Number of found documents: 113
Published from to

Znovuobjevování geometrických konstrukcí
Roubíček, Filip
2016 - Czech
Článek je věnován uplatnění principů badatelsky orientovaného vyučování matematice v didaktickém semináři určeném studentům učitelství prvního stupně základní školy, konkrétně aktivitě zaměřené na konstruování známých geometrických útvarů v prostředí překládaného papíru. V článku je popsáno sedm studentských postupů konstrukce čtverce. The paper deals with the application of principles of inquiry based mathematics education in seminars of didactics for future primary school teachers, specifically with the activity focused on construction of known geometrical figures in the environment of folding paper. Seven students´ construction procedures of a square are presented in the paper. Keywords: mathematics education; inquiry; elementary geometry Available at various institutes of the ASCR
Znovuobjevování geometrických konstrukcí

Článek je věnován uplatnění principů badatelsky orientovaného vyučování matematice v didaktickém semináři určeném studentům učitelství prvního stupně základní školy, konkrétně aktivitě zaměřené na ...

Roubíček, Filip
Matematický ústav, 2016

Badatelsky orientované vzdělávání jako jedna z cest ke zkvalitňování profesionality učitelů
Tichá, Marie; Samková, L.
2016 - Czech
Příspěvek je zaměřen na badatelsky orientované vzdělávání jako možnou cestu rozvíjení a zkvalitňování profesionality v přípravě učitelů 1. stupně základní školy. Vzhledem k tomu, že proces bádání vede k domněnkám, hypotetickým odpovědím a ty je třeba ověřit, zaměřili jsme se v poslední době také na rozvíjení uvědomování si potřeby argumentovat, vědomě zařazovat odůvodňování do vyučování matematice. This contribution focuses on inquiry-based education as one of the ways to develop and improve professionalism of future primary school teachers. Since the process of inquiry leads to conjectures and hypotheses that need to be verified, we recently turned our attention also to developing awareness of the need of proper argumentation and its incorporation into mathematics lessons. Keywords: inquiry-based education; teachers professionalism; primary school; argumentation Available on request at various institutes of the ASCR
Badatelsky orientované vzdělávání jako jedna z cest ke zkvalitňování profesionality učitelů

Příspěvek je zaměřen na badatelsky orientované vzdělávání jako možnou cestu rozvíjení a zkvalitňování profesionality v přípravě učitelů 1. stupně základní školy. Vzhledem k tomu, že proces bádání vede ...

Tichá, Marie; Samková, L.
Matematický ústav, 2016

O některých miskoncepcích souvisejících se schopností argumentovat
Samková, L.; Tichá, Marie
2016 - Czech
Příspěvek se zaměřuje na různé způsoby prokazování pravdivosti obecných tvrzení (odkazy na autoritu, různé typy empirických argumentů, deduktivní argumenty). Podrobně sleduje argumentační schopnosti budoucích učitelů 1. Stupně ZŠ, zmiňuje často se vyskytující miskoncepce. Jako možnou cestu ke zlepšení argumentačních schopností nabízí badatelsky orientované vyučování. The contribution focuses on various ways of proving general statements (external convictions, various types of empirical arguments, deductive arguments). We observe in details argumentation skills of future primary school teachers, and mention often occurring misconceptions. We offer inquiry-based education as a possible way to development of argumentation skills. Keywords: general statements; argumentation skills; inqiry-based education Fulltext is available at external website.
O některých miskoncepcích souvisejících se schopností argumentovat

Příspěvek se zaměřuje na různé způsoby prokazování pravdivosti obecných tvrzení (odkazy na autoritu, různé typy empirických argumentů, deduktivní argumenty). Podrobně sleduje argumentační schopnosti ...

Samková, L.; Tichá, Marie
Matematický ústav, 2016

Badatelské aktivity s geometrickým obsahem v přípravě studentů učitelství
Roubíček, Filip
2016 - Czech
Příspěvek je věnován otázkám uplatnění badatelského přístupu v semináři z didaktiky matematiky určených budoucím učitelům prvního stupně základní školy. Studentům byly předkládány badatelské výukové situace, jejichž základem bylo specifické geometrické prostředí. Studenti se zabývali řešením neurčitých geometrických úloh, které umožňovalo uplatnění badatelských postupů, jako jsou kladení otázek, navrhování postupů, experimentování, usuzování, ověřování, diskutování závěrů aj. V příspěvku jsou prezentovány tři ukázky badatelských aktivit realizovaných se studenty a jejich reflexe bádání. The paper deals with the issue of implementation of inquiry-based approach into seminars of didactics of mathematics for future primary school teachers. Inquiry -stimulating teaching situations based on specific geometrical environments were presented to students. Students engaged in the solving of undefined geometrical problems that enables application od inquiry procedures, such as posing of questions, designing of solving processes, making experiments, reasoning, verification, discussion of findings and others. Three illustrations of inquiry activities realised with students and their reflection of inquiry are presented in the paper. Keywords: inquiry activities; geometrical problems; preservice teacher education Available on request at various institutes of the ASCR
Badatelské aktivity s geometrickým obsahem v přípravě studentů učitelství

Příspěvek je věnován otázkám uplatnění badatelského přístupu v semináři z didaktiky matematiky určených budoucím učitelům prvního stupně základní školy. Studentům byly předkládány badatelské výukové ...

Roubíček, Filip
Matematický ústav, 2016

Badatelské úlohy ve vyučování geometrii
Roubíček, Filip
2015 - Czech
Podnětem badatelských aktivit ve vyučování geometrii je geometrická úloha, která popisuje neznánou, neurčitou nebo nejednoznačnou situaci a požaduje její komplexní prozkoumání. V příspěvku je popsáno šest badatelských úloh z různých oblastí elementární geometrie. The stimulus of inquire activities in the teaching of geometry is a geometrical problem which describes an unknown, undefined or ambiguous situation and requires its complexe exploration. Six inquiry-stimulating problems of various areas of elementary geometry are described in the paper. Keywords: inquiry-based teaching; inquiry activities; geometrical problem Available at various institutes of the ASCR
Badatelské úlohy ve vyučování geometrii

Podnětem badatelských aktivit ve vyučování geometrii je geometrická úloha, která popisuje neznánou, neurčitou nebo nejednoznačnou situaci a požaduje její komplexní prozkoumání. V příspěvku je popsáno ...

Roubíček, Filip
Matematický ústav, 2015

Objevování struktury slovních úloh ve vzdělávání učitelů
Tichá, Marie
2014 - Czech
V předloženém příspěvku se snažíme v návaznosti na předchozí práce ukázat, jak rozvíjíme cesty ke zkvalitňování profesionality studentů učitelství i učitelů. Pokračujeme ve studiu přínosu a možností využití činností spojených s tvořením (slovních) úloh. Jde nám o vědomé respektování a uplatňování požadavků, které jsou kladeny na formulaci slovních úloh a o uvědomení si potřeby věnovat pozornost struktuře vytvářených úloh. In this paper we endeavor to show how we develop ways of improving the quality of teacher students and teachers professionalism. We continue to study the benefits and possibilities of utilization of activities connected with the problem posing. We aim at conscious respecting and implementation of the requirements that are imposed on the formulation of word problems, and especially at the awareness of the need to pay attention to the posed problems structure. Keywords: professionalism; inquiry based education; problem posing; structure of problem Available on request at various institutes of the ASCR
Objevování struktury slovních úloh ve vzdělávání učitelů

V předloženém příspěvku se snažíme v návaznosti na předchozí práce ukázat, jak rozvíjíme cesty ke zkvalitňování profesionality studentů učitelství i učitelů. Pokračujeme ve studiu přínosu a možností ...

Tichá, Marie
Matematický ústav, 2014

Sedm podob badatelsky orietovaného vyučování matematice II
Roubíček, Filip
2014 - Czech
Článek je druhou částí třídílné série, která se zabývá vyjasněním podstaty badatelsky orientovaného vyučování. Tato část je zaměřena na geometrická prostředí, která jsou založena na modelování a která umožňují generovat úlohy různé obtížnosti. Popisuje tři podoby badatelsky orientovaného vyučování matematice - tři typy úloh klasifikovaných podle charakteru vstupních informací: kompaktní, vizualizovaná a daná prostředím. The paper is the second part of triple series that deals with the clarification of substance of inquiry-based mathematics teaching. This part is focused on geometrical environments that are based on modelling and enable to generate tasks with different difficulty. It describes three forms of inquiry-based mathematics teaching - three types of tasks which are classified according to the character of inputs: compact, visualized and given by environment. Keywords: inquiry-based mathematics teaching; geometrical environment; modelling Available at various institutes of the ASCR
Sedm podob badatelsky orietovaného vyučování matematice II

Článek je druhou částí třídílné série, která se zabývá vyjasněním podstaty badatelsky orientovaného vyučování. Tato část je zaměřena na geometrická prostředí, která jsou založena na modelování a která ...

Roubíček, Filip
Matematický ústav, 2014

Řešení a tvoření úloh (nejen v přípravě učitelů)
Hošpesová, A.; Tichá, Marie
2014 - Czech
Řešení úloh můžeme podpořit tak, že řešitelé úlohy také tvoří. V příspěvku jsou ukázány různé možnosti tvoření úloh (k danému výpočtu, se zadanými údaji nebo výsledkem, určené struktury) a jejich ilustrace pomocí úloh vytvořených studenty učitelství. Je naznačeno, že tvoření úloh lze chápat jako cíl vzdělávání, vzdělávací a diagnostický prostředek a také jako zdroj motivace. Problem solving we can support by problem posing. The paper shows the different possibilities of problem posing (to a given calculation, to the given data or results, to given structure) and their illustrations through problems posed by students and teachers. It is outlined that problem posing can be understood as a goal of education, training and diagnostic tool and as a source of motivation. Keywords: problem solving; problem posing; structure of problem Available at various institutes of the ASCR
Řešení a tvoření úloh (nejen v přípravě učitelů)

Řešení úloh můžeme podpořit tak, že řešitelé úlohy také tvoří. V příspěvku jsou ukázány různé možnosti tvoření úloh (k danému výpočtu, se zadanými údaji nebo výsledkem, určené struktury) a jejich ...

Hošpesová, A.; Tichá, Marie
Matematický ústav, 2014

Sedm podob badatelsky orietovaného vyučování matematice III
Tichá, Marie; Hošpesová, A.
2014 - Czech
Cílem článku je pomocí konkrétních příkladů vyjasnit představu, jak chápeme badatelsky orientované vyučování matematice. Navazujeme v něm také na příspěvek Pravidelnosti a závislosti jako prostředí pro badatelsky orientované vyučování, který byl prosloven na Setkání v roce 2012, a rozvíjíme a prohlubujeme myšlenky prezentované ve zmíněném příspěvku. This article aims at using particular examples to clarify an idea of how we understand inquiry based mathematics teaching. It follows up on the contribution Regularities and dependences as an environment for inquiry-based education, which was published in the proceedings of the Setkání in 2012, and to develop and deepen the ideas presented in that contribution. Keywords: inquiry based teaching; substantial learning environments; problem posing Available at various institutes of the ASCR
Sedm podob badatelsky orietovaného vyučování matematice III

Cílem článku je pomocí konkrétních příkladů vyjasnit představu, jak chápeme badatelsky orientované vyučování matematice. Navazujeme v něm také na příspěvek Pravidelnosti a závislosti jako prostředí ...

Tichá, Marie; Hošpesová, A.
Matematický ústav, 2014

Tvoření úloh dané struktury
Tichá, Marie; Hošpesová, A.
2014 - Czech
V článku ukazujeme výsledky probíhajícího výzkumu přínosu činností spojených s tvořením úloh do vzdělávání jak učitelů, tak studentů učitelství jako jedné z cest zkvalitňování jejich profesních kompetencí. Připomínáme diagnostický, vzdělávací a motivační přínos těchto činností. Zdůvodňujeme potřebu vědomě věnovat pozornost struktuře vytvářených úloh. In the contribution we present ongoing research findings concerning benefits of the activities connected with problem posing in education of teachers and student teachers as a way improving their professional skills. We remind (recall, commemorate) diagnostic, educational and motivational benefits of these activities. We justify (substantiate) the need to consciously pay attention to the structure of posed problems. Keywords: education of teachers; improving professional skills; problem posing Available at various institutes of the ASCR
Tvoření úloh dané struktury

V článku ukazujeme výsledky probíhajícího výzkumu přínosu činností spojených s tvořením úloh do vzdělávání jak učitelů, tak studentů učitelství jako jedné z cest zkvalitňování jejich profesních ...

Tichá, Marie; Hošpesová, A.
Matematický ústav, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases