCH POMOCÍ AKUSTICKÉ EMISE (AE) V PODMÍNKÁCH VYSOKOTEPLOTNÍHO CREEPU
Dvořák, Jiří; Sklenička, Václav; Král, Petr; Kvapilová, Marie; Svobodová, M.; Šifner, J.; Koula, V.
2019 - Czech
Současné aplikace akustické emise (AE) jsou přednostně orientovány na průběžný monitoring provozu strojních komponent. AE je perspektivní nedestruktivní metodou pro včasnou predikci a identifikaci poruch materiálu dříve než dojde k havárii sledovaných zařízení. Příspěvek analyzuje naměřená data a rozbor signálů na úrovni jednotlivých emisních událostí v průběhu creepové zkoušky mědi na základě výsledků předchozí mikrostrukturní a fraktografické analýzy jejího creepového porušení a lomu. Cílem modelové studie je přispět k úspěšné aplikaci AE pro reálné provozní komponenty energetických zařízení a tím ke zvýšení jejich provozní bezpečnosti. Current acoustic emission (AE) applications are preferably oriented to continuous monitoring of machine component operation. AE is a perspective non-destructive method for early prediction and identification of material defects to avoid a disaster of running equipment. The paper analyzes the measured data and analysis of signals at the level of individual emission events during the creep test of a copper based on the results of previously performed microstructural and fractographic analyses of its creep damage evolution and fracture. The aim of the model study is to contribute to the successful application of AE for real operating components of power equipments and thus to increase their operational safety. Keywords: Acoustic emission; creep; coper Available at various institutes of the ASCR
DETEKCE PORUCH POMOCÍ AKUSTICKÉ EMISE (AE) V PODMÍNKÁCH VYSOKOTEPLOTNÍHO CREEPU

Současné aplikace akustické emise (AE) jsou přednostně orientovány na průběžný monitoring provozu strojních komponent. AE je perspektivní nedestruktivní metodou pro včasnou predikci a identifikaci ...

Dvořák, Jiří; Sklenička, Václav; Král, Petr; Kvapilová, Marie; Svobodová, M.; Šifner, J.; Koula, V.
Ústav fyziky materiálů, 2019

Měření velmi pomalých creepových deformací materiálů pro pokrytí jaderného paliva technikou helikoidních vzorků.
Kloc, Luboš
2018 - Czech
Metodika umožňuje přímé experimentální stanovení creepových vlastností povlakových trubek jaderného paliva za podmínek, při kterých probíhá creepová deformace velmi pomalu, takže není standardními metodami creepových zkoušek měřitelná. Takto získané údaje jsou potřebné ve výpočtových kódech pro modelování chování paliva v reaktoru i mimo\nněj při skladování paliva a dosud chybí, popřípadě jsou získávany nespolehlivou extrapolací. Presented technique enables experimental determination of the creep properties of the nuclear fuel cladding tubes under conditions leading to very low strain rates, which are not measurable by conventional creep tests. The data are necessary for the numerical modeling of the nuclear fuel behavior inside the reactor or during the fuel storage and are not available or used to be replaced by the data obtained by unreliable extrapolation. Keywords: measurement of slow creep deformation; helicoid specimen test; creep rate measurement Available at various institutes of the ASCR
Měření velmi pomalých creepových deformací materiálů pro pokrytí jaderného paliva technikou helikoidních vzorků.

Metodika umožňuje přímé experimentální stanovení creepových vlastností povlakových trubek jaderného paliva za podmínek, při kterých probíhá creepová deformace velmi pomalu, takže není standardními ...

Kloc, Luboš
Ústav fyziky materiálů, 2018

MODIFIKOVANÁ ZKOUŠKA EXCENTRICKÝM TAHEM: VYHODNOCENÍ EXPERIMENTÁLNÍCH TESTŮ VÁLCOVÝCH TĚLES Z CEMENTOVÉHO KOMPOZITU
Holušová, T.; Lozano, M.; Komárková, T.; Kocáb, D.; Seitl, Stanislav
2015 - Czech
Modifikovaná zkouška excentrickým tahem (MCT) by mohla v budoucnu představovat stabilní zkoušku pro vyhodnocování lomově-mechanických parametrů nebo také únavového chování kompozitních materiálů jako je beton. Těleso pro MCT zkoušku s kruhovým průměrem může být snadno odebráno z jádrového vývrtu se zvolenou tloušťkou a velikostí průměru. Tato práce je zaměřena na vyhodnocení lomového chování MCT těles při statickém zatěžování a porovnání dvou různých uchycení do čelistí testovacího zařízení. Výsledky jsou prezentovány formou L-COD zatěžovacích digramů, tj. závislosti zatížení (L) měřeného v ose ocelových tyčí na velikosti otevření trhliny (COD). The modified compact tension test (MCT) might be in the future a stable test configuration for the evaluation of fracture-mechanics parameter or also a fatigue behavior of the composites materials such the concrete is. Core drilling can be employed to obtain specimens which are cylindrical in shape with the chosen thickness. This contribution focuses on the evaluation of MCT specimen fracture behavior during static tests and the comparison of two different fixing system of the test machine. The results are represented as L-COD diagrams (i.e. load vs. crack opening displacement measured on the loading axis. Keywords: Modified compact tension test; fracture parameters; composites; ARAMIS; L-COD Available at various institutes of the ASCR
MODIFIKOVANÁ ZKOUŠKA EXCENTRICKÝM TAHEM: VYHODNOCENÍ EXPERIMENTÁLNÍCH TESTŮ VÁLCOVÝCH TĚLES Z CEMENTOVÉHO KOMPOZITU

Modifikovaná zkouška excentrickým tahem (MCT) by mohla v budoucnu představovat stabilní zkoušku pro vyhodnocování lomově-mechanických parametrů nebo také únavového chování kompozitních materiálů jako ...

Holušová, T.; Lozano, M.; Komárková, T.; Kocáb, D.; Seitl, Stanislav
Ústav fyziky materiálů, 2015

Pevnostní, lomové a únavové vlastnosti materiálů a svarů spirály vodní turbíny (Část II. – svar plech/odlitek)
Dlouhý, Ivo; Kruml, Tomáš; Čupera, Pavel; Chlup, Zdeněk; Šiška, Filip
2014 - Czech
Dílčí zpráva obsahuje soubor deformačních, pevnostních, lomově mechanických a únavových vlastností základních materiálů a svarů spirály vodní turbíny. Jsou v ní shrnuta data získaná na 30 mm plechu a svarovém spoji tohoto plechu s odlitkem. Zkoušky byly provedeny v souladu s odpovídajícími normami. Byla realizována měření ke stanovení J-Δa křivek odlehčovací metodou při pokojové teplotě a při 0°C. Navíc byly realizovány zkoušky CT těles v oblasti horní prahové hodnoty (a tranzitní oblasti) s cílem určit konzervativní hodnotu parametru odolnosti vůči lomu. Zpráva obsahuje rovněž výsledky únavových zkoušek, a to cyklické odezvy a křivek životnosti základního materiálu a tepelně ovlivněné zóny svaru plech/plech. Sets of deformation, strength, fracture mechanical and fatigue properties of base materials and weld joints from feeder piping of water turbine is summarised in the report. There are data from 30 mm thick steel sheet and weld joint of this sheet with the casting part. R-curves have been also measured by loading - unloading method at room temperature and at 0°C. In addition tests of CT specimens in the upper shelf and transition region have been carried out with the aim to specify the lowest (conservative) value of the fracture toughness. Fatigue tests are reported too, mainly based on cyclic response curves and life time curves of the base material and heat affected zone of the weld joint between sheet materials. Keywords: fracture toughness; R-curves; low cycle fatigue tests; feeder piping; water turbine Available at various institutes of the ASCR
Pevnostní, lomové a únavové vlastnosti materiálů a svarů spirály vodní turbíny (Část II. – svar plech/odlitek)

Dílčí zpráva obsahuje soubor deformačních, pevnostních, lomově mechanických a únavových vlastností základních materiálů a svarů spirály vodní turbíny. Jsou v ní shrnuta data získaná na 30 mm plechu a ...

Dlouhý, Ivo; Kruml, Tomáš; Čupera, Pavel; Chlup, Zdeněk; Šiška, Filip
Ústav fyziky materiálů, 2014

Hodnocení stárnutí heterogenního svaru na základě instrumentované indentace
Dlouhý, Ivo; Hadraba, Hynek; Stodola, M.; Čupera, Pavel
2014 - Czech
Zpráva obsahuje analýzu tvrdostí naměřených u základních materiálů heterogenního svaru za použití instrumentovaného tvrdoměru a změnu těchto tvrdostí v závislosti na simulovaném stárnutí. Dále jsou prezentovány výsledky měření změn tvrdostí napříč rozhraním svaru a získány podklady pro parametrické výpočty. Je prezentována metodika výpočtů pro materiály heterogenního svaru. Podstatná část souborů byla předána v podobě tabulkových dat reprezentujících jednak indentační křivky pro různá zatížení indentoru a jednak tahové zatěžovací křivky stejných mikrostrukturních stavů získané při pokojové teplotě. Hardness measurement analyses are presented in the report being focused on base materials of heterogeneous weld joint and its simulated ageing. The change of the instrumented indentation/hardness data is analysed across the weld joint from low carbon steel to highly alloyed weld metal. Methodology for parameter computing of the material characteristics is also described based on data of instrumented indentation tests. The raw data have been supplied also to be available for further development of the methodology. Keywords: instrumented indentation; heterogeneous weld joint; operational ageing Available at various institutes of the ASCR
Hodnocení stárnutí heterogenního svaru na základě instrumentované indentace

Zpráva obsahuje analýzu tvrdostí naměřených u základních materiálů heterogenního svaru za použití instrumentovaného tvrdoměru a změnu těchto tvrdostí v závislosti na simulovaném stárnutí. Dále jsou ...

Dlouhý, Ivo; Hadraba, Hynek; Stodola, M.; Čupera, Pavel
Ústav fyziky materiálů, 2014

Podklady k výpočtům tahových zatěžovacích křivek z indentačních křivek a hodnocení stárnutí heterogenního svaru
Dlouhý, Ivo; Hadraba, Hynek; Chlup, Zdeněk; Čupera, Pavel; Al Khaddour, Samer
2013 - Czech
Zpráva obsahuje soubor podkladů k odladění výpočtů tahových zatěžovacích křivek z indexačních křivek. Podstatná část souboru byla předána v podobě tabulkových dat reprezentujících jednak indentační křivky pro různá zatížení s kuličkou a jednak tahové zatěžovací křivky získané při pokojové teplotě. Sets of data for development of computing procedures of tensile laoding curves from indentation curves have been summarised. The data obtained have been supplied also in digital form (tables) representing indentation curves for different loads by ball indentation technique and, in addition, tensile loading curves obtained at room temperature. Keywords: heterogeneous weld joint; ball indentation; tensile curve prediction; finite element modelling Available at various institutes of the ASCR
Podklady k výpočtům tahových zatěžovacích křivek z indentačních křivek a hodnocení stárnutí heterogenního svaru

Zpráva obsahuje soubor podkladů k odladění výpočtů tahových zatěžovacích křivek z indexačních křivek. Podstatná část souboru byla předána v podobě tabulkových dat reprezentujících jednak indentační ...

Dlouhý, Ivo; Hadraba, Hynek; Chlup, Zdeněk; Čupera, Pavel; Al Khaddour, Samer
Ústav fyziky materiálů, 2013

Hodnocení stárnutí heterogenního svaru na základě instrumentované indentace
Dlouhý, Ivo; Hadraba, Hynek; Stodola, M.; Čupera, Pavel; Al Khaddour, Samer
2013 - Czech
Zpráva obsahuje soubor podkladů k odladění výpočtů tahových zatěžovacích křivek z indentačních křivek jednak pro vybrané referenční materiály a pro vlastní heterogenní svar. Podstatná část souborů byla předána v podobě tabulkových dat reprezentujících jednak indentační křivky pro různá zatížení indentoru a jednak tahové zatěžovací křivky stejných mikrostrukturních stavů získané při pokojové teplotě. Zpráva je orientována na vyhodnocení vlivu simulovaného stárnutí na lomové chování podnávarové oblasti a empirický rozbor indentačních křivek získaných z rozhraní oceli 22K a návaru. Sets of data for development of computing procedures of tensile loading curves from indentation curves have been summarised. The data obtained have been supplied also in digital form (tables) representing indentation curves for different loads by ball indentation technique and, in addition, tensile loading curves of the same microstructures obtained at room temperature. The paper focuses interest on the effect of simulated ageing on fracture behaviour of sub weld deposit regions, and, in addition, empirical analyses of indentation curves obtained from the interface between 22K low carbon steel and weld deposit. Keywords: heterogeneous weld joint; ball indentation; tensile curve prediction; finite element modelling Available at various institutes of the ASCR
Hodnocení stárnutí heterogenního svaru na základě instrumentované indentace

Zpráva obsahuje soubor podkladů k odladění výpočtů tahových zatěžovacích křivek z indentačních křivek jednak pro vybrané referenční materiály a pro vlastní heterogenní svar. Podstatná část souborů ...

Dlouhý, Ivo; Hadraba, Hynek; Stodola, M.; Čupera, Pavel; Al Khaddour, Samer
Ústav fyziky materiálů, 2013

Numerická podpora zkoušky excentrickým tahem aplikovaná na kvazi-křehké materiály
Holušová, Táňa; Seitl, Stanislav; Fernández-Canteli, A.
2013 - Czech
Problematika stanovení rychlosti šíření trhliny v kvazi křehkých materiálech je v současné době jedním ze základních trendů stavební lomové mechaniky. Cílem příspěvku je zachycení vlivu okrajových podmínek vyjádřenými změnou polohy nosných ocelových tyčí a délky iniciačního zářezu na průběh zkoušky excentrickým tahem. Numerická studie je provedena v konečně prvkovém systému ATENA. Na závěr je uvedeno porovnání dosažených výsledků s pilotním experimentem. One of the fundamental trends in study of building materials is the determination of a crack propagation rate in quasi-brittle materials. The aim of this contribution is the quantification of influence of different boundary conditions for modify compact tension test. The different boundary conditions are expressed by changing position of grip steel bars and various starting notch lengths. The study is performed in finite element software ATENA. The trends of numerical results and pilot experimental data are compared. Keywords: Compact tension; Cement-based composite; Residual resistance; Load-CMOD diagram Available at various institutes of the ASCR
Numerická podpora zkoušky excentrickým tahem aplikovaná na kvazi-křehké materiály

Problematika stanovení rychlosti šíření trhliny v kvazi křehkých materiálech je v současné době jedním ze základních trendů stavební lomové mechaniky. Cílem příspěvku je zachycení vlivu okrajových ...

Holušová, Táňa; Seitl, Stanislav; Fernández-Canteli, A.
Ústav fyziky materiálů, 2013

Pevnostní, lomové a únavové vlastnosti materiálů a svarů spirály vodní turbíny (Část I. – Svar plech/Plech)
Dlouhý, Ivo; Kruml, Tomáš; Čupera, Pavel; Chlup, Zdeněk; Šiška, Filip
2013 - Czech
Dílčí zpráva obsahuje soubor pevnostních, deformačních, lomově mechanických a únavových vlastností základních materiálů a svarů spirály vodní turbíny. Jsou v ní shrnuta data získaná na 30 mm plechu a svarovém spoji. Zkoušky byly provedeny v souladu s odpovídajícími normami a kromě základních pevnostních a deformačních vlastností byly poskytnuty zatěžovací křivky pro výpočty MKP. Byla realizována měření ke stanovení J- Δa křivek odlehčovací metodou při pokojové teplotě a při 0°C. Navíc byly realizovány zkoušky CT těles v tranzitní oblasti s cílem určit její referenční teplotu. Zpráva obsahuje rovněž výsledky únavových zkoušek, a to cyklické odezvy a křivek životnosti základního materiálu a tepelně ovlivněné zóny svaru plech/plech. Sets of strength, strain, fracture toughness and fatigue properties are summarised in the report characterising the base material, heat affected zones and weld joint material of steel used in water turbine system. Data obtained from 30 mm sheet materials and its weld joint are given. Tests have been carried out in agreement with recent standards and loading curves for finite element calculations have been also supplied. Crack resistance curves have been also generated by unloading technique at 0 and +20°C. Tests of compact tensions in transition regions enabling to determine reference temperature have been carried out. There are also data from fatigue tests, namely cyclic response and fatigue life curves, for the same materials. Keywords: ferritic steel; weld joint; heat affected zone; strength parameters; strain properties; fatigue properties Available at various institutes of the ASCR
Pevnostní, lomové a únavové vlastnosti materiálů a svarů spirály vodní turbíny (Část I. – Svar plech/Plech)

Dílčí zpráva obsahuje soubor pevnostních, deformačních, lomově mechanických a únavových vlastností základních materiálů a svarů spirály vodní turbíny. Jsou v ní shrnuta data získaná na 30 mm plechu a ...

Dlouhý, Ivo; Kruml, Tomáš; Čupera, Pavel; Chlup, Zdeněk; Šiška, Filip
Ústav fyziky materiálů, 2013

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases