Number of found documents: 171
Published from to

Metodika identifikace a klasifikace území s krajinnými hodnotami
Kuča, Karel; Kupka, Jiří; Vorel, Ivan; Vondráčková, Simona
2022 - Czech
Metodika, která úzce navazuje na předchozí výsledky mezioborové spolupráce kolektivu autorů v oblasti historické kulturní krajiny, zejména na metodiku Typologie historické kulturní krajiny České republiky, má sloužit mj. pro vymezování v roce 2018 nově zavedeného jevu územně analytických podkladů obcí č. 11: Urbanistické a krajinářské hodnoty. Důležitou částí metodiky je popis způsobu, který zajistí jednoznačné a správné zatřídění jakéhokoli území do jedné z hodnotových kategorií (včetně území, která krajinné hodnoty nevykazují). Postup je popsán ve třech základních krocích (etapách) včetně samotného postupu pro vymezení území. Novost a jedinečnost metodiky spočívá ve vytvoření odborného podkladu pro vymezování území s krajinnými hodnotami, který dosud v rámci územně plánovací praxe chyběl. Metodika je zpracována na základě více než třicetiletých zkušeností autorů z terénních průzkumů a hodnocení historické kulturní krajiny (a urbanismu) v České republice a sledování relevantní odborné literatury a expertní diskuse na národní i mezinárodní úrovni. The methodology, which is closely related to the previous results of interdisciplinary cooperation of the team of authors in the field of historical cultural landscape, in particular to the methodology of the Typology of Historical Cultural Landscape of the Czech Republic, is intended to serve, among others, for the definition of the newly introduced in 2018 spatial analytical documents of municipalities No. 11: Urban and Landscape Values. An important part of the methodology is the description of the method that ensures unambiguous and correct classification of any territory into one of the value categories (including territories that do not show landscape values). The procedure is described in three basic steps (stages), including the procedure for the designation itself. The novelty and uniqueness of the methodology lies in the creation of a professional basis for the delineation of areas with landscape values, which has been lacking in spatial planning practice so far. The methodology is based on more than 30 years of experience of the authors in field surveys and evaluation of historic cultural landscapes (and urbanism) in the Czech Republic and monitoring of relevant literature and expert discussions at national and international level. Keywords: území s krajinnými hodnotami; územně-analytické podklady; identifikace; klasifikace; areas with landscape values; spatial analytical documents; identification; classification Available in a digital repository NRGL
Metodika identifikace a klasifikace území s krajinnými hodnotami

Metodika, která úzce navazuje na předchozí výsledky mezioborové spolupráce kolektivu autorů v oblasti historické kulturní krajiny, zejména na metodiku Typologie historické kulturní krajiny České ...

Kuča, Karel; Kupka, Jiří; Vorel, Ivan; Vondráčková, Simona
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., 2022

Uložení hnojiv, upravených kalů a krmiv na zemědělské půdě
Svoboda, Pavel; Wollnerová, Jana; Kozlovská, Lada; Klír, Jan
2022 - Czech
Tuhá statková hnojiva vznikající při chovu hospodářských zvířat, kompost a nově i separát digestátu lze za určitých legislativních podmínek uložit na zemědělské půdě. Stanoveny jsou rovněž způsoby ukládání upravených kalů a objemných krmiv, jako jsou siláž a senáž určené pro výživu hospodářských zvířat. Nově jsou stanovena i pravidla pro provozování příkrmišť na zemědělské půdě. Z minerálních hnojiv je možné na zemědělské půdě uložit pouze vápenatá hnojiva (cukrovarská šáma, hnojiva na bázi mletých vápenců). Metodika reaguje na úpravy legislativy v letech 2020 a 2021, vychází mimo jiné ze zemědělské praxe a přináší komplexní návod pro ukládání těchto materiálů a provoz příkrmišť na zemědělské půdě. Přehledně popisuje všechna opatření, která mají za cíl zachování kvality uloženého materiálu a omezení rizika znečištění okolního prostředí, zejména povrchových a podzemních vod. Doporučuje i možnosti rekultivace po rozvozu hnojiv, upravených kalů, odvozu krmiva a ukončení provozu příkrmiště. Pozornost je věnována zvláště opatřením, která řeší možnosti složišť ve zranitelných oblastech stanovených v rámci akčního programu nitrátové směrnice. V neposlední řadě jsou v metodice zařazeny i návody pro výběr vhodného místa k uložení hnojiv, upravených kalů a objemných krmiv, případně místa pro příkrmiště, a to s využitím údajů z Registru půdy (LPIS) na Portálu farmáře. Solid manure of various livestock, compost and, more recently, digestate separates may be deposited on agricultural land under certain conditions. The rules for their imposition are laid down by legislation. The methods of storing treated sludge and voluminous fodder, such as silage and hay, and the operation of feeding grounds on agricultural land are also determined by current legislation. Of the mineral fertilizers, it is possible to deposit on agricultural land only the calcium fertilizer (sugar bowl, fertilizers based on ground limestone). The methodology responds to the changes in legislation in 2020 and 2021, is based, among other things, on agricultural practice and provides comprehensive guidance for storing these materials and operating feeding grounds on agricultural land. It clearly describes all measures aimed at maintaining the quality of the material stored and reducing the risk of environmental pollution, in particular surface water and groundwater. It also recommends the possibility of reclamation after delivery of fertilizers, treated sludge, removal of feed and closure of the feeding grounds. Particular attention shall be paid to measures addressing the potential of sites in vulnerable areas identified under the Nitrates Directive Action Programme. Last but not least, the methodology also includes instructions for selecting a suitable place to store fertilisers, treated sludge and voluminous feed, or a place to feed, using data from the Land Register (LPIS) at the Farmer's Portal. Keywords: uložení hnojiv; statková hnojiva; separát digestátu; kompost; upravené kaly; objemná krmiva; zranitelné oblasti; dusík; půdní vrstvy; riziko znečištění vod; digestate separates; manure storage; farmyard manure; compost; treated sludge; voluminous fodder; vulnerable zones; nitrogen; soil layers; the risk of water contamination Available in a digital repository NRGL
Uložení hnojiv, upravených kalů a krmiv na zemědělské půdě

Tuhá statková hnojiva vznikající při chovu hospodářských zvířat, kompost a nově i separát digestátu lze za určitých legislativních podmínek uložit na zemědělské půdě. Stanoveny jsou rovněž způsoby ...

Svoboda, Pavel; Wollnerová, Jana; Kozlovská, Lada; Klír, Jan
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2022

Metody fumigace dřev proti invazním tesaříkům rodu Anoplophora spp.
Stejskal, Václav; Hnátek, Jonáš; Vokněr, Jan; Vendl, Tomáš; Kadlec, Jakub; Aulický, Radek
2021 - Czech
Tesaříci Anoplophora glabripennis a Anoplophora chinensis jsou karanténními škůdci dřevin, kteří se, mimo jiné cesty, šíří i v dřevěných paletách a obalech. Metodika popisuje účinnou aplikaci přípravku EDN(R) (účinná látka ethandinitril) při ošetřování dřevěných obalů a neopracovaného dřeva za účelem snížení rizika zavlékání invazivních druhů dřevokazných škůdců (Anoplophora spp.) do ČR. Karanténní fumigace za pomoci metylbromidu je v EU zakázána a alternativní metoda ošetření teplem (ISPM 15) je logisticky náročná a není možné ji provádět v kontejnerech a pod plachtou. Specifickým cílem metodiky je podat technický popis postupu účinné aplikace (pod plachtou/v kontejneru) přípravku EDN(R) na kontrolu tesaříků A. glabripennis a A. chinensis; metodika je současně připravena jako podklad pro případnou potřebu rychlého mimořádného nařízení (ÚKZÚZ) povolení použití v ČR na tesaříky Anoplophora spp. Dalším cílem je podat krátký přehled a zhodnocení metod a používaných přípravků k fytokaranténnímu ošeření dřeva ve srovnání s novým postupem. Metodika je založená na originálních experimentálních datech, které byly základem stanovení efektivních dávek EDN; dávky byly vyjádřeny jako tzv. Ct-produkt koncentrace a času. Ct-EDN-produkty byly stanoveny velkého rozsahu na modelový druh tesaříka Hylotrupes bajulus (tzv. adekvátní/analogický modelový druh), a poté validovány u obou cílových druhů karanténních tesaříků A. glabripennis a A. chinensis. Metodika uvádí technické specifikace a použití aplikačních zařízení na aplikaci zkapalněného EDN z tlakových lahví pomocí dusíku jako propelentu. Longhorn beetles Anoplophora glabripennis and Anoplophora chinensis are quarantine pests of woody plants, which are, among other routes, spread in wooden pallets and packaging. The methodology describes the effective application of EDN(R) (active substance ethanedinitrile) in the treatment of wooden packaging and untreated wood in order to reduce the risk of the introduction of invasive species of wood-destroying pests (Anoplophora spp.) into the Czech Republic. Quarantine fumigation with methyl bromide is banned in the EU, and the alternative method of heat treatment (ISMP 15) is logistically demanding and cannot be performed in containers or under tarpaulin. The specific objective of the methodology is to provide a technical description of the procedure for the effective application (under tarpaulin / in a container) of EDN(R) to control longhorn beetles A. glabripennis and A. chinensis; the methodology is also prepared as a basis for the possible need for a rapid emergency regulation (ÚKZÚZ - CISTA) for the use in the Czech Republic of Anoplophora spp. longhorn beetles. Another goal is to give a brief overview and evaluation of methods and used products for phyto-quarantine wood treatment in comparison with the new procedure. The methodology is based on original experimental data, which was the basis for determining effective doses of EDN; the doses were expressed as the so-called Ctproduct of concentration and time. Ct- EDN products were determined to a large extent on the model species of longhorn beetle Hylotrupes bajulus (so-called adequate / analogous model species), and then validated for both target species of quarantine longhorn beetles A. glabripennis and A. chinensis. The methodology presents technical specifications and the use of application equipment for the application of liquefied EDN from cylinders using nitrogen as a propellant. Keywords: fumigace; tesaříci; dřevo; karanténa; fumigation; cerambycids; EDN; quarantine Available in a digital repository NRGL
Metody fumigace dřev proti invazním tesaříkům rodu Anoplophora spp.

Tesaříci Anoplophora glabripennis a Anoplophora chinensis jsou karanténními škůdci dřevin, kteří se, mimo jiné cesty, šíří i v dřevěných paletách a obalech. Metodika popisuje účinnou aplikaci ...

Stejskal, Václav; Hnátek, Jonáš; Vokněr, Jan; Vendl, Tomáš; Kadlec, Jakub; Aulický, Radek
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2021

Bilancování dusíku v zemědělství
Klír, Jan; Beranová, Jana; Dědina, Martin; Wollnerová, Jana
2021 - Czech
Metodika řešící problematiku bilance dusíku je vhodným nástrojem pro ověření správnosti zemědělského hospodaření a ukazuje spojitost mezi dusíkem používaným v zemědělství a jeho ztrátami v plynné formě do ovzduší nebo ve formě dusičnanů do povrchových a podzemních vod. Hodnocení bilance dusíku a emisí skleníkových plynů i znečišťujících látek spolu úzce souvisí, a proto vyžaduje kvantifikaci zdrojů dusíku používaných při zemědělském hospodaření. Synchronizace vstupních dat využívaných k hodnocení toků dusíku v zemědělství je klíčová pro zvýšení metodické úrovně vykazování dusíkové bilance, emisí skleníkových plynů a znečišťujících látek za ČR z hlediska požadavků mezinárodních organizací. Methodology addressing nitrogen balance issues is a suitable tool for verifying the correctness of agricultural management and shows the relation between nitrogen used in agriculture and its losses in gaseous form to air or in the form of nitrates to surface and groundwater. The assessment of nitrogen balance, greenhouse gas emissions and pollutants is closely linked and therefore requires the quantification of nitrogen sources used in agriculture. Synchronization of input data used to evaluate nitrogen flows in agriculture is essential to increasing the methodological level of reporting the nitrogen balance, greenhouse gas emissions and pollutants for the Czech Republic in terms of the requirements of international organizations. Keywords: bilance dusíku; emise; skleníkové plyny; amoniak; oxidy dusíku; nitrogen balance; emissions; greenhouse gases; ammonia; nitrogen oxide Available in a digital repository NRGL
Bilancování dusíku v zemědělství

Metodika řešící problematiku bilance dusíku je vhodným nástrojem pro ověření správnosti zemědělského hospodaření a ukazuje spojitost mezi dusíkem používaným v zemědělství a jeho ztrátami v plynné ...

Klír, Jan; Beranová, Jana; Dědina, Martin; Wollnerová, Jana
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2021

Metodika poznání vývoje kompozice objektů zahradní architektury analýzou leteckých snímků
Šafář, Václav; Drozda, Jiří
2021 - Czech
Available in a digital repository NRGL
Metodika poznání vývoje kompozice objektů zahradní architektury analýzou leteckých snímků

Šafář, Václav; Drozda, Jiří
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i., 2021

Pěstování teplomilných peckovin v podmínkách výskytu původců korových nekróz a předčasného odumírání meruněk a broskvoní v produkčních sadech
Pánková, Iveta; Krejzar, Václav; Krejzarová, Radka
2021 - Czech
Metodika sleduje průběh vegetační sezóny v produkčním sadu teplomilných peckovin s ohledem na možný vliv prováděných agrotechnických zásahů na výskyt škodlivých činitelů, zejména původců bakteriálních chorob z komplexu Pseudomonas syringae (Ps), Ps. pv. syringae a Ps. pv. morsprunorum rasy 1. a 3. Regulace bakteriálních patogenů je stále obtížnější vzhledem k aktuálním možnostem ochrany ovocných dřevin, spektru pěstovaných genotypů i složitému životnímu cyklu patogenů. Projevy choroby jsou v jednotlivých vegetačních sezónách proměnlivé v závislosti na průběhu počasí. Účinky a závažnost choroby jsou však kumulativní. Péče o zdravotní stav stromu začíná při výrobě školkařského výpěstku a musí pokračovat po celou dobu života stromu. V metodice jsou popsány jednotlivé standardní agrotechnické úkony v produkčních sadech v kontextu s životním cyklem patogenu. Na základě výsledků projektu jsou navrženy možné pracovně a ekonomicky přijatelné úpravy pracovních postupů a jejich načasování v péči o produkční sad s cílem redukovat inokulum původců korových nekróz a snížit ekonomické ztráty v důsledku předčasného odumírání stromů meruněk. The methodology monitors the vegetation season in the orchards of stone fruits with regard to the possible influence of performed agrotechnical measurements on the occurrence of the pests, especially bacterial causal agents from the complex Pseudomonas syringae (Ps), Ps. pv. syringae and Ps. pv. morsprunorum races 1. and 3. Regulation of bacterial pathogens is becoming increasingly difficult due to the current possibilities of fruit tree protection, the range of cultivated genotypes and the complex life cycle of pathogens. Manifestations of the disease vary in individual growing seasons depending on the weather. However, the effects and severity of the disease are cumulative. Caring for the health of the tree begins with the production of nursery sprouts and must continue throughout the life of the tree. The methodology describes the individual standard agrotechnical measurements in production orchards in the context of the pathogen life cycle. Based on the results of the project, possible labor and economically acceptable modifications of agricultural practices including timing are proposed in order to reduce the inoculum of cork necrosis agents and reduce economic losses due to premature death of apricot trees. Keywords: meruňka; korová nekróza; předčasné odumírání; pěstební technologie; apricot; cork necrosis; premature death; growing technology Available in a digital repository NRGL
Pěstování teplomilných peckovin v podmínkách výskytu původců korových nekróz a předčasného odumírání meruněk a broskvoní v produkčních sadech

Metodika sleduje průběh vegetační sezóny v produkčním sadu teplomilných peckovin s ohledem na možný vliv prováděných agrotechnických zásahů na výskyt škodlivých činitelů, zejména původců bakteriálních ...

Pánková, Iveta; Krejzar, Václav; Krejzarová, Radka
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2021

Metodika detekce houbových alergenů z ovzduší se zaměřením na rod Alternaria 
Palicová, Jana; Dumalasová, Veronika; Zelba, Ondřej; Hanzalová, Alena; Trávníčková, Martina; Chrpová, Jana
2021 - Czech
Cílem metodiky bylo vytvořit a popsat nový postup při odběru vzorků vzduchu pro analýzu mikroskopických vláknitých hub (mikromycetů, laicky plísní) ve vnějším a vnitřním prostředí se zaměřením na alergenní rod Alternaria. Součástí metodiky je i postup využitelný při přípravě vzorků pro molekulární detekci zástupců rodu Alternaria a alergenu Alt a 1. The aim of the methodology was to develop and describe a new procedure for air sampling for the analysis of microscopic filamentous fungi (micromycetes, in layman's terms moulds) in outdoor and indoor environments with a focus on the allergenic genus Alternaria. The methodology also includes a procedure for the preparation of samples for molecular detection of representatives of the genus Alternaria and the allergen Alt a 1. Keywords: metodika; detekce; houby; alergeny; ovzduší; Alternaria; Alt a 1; methodology; detection; allergens; airborne fungi; Alternaria; Alt a 1 Available in a digital repository NRGL
Metodika detekce houbových alergenů z ovzduší se zaměřením na rod Alternaria 

Cílem metodiky bylo vytvořit a popsat nový postup při odběru vzorků vzduchu pro analýzu mikroskopických vláknitých hub (mikromycetů, laicky plísní) ve vnějším a vnitřním prostředí se zaměřením na ...

Palicová, Jana; Dumalasová, Veronika; Zelba, Ondřej; Hanzalová, Alena; Trávníčková, Martina; Chrpová, Jana
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2021

Metodika identifikace kulturních funkcí lesních porostů
Borusík, Pavel
2021 - Czech
Available in a digital repository NRGL
Metodika identifikace kulturních funkcí lesních porostů

Borusík, Pavel
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i., 2021

Metodika pro identifikaci cizích amyláz v medu 
Erban, Tomáš; Shcherbachenko, Elena; Talacko, Pavel; Harant, Karel
2021 - Czech
Včelí med je unikátní přírodní produkt. Med je odedávna využíván jako lahodná sladká potravina. Je však ceněn také pro mnohostranné léčivé účinky. Med bohužel patří mezi nejfalšovanější potraviny. Do medu nesmí být nic přidáváno a nesmí být upravován. S medem je také potřeba zacházet opatrně, protože jeho kvalitu může negativně ovlivnit způsob zpracování. Med může výrazně ovlivnit nešetrné rozehřívání. I přes velký pokrok v analytických metodách se nedaří prokázat všechny falšované medy. Některé způsoby falšování jsou totiž dosti sofistikované. Proto je potřeba hledat nové přístupy a metody pro odhalování falšování medu. Aby mohl být med prodáván, musí splňovat mezinárodně platné normy, které platí také na národních úrovních s případnými modifikacemi. Jedním z důležitých parametrů pro med je míra diastázové neboli amylázové enzymové aktivity, která je uznávaným indikátorem čerstvosti a kvality medu. Snížená diastázová aktivita pod stanovenou normu může indikovat starý med, ale může být také důsledkem nešetrného zacházení s medem. V neposlední řadě může být diastázová aktivita snížena v důsledku falšování medu, jako je jeho ředění cukernými náhražkami. Někdy může být amylázová aktivita uměle nastavena přidáním enzymů. Takto falšovaný med sice splní stanovené legislativní požadavky pro uvedení na trh, ale nastavením amylázové aktivity je porušen zákaz o přidávání látek do medu. Dosud používané metody neumožňovaly odhalení takovéhoto způsobu falšování. Proto se tato metodika zaměřuje právě na specifickou identifikaci cizích amyláz, které se mohou v medu vyskytovat. Metodika umožňuje identifikovat bottom-up shotgun proteomickým přístupem prakticky jakoukoliv cizí amylázu v medu. Identifikované specifické peptidy získané na základě tohoto metodického postupu mohou být později využity pro vývoj cílené metody pro identifikaci cizích amyláz. Honey is a unique natural product. Honey has been used as a sweet and delicious foodstuff since ancient times. However, it is also valued for its multifaceted currative properties. Unfortunately, honey is one of the most adulterated foods. Nothing may be added to or modified from the honey. Honey also needs to be handled with care. Honey quality can negatively be affected by the way of processing such as heating and storage. Despite great progress in analytical methods, it is not possible to prove all adulterated honeys. Some methods of adulteration are quite sophisticated. Therefore, it is necessary find new approaches and methods for identification of honey adulteration. To be sold, honey must comply with internationally valid standards, which are also valid at national levels with possible minor modifications. One of the important parameters for honey is the level of diastase or amylase enzyme activity, which is a recognized indicator of the freshness and quality of honey. Lower diastase activity below the established level may indicate old honey, but it may also be the result of careless handling of honey. Last but not least, diastase activity may be reduced due to adulteration of honey such as its dilution with sugar substitutes. It is possible that amylase activity can be artificially adjusted by the addition of enzymes. Honey adulterated by the artificially added amylase meets the legislative requirements for placing honey on the market, but this violates the rules laid down by law. The methods used so far have not made it possible to prove this way of honey adulteration. Therefore, this methodology focuses on the identification of foreign amylases that may occur in honey. The methodology enables to identify practically any foreign amylase in honey by bottom-up shotgun proteomic approach. Based on the obtained results with specific peptides can be further used for the development of a targeted method for the identification of foreign amylases. Keywords: med; cizí amylázy; proteomika; falšování medu; honey; foreign amylases; proteomics; honey adulteration Available in a digital repository NRGL
Metodika pro identifikaci cizích amyláz v medu 

Včelí med je unikátní přírodní produkt. Med je odedávna využíván jako lahodná sladká potravina. Je však ceněn také pro mnohostranné léčivé účinky. Med bohužel patří mezi nejfalšovanější potraviny. Do ...

Erban, Tomáš; Shcherbachenko, Elena; Talacko, Pavel; Harant, Karel
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2021

Invazní škodlivé organismy ovocných plodin v podmínkách ČR
Holý, Kamil; Stará, Jitka; Kocourek, František; Ouředníčková, Jana; Skalský, Michal; Pultar, Oldřich
2021 - Czech
Metodika shrnuje základní informace o invazních škůdcích ovoce, kteří se k nám rozšířili po roce 2000. U každého druhu jsou uvedeny údaje o morfologii, podobných druzích, původním areálu výskytu, rozšíření v Evropě a u nás, možnostech šíření, životním cyklu, hostitelských rostlinách, metodách monitoringu a ochrany. The publication summarizes the basic information about invasive pest species in fruit orchards, spreading to our country since 2000. Information about morphology, similar species, area of origin, distribution in Europe and Czechia, risk of introduction, life cycle, host plants, methods of monitoring and control, are provided for each pest species. Keywords: invazní druhy; škůdci; sady; invasive alien species; pests; orchards Available in a digital repository NRGL
Invazní škodlivé organismy ovocných plodin v podmínkách ČR

Metodika shrnuje základní informace o invazních škůdcích ovoce, kteří se k nám rozšířili po roce 2000. U každého druhu jsou uvedeny údaje o morfologii, podobných druzích, původním areálu výskytu, ...

Holý, Kamil; Stará, Jitka; Kocourek, František; Ouředníčková, Jana; Skalský, Michal; Pultar, Oldřich
Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases