Used filters (2)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 5743
Published from to

Hospodaření a finanční spokojenost českých domácností
Fialová, Kamila; Mysíková, Martina
2024 - Czech
Finanční hospodaření domácností je komplexní proces, ve kterém hrají roli různorodé faktory ovlivňující finanční zdraví domácnosti. Těmito faktory jsou v první řadě výše příjmu a výdajů domácností včetně způsobu zajištění bydlení, velikost a struktura domácností, vzdělání či finanční gramotnost. Důležitým aspektem hospodaření je vyrovnanost rozpočtu, která vychází z rozdělení finančních zdrojů mezi pravidelné výdaje pokrývající základní potřeby, luxusnější a nepravidelné výdaje a případně také úspory. Vyrovnanost rozpočtu ovlivňuje finanční stabilitu domácnosti a její vyhlídky do budoucna. V případě vícečlenných domácností může být dalším důležitým aspektem rozdělení příjmů v rámci domácnosti, které může ovlivnit nejen finanční blahobyt jednotlivých členů, ale může mít i širší dopady. \nMezinárodně srovnatelná data Eurostatu za rok 2018 ukazují, že Češi mezi evropskými národy patří k těm průměrně spokojeným se svou finanční situací. Češi na škále od 0 do 10 průměrně hodnotili svoji finanční spokojenost známkou 6,7, zatímco evropský průměr byl 6,6. Čeští muži (6,8) byli o něco spokojenější než ženy (6,6). Od roku 2013 byl v datech patrný výrazný růst finanční spokojenosti českých domácností z průměrného hodnocení 6,0. \nData z výběrového šetření IPSOS v roce 2023 hodnotí finanční spokojenost Čechů v průměru známkou 5,5 (na stejné škále od 0 do 10), přičemž muži jsou opět více spokojeni (5,7) než ženy (5,3). Zhruba třetina respondentů je se svou finanční situací velmi či spíše nespokojena (0–4), více než polovina respondentů je se svou finanční situací naopak spíše či velmi spokojena (6–10).\nVýsledky regresní analýzy ukazují, že demografické charakteristiky jako pohlaví, věk, vzdělání či přítomnost dětí nemají na finanční spokojenost vliv. Obecně jsou se svou finanční situací spokojenější lidé žijící s partnerem/partnerkou a svobodní než rozvedení a ovdovělí. \nStěžejními faktory ovlivňujícími finanční spokojenost Čechů je výše příjmů domácnosti a to jak s nimi vychází, tedy „plusový“ rozpočet, stejně jako vytváření krátkodobé či dlouhodobé finanční rezervy. Splácení hypotéky či placení nájmu finanční spokojenost významně nesnižuje. Splácení úvěrů významně snižuje finanční spokojenost žen žijících v páru. \n Household financial management is a complex process in which a variety of factors play a role in influencing household financial health. These factors are primarily the level of household income and expenditure, including the way in which housing is provided, household size and structure, education and financial literacy. An important aspect of household management is the balance of the budget, which is based on the distribution of financial resources between recurrent expenditure covering basic needs, more luxurious and irregular expenditure, and possibly also savings. Budget balance affects the financial stability of a household and its future prospects. In the case of households with more members, the distribution of income within the household can be another important aspect, which can affect not only the financial well-being of individual members but also have wider implications. \nInternationally comparable Eurostat data for 2018 show that Czechs have an average level of financial satisfaction among European nations. On a scale of 0 to 10, Czechs on average rated their financial satisfaction as 6.7, while the European average was 6.6. Czech men (6.8) were slightly more satisfied than women (6.6). Since 2013, the data showed a significant increase in the financial satisfaction of Czech households from an average rating of 6.0. \nData from the 2023 IPSOS sample survey rate the financial satisfaction of Czechs as 5.5 on average (on the same scale from 0 to 10), with men again more satisfied (5.7) than women (5.3). Roughly one-third of respondents are very or rather dissatisfied with their financial situation (0-4), while more than half of respondents are rather or very satisfied with their financial situation (6-10).\nThe results of the regression analysis show that demographic characteristics such as gender, age, education or presence of children do not affect financial satisfaction. In general, people living with a spouse/partner and single individuals are more satisfied with their financial situation than those divorced and widowed. \nThe key factors influencing financial satisfaction are the amount of household income and how they manage it, as well as the accumulation of short-term or long-term financial reserves. Paying a mortgage or rent does not significantly reduce financial satisfaction. Repaying loans significantly reduces financial satisfaction for women living as a couple.\n Keywords: financial resilience; financial satisfaction; household finance Fulltext is available at external website.
Hospodaření a finanční spokojenost českých domácností

Finanční hospodaření domácností je komplexní proces, ve kterém hrají roli různorodé faktory ovlivňující finanční zdraví domácnosti. Těmito faktory jsou v první řadě výše příjmu a výdajů domácností ...

Fialová, Kamila; Mysíková, Martina
Sociologický ústav, 2024

TESTING THE METHOD OF MULTIPLE SCALES AND THE AVERAGING PRINCIPLE FOR MODEL PARAMETER ESTIMATION OF QUASIPERIODIC TWO TIME-SCALE MODELS
Papáček, Štěpán; Matonoha, Ctirad
2023 - English
Some dynamical systems are characterized by more than one timescale, e.g. two well separated time-scales are typical for quasiperiodic systems. The aim of this paper is to show how singular perturbation methods based on the slow-fast decomposition can serve for an enhanced parameter estimation when the slowly changing features are rigorously treated. Although the ultimate goal is to reduce the standard error for the estimated parameters, here we test two methods for numerical approximations of the solution of associated forward problem: (i) the multiple time-scales method, and (ii) the method of averaging. On a case study, being an under-damped harmonic oscillator containing two state variables and two parameters, the method of averaging gives well (theoretically predicted) results, while the use of multiple time-scales method is not suitable for our purposes. Keywords: Dynamical system; Singular perturbation; Averaging; Parameter estimation; Slow-fast decomposition; Damped oscillations Fulltext is available at external website.
TESTING THE METHOD OF MULTIPLE SCALES AND THE AVERAGING PRINCIPLE FOR MODEL PARAMETER ESTIMATION OF QUASIPERIODIC TWO TIME-SCALE MODELS

Some dynamical systems are characterized by more than one timescale, e.g. two well separated time-scales are typical for quasiperiodic systems. The aim of this paper is to show how singular ...

Papáček, Štěpán; Matonoha, Ctirad
Ústav teorie informace a automatizace, 2023

Zoologické dny Brno 2023: sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2023
Bryja, Josef; Horsák, M.; Horsáková, V.
2023 - Czech
Keywords: zoology; conference Fulltext is available at external website.
Zoologické dny Brno 2023: sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2023

Bryja, Josef; Horsák, M.; Horsáková, V.
Ústav biologie obratlovců, 2023

Some modifications of the limited-memory variable metric optimization methods
Vlček, Jan; Lukšan, Ladislav
2023 - English
Several modifications of the limited-memory variable metric (or quasi-Newton) line search methods for large scale unconstrained optimization are investigated. First the block version of the symmetric rank-one (SR1) update formula is derived in a similar way as for the block BFGS update in Vlˇcek and Lukˇsan (Numerical Algorithms 2019). The block SR1 formula is then modified to obtain an update which can reduce the required number of arithmetic operations per iteration. Since it usually violates the corresponding secant conditions, this update is combined with the shifting investigated in Vlˇcek and Lukˇsan (J. Comput. Appl. Math. 2006). Moreover, a new efficient way how to realize the limited-memory shifted BFGS method is proposed. For a class of methods based on the generalized shifted economy BFGS update, global convergence is established. A numerical comparison with the standard L-BFGS and BNS methods is given. Keywords: unconstrained minimization; variable metric methods; limited-memory methods; variationally derived methods; arithmetic operations reduction; global convergence Available in a digital repository NRGL
Some modifications of the limited-memory variable metric optimization methods

Several modifications of the limited-memory variable metric (or quasi-Newton) line search methods for large scale unconstrained optimization are investigated. First the block version of the symmetric ...

Vlček, Jan; Lukšan, Ladislav
Ústav informatiky, 2023

Utilization of electrochemically induced cleavage of various sulfonimides
Salvadori, Karolína
2023 - English
In this work, we describe the unexpected electrochemical cleavage of sulfonimides, providing a direct pathway to corresponding sulfonamides. For this purpose, 16 substances were synthesized and tested, reflecting the influence of different electron effects of -SO2Ph-R substituents, and the impact of the number of nosyl units present in molecules. In the case of octakis-nosylated calixarenes, the electrochemical cleavage via direct potential-controlled electrolysis was compared with conventional organic synthetic procedures. After electrolysis, all prepared sulfonamides were isolated in excellent yields. Keywords: sulfonimides; green chemistry procedures; electrochemisty Available in a digital repository NRGL
Utilization of electrochemically induced cleavage of various sulfonimides

In this work, we describe the unexpected electrochemical cleavage of sulfonimides, providing a direct pathway to corresponding sulfonamides. For this purpose, 16 substances were synthesized and ...

Salvadori, Karolína
Ústav chemických procesů, 2023

Green approach for the preparation of biosourced ionic liquids and the study of their thermodynamic properties\n
Souvenir Zafindrajaona, Mahasoa-Salina
2023 - English
This presentation will address a green approach to the synthesis of ionic liquids qualified as biosourced (monocatenar or bolaform systems) from specific agro-resources, according to several principles of green chemistry. As these solvents could be used to solubilize lignocellulosic biomass and/or extract bioactive compounds (from plant sourcing), the physicochemical characteristics (density, viscosity and heat capacity) of pure ILs or mixtures of IL/water must be determined. Preliminary results concerning this last point will be presented. Keywords: biosourced ionic liquids; lignocellulosic biomass; thermodynamic properties Available in a digital repository NRGL
Green approach for the preparation of biosourced ionic liquids and the study of their thermodynamic properties\n

This presentation will address a green approach to the synthesis of ionic liquids qualified as biosourced (monocatenar or bolaform systems) from specific agro-resources, according to several ...

Souvenir Zafindrajaona, Mahasoa-Salina
Ústav chemických procesů, 2023

Cultivation of Limnospira maxima and utilization of its fresh biomass in human nutrition
Vásquez, Claudia
2023 - English
This work aims to enhance productivity, efficiency and sustainability of L. maxima cultivation as well as to determine the safe microbiological conditions for the nutritional use of fresh spirulina biomass. Various parameters such as light intensity, light spectral composition, temperature, pH, CO2, and culture media composition can be optimized. A series of experiments were performed to find the most suitable configuration to cultivate L. maxima, defined by cyanobacterium productivity and yield as well as other metabolites production such as phycocyanin (C-PC) and carotenoids. Keywords: Limnospira maxima; fresh biomass; human nutrition Available in a digital repository NRGL
Cultivation of Limnospira maxima and utilization of its fresh biomass in human nutrition

This work aims to enhance productivity, efficiency and sustainability of L. maxima cultivation as well as to determine the safe microbiological conditions for the nutritional use of fresh spirulina ...

Vásquez, Claudia
Ústav chemických procesů, 2023

Organic fluorine content and change during thermal treatmen
Hušek, Matěj
2023 - English
We have previously described how pyrolysis affected the content of selected PFAS representatives.4,5 However, we could not determine with certainty whether they were merely cleaved or mineralised. Therefore, we focused on the change in organic fluorine content (part of PFAS) and analysed its thermal behaviour in inert (sea sand) and heterogeneous (sewage sludge) material. Keywords: organic fluorine; sewage sludge; thermal treatment Available in a digital repository NRGL
Organic fluorine content and change during thermal treatmen

We have previously described how pyrolysis affected the content of selected PFAS representatives.4,5 However, we could not determine with certainty whether they were merely cleaved or mineralised. ...

Hušek, Matěj
Ústav chemických procesů, 2023

Separation of exosomes from polydisperse suspension in microfluidic devices
Paříková, Anna
2023 - English
The work included fine-tuning the experimental methodology, writing an in-house code for exosome tracking based on a one-way\napproach, and performing a parametric study to investigate the separation potential of the microdevice as a function of channel geometry, flow rate, and viscosity. Preliminary results show that viscoelasticmicrofluidics can be used as an alternative to conventional e xosome separation techniques. Keywords: separation techniques; exosomes; microfluidic devices Available in a digital repository NRGL
Separation of exosomes from polydisperse suspension in microfluidic devices

The work included fine-tuning the experimental methodology, writing an in-house code for exosome tracking based on a one-way\napproach, and performing a parametric study to investigate the separation ...

Paříková, Anna
Ústav chemických procesů, 2023

HIGHLY-TIME RESOLVED ELEMENTAL SOURCE APPORTIONMENT OF PM2.5 AT AN URBAN TRAFFIC SITE IN PRAGUE
Windell, Laurence Christian; Pokorná, Petra; Ondráček, Jakub; Schwarz, Jaroslav; Lhotka, Radek; Vodička, Petr; Zíková, Naděžda; Hopke, P.K.; Ždímal, Vladimír
2023 - English
This work aims to quantify metal emissions from traffic at an urban traffic site in Prague, Czech Republic, identify key tracers of emissions, and investigate exhaust and non-exhaust emissions observable in fine particulate matter (PM2.5). This project signifies the first high-time resolution elemental analysis of Prague aerosols. Keywords: source apportionment; traffic; online Available in a digital repository NRGL
HIGHLY-TIME RESOLVED ELEMENTAL SOURCE APPORTIONMENT OF PM2.5 AT AN URBAN TRAFFIC SITE IN PRAGUE

This work aims to quantify metal emissions from traffic at an urban traffic site in Prague, Czech Republic, identify key tracers of emissions, and investigate exhaust and non-exhaust emissions ...

Windell, Laurence Christian; Pokorná, Petra; Ondráček, Jakub; Schwarz, Jaroslav; Lhotka, Radek; Vodička, Petr; Zíková, Naděžda; Hopke, P.K.; Ždímal, Vladimír
Ústav chemických procesů, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases