Number of found documents: 83
Published from to

Detekce slabých signálů v šumu
Tichavský, Petr
2018 - Czech
Stanovili jsme hranice pro detekovatelnost impulzního rušení v jinak stacionárním signálu a spočetli je prakticky pro měření akustické emise v experimentu s namáháním vzorku. In this report, a bound on amplitude of impuls signal detection in stationary background noise is computed.\nIt was evaluated for an experiment with acoustic emission from mechanically strained sample. Available at various institutes of the ASCR
Detekce slabých signálů v šumu

Stanovili jsme hranice pro detekovatelnost impulzního rušení v jinak stacionárním signálu a spočetli je prakticky pro měření akustické emise v experimentu s namáháním vzorku....

Tichavský, Petr
Ústav teorie informace a automatizace, 2018

Analýza korozního poškození potrubí s proudící párou pomocí akustické emise: výsledky pro potrubí 6. odběru v EBO
Tichavský, Petr
2018 - Czech
V práci je studována akustická emise na potrubí s proudící párou, měřená v elektrárně Jaslovské Bohunice. V signálu vyhledáváme výrony akustické emise která amplitudově vyčnívají nad okolním signálem, a jejich relativní frekvence výskytu je považována za indikátor poškození potrubí. We studied acoustics emission of steem pipes from measurements from EBO. We counted frequency of sudden increases of the acoustics emission, which can be used as indicator of corosion demage of the pipes. Keywords: acoustic emission Available at various institutes of the ASCR
Analýza korozního poškození potrubí s proudící párou pomocí akustické emise: výsledky pro potrubí 6. odběru v EBO

V práci je studována akustická emise na potrubí s proudící párou, měřená v elektrárně Jaslovské Bohunice. V signálu vyhledáváme výrony akustické emise která amplitudově vyčnívají nad okolním signálem, ...

Tichavský, Petr
Ústav teorie informace a automatizace, 2018

Modul pro převod vozidlových signálů na standard PS2
Plíhal, Jiří
2013 - Czech
Předmětem výzkumné úlohy je HW návrh a vytvoření modulu umožňujícího převod vozidlových signálů (programovatelné pole tlačítek, multifunkční volant Barrelkeys, multifunkční ovládací tlačítka) na standard PS2. Jedná se o ucelený návrh dekodéru včetně vytvoření funkčního vzorku. Technické řešení zahrnuje úlohy: maticové připojení mikrospínačů, připojení ovládacích prvků multifunkčního volantu „Barrelkeys“ pomocí datového přenosu Telenostra, integrace řídící jednotky klávesnicových prvků. The subject of the research task is aimed to proposal and development module for transmission vehicles signals (smart field of buttons, multifunction steering wheel Barrelkeys, multifunction control of buttons) to standard PS2. The whole proposal includes development functional sample of decoder. Technical solution comprises research tasks: interface for matrix micro switch, interface for control elements of multifunction steering wheel "Barelkeys" by means of data transmission Telenostra and integration keyboard control unit. Keywords: Human-Machine-Interface; Control Systems; Warning and Assistant Systems; Signal Processing Available at various institutes of the ASCR
Modul pro převod vozidlových signálů na standard PS2

Předmětem výzkumné úlohy je HW návrh a vytvoření modulu umožňujícího převod vozidlových signálů (programovatelné pole tlačítek, multifunkční volant Barrelkeys, multifunkční ovládací tlačítka) na ...

Plíhal, Jiří
Ústav teorie informace a automatizace, 2013

Výzkum pokročilých metod detekce, stanovení a následného zvládnutí radioaktivní kontaminace
Kuča, P.; Pecha, Petr
2012 - Czech
Souhrnná zpráva obsahující zadání, informace a předávací protokol ohledně smlouvy o expertní podpoře při modelovém výzkumu moderních metod detekce se zaměřením na simulační posuzování dopadu mimořádných radiačních událostí na jaderném zařízení. Summary Report containing the desired information and handover protocol concerning the Contract of expert support in modeling research of modern detection methods with a focus on assessing the impact of simulation radiological events on nuclear facilities. Keywords: radioactive contamination; detection of radioactivity; radiation protection Available at various institutes of the ASCR
Výzkum pokročilých metod detekce, stanovení a následného zvládnutí radioaktivní kontaminace

Souhrnná zpráva obsahující zadání, informace a předávací protokol ohledně smlouvy o expertní podpoře při modelovém výzkumu moderních metod detekce se zaměřením na simulační posuzování dopadu ...

Kuča, P.; Pecha, Petr
Ústav teorie informace a automatizace, 2012

Určení charakteristik stability skalních stěn a svahů z detailních digitálních modelů získaných kombinovanou metodou 3D laserového skenování a fotogrammetrickou metodou využívající dálkově ovládaných leteckých modelů
Šroubek, Filip; Flusser, Jan
2012 - Czech
Souhrnná zpráva ohledně smluvního výzkumu, vývoji metodiky a funkčních algoritmů pro projekt Určení charakteristik stability skalních stěn a svahů z detailních digitálních modelů získaných kombinovanou metodou 3D laserového skenování a fotogrammetrickou metodou využívající dálkově ovládaných leteckých modelů The summary report regarding contract research, development methodologies and algorithms for functional project determine the characteristics of stability of rock walls and slopes of detailed digital models obtained by a combined 3D laser scanning and photogrammetric method using a remote-controlled model aircraft Keywords: photogrammetric method; stability of rock walls; image processing Available at various institutes of the ASCR
Určení charakteristik stability skalních stěn a svahů z detailních digitálních modelů získaných kombinovanou metodou 3D laserového skenování a fotogrammetrickou metodou využívající dálkově ovládaných leteckých modelů

Souhrnná zpráva ohledně smluvního výzkumu, vývoji metodiky a funkčních algoritmů pro projekt Určení charakteristik stability skalních stěn a svahů z detailních digitálních modelů získaných ...

Šroubek, Filip; Flusser, Jan
Ústav teorie informace a automatizace, 2012

Modul pro zpracování signálu inkrementálního čidla
Plíhal, Jiří
2012 - Czech
Předmětem výzkumné zprávy je návrh a realizace modulu pro zpracování signálu inkrementálního snímače a vyhodnocování jeho polohy. Obsahem zprávy je návrh variantních řešení, popis komunikačního protokolu, popis rozhraní, schéma zapojení a firmware včetně vývojových diagramů. Research report is aimed on proposal and implementation the HMI unit for signal processing of incremental sensor and evaluation its position. Report subject includes alternative solutions, description of communication protocol, description of interface, wiring diagram and firmware including flow diagrams. Keywords: Human Machine Interface; signal processing; bus communication Available at various institutes of the ASCR
Modul pro zpracování signálu inkrementálního čidla

Předmětem výzkumné zprávy je návrh a realizace modulu pro zpracování signálu inkrementálního snímače a vyhodnocování jeho polohy. Obsahem zprávy je návrh variantních řešení, popis komunikačního ...

Plíhal, Jiří
Ústav teorie informace a automatizace, 2012

Použití programového souboru Mixtools pro identifikaci a simulaci systémů s různou periodou vzorkování v prostředí Matlab / Octave
Böhm, Josef
2011 - Czech
Tato výzkumná zpráva se zabývá využitím programového souboru Mixtools pro identifikaci a simulaci systémů s různou periodou vzorkování v prostředí Matlabu / Octave. This research report deals with the using program file named Mixtools for identification and simulation of systems with different sampling period in the environment of Matlab / Octave. Keywords: identification; simulation Available at various institutes of the ASCR
Použití programového souboru Mixtools pro identifikaci a simulaci systémů s různou periodou vzorkování v prostředí Matlab / Octave

Tato výzkumná zpráva se zabývá využitím programového souboru Mixtools pro identifikaci a simulaci systémů s různou periodou vzorkování v prostředí Matlabu / Octave....

Böhm, Josef
Ústav teorie informace a automatizace, 2011

Dynamické rozhodování s použitím strategie založené na rozložení iterací v čase
Šindelář, Jan; Křivánek, O.
2008 - Czech
Tato práce se zabývá využitím přibližných metod dynamického rozhodování na problém obchodování s futures kontrakty. Cílem byl navrhnout optimální rozhodovací strategii, tj. soubor rozhodovacích pravidel generující optimální rozhodnutí v každém čase t.Teoreticky odvozený algoritmus je pak následně experimentálně vyzkoušen, vyhodnocen a srovnáván s jinými návrženými algoritmy na reálných ekonomických datech. Na testovaných datech vykazoval nově navržený algoritmus lepší výsledky, než na který bylo navazováno. This article describes a formal approach to decision making optimization in commodity futures markets. Our aim was to design optimal decision strategy generating decision at a given time. It contains theoretical description of estimation using Bayesian learning and approximate methods of dynamic programming. Finally, the original decision strategy using approximate methods of dynamic programming was designed. This strategy was tested by a series of experiments indicating our ability to construct pro table trading machine. Keywords: Futures contracts; Bayesian estimation; Dynamic decision Available at various institutes of the ASCR
Dynamické rozhodování s použitím strategie založené na rozložení iterací v čase

Tato práce se zabývá využitím přibližných metod dynamického rozhodování na problém obchodování s futures kontrakty. Cílem byl navrhnout optimální rozhodovací strategii, tj. soubor rozhodovacích ...

Šindelář, Jan; Křivánek, O.
Ústav teorie informace a automatizace, 2008

Dynamické rozhodování pomocí přibližného dynamického programování
Slimáček, V.; Zeman, J.; Kárný, Miroslav
2008 - Czech
Tato práce se zabývá dynamickým rozhodováním za pomocí přibližného dynamického programování v aplikaci na obchodování s futures kontrakty. Obsahuje teoretický úvod do problematiky dynamického rozhodování a přibližného dynamického programování, stejnì tak popisuje principy bayesovského odhadování, které potřebujeme pro řešení našeho úkolu. Je zde navržena a popsána jedna z možných obchodovních strategií { metoda klouzavého horizontu s využitím anticipativní strategie, přičemž predikce cen potřebná pro použití této strategie je určována pomocí metody certainty equivalence a pomocí metody Monte Carlo. Tato strategie byla otestována na reálných datech a bohužel nedosahuje ziskových hodnot. This work deals with dynamic decision making via approximate dynamic programming in application to the futures trading. This work describes the theoretical description of dynamic decision making and approximate dynamic programming, you can also nd here the principles of Bayesian estimation, which is necessary for solving our task.We designed and described one of possible trading strategy { receding horizont strategy combined with anticipative strategy, the predictions of prices, which are necessary for using of this strategy, are made by certainty equivalence strategy and by Monte Carlo method. The designed strategy was tested on real data and unfortunately this strategy doesn t provide a prot. Keywords: dynamic decision making; stochastic dynamic programming; Bayesian learning; futures trading Available at various institutes of the ASCR
Dynamické rozhodování pomocí přibližného dynamického programování

Tato práce se zabývá dynamickým rozhodováním za pomocí přibližného dynamického programování v aplikaci na obchodování s futures kontrakty. Obsahuje teoretický úvod do problematiky dynamického ...

Slimáček, V.; Zeman, J.; Kárný, Miroslav
Ústav teorie informace a automatizace, 2008

Analýza radiologických důsledků vybraných nehod pro JE Temelín
Pechová, E.; Junek, V.; Kelemen, R.; Pecha, Petr
2008 - Czech
Verze přímočarého šíření škodlivin systému HARP vyvíjeného v rámci grantového projektu byla adaptována pro potřeby obsáhlých variantních výpočtů prováděných v EGP Praha. Produkt HARP byl použit pro vybrané nehody úniku radioaktivity ze sekundárního okruhu. Version of straight-line propagation of harmful substances of HARP system being developed within grant project has been adopted for purposes of extensive variant calculations performed at EGP Prague. The product HARP has been used for selected accidental radioactivity releases from secondary circuit. Keywords: Accidental releses; propagation into environment; impact assessment Available at various institutes of the ASCR
Analýza radiologických důsledků vybraných nehod pro JE Temelín

Verze přímočarého šíření škodlivin systému HARP vyvíjeného v rámci grantového projektu byla adaptována pro potřeby obsáhlých variantních výpočtů prováděných v EGP Praha. Produkt HARP byl použit pro ...

Pechová, E.; Junek, V.; Kelemen, R.; Pecha, Petr
Ústav teorie informace a automatizace, 2008

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases