Number of found documents: 112661
Published from to

Závislostní chování a jeho příčiny
Májová, Michaela; Šotolová, Eva; Mlčková, Marie
2020 - Czech
Available in a digital repository NRGL
Závislostní chování a jeho příčiny

Májová, Michaela; Šotolová, Eva; Mlčková, Marie
Univerzita Karlova, 2020

Právní důsledky újmy způsobené řízené obchodní společnosti koncernovým řízením
Pulicar, Miroslav; Černá, Stanislava; Josková, Lucie
2020 - Czech
Legal consequences of damage caused to the controlled affiliate by corporate group management Abstract This thesis deals with legal consequences of damage caused to the controlled affiliate as a result of the corporate group management in Czech law. The introduction sets out the general legal and theoretical framework of the thesis, namely the basic theoretical concepts of the corporate law, the principles of separate legal personality and limited liability, and the structure of the law on the corporate groups. It is divided into two main chapters. The first chapter analyzes the consequences of damage caused to the controlled affiliate in the economically functional corporate groups. It firstly analyzes the aspects of group management, different forms of damage and principles of group damage compensation according to sec. 71 et seq. of the Act no. 90/2012 coll., on Commercial Companies and Cooperatives. It further provides an explanation of the provisions on the protection of creditors and minority shareholders of the controlled affiliate, namely the liability of the parent company towards the creditors of the affiliate for the payment of debts, liability of the parent company to compensate any damage arising to the members of the affiliate in connection with its influence and the right of the minority... Právní důsledky újmy způsobené řízené obchodní společnosti koncernovým řízením Abstrakt Práce se zabývá analýzou právních následků újmy způsobené řízené korporaci výkonem koncernového řízení v českém právním řádu. V úvodu je představena platná právní úprava podnikatelských seskupení a nastíněny základní doktrinální předpoklady korporátního práva, na nichž práce staví, zejména principy oddělené právní osobnosti, majetkové samostatnosti a omezeného ručení. Stěžejní výklad je rozdělen do dvou velkých tematických kapitol. První kapitola se zabývá aspekty a důsledky újmy vzniklé v ekonomicky fungujících hospodářských skupinách. Konkrétně pojednává o právních aspektech koncernového řízení, různých formách koncernové újmy a vykládá základní principy náhrady koncernové újmy podle ustanovení § 71 a násl. zákona o obchodních korporacích. Dále jsou zmíněny související nástroje koncernového práva o ochraně věřitelů a menšinových společníků řízených korporací, konkrétně sankční ručení řídící osoby za závazky řízené korporace, náhrada reflexní újmy menšinovým společníkům a povinnost odkupu podílů menšinových společníků v případě, kdy měl výkon řízení negativní vliv na postavení společníků v řízené korporaci. Kapitola je zakončena stručným výkladem o některých procesních aspektech českého koncernového práva. Předmětem... Keywords: Koncern; koncernové řízení; řízená osoba; koncernová újma; úpadek; Corporate group; group management; controlled affiliate; group damage; bankruptcy Available in a digital repository NRGL
Právní důsledky újmy způsobené řízené obchodní společnosti koncernovým řízením

Legal consequences of damage caused to the controlled affiliate by corporate group management Abstract This thesis deals with legal consequences of damage caused to the controlled affiliate as a ...

Pulicar, Miroslav; Černá, Stanislava; Josková, Lucie
Univerzita Karlova, 2020

Klavírní dílo Valentina Silvestrova
Polietaieva, Olesia; Palkovská, Jana; Tichá, Libuše
2020 - Czech
This thesis deals with the life of Valentin Silvestrov (1937), a world-famous Ukrainian composer of the 20th and 21st centuries. It describes the composer's transition from avant-garde to postmodernism and it includes a full catalog of contemporary compositions as well as some didactic and interpretative notes on playing piano pieces through the musical portrait of the composer, his inner world and his musical development. KEYWORDS Valentin Silvestrov, Ukrainian composer, Avant-garde, Kitsch Music, Children Music, Weak style, Bagatelle Diplomová práce se zabývá životem Valentina Silvestrova (*1937), světově známého ukrajinského skladatele 20. a 21. století. Popisuje přechod skladatele od avantgardy k postmoderně, zahrnuje úplný soupis jeho skladeb do současnosti, didaktické a interpretační poznámky ke skladbám pro klavír. Skrz klavírní skladby je přiblížen hudební vnitřní svět skladatele a jeho hudební vývoj. KLÍČOVÁ SLOVA Valentin Silvestrov, ukrajinský skladatel, avantgarda, kýčovitá hudba, hudba pro děti, slabý styl, bagatela Keywords: Valentin Silvestrov; ukrajinský skladatel; avantgarda; kýčovitá hudba; hudba pro děti; slabý styl; bagatela; Valentin Silvestrov; Ukrainian composer; Avant-garde; Kitsch Music; Children Music; Weak style; Bagatelle Available in a digital repository NRGL
Klavírní dílo Valentina Silvestrova

This thesis deals with the life of Valentin Silvestrov (1937), a world-famous Ukrainian composer of the 20th and 21st centuries. It describes the composer's transition from avant-garde to ...

Polietaieva, Olesia; Palkovská, Jana; Tichá, Libuše
Univerzita Karlova, 2020

Vliv sociální organizace her na orientaci v jejich morální dimenzi
Kuruczová, Eliška; Klusák, Miroslav; Pavlas Martanová, Veronika
2020 - Czech
1 ABSTRACT The author is following up on Bachelor's thesis called School aged children and their moral judgment in the case of social games. Main topic of this thesis was to explore key drivers of moral orientation with focus on influence of type of game organization followed by influence of the adult authority and complexity of rules. The objective of this thesis was to extend Piaget's theory with new learnings from this area. Stories with unjust situation leading to apply justice of equity were composed to evaluate moral orientation. Main method used was clinical interview as part of which we led the discussion with children. Various types of game organizations were games organized as competition, games organized as cooperation, passing bully role, and cooperation. All these games had a common dexterity type of object throw with body contact. Experiment sample consisted of 180 primary school children with comparable representation of boys and girls, aging from 6 to 15 years (20 children from each class). For children in our sample the analysis outcomes have shown that adult authority doesn't present an obstacle to think independently. In contrast rules complexity presented significant obstacle in understanding the game principles. Key finding was that children were better oriented in the games organized... 1 ABSTRAKT Autorka navazuje na bakalářskou práci s názvem Morální usuzování dětí školního věku v případě sociálních her. Hlavním tématem diplomové práce bylo prozkoumat nároky na orientaci v morální dimenzi. Pozornost byla zaměřena především na vliv sociální organizace hry, dále pak na autoritu dospělého a složitost pravidel. Cíl práce bylo rozšířit Piagetovu teorii právě o poznatky z této oblasti. Pro zjištění morální orientace byly vypracovány příběhy, které obsahovaly nespravedlnost, a volaly po uplatnění principu spravedlnosti slušnosti. Hlavní metodou pak byly klinické rozhovory v rámci, kterých se s dětmi diskutovalo. Různé druhy sociální organizace představovaly hry typu závod, zápas, kolující role šikanujícího a spolupráce. Tyto hry spojoval jeden druh obratnosti, vrh objektem s dotykem na tělo. Výzkumný vzorek tvořilo 180 dětí ze základní školy, srovnatelné zastoupení chlapců i dívek, od 6 do 15 let (vždy 20 dětí z každého ročníku). Výsledky analýzy dat ukázaly, že autorita dospělého již nepředstavovala pro děti v daném vzorku překážku k nezávislému uvažování. Významnou roli hrála naopak složitost pravidel, která dětem komplikovala pochopení principu hry. Zásadním zjištěním bylo, že děti se výrazně lépe orientovaly v sociální organizaci typu soutěž než ve spolupráci. Byla navržena hypotéza, že... Keywords: morální vývoj; sociální hry; sociální organizace typu soutěž; sociální organizace typu spolupráce; sociální organizace typu soutěž; princip spravedlnosti slušnosti; princip spravedlnosti rovnosti; princip spravedlnosti zásluhovosti; řevnivost; obratnost; vývojové výzvy; pravidla hry; morálně problematické situace; moral development; social games; games organized as competition; game organized as cooperation; justice of equity; justice of equality; justice of merit; jealousy; dexterity; developmental challenges; rules of the game; morally problematic situation Available in a digital repository NRGL
Vliv sociální organizace her na orientaci v jejich morální dimenzi

1 ABSTRACT The author is following up on Bachelor's thesis called School aged children and their moral judgment in the case of social games. Main topic of this thesis was to explore key drivers of ...

Kuruczová, Eliška; Klusák, Miroslav; Pavlas Martanová, Veronika
Univerzita Karlova, 2020

Tváře běsu: reprezentace války v pamětech vojenských profesionálů z let 1620-1649
Vodička, Ondřej; Wohlmuth, Petr; Andresová, Klára
2020 - Czech
This master's degree thesis adheres to the genre of historical anthropology of war and warfare. Its main goal is to conduct interpretative research and comparison of variables of war culture, represented in the diaries and memoires of military professionals of the Thirty Years' War namely Robert Monro, Augustin von Fritsch, Peter Hagendorf and Sydnam Poyntz. Theoretical and methodological grounding for this thesis is provided by the symbolic anthropology in legacy of Clifford Geertz and Robert Darnton. Analysis of the war on this level allows for the better understanding of the unique character of the Thirty Years' War from the perspective of the motivation of common soldiers, their relationship among each other, with civilian population, with their commanders and with God too. Tato diplomová práce se hlásí k žánru historické antropologie války a vojenství. Hlavním cílem je interpretativní zkoumání a vzájemná komparace proměnných dobové kultury války, reprezentovaných v denících a pamětech vojenských profesionálů působících ve třicetileté válce. Jedná se o deníky Roberta Monro, Augustina von Fritsche, Petera Hagendorfa a Sydnama Poyntze. Práce vychází z teoreticko-metodologického konceptu symbolické antropologie v tradici Clifforda Geertze a Roberta Darntona. Analýza války na této úrovni umožňuje lépe pochopit a přiblížit charakter třicetileté války z hlediska motivace obyčejných vojáků, jejich vztahu k sobě samým, k civilnímu obyvatelstvu, k jejich veliteli, a také k Bohu. Available in a digital repository NRGL
Tváře běsu: reprezentace války v pamětech vojenských profesionálů z let 1620-1649

This master's degree thesis adheres to the genre of historical anthropology of war and warfare. Its main goal is to conduct interpretative research and comparison of variables of war culture, ...

Vodička, Ondřej; Wohlmuth, Petr; Andresová, Klára
Univerzita Karlova, 2020

Představy o škole u dětí primárně se sluchovým postižením či narušenou komunikační schopností
Kalousová, Tereza; Viktorová, Ida; Medřická, Tereza
2020 - Czech
The Master theses is focussing on children starting school and their expectations on school. Research is involving children with hearing disability and impaired communication skills. The essence of theses is to analyze these expectations. Specifically if these expectations are complex and in what specific way children's hearing or communication disability interferes with their expectations on school and with other areas such as drawing. Research is based on experience with sample of children primarily with hearing disability and impaired communication skills. All of these children attend the same type of school. Experiences come from two meetings I had with them. In the first phase all children attended kindergarten, in the second phase they were first grade pupils. In both phases they attended the same building, because kindergarten is part of the school. Their assignment was to draw a picture on a school theme. Then they were interviewed over their drawings. The collected data are thus processed qualitatively. In conclusion the results of the whole research are formulated, which were determined mainly on the basis of comparison with similar researches. However, those researches were focused on expectations of intact children. It turned out that the children from my group did not have as specific... Diplomová práce se zaměřuje na problematiku nástupu dětí do školy ve spojení s jejich představami o škole. Podstatou práce je proto analýza představ o škole, ale u dětí se sluchovým postižením či narušenou komunikační schopností. Konkrétně je mapováno, jaké představy o škole tyto dětí mají a zda je jejich obraz komplexní. Dále je zjišťováno, jakým způsobem či do jaké míry jejich sluchové postižení či narušené komunikační schopnosti zasahují do představ, ale i do dalších oblastí, jako je například kresba. Výzkumný vzorek tvoří tedy děti, které mají primárně sluchové postižení či narušené komunikační schopnosti a navštěvují stejný typ základní školy. Setkání s nimi proběhlo celkem dvakrát. V první fázi všechny děti navštěvovaly ještě mateřskou školku, ve druhé fázi už byly žáky první třídy. V obou případech se jednalo o shodnou budovu, neboť mateřská školka byla součástí základní školy. Všem dětem byla individuálně zadána kresba na téma školy a následně s nimi byl proveden rozhovor nad jejich obrázkem. Sesbíraná data jsou tedy zpracována kvalitativně. V závěru jsou formulovány výsledky celého výzkumu, které byly stanoveny zejména na základě komparace s podobnými výzkumy. Ty se však zaměřovaly na představy o škole u dětí intaktních. Ukázalo se, že děti z mého sledovaného souboru nemají tak konkrétní... Keywords: představy; kresba; řeč; nástup do školy; sluchové postižení; narušená komunikační schopnost; images; drawing; speech; starting school; hearing impairment; communication disability Available in a digital repository NRGL
Představy o škole u dětí primárně se sluchovým postižením či narušenou komunikační schopností

The Master theses is focussing on children starting school and their expectations on school. Research is involving children with hearing disability and impaired communication skills. The essence of ...

Kalousová, Tereza; Viktorová, Ida; Medřická, Tereza
Univerzita Karlova, 2020

Implementace nástrojů informačních a komunikačních technologií do hudební výchovy
Müller, Václav; Novák, Jaroslav; Rambousek, Vladimír
2020 - Czech
Keywords: informační a komunikační technologie; hudební výchova; digitální gramotnost; kurikulum; výukové aktivity; Information and communication technologies; music education; digital literacy; curriculum; educational activities Available in a digital repository NRGL
Implementace nástrojů informačních a komunikačních technologií do hudební výchovy

Müller, Václav; Novák, Jaroslav; Rambousek, Vladimír
Univerzita Karlova, 2020

Instruktivní literatura pro klavír v díle Petra Ebena a Ilji Hurníka
Surková, Aneta; Palkovská, Jana; Kozánková, Olga
2020 - Czech
Keywords: Petr Eben; Ilja Hurník; instruktivní literatura; klavír; klavírní hudba 20. století; Petr Eben; Ilja Hurník; instructive work; piano; literature for the piano of 20th century Available in a digital repository NRGL
Instruktivní literatura pro klavír v díle Petra Ebena a Ilji Hurníka

Surková, Aneta; Palkovská, Jana; Kozánková, Olga
Univerzita Karlova, 2020

Validita kresby jako projektivního testu
Matoušková, Tereza; Klusák, Miroslav; Křížová, Ivana
2020 - Czech
Validity of drawing as a projective test The subject of this work is to investigate the relationship between a projective method, I specifically chose the Tree Test, and the Personality Questionnaire MMPI-2. The research question is as follows: What is the correlation between the clinical scales of the Personality Questionnaire MMPI-2 and the projective Tree Drawing Test? Both tests were assigned to adolescents from children's homes. I found statistically significant correlations in paranoia, hypochondria, hysteria and psychasthenia among men, I also looked for matches between individual clinical scales and the Tree Drawing in individual case reports. Unlike the research I present in my work, I have found areas where the projective Tree Drawing Test could correspond to personality characteristics as approached by the Personality Questionnaire MMPI-2. Předmětem této práce je zkoumat vztah mezi projektivní metodou, konkrétně jsem zvolila Test stromu, a osobnostním dotazníkem MMPI-2. Výzkumná otázka je: Jaká je korelace mezi klinickými škálami osobnostního dotazníku MMPI-2 a projektivní metodou kresba stromu? Oba testy jsem zadávala adolescentům z dětských domovů. Statisticky významné korelace jsem nalezla u paranoii, hypochondrie, hysterie a psychastenie u mužů, u jednotlivých kazuistik jsem také hledala shody mezi jednotlivými klinickými škálami a položkami kresby stromu. Na rozdíl od výzkumů, které v práci představuju, jsem nalezla oblasti, kde by projektivní kresba mohla odpovídat osobnostním charakteristikám tak, jak k nim přistupuje dotazník MMPI-2. Keywords: Projektivní metody; kresba stromu; korelace; MMPI-2; adolescenti; Zdeněk Altman; Projective methods; the tree test; correlation; MMPI-2; adolescents; Zdeněk Altman Available in a digital repository NRGL
Validita kresby jako projektivního testu

Validity of drawing as a projective test The subject of this work is to investigate the relationship between a projective method, I specifically chose the Tree Test, and the Personality Questionnaire ...

Matoušková, Tereza; Klusák, Miroslav; Křížová, Ivana
Univerzita Karlova, 2020

Premena identity v dôsledku konverzie a dekonverzie v rámci netradičného náboženského spoločenstva
Knapeková, Lívia; Beláňová, Andrea; Chrz, Vladimír
2020 - Slovak
This thesis deals with the transformation of identity caused by entering and leaving a non-traditional religious community. The aim of the work was to determine how identity is changed by conversion and deconversion within the religious community of Jehovah's Witnesses. The theoretical part is divided into three main chapters. The first is essentially devoted to religious conversion, where major psychological approaches to the study, the motifs and the process of conversion are presented. The second chapter focuses on identity, where attention is mainly on process-oriented theory, with emphasis on narrative representation. The last part of the theoretical section is devoted to the particular religious group Jehovah's Witnesses and new religious movements in general, with emphasis on the psychological aspects of their effect on the identity of the individual. The practical part is done in the form of semi- structured interviews with former members of the religious community of Jehovah's Witnesses, where the aim was to see how and in what way the identity of the respondents has been altered by accepting membership in this religious group and then terminating it. The research results indicate that membership in the religious community of Jehovah's Witnesses has deeply affected the life stories of my... Táto diplomová práca sa zaoberá premenou identity zapríčinenou vstupom a výstupom z netradičného náboženského spoločenstva. Cieľom práce bolo zistiť, akým spôsobom sa identita mení práve konverziou a dekonverziou v rámci Náboženskej Spoločnosti svedkov Jehovových. Teoretická časť práce je rozdelená na tri hlavné kapitoly. Prvá sa venuje podstate náboženskej konverzie, kde sú predstavené hlavné psychologické prístupy k jej štúdiu, motívy či proces obrátenia. Druhá kapitola je zameraná na identitu, kde je pozornosť venovaná hlavne procesne orientovaným teóriám s dôrazom na jej naratívne pojatie. Posledná časť teoretickej časti práce je venovaná konkrétnej náboženskej skupine svedkov Jehovových a novými náboženskými hnutiami obecne, s dôrazom na psychologické aspekty ich pôsobenia na identitu jednotlivca. Praktická časť práce je realizovaná formou pološtruktúrovaných rozhovorov s bývalými členmi náboženskej spoločnosti svedkov Jehovových, ktorých cieľom bolo zistiť, nakoľko a akým spôsobom bola identita respondentov pozmenená prijatím členstva v danej náboženskej skupine a následne jeho ukončením. Výsledky výskumu naznačujú, že členstvo v náboženskej spoločnosti svedkov Jehovových hlboko ovplyvnilo životné príbehy mojich respondentov. Ich identita s jej charakteristickými oblasťami bola modifikovaná... Keywords: Konverzia; dekonverzia; svedkovia Jehovovi; identita; Conversion; deconversion; Jehovah's Witnesses; identity Available in a digital repository NRGL
Premena identity v dôsledku konverzie a dekonverzie v rámci netradičného náboženského spoločenstva

This thesis deals with the transformation of identity caused by entering and leaving a non-traditional religious community. The aim of the work was to determine how identity is changed by conversion ...

Knapeková, Lívia; Beláňová, Andrea; Chrz, Vladimír
Univerzita Karlova, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases