Number of found documents: 32
Published from to

Vodní paprsek 2017 - výzkum, vývoj, aplikace. Sborník přednášek konference o technologii vodního paprsku
Klichová, Dagmar; Sitek, Libor
2017 - Czech
Konference Vodní paprsek 2017 - výzkum, vývoj a aplikace představuje páté mezinárodní setkání výrobců, uživatelů, tvůrců a zájemců o technologii vysokorychlostního vodního paprsku. Fórum k výměně názorů, informací a zkušeností v oblastech výzkumu, vývoje a aplikací vysokorychlostních vodních paprsků (řezání, obrábění, sanace konstrukcí a staveb, čištění, odstraňování povlaků a nánosů, hydrodemolice, těžba, abrazivní materiály, speciální aplikace paprsku, vysokotlaká technika, bezpečnostní aspekty, atd.). Conference Water Jet 2017 – Research, Development, Applications coincides\nwith major changes in key technologies and economy which recently started to\nincrease pace.\nUpcoming electric mobility will strongly influence production technology in\nthe automotive industry leading probably to declining content of water jetting\nprocesses.\nThe continuing trend for automation will have an extreme impact on water jet\nbusiness. Merging robotic and data control systems with smart water jet tools will\nbe a demanding future task.\nThe need for energy saving remains unchanged and directs scientific focus on\nhigh efficient jetting, cutting and cleaning processes as well as tools. This is\nthe only way to gain substantial savings as efficiency of state of the art pump\nsystems is already on a very high level.\nTraditional technologies are moving towards marine applications. Subsea\nexploration becomes more and more important for basic raw material supply. Both\nmaintenance and decommissioning of vessels and offshore structures is already\na growing domain for special water jetting applications. Aquafarming substantially\ncontributes to supply a constantly growing human population with sea food\nwhereat water jet cleaning helps to keep high quality farming standards.\nAll these changes are linked up with associated HSE requirements. High\nefficiency, safe, ergonomic and reliable equipment as well as water treatment are\nkey factors for future developments.\nA strong scientific and engineering effort is required to meet these current and\nfollowing challenges. Water Jet 2017 Conference is organized by the Department of\nMaterial Disintegration of the Institute of Geonics. Keywords: water jet; abrasive water jet; high-pressure water jet technology Available on request at various institutes of the ASCR
Vodní paprsek 2017 - výzkum, vývoj, aplikace. Sborník přednášek konference o technologii vodního paprsku

Konference Vodní paprsek 2017 - výzkum, vývoj a aplikace představuje páté mezinárodní setkání výrobců, uživatelů, tvůrců a zájemců o technologii vysokorychlostního vodního paprsku. Fórum k výměně ...

Klichová, Dagmar; Sitek, Libor
Ústav geoniky, 2017

Aktuální environmentální hrozby a jejich impakt v krajině
Zapletalová, Jana; Kirchner, Karel
2016 - Czech
Workswhop Aktuální environmentální hrozby a jejich impact v krajině byl organizován v rámci Strategie Akademie Věd AV21, programu Přírodní hrozby. Tematicky byly zastoupeny jak přírodní hrozby (geologicko-geomorfologické hrozby - svahové deformace, eroze, hydrometeorologické extrémy - povodně, sucho, biologické invaze) a jejich hodnocení a predikce, tak i sociální i právní důsledky přírodních i aktivitami člověka vyvolaných hrozeb a jejich dopady v krajině (např. změny urbánního prostředí, antropogenní impakty v důlních oblastech). Významná byla témata zaměřená na hodnocení přírodních a environmentálních hrozeb a řešení vybraných mimořádných a krizových situací s využitím geoinformačních technologií. Workshop Current environmental threats and their impact on the landscape was organized in the framework of the Strategy AV21 of the Academy of Sciences, the program Natural threats.\nThe papers were oriented both on natural threats (geological and geomorphological threats - slope deformation, erosion, hydrometeorological extremes floods, droughs, biological invasions) and their evaluation and prediction, and social and legal implications of natural and human activities caused by threats and their impacts on the landscape (e. g. changes in the urban environment, anthropogenic impacts in the mining areas). Important topics were focused on the assessment of natural and environmental threats and their solving in selected emergency and crisis situations using geoinformation technologies. \n Keywords: natural hazards; man-made disasters; GIS tools application; drought; legal issues Available in a digital repository NRGL
Aktuální environmentální hrozby a jejich impakt v krajině

Workswhop Aktuální environmentální hrozby a jejich impact v krajině byl organizován v rámci Strategie Akademie Věd AV21, programu Přírodní hrozby. Tematicky byly zastoupeny jak přírodní hrozby ...

Zapletalová, Jana; Kirchner, Karel
Ústav geoniky, 2016

Geologie uhelných pánví - česko - polská konference /10
Ruppenthalová, Lucie
2015 - Czech
Oddělení laboratorního výzkumu geomateriálů Ústavu geoniky AV ČR pořádá Česko - polskou konferenci o geologii uhelných pánví od roku 1993. Letos se konala 10. jubilejní konference. Tradičně se jedná o setkání odborníků zejména z České republiky a Polska, kteří se zabývají vývojem a výzkumem uhelných ložisek, geologií uhelných pánví, tektonikou a uhelnou petrografií. S novými trendy ve využívání uhlí, jsou také prezentovány výsledky výzkumu v oblasti fyzikálních a chemických vlastností uhlí a uhelné hmoty, pyrolýzy a spalovacích procesů nebo sekvestrace CO2 do uhelných slojí. Department of Laboratory Research on Geomaterials of the Institute of Geonics AS CR has organized the Czech - Polish conference about geology of coal basins since 1993. This year the 10th jubilee of conference is held. Traditionally, at the conference meet experts especially from the Czech Republic and Poland, dealing with the development and research of coal deposits, geology of the coal basins, tectonics and coal petrography. However, with new trends in the use of coal, there are also presented the results of research in physical and chemical properties of coal and coal mass, pyrolysis and combustion processes or geosequestration of CO2 into coal seams. Keywords: geology; mineralogy; coal basins Available in digital repository of the ASCR
Geologie uhelných pánví - česko - polská konference /10

Oddělení laboratorního výzkumu geomateriálů Ústavu geoniky AV ČR pořádá Česko - polskou konferenci o geologii uhelných pánví od roku 1993. Letos se konala 10. jubilejní konference. Tradičně se jedná o ...

Ruppenthalová, Lucie
Ústav geoniky, 2015

Přírodní rizika a jejich sociální důsledky
Zapletalová, Jana
2015 - Czech
Hazardy a katastrofy - jak přírodní, tak i člověkem způsobené - mají široký dopad nejen na samotné přírodní prostředí, nýbrž způsobují i závažné ekonomické a sociální problémy. Příspěvky konference se věnují jak důsledkům rizikových jevů způsobených přírodou, ke kterým patří například extrémní dopady povodní a sesuvů půdy, tak riziky, která vznikají díky činnosti člověka, např. důsledků hornické činnosti. Hazards and disasters - both natural and man made - have a broad impact not only on the natural environment, but also cause serious economic and social problems. Conference papers are devoted to the consequences of risky phenomena caused by nature, which include the impact of extreme floods and landslides, and risks that arise due to human activities, eg. the consequences of mining activities. Keywords: land slides; floods; droughts; social consequences Available in digital repository of the ASCR
Přírodní rizika a jejich sociální důsledky

Hazardy a katastrofy - jak přírodní, tak i člověkem způsobené - mají široký dopad nejen na samotné přírodní prostředí, nýbrž způsobují i závažné ekonomické a sociální problémy. Příspěvky konference se ...

Zapletalová, Jana
Ústav geoniky, 2015

Přírodní rizika a jejich sociální důsledky
Zapletalová, Jana
2015 - Czech
Hazardy a katastrofy - jak přírodní, tak i člověkem způsobené - mají široký dopad nejen na samotné přírodní prostředí, nýbrž způsobují i závažné ekonomické a sociální problémy. Příspěvky konference se věnují jak důsledkům rizikových jevů způsobených přírodou, ke kterým patří například extrémní dopady povodní a sesuvů půdy, tak riziky, která vznikají díky činnosti člověka, např. důsledků hornické činnosti. Hazards and disasters - both natural and man made - have a broad impact not only on the natural environment, but also cause serious economic and social problems. Conference papers are devoted to the consequences of risky phenomena caused by nature, which include the impact of extreme floods and landslides, and risks that arise due to human activities, eg. the consequences of mining activities. Keywords: land slides; floods; droughts; social consequences Available in digital repository of the ASCR
Přírodní rizika a jejich sociální důsledky

Hazardy a katastrofy - jak přírodní, tak i člověkem způsobené - mají široký dopad nejen na samotné přírodní prostředí, nýbrž způsobují i závažné ekonomické a sociální problémy. Příspěvky konference se ...

Zapletalová, Jana
Ústav geoniky, 2015

Vodní paprsek 2015 - výzkum, vývoj, aplikace
Sitek, Libor; Klichová, Dagmar
2015 - Czech
Čtvrté mezinárodní setkání výrobců, uživatelů, tvůrců a zájemců o technologii vysokorychlostního vodního paprsku. Fórum k výměně názorů, informací a zkušeností v oblastech výzkumu, vývoje a aplikací vysokorychlostních vodních paprsků (řezání, obrábění, sanace konstrukcí a staveb, čištění, odstraňování povlaků a nánosů, hydrodemolice, těžba, abrazivní materiály, speciální aplikace paprsku, vysokotlaká technika, bezpečnostní aspekty, atd.). The fourth international meeting of producers, users, designers and other public interested in the technology of high speed water jet. Forum for the exchange of knowledge, information and experiences in areas of research, development and application of the water jet (cutting, machining, repair of structures, cleaning, removal of coatings and layers, hydrodemolition, mining, abrasive materials, special applications of the water jet, high-pressure technique, safety aspects, etc.). Keywords: water jet; development; research Available at various institutes of the ASCR
Vodní paprsek 2015 - výzkum, vývoj, aplikace

Čtvrté mezinárodní setkání výrobců, uživatelů, tvůrců a zájemců o technologii vysokorychlostního vodního paprsku. Fórum k výměně názorů, informací a zkušeností v oblastech výzkumu, vývoje a aplikací ...

Sitek, Libor; Klichová, Dagmar
Ústav geoniky, 2015

Stav geomorfologických výzkumů v roce 2013
Máčka, Z.; Havlíček, M.; Demek, J.; Kirchner, Karel
2013 - Czech
Setkávání nejen geomorfologů, ale i ostatních geovědních specialistů na každoročních geomorfologických konferencích Stav geomorfologických výzkumů pod záštitou České asociace geomorfologů se stalo již tradičním. V Mikulově se jednání geomorfologů a dalších specialistů z vysokoškolských, výzkumných i aplikovaných pracovišť zaměřilo na prezentaci výsledků výzkumů o charakteru, genezi a dynamice reliéfu, ať už z teoretického či aplikovaného hlediska nejen z České republiky, ale i Slovenska, Polska, Rakouska, Maďarska, Slovinska. Sborník abstraktů představuje prezentované přednášky, postery i exkurzního průvodce. Meetings of not only geomorphologists, but also other Earth science researchers at annual geomorphological conferences State of geomorphological research organized under the auspecies of Czech Association of Geomorphologists have already became a tradition. The geomorphologists and other specialists from universities, research and commercial institutions who met in town of Mikulov presented recent research results on character, genesis and dynamics of landscape, from either of theoretical or applied point of view. The presented papers came all over the central European countries – Czech Republic, Slovakia, Poland, Austria, Hungary, and Slovenia. Abstract proceedings consist from presented lectures, posters as well as excursion guide. Keywords: geomorfological conference; Mikulov; Czech Republic Available on request at various institutes of the ASCR
Stav geomorfologických výzkumů v roce 2013

Setkávání nejen geomorfologů, ale i ostatních geovědních specialistů na každoročních geomorfologických konferencích Stav geomorfologických výzkumů pod záštitou České asociace geomorfologů se stalo již ...

Máčka, Z.; Havlíček, M.; Demek, J.; Kirchner, Karel
Ústav geoniky, 2013

Česko - polská konference Geologie uhelných pánví /9.
Kožušníková, Alena; Ruppenthalová, Lucie
2013 - Czech
Oddělení laboratorního výzkumu geomateriálů Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i. pořádá česko – polské konference o geologii uhelných pánví již 20 let. Tradičně se na této konferenci setkávají odborníci zejména z České republiky a z Polska, zabývající se problematikou uhelných ložisek, geologickým vývojem uhelných pánví, tektonikou i petrografií uhlí. S příchodem nových trendů využívání uhelných ložisek jsou postupně na konferenci prezentovány také výsledky výzkumu v oblasti fyzikálních a chemických vlastností uhlí a uhlíkatých látek, pyrolyzních a spalovacích procesů či geosekvestrace CO2 do uhelných slojí. Department of Laboratory Research on Geomaterials of the Institute of Geonics AS CR has organized the Czech - Polish conference about geology of coal basins since 1993. Traditionally, at the conference meet experts especially from the Czech Republic and Poland, dealing with the development and research of coal deposits, geology of the coal basins, tectonics and coal petrography. However, with new trends in the use of coal deposits, there are also presented the results of research in physical and chemical properties of coal and coal mass, pyrolysis and combustion processes or geosequestration of CO2 into coal seams. Keywords: geology; coal basins; coal deposits Available on request at various institutes of the ASCR
Česko - polská konference Geologie uhelných pánví /9.

Oddělení laboratorního výzkumu geomateriálů Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i. pořádá česko – polské konference o geologii uhelných pánví již 20 let. Tradičně se na této konferenci setkávají odborníci ...

Kožušníková, Alena; Ruppenthalová, Lucie
Ústav geoniky, 2013

Staré stezky v geografii a archeologii VIII. Sborník prezentací a příspěvků ze semináře
Kirchner, Karel; Martínek, J.; Kuda, František
2013 - Czech
Sborník obsahuje prezentace a příspěvky ze semináře, který se zabýval geografickými a archeologickými aspekty starých stezek. Příspěvky se zabývaly tematikou prehistorických i historických komunikací, včetně prezentace metodických přístupů při zkoumání starých cest a využití různého spektra mapových, elektronických i listinných podkladů. The collection includes presentations of the seminary, which deals with the geographical and archaeological aspects of the old paths. Contributions are dealing with themes of prehistoric and historic communications, including the presentation of methodological approaches in exploring the old ways and with using a different spectrum of maps, both electronic and document data. Keywords: old paths; geography; archaeology; Czech Republic Available in a digital repository NRGL
Staré stezky v geografii a archeologii VIII. Sborník prezentací a příspěvků ze semináře

Sborník obsahuje prezentace a příspěvky ze semináře, který se zabýval geografickými a archeologickými aspekty starých stezek. Příspěvky se zabývaly tematikou prehistorických i historických komunikací, ...

Kirchner, Karel; Martínek, J.; Kuda, František
Ústav geoniky, 2013

Inovativní trendy a přístupy v geografickém výzkumu v České republice a na Slovensku. Sborník abstraktů Z XVIII. česko-slovenského geografického akademického semináře
Dvořák, Petr; Ira, V.; Šuška, P.
2013 - Czech
Dvoudenní seminář byl zaměřen na téma Inovativní trendy a přístupy v geografickém výzkumu v České republice a na slovensku. Proběhl ve spolupráci Ústavu geoniky AV ČR, Geografického ústavu SAV a PřF UP v Olomouci. Seminář byl uspořádán v rámci projektu OPVK Platforma pro spolupráci v oblasti formování krajiny. Keywords: physical geography; the Czech Republic; environment Available in a digital repository NRGL
Inovativní trendy a přístupy v geografickém výzkumu v České republice a na Slovensku. Sborník abstraktů Z XVIII. česko-slovenského geografického akademického semináře

Dvoudenní seminář byl zaměřen na téma Inovativní trendy a přístupy v geografickém výzkumu v České republice a na slovensku. Proběhl ve spolupráci Ústavu geoniky AV ČR, Geografického ústavu SAV a PřF ...

Dvořák, Petr; Ira, V.; Šuška, P.
Ústav geoniky, 2013

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases