Number of found documents: 7
Published from to

Analýza měřených posunutí u tlakové zkoušky válcových těles
Frantík, P.; Lisztwan, D.; Kumpová, Ivana; Daněk, P.; Rovnaníková, P.; Keršner, Z.
2022 - Czech
Příspěvek se zabývá vybranými aspekty analýzy posunutí a deformační tuhosti tlačeného válce. Představen je korekční model, k jehož odladění byly vybrány dva druhy materiálu: beton stávající konstrukce a alkalicky aktivovaný alumosilikát. Korekční model byl kalibrován na ocelovém válci. The paper deals with selected aspects of the analysis of the displacement and deformation stiffness of cylindrical specimens during compressive tests. A developed correction model is presented, and two types of material were selected for the adjustment of the correction model: concrete from an existing structure, and alkali-activated aluminosilicate composite. The correction model was calibrated using the test response of a steel cylinder. Keywords: compressive test; cylindrical specimen; concrete Fulltext is available at external website.
Analýza měřených posunutí u tlakové zkoušky válcových těles

Příspěvek se zabývá vybranými aspekty analýzy posunutí a deformační tuhosti tlačeného válce. Představen je korekční model, k jehož odladění byly vybrány dva druhy materiálu: beton stávající konstrukce ...

Frantík, P.; Lisztwan, D.; Kumpová, Ivana; Daněk, P.; Rovnaníková, P.; Keršner, Z.
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2022

Zacílená rentgenová tomografie s vysokým rozlišením
Kumpová, Ivana; Vopálenský, Michal
2021 - Czech
Metoda rentgenové mikro-tomografie je stále více využívána mimo jiné při výzkumu materiálových charakteristik a lomového chování stavebních materiálů. Poskytuje slibné výsledky v oblasti trojrozměrného pozorování a kvantifikace prvků mikrostruktury, včetně objektů lomu. Se standardním přístupem k získávání tomografických dat je však dosažitelné rozlišení výrazně omezeno velikostí zkoumaného objektu, což má za následek omezení nebo dokonce úplnou ztrátu užitečných informací týkajících se například tvaru a velikosti lomové procesní zóny. Z tohoto důvodu byly v této práci testovány možnosti tomografického cílení na zájmovou oblast s vyšším dosažitelným rozlišením, než je obvyklý limit tomografických systémů. The method of X-ray micro-tomography is increasingly used in the research of material characteristics and fracture behavior of building materials. It brings promising results in the field of three-dimensional observation and quantification of microstructure elements, including fracture objects. However, with the standard approach to the tomographic data acquisition, the achievable resolution is severely limited by the size of the examined object resulting in a reduction or even complete loss of useful information regarding, for example, the shape and size of the fracture process zone. For this reason, the possibilities of tomographic targetting of the region of interest with a higher achievable resolution than the usual limit of the tomographic systems have been tested in this work. Keywords: X-Ray micro-tomography; spatial resolution; contrast to noise ratio; denoising filtering; 3D volume fitting Fulltext is available at external website.
Zacílená rentgenová tomografie s vysokým rozlišením

Metoda rentgenové mikro-tomografie je stále více využívána mimo jiné při výzkumu materiálových charakteristik a lomového chování stavebních materiálů. Poskytuje slibné výsledky v oblasti ...

Kumpová, Ivana; Vopálenský, Michal
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2021

Možnosti využití 4D výpočetní tomografie v lomových testech
Kumpová, Ivana; Fíla, Tomáš; Koudelka, Petr; Rozsypalová, I.; Keršner, Z.; Kytýř, Daniel; Vopálenský, Michal; Vavřík, Daniel; Vyhlídal, M.; Drdácký, Miloš
2019 - Czech
Příspěvek prezentuje studium vnitřní struktury a lomových vlastností vybraných kvazikřehkých stavebních materiálů vystavených teplotním změnám a možnosti uplatnění metody kombinující ohybové lomové testy a časově závislou výpočetní tomografii (4D CT). Zkušební tělesa byla podrobena účinkům vysokých teplot a následně testována čtyřbodovým ohybem během 4D CT. Byly tak získány 3D obrazové informace v různých fázích zatížení a porušování materiálu. Rovněž bylo provedeno komparativní měření pevnosti v tlaku. Tyto výsledky jsou v dobré shodě. The paper presents the study of the internal structure and fracture properties of selected quasi-brittle building materials subjected to temperature changes and the possibility of applying the method combining bending fracture tests and time-dependent computed tomography (4D CT). The tested specimens were subjected to hightemperature effects and subsequently tested by a four-point bending during 4D CT. Thus, 3D image information was obtained in different phases of loading and material damage. Comparative compression strength measurements were also performed. These results are in good agreement Keywords: fracture process zone; spatial crack distribution; quasi-brittle material; X-Ray computed tomography; four-point bending test Fulltext is available at external website.
Možnosti využití 4D výpočetní tomografie v lomových testech

Příspěvek prezentuje studium vnitřní struktury a lomových vlastností vybraných kvazikřehkých stavebních materiálů vystavených teplotním změnám a možnosti uplatnění metody kombinující ohybové lomové ...

Kumpová, Ivana; Fíla, Tomáš; Koudelka, Petr; Rozsypalová, I.; Keršner, Z.; Kytýř, Daniel; Vopálenský, Michal; Vavřík, Daniel; Vyhlídal, M.; Drdácký, Miloš
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2019

O navrhování v geotechnice podle residuální smykové pevnosti
Koudelka, Petr
2015 - Czech
Příspěvek hodnotí možnosti a efektivitu nové koncepce navrhování na základě reziduální smykové pevnosti. Koncepce návrhů podle reziduální nebo kritické smykové pevnosti není vyzkoušená. K tomu, aby mohla být vyzkoušena a používána, je třeba znalost hodnot residuální smykové pevnosti. V současné době se residuální ani kritické hodnoty v běžné praxi téměř nevyšetřují, i když\njejich znalost může přispět ke spolehlivosti a hospodárnosti návrhů a všeobecně jsou\nprojekčním přínosem. Při návrhu svahů podle residuálních hodnot smykové pevnost, které jsou nejspolehlivější, bude možné stupeň bezpečnosti/součinitele odporu podstatně snížit oproti jeho hodnotám používaným při uvažování vrcholových/efektivních hodnotách. Doporučení jsou součástí tohoto příspěvku. The paper consider on possibility and effectivity of a new concept of ULS design on residual shear strength based. Values of residual shear strength are the most reliable and in opposite, applied peak values of shear strength are the most favorable and applicable for states of small deformations only. The paper presents results of a prior analysis of slope stability and compares designs applying values of residual shear strength and peak shear strength. Some recommendations are included. Keywords: residual shear strength; slope stability; peak shear strength Fulltext is available at external website.
O navrhování v geotechnice podle residuální smykové pevnosti

Příspěvek hodnotí možnosti a efektivitu nové koncepce navrhování na základě reziduální smykové pevnosti. Koncepce návrhů podle reziduální nebo kritické smykové pevnosti není vyzkoušená. K tomu, aby ...

Koudelka, Petr
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2015

Smyková pevnost písku při velmi malém normálovém zatížení
Hudek, J.; Koudelka, Petr
2014 - Czech
Příspěvek se zabývá výsledky smykových zkoušek velni suchého (ideálně nesoudržného) křemičitého písku střední zrnitosti při velmi malém normálovém zatížení ve škále do 25 kPa. Výsledky srovnává se smykovými zkouškami stejného materiálu ve škále 63 – 163 kPa. Solutions of some extraordinary geotechnical problems need knowledge of shear strength in a scale of very low normal stress. An example is physical modelling of soil mass behaviour using medium or little samples. The paper deals with results of testing a very dry uniform quartz sand of medium size. Resulting values of effective shear strength for the normal stress scale till of 25 kPa are compared with former testing of the same material in other scale of 63 – 163 kPa. Keywords: shear strength; sand; low normal load Fulltext is available at external website.
Smyková pevnost písku při velmi malém normálovém zatížení

Příspěvek se zabývá výsledky smykových zkoušek velni suchého (ideálně nesoudržného) křemičitého písku střední zrnitosti při velmi malém normálovém zatížení ve škále do 25 kPa. Výsledky srovnává se ...

Hudek, J.; Koudelka, Petr
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2014

Metody hodnocení důlkového korozního napadení
Kreislová, K.; Nováková, R.; Majtás, Dušan
2014 - Czech
Článek popisuje metody měření hloubky důlkového korozního napadení. Použití digitální mikroskopie je porovnáno se standardním metalografickým hodnocením výbrusu. The article describes methods for measuring the depth of pitting corrosion attack. Comparison of digital microscopy and common metallography on sample crossection is made. Keywords: pitting corrosion evaluation; 3D microscopy; depth of pits; aluminium Available in digital repository of the ASCR
Metody hodnocení důlkového korozního napadení

Článek popisuje metody měření hloubky důlkového korozního napadení. Použití digitální mikroskopie je porovnáno se standardním metalografickým hodnocením výbrusu....

Kreislová, K.; Nováková, R.; Majtás, Dušan
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2014

Odlišnosti historických a moderních vápenných pojiv použitých pro přípravu malt a omítek
Válek, Jan
2011 - Czech
Příspěvek ukazuje poznatky z oblasti charakterizování historických malt a poukazuje na potencionální odlišnosti tradiční výroby vápenného pojiva a přípravy malt oproti současné výrobě. Cílem příspěvku je revidovat současné poznatky a vytyčit směry výzkumu v oblasti výroby vápenného pojiva jako tradičního materiálu pro obnovu památek. The paper presents foundings from the field of characterisation of historic mortars and points at potential differences between traditional production of lime binder and preparation of mortars and “modern” ones. The aim of the contribution is to revise the current state of the art and mark out main research directions. Keywords: lime; traditional lime production; characterisation of historic mortars Available in a digital repository NRGL
Odlišnosti historických a moderních vápenných pojiv použitých pro přípravu malt a omítek

Příspěvek ukazuje poznatky z oblasti charakterizování historických malt a poukazuje na potencionální odlišnosti tradiční výroby vápenného pojiva a přípravy malt oproti současné výrobě. Cílem příspěvku ...

Válek, Jan
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2011

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases