Number of found documents: 3
Published from to

Environmentální a ekonomické posouzení opatření podpory čistých vozidel ve městech: Clean City
Špička, Libor; Dostál, Ivo; Dufek, Jiří; Jedlička, Jiří; Ličbinský, Roman
2011 - Czech
Řešený projekt byl zaměřen na environmentální a ekonomické vyhodnocení nástrojů nepřímé podpory čistých vozidel. V průběhu řešení byl navržen soubor možných nástrojů podpory. Na základě provedené analýzy kvality ovzduší byla vytipována lokalita pro aplikaci nástrojů. Pro zvolené město byl vytvořen a zkalibrován dopravní model, který byl rozšířen o dva vytvořené scénáře obsahující soubor návrhových opatření na podporu čistých vozidel. Zvolené scénáře byly environmentálně vyhodnoceny a srovnány se základním současným stavem. Na základě environmentálního vyhodnocení byly zpracovány rozptylové studie, které sloužily jako podklad pro vyhodnocení dopadů na lidské zdraví. Další výstupy environmentálního vyhodnocení byly použity pro ekonomické hodnocení navržených nástrojů podpory. This project was focused on environmental and economic assessment of tools for indirect promoting of clean vehicles. During the solution was proposed a set of possible support tools. The locality for application of tools was identified on the basis of air quality analysis. For the chosen city was created and calibrated the traffic model which was extended by two scenarios. These scenarios include a set of proposed tools for promoting of clean vehicles. The chosen scenarios were assessed environmentally and compared with the basic present state. On the basis of the environmental assessment was prepared the dispersion studies which were used as a basis for the assessment of impacts on human health. Other outputs of environmental assessment were used for the economic evaluation of proposed tools for promoting of clean vehicles. Keywords: doprava; životní prostředí; čistá vozidla; ekologie; dopravní model; cost-benefit; zdravotní dopad; transport; environment; clean vehicles; ecology; traffic model; cost-benefit; health impact; doprava; životní prostředí; ekologie Available in a digital repository NRGL
Environmentální a ekonomické posouzení opatření podpory čistých vozidel ve městech: Clean City

Řešený projekt byl zaměřen na environmentální a ekonomické vyhodnocení nástrojů nepřímé podpory čistých vozidel. V průběhu řešení byl navržen soubor možných nástrojů podpory. Na základě provedené ...

Špička, Libor; Dostál, Ivo; Dufek, Jiří; Jedlička, Jiří; Ličbinský, Roman
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2011

Evidence prvků železniční dopravní cesty - vytvoření systémového prostředí pro popis, zveřejňování a aktualizaci územně vázaných dat za využití státního mapového díla a dalších garantovaných zdrojů
Brich, Milan
2011 - Czech
Zpráva popisuje řešení projektu, jehož cílem bylo vytvoření metodiky získávání, zpracování a zobrazování dat o tratích, dopravnách a významných stavebních a provozních objektech (např. mosty, tunely, přejezdy) ležících v první fázi realizace v síti ŽDC vedené v IS provozovatelů infrastruktury ČD a. s. a SŽDC s.o. a návazně i v kolejištích ostatních správců železniční infrastruktury. Systém je navrhován na bázi současných provozních pravidel uvedených provozovatelů infrastruktury s přihlédnutím k očekávanému vývoji organizačních, technických a legislativních podmínek a známých směrnic vydaných EU. The report describes the solution of research project. The target of this project is to establish methodology for export of the data about railway routes and localities laying in the Czech Republic railway network and documented in the Railway Infrastructure Administration’s information system as the infrastructure managers of the public railways network prevailing part is the subject of the project. The system is based on the actual processing rules and takes in account the organizational, technical and legislature development in the future, including EU documents. Keywords: železniční doprava; železniční infrastruktura; železniční dopravní cesta; jednotná dopravní vektorová mapa; informační systémy; railway transport; railway infrastructure; Unified Vector Map; information systems; železniční doprava; informační systémy Available in a digital repository NRGL
Evidence prvků železniční dopravní cesty - vytvoření systémového prostředí pro popis, zveřejňování a aktualizaci územně vázaných dat za využití státního mapového díla a dalších garantovaných zdrojů

Zpráva popisuje řešení projektu, jehož cílem bylo vytvoření metodiky získávání, zpracování a zobrazování dat o tratích, dopravnách a významných stavebních a provozních objektech (např. mosty, tunely, ...

Brich, Milan
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2011

Morfologie, chemická a toxikologická charakteristika pouličního prachu a suspendovaných prachových částic, včetně určení zdrojů původu
Adamec, Vladimír; Huzlík, Jiří; Ličbinský, Roman; Effenberger, Karel; Mikuška, Pavel; Večeřa, Zbyněk; Dočekal, Bohumil; Vojtěšek, Martin
2010 - Czech
Projekt přinesl nové vědecké poznatky v oblasti chemického složení, fyzikální a toxikologické charakterizace pouličního prachu a aerosolů, identifikace jejich zdrojů na základě provedených analýz chemického složení a s využitím statistických metod a receptorového modelování. Project brought new scientific results in the field of chemical composition, physical and toxicological characterization of street dust and particulate matter. Chemical analyses and statistical methods including receptor modelling result in identification their sources. Keywords: životní prostředí; morfologie; toxikologie; pouliční prach; pevné částice; chemické složení; statistická analýza; environment; morphology; toxicology; street dust; particulate matter; chemical composition; statistical analysis; znečištění vzduchu; odběry vzorků; hodnocení Available in a digital repository NRGL
Morfologie, chemická a toxikologická charakteristika pouličního prachu a suspendovaných prachových částic, včetně určení zdrojů původu

Projekt přinesl nové vědecké poznatky v oblasti chemického složení, fyzikální a toxikologické charakterizace pouličního prachu a aerosolů, identifikace jejich zdrojů na základě provedených analýz ...

Adamec, Vladimír; Huzlík, Jiří; Ličbinský, Roman; Effenberger, Karel; Mikuška, Pavel; Večeřa, Zbyněk; Dočekal, Bohumil; Vojtěšek, Martin
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., 2010

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases