Number of found documents: 10
Published from to

Metodický návod pro stanovení přítomnosti azbestových vláken v horninách
Daněk, T.; Vavro, Leona; Vavro, Martin; Kajzar, Vlastimil; Drozdová, J.; Raclavský, K.; Kubina, Lukáš
2023 - Czech
Náplní předkládaného metodického postupu je návod vhodného a hodnověrného způsobu laboratorní analýzy hornin a drceného kameniva na přítomnost přirozeně se vyskytujícího azbestu. Vytvořená metodika navazuje na Metodický návod pro odběr vzorků pro stanovení přítomnosti azbestových vláken v horninách, se kterým je úzce propojena. Společně představují první metodické dokumenty, které se v rámci České republiky zabývají problematikou azbestů v horninách a v kamenivu. The content of the presented methodological procedure is guidance on a suitable and reliable method of laboratory analysis of rocks and crushed aggregate for the presence of naturally occurring asbestos. The created methodology follows on from the Methodological guide for sampling to determine the presence of asbestos fibers in rocks, with which it is closely linked. Together, they represent the first methodological documents dealing with the issue of asbestos in rocks and aggregates within the Czech Republic. Keywords: naturally occuring asbestos; rocks; aggregate; analysis Available on request at various institutes of the ASCR
Metodický návod pro stanovení přítomnosti azbestových vláken v horninách

Náplní předkládaného metodického postupu je návod vhodného a hodnověrného způsobu laboratorní analýzy hornin a drceného kameniva na přítomnost přirozeně se vyskytujícího azbestu. Vytvořená metodika ...

Daněk, T.; Vavro, Leona; Vavro, Martin; Kajzar, Vlastimil; Drozdová, J.; Raclavský, K.; Kubina, Lukáš
Ústav geoniky, 2023

Metodika určování provenience zdrojových surovin pro výrobu historických vápenných malt
Martinec, Petr; Ščučka, Jiří
2022 - Czech
Metodika byla vypracována v letech 2018-2021 v rámci řešení projektu NAKI II č. DG18P02OVV017 s názvem Historická krajina na pomezí Slezska a Moravy financovaného Ministerstvem kultury ČR. Metodika vychází z dlouholetých zkušeností prof. Ing. Petra Martince, CSc. a doc. Ing. Jiřího Ščučky, Ph.D. v oblasti geomateriálových a stavebně-materiálových analýz, které jsou prováděny v Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i. ve spolupráci s odborníky z oborů archeologie a památkové péče. Metodika obsahuje komplexní postup při identifikaci potenciálních původních zdrojů surovin použitých pro výrobu hlavních materiálových komponent historických vápenných malt – kameniva a pojiva. Součástí metodiky jsou zásady odběru vzorků malt a srovnávacích horninových či zeminových vzorků in situ, postupy laboratorní materiálové analýzy kameniva, pojiva a hornin pro určení rozhodných srovnávacích parametrů, a také hlavní informační zdroje, z nichž lze při hledání surovinových zdrojů vycházet. The methodology was developed in the years 2018-2021 as part of the solution of the project Historical landscape on the border of Silesia and Moravia financed by the Ministry of Culture of the Czech Republic (project No. DG18P02OVV017, NAKI II programme). The methodology is based on the long-term experience of prof. Petr Martinec, Ph.D. and Jiří Ščučka, Ph.D. in the field of geomaterial and building material analyses, which are carried out at the Institute of Geonics of the Academy of Sciences of the Czech Republic in cooperation with experts from the fields of archaeology and monument care. The methodology includes a comprehensive procedure for identifying potential original sources of raw materials used for the production of the main material components of historical lime mortars – aggregate and binder. The methodology also includes: principles of sampling mortars and comparative rocks or soils in situ, procedures for laboratory material analysis of aggregates, binders and rocks to determine relevant comparative parameters, and the main information sources that can be used when searching for sources of raw materials.\n Keywords: lime mortar; aggregate; binder; source of raw materials; archaeology; monument care Available in a digital repository NRGL
Metodika určování provenience zdrojových surovin pro výrobu historických vápenných malt

Metodika byla vypracována v letech 2018-2021 v rámci řešení projektu NAKI II č. DG18P02OVV017 s názvem Historická krajina na pomezí Slezska a Moravy financovaného Ministerstvem kultury ČR. Metodika ...

Martinec, Petr; Ščučka, Jiří
Ústav geoniky, 2022

Metodický návod pro odběr vzorků pro stanovení přítomnosti azbestových vláken v horninách
Vavro, Leona; Vavro, Martin; Kajzar, Vlastimil; Daněk, T.; Drozdová, J.; Raclavský, K.; Kubina, Lukáš
2022 - Czech
Náplní předkládaného metodického postupu je návod jednotného způsobu odběru vzorků hornin a přírodního drceného kameniva potencionálně obsahujících azbestiformní částice. Vytvořený postup odběru vzorků představuje první metodický dokument, který se v rámci České republiky zabývá problematikou přirozeně se vyskytujících azbestů v horninách a v kamenivu. The content of the presented methodical procedure is guidance on a uniform method of sampling rocks and natural crushed aggregate potentially containing asbestiform particles. The created sampling procedure represents the first methodical document that deals with the issue of naturally occurring asbestos in rocks and aggregates within the Czech Republic. Keywords: naturally occuring asbestos; rocks; aggregate; sampling Available on request at various institutes of the ASCR
Metodický návod pro odběr vzorků pro stanovení přítomnosti azbestových vláken v horninách

Náplní předkládaného metodického postupu je návod jednotného způsobu odběru vzorků hornin a přírodního drceného kameniva potencionálně obsahujících azbestiformní částice. Vytvořený postup odběru ...

Vavro, Leona; Vavro, Martin; Kajzar, Vlastimil; Daněk, T.; Drozdová, J.; Raclavský, K.; Kubina, Lukáš
Ústav geoniky, 2022

Postup identifikace segmentů předindustriální krajiny v České republice
Kolejka, Jaromír; Kirchner, Karel; Ondráček, Stanislav; Zapletalová, Jana; Batelková, Kateřina; Krejčí, Tomáš; Nováková, Eva
2019 - Czech
Zjištěné segmenty předindustriální krajiny představují cenné kulturní dědictví venkova. Představují předmět ochrany krajiny a krajinného rázu. Mohou se stát atraktivitou cestovního ruchu a zdrojem příjmů venkovských obcí. Novost metodiky spočívá v účelovém využití nejnovějších a současně nejstarších spolehlivých kartografických podkladů k identifikaci segmentů krajinného kulturního dědictví. Metodika podává identifikační znaky daných segmentů v současné krajině a jejich ověření na bázi historických mapových podkladů. Jde o inovativní postup orgánů veřejné správy a pověřených subjektů, jehož výsledky by měly přispívat k evidenci, péči a rozumnému využití málo známého kulturního dědictví. The identified segments of the pre-industrial landscape represent a valuable cultural heritage of the countryside. They represent the subject of landscape and landscape protection. They can become an attraction of tourism and a source of income for rural communities. The novelty of the methodology is based on the use of the latest• and at the same time the oldest reliable cartographic data to identify the landscape cultural heritage segments. The methodology presents the identification marks of the segments in the current landscape and of their verification based on historical maps. The results of the methodology should contribute to the evidence and to the maintenance of this less known cultural heritage. Keywords: pre-industrial landscape; methodological approach; cultural heritage; Moravia Available on request at various institutes of the ASCR
Postup identifikace segmentů předindustriální krajiny v České republice

Zjištěné segmenty předindustriální krajiny představují cenné kulturní dědictví venkova. Představují předmět ochrany krajiny a krajinného rázu. Mohou se stát atraktivitou cestovního ruchu a zdrojem ...

Kolejka, Jaromír; Kirchner, Karel; Ondráček, Stanislav; Zapletalová, Jana; Batelková, Kateřina; Krejčí, Tomáš; Nováková, Eva
Ústav geoniky, 2019

Metodika pro určení úplného tenzoru původního napětí vycházející z vyhodnocení konvergencí na stěnách tunelu
Malík, Josef; Kolcun, Alexej; Staš, Lubomír
2015 - Czech
Předložená metodika umožňuje získat tenzor původního napětí z měření konvergenčních deformací mezi měřickými body dvou a více paralelních profilů. The proposed methodology allows to obtain full stress tensor of deformation measurements convergence between surveying points two or more parallel sections. Keywords: complete stress tensor; convergences; tunnel Available in digital repository of the ASCR
Metodika pro určení úplného tenzoru původního napětí vycházející z vyhodnocení konvergencí na stěnách tunelu

Předložená metodika umožňuje získat tenzor původního napětí z měření konvergenčních deformací mezi měřickými body dvou a více paralelních profilů....

Malík, Josef; Kolcun, Alexej; Staš, Lubomír
Ústav geoniky, 2015

Metodický postup hodnocení účinnosti bezvýlomových trhacích prací GM/15/UCIN
Koníček, Petr; Čížek, P.; Ptáček, Jiří; Stoniš, M.; Przeczek, A.
2015 - Czech
Důlní otřesy patří k významným rizikům hornické práce při exploataci černouhelného ložiska v podmínkách české části hornoslezské uhelné pánve. Bezvýlomové trhací práce jsou nejdůležitějším aktivním prostředkem protiotřesové prevence, kterým lze v obtížných geomechanických podmínkách snížit riziko vzniků důlních otřesů. Pro hodnocení jejich účinnosti (velikosti uvolnění napětí) slouží metodika vyvinutá v 90 letech minulého století. Jejím základem je výpočet tzv. seismického efektu jako kvantifikačního parametru uvolnění napětí. Jeho výpočet se provádí na základě velikosti registrované seismické energie jevu odpovídajícího bezvýlomové trhací práci, velikosti odpálené nálože trhaviny a koeficientu charakterizujícího přírodní prostředí horninového masivu. Metodický postupu verifikuje a zpřesňuje dosud používaný postup výpočtu seismického efektu a jeho hodnocení na základě analýzy rozsáhlých soborů dat bezvýlomových trhacích prací realizovaných v letech 2000 až 2013 a dat seismologického monitoringu. Rock bursts are one of the most dangerous phenomena occurring in coal mining in the Czech part of the Upper Silesian Coal Basin. In these terms, destress blastings belong to the most important of prevention measures. Seismic effects (as an indicator of stress release) represent the ratio of seismic energy released in the rock mass when blasting to the considered energy of the particular detonated chargé. The methodology is a result of ananalysis of a large data set of destress blastings from rock mass and seismological monitoring data collected over the period 2000 - 2013. A new, respectively verified rating system for evaluation of the effectiveness of destress blastings using the registered seismic energy is the basement of the methodology. The methodology determines to experts of underground hardcoal mining for procedure of effectiveness evaluation of destress blasting operations carried out in the rockburst prevention. Keywords: destress blasting; evaluation of effectiveness; hardcoal underground mining Available in digital repository of the ASCR
Metodický postup hodnocení účinnosti bezvýlomových trhacích prací GM/15/UCIN

Důlní otřesy patří k významným rizikům hornické práce při exploataci černouhelného ložiska v podmínkách české části hornoslezské uhelné pánve. Bezvýlomové trhací práce jsou nejdůležitějším aktivním ...

Koníček, Petr; Čížek, P.; Ptáček, Jiří; Stoniš, M.; Przeczek, A.
Ústav geoniky, 2015

Metodické postupy vedení důlních děl a zásahů báňské záchranné služby ve ztížených mikroklimatických podmínkách
Pavelek, Z.; Brožík, V.; Kajzar, Vlastimil
2014 - Czech
Cílem metodiky je poskytnout pracovníkům důlních závodů a zejména pracovníkům báňské záchranné služby základní metodické postupy pro navrhování bezpečných a ekonomických způsobů práce při současné vysoké teplotní zátěži v podmínkách české části hornoslezské uhelné pánve. Metodika zahrnuje oblasti projektování a uplatnění nových hygienických postupů i metodiku posuzování teplotních zátěží při specifických podmínkách velkých hloubek dobývání, které jsou v současnosti v České části hornoslezské pánve dosahovány. Zahrnuje také podrobné pokyny pro práci báňské záchranné služby v takovýchto podmínkách. Methodology provides instructions for safe and economic way for design of mine works at high level of air temperature for miners and mine rescue workers in conditions of the Czech part of the Upper Silesian Coal Basin (USCB). Methodology covers areas of design of roadway support and application of the new health limits and thermal loading in specific conditions of great depth in the USCB as well as instructions for mine rescue service. Keywords: rescue service; methodical instructions; difficult microclimatic conditions Available in a digital repository NRGL
Metodické postupy vedení důlních děl a zásahů báňské záchranné služby ve ztížených mikroklimatických podmínkách

Cílem metodiky je poskytnout pracovníkům důlních závodů a zejména pracovníkům báňské záchranné služby základní metodické postupy pro navrhování bezpečných a ekonomických způsobů práce při současné ...

Pavelek, Z.; Brožík, V.; Kajzar, Vlastimil
Ústav geoniky, 2014

Metodika 3D vizualizace stavby a struktury geomateriálů pomocí průmyslové rentgenové počítačové tomografie - zásady pro získání kvalitních tomografických dat
Souček, Kamil; Staš, Lubomír
2014 - Czech
Zpracovaná metodika byla vytvořena pro stanovení základního postupu určeného pro získání co možná nejkvalitnějších tomografických dat pomocí rentgenové počítačové tomografie (RTG CT) pro účely 3D vizualizace vnitřní stavby geomateriálů (např. horniny, zeminy, stavební materiály, geokompozity apod.) a pro potřeby provádění nedestruktivních kvalitativních i kvantitativních materiálových analýz 3D vnitřní stavby studovaných geomateriálů. Získání kvalitních tomografických dat reprezentuje především proces nastavení různých parametrů RTG počítačového tomografu, který je podrobně popsány v textu metodiky. Nespornou výhodu a novost této metodiky představuje její nedestruktivnost a možnost analyzovat vyšetřované geomateriály v trojrozměrném prostoru. Metodika je zpracována a je ji možno použít pro dva typy RTG CT tomografů firmy Nikon Metrology NV XT H 450 2D/3D a XT H 225 ST. Worked out methodology was created for the determination of the basic procedures designed for obtaining the best possible quality tomographic data using X-ray computed tomography. The methodology was created for the needs of 3D visualization of the geomaterials internal structure (eg. rock, soil, building materials, goecomposites etc.) and for the purposes of carrying out qualitative and quantitative non-destructive material analysis of 3D internal structure of investigated geomaterials. Obtaining the high-quality tomographic data represents primarily the process of setting various parameters of X-ray CT scanners, which are described in this methodology. The indisputable advantage and the novelty of this methodology present its non-destructivity and possibility for analysis of investigated geo-materials in three-dimensional space. The methodology has been prepared and it can be used for two types of X-ray CT scanners from Nikon Metrology NV company XT H 450 2D/3D and XT H 225 ST. Keywords: 3D visualisation; X-ray computer tomography; geomaterials Available in a digital repository NRGL
Metodika 3D vizualizace stavby a struktury geomateriálů pomocí průmyslové rentgenové počítačové tomografie - zásady pro získání kvalitních tomografických dat

Zpracovaná metodika byla vytvořena pro stanovení základního postupu určeného pro získání co možná nejkvalitnějších tomografických dat pomocí rentgenové počítačové tomografie (RTG CT) pro účely 3D ...

Souček, Kamil; Staš, Lubomír
Ústav geoniky, 2014

Metodické postupy pro zabezpečení stability důlních děl ve velkých hloubkách
Koníček, Petr; Šňupárek, Richard; Konečný, Petr; Ptáček, Jiří; Kukutsch, Radovan; Kajzar, Vlastimil; Waclawik, Petr; Souček, Kamil; Staš, Lubomír; Hortvík, Karel; Konečný, Pavel
2014 - Czech
Metodika poskytuje pracovníkům důlních závodů a projekčních organizací základní metodické isntrukce pro navrhování bezpečných a ekonomických způsobů vyztužování dlouhých důlních děl v podmínkách české části hornoslezské uhelné pánve. Metodika zahrnuje oblast všech používaných typů výztuží od podpěrných ocelových výztuží přes svorníkování, použití dlouhých pramencových kotev až k metodám zpevňujících a stabilizačních injektáží. Methodology provides instructions for safe and economic design of roadways for mining and mining design companies in conditions of the Czech part of the Upper Silesian Coal Basin. Methodology covers area of all used roadway support as a steel arch support, rock bolt and cable bolt support as well as methods of grouting for stability and reinforcement of roadways. Keywords: roadway stability; methodical instructions; hardcoal underground mining Available at various institutes of the ASCR
Metodické postupy pro zabezpečení stability důlních děl ve velkých hloubkách

Metodika poskytuje pracovníkům důlních závodů a projekčních organizací základní metodické isntrukce pro navrhování bezpečných a ekonomických způsobů vyztužování dlouhých důlních děl v podmínkách české ...

Koníček, Petr; Šňupárek, Richard; Konečný, Petr; Ptáček, Jiří; Kukutsch, Radovan; Kajzar, Vlastimil; Waclawik, Petr; Souček, Kamil; Staš, Lubomír; Hortvík, Karel; Konečný, Pavel
Ústav geoniky, 2014

Metodika postupu přípravy odstraňování klečových porostů ve vrcholových polohách Hrubého Jeseníku
Maděra, P.; Šenfeldr, M.; Buček, A.; Tippner, A.; Roštínský, Pavel; Culek, M.; Friedl, M.; Vavříček, D.; Pecháček, J.; Špinlerová, Z.; Matějíček, J.
2012 - Czech
Zpráva obsahuje popis metodiky postupu přípravy odstraňování klečových porostů Hrubého Jeseníku nad horní hranicí lesa posuzující vybrané rizikové environmentální jevy, které by se mohly vyskytnout v případě její realizace. Rizika zahrnují změnu hydrologických poměrů, rýhovou erozi, plošnou erozi, introskeletovou erozi, pohyb sněhu, změnu retenční schopnosti půd, zvýšený pohyb návštěvníků, změnu hranice lesa a růstu smrku a množství biomasy. Doplněn je výpočet výše újmy (škody) způsobené vlastníkům lesa odstraněním porostů borovice kleče z lesních pozemků. Metodika byla certifikována Ministerstvem zemědělství České republiky (osvědčení číslo 101637/2012-MZE-16222/M45). The report describes a preparation procedure of dwarf pine stands removal in the Hrubý Jeseník Mts. assessing selected hazardous environmental phenomena possibly occurring in case of its realization. The hazards include hydrological conditions change, rill erosion, sheet erosion, intraskeletal erosion, snow movement, soil retention change, increase in visitors movement, timberline and spruce growth line change, and biomass quantity. A calculation of damage to forest owners due to dwarf pine stands removal from woodland is supplemented. The procedure was certificated by the Ministry of Agriculture of the Czech Republic (Certification No. 101637/2012-MZE-16222/M45). Keywords: dwafr pine; removal procedure; Hrubý Jeseník Mts. Available on request at various institutes of the ASCR
Metodika postupu přípravy odstraňování klečových porostů ve vrcholových polohách Hrubého Jeseníku

Zpráva obsahuje popis metodiky postupu přípravy odstraňování klečových porostů Hrubého Jeseníku nad horní hranicí lesa posuzující vybrané rizikové environmentální jevy, které by se mohly vyskytnout v ...

Maděra, P.; Šenfeldr, M.; Buček, A.; Tippner, A.; Roštínský, Pavel; Culek, M.; Friedl, M.; Vavříček, D.; Pecháček, J.; Špinlerová, Z.; Matějíček, J.
Ústav geoniky, 2012

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases