Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 538769
Published from to

Metody kvantifikace stresu u pilotů
Hanáková Lenka; Sophia Schmusch; Stuchlíková Kateřina
2021 -
Cieľom tejto bakalárskej práce je objasniť čitateľovi, aký vplyv má stres na leteckú dopravu a akými spôsobmi je možné ho detekovať. Prvá kapitola sa zaoberá celkovou problematikou stresu a spôsobom, akým stres vzniká. Druhá kapitola sa venuje tomu, akým spôsobom stres ovplyvňuje rozhodnutia jedinca a ako jeho prítomnosť môže spôsobiť aj fatálne následky. Tretia kapitola sa zaoberá rôznymi štatistickými metódami, ktoré sa používajú na spracovanie dát predovšetkým z EKG. V štvrtej a zároveň poslednej kapitole sa dopracujeme ku výsledku a konkrétnym parametrom, ktoré sme pomocou meta-analýzy vyhodnotili, ako najpresnejšie indikátory stresu.The aim of this bachelor thesis is to explain to the reader what are the effects of stress on air traffic and how can one detect stress. First chapter deals with stress in general and how stress is created. Second chapter looks at how stress effects an individual and what the consequences of stress might be (including fatal consequences. In the third chapter the author discusses statistical methods used mainly on the ECG parameter. In the fourth and last chapter a conclusion is reached based on the meta-analysis. This is followed by a discussion of the results. Keywords: letectvo; posádka; stres; srdce; faktor; aviation; workload; stress; heart; factor Available at various departments of the ČVUT.
Metody kvantifikace stresu u pilotů

Cieľom tejto bakalárskej práce je objasniť čitateľovi, aký vplyv má stres na leteckú dopravu a akými spôsobmi je možné ho detekovať. Prvá kapitola sa zaoberá celkovou problematikou stresu a spôsobom, ...

Hanáková Lenka; Sophia Schmusch; Stuchlíková Kateřina
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Návrh metod a softwarového řešení pro hodnocení pohybu očí ve virtuální realitě
Socha Vladimír; Martin Kavka; Štrobl Jan
2021 -
Tato bakalářská práce se věnuje problematice sledování pohybu očí. Cílem této práce je vytvoření programu s uživatelským rozhraním, který poskytuje nástroje k analýze dat pohybu očí. Data zaznamenávající pohyby očí jsou získány pomocí brýlí pro virtuální realitu. Pomocí vývojového prostředí visual studio je vytvořen program, který pomocí výstupních dat, z brýlí pro virtuální realitu, generuje teplotní mapu. Na vygenerované teplotní mapě je možné pozorovat jaké je rozložení pohledu v kokpitu a z tohoto rozložení je dále možné určit oblasti zájmu. Během tvorby programu bylo určeno několik možných budoucích vylepšení programu jako nabídka více možností evaluace výstupních dat, ale také jejich zpřesnění.This Bachelor thesis deals with the problematic of tracking eye movement. The goal of this thesis is to create a program with graphic user interface that provides tools for analysing eye movement data which are obtained from glasses for virtual reality. Using the visual studio development environment a program is created that uses output data to generate a heat map. On the generated heat map, it is possible to observe the distribution of the views in the cockpit and from this distribution it is possible to determine the areas of interest. During the creation of the program several possible future improvements of the program were found as offering more possibilities of evaluation of the output data but also their refinement. Keywords: Virtuální realita; Sledování pohybu očí; Visual studio; C Sharp; Teplotní mapa; Fove 0; Virtual reality; Eye tracking; Visual studio; C Sharp; Heat map; Fove 0 Available at various departments of the ČVUT.
Návrh metod a softwarového řešení pro hodnocení pohybu očí ve virtuální realitě

Tato bakalářská práce se věnuje problematice sledování pohybu očí. Cílem této práce je vytvoření programu s uživatelským rozhraním, který poskytuje nástroje k analýze dat pohybu očí. Data ...

Socha Vladimír; Martin Kavka; Štrobl Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Možnosti využití moderních technologií v oblasti obchodního odbavení na LKPR
Stojić Slobodan; Lenka Mráčková; Poustka Adam
2021 -
Cílem bakalářské práce je stanovení možností využití moderních technologií v oblasti obchodního odbavení na LKPR. V práci nejprve popisuji jednotlivé druhy odbavení jak cestujících, tak zavazadel. Poté vyhodnocuji dotazníkové šetření ohledně povědomí občanů o moderních technologiích využívaných v obchodním odbavení. Následně navrhuji tři modely, u kterých zjišťuji, jakým způsobem by mohly být zavedeny do odbavovacích procesů. Na závěr uvádím ve SWOT analýze silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby jednotlivých modelů.The subject of the bachelor thesis is the application of the new technologies within a passengers‘ ground handling at LKPR. In the thesis I will describe each type of handling. The passengers‘ ground handling and the baggage handling. I will evaluate the survey about people’s knowledge of modern technologies which are used within civil aviation. Later I will suggest 3 models where I determine the way in which these could be implemented into handling processes. Finally, I will introduce a SWOT analysis of strengths, weaknesses, opportunities and threats of each model. Keywords: Self-service bag drop; biometrické odbavení; CUSS; Letiště Václava Havla Praha; SWOT analýza; Self-service bag drop; biometric check-in; CUSS; Prague airport; SWOT analysis Available at various departments of the ČVUT.
Možnosti využití moderních technologií v oblasti obchodního odbavení na LKPR

Cílem bakalářské práce je stanovení možností využití moderních technologií v oblasti obchodního odbavení na LKPR. V práci nejprve popisuji jednotlivé druhy odbavení jak cestujících, tak zavazadel. ...

Stojić Slobodan; Lenka Mráčková; Poustka Adam
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Tvorba cen letenek - dálkové lety
Polánecká Anna; Tereza Honová; Langhammer Eva
2021 -
Cílem bakalářské práce „Tvorba cen letenek – dálkové lety” je dokázat, že letecké společnosti využívají ke zvyšování výnosů dynamickou sazbu cen letenek. Tato tvrzení jsou dokládána na dvou konkrétních jevech. Prvním z nich je zvyšující se cena letenek směrem k blížícímu se datu odletu. Tím druhým je měnící se cena letenek v průběhu jednotlivých dní v týdnu. Oba jevy jsou zkoumány na základě sebraných dat z období od 1.12.2018-1.3.2019 u několika leteckých dopravců na leteckých linkách LHR-JFK a CDG-JFK. Data jsou zpracována a následně vyhodnocena s využitím statistických metod.The aim of the bachelor thesis “Airplane Ticket Pricing - Long Haul Flights” is to prove that airlines use dynamic ticket pricing to achieve higher revenue. These assertions are illustrated on two specific phenomena. First of them is the escalation of ticket prices towards the upcoming departure date. The second is the changing price of tickets during the individual days of the week. Both phenomena are investigated on the basis of collected data from the period 1.12.2018-1.3.2019 for several carriers on the LHR-JFK and CDG-JFK airline routes.The data are processed and subsequently evaluated using statistical methods. Keywords: cena letenky; dynamická cena; dlouhé lety; analýza cen; letecký dopravce; ticket price; dynamic price; long haul flights; price analysis; air carrier Available at various departments of the ČVUT.
Tvorba cen letenek - dálkové lety

Cílem bakalářské práce „Tvorba cen letenek – dálkové lety” je dokázat, že letecké společnosti využívají ke zvyšování výnosů dynamickou sazbu cen letenek. Tato tvrzení jsou dokládána na dvou ...

Polánecká Anna; Tereza Honová; Langhammer Eva
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Metody hodnocení únavy u pilotů
Hanáková Lenka; Marina Zhuzhgova; Štumbauer Oldřich
2021 -
S rychlým rozvojem letectví se stává únava pilotů, která je jedním z klíčových parametrů bezpečnosti letectví, žhavým problémem. Hodně leteckých společností se snaží implementovat strategie zmírnění únavy, ale jen málo studií se zabývá zkoumáním existujících metod hodnocení únavy. Hlavním cílem této práce je vytvořit přehled stávajících nástrojů pro hodnocení únavy shromážděním a analýzou článků o měření únavy pomocí metaanalýzy. Praktická část této práce provádí statistickou analýzu výsledků zkoumaných článků a vyčleňuje metody s největším významem. Později je udělán závěr, že je nezbytné zlepšovat způsoby detekce únavy u pilotů zavedením novějších přesnějších metod hodnocení ospalosti a uznáváním omezení aktuálně používaných metod.With the aviation sector growing rapidly, fatigue in pilots, as one on the crucial components for aviation safety, is becoming a pressing issue. Many airlines are trying to implement fatigue mitigation strategies, however not many studies are dedicated to discussion of already used methods of evaluating states of low vigilance in detail. The main goal of the current study is to make an overview of existing fatigue assessment tools by means of collecting and analyzing articles on fatigue measurement via the meta-analysis. The practical part of this thesis performs a statistical analysis on results of the papers looked into and outlines methods with the greatest significance. Later in the study a conclusion is made that it is necessary to improve the way fatigue is detected in pilots nowadays with an introduction of newer more accurate methods of drowsiness evaluation and by acknowledging the limitations of the currently used methods. Keywords: únava; letectví; ospalost; fyziologické signály; fatigue; aviation; sleepiness; physiological signals Available at various departments of the ČVUT.
Metody hodnocení únavy u pilotů

S rychlým rozvojem letectví se stává únava pilotů, která je jedním z klíčových parametrů bezpečnosti letectví, žhavým problémem. Hodně leteckých společností se snaží implementovat strategie zmírnění ...

Hanáková Lenka; Marina Zhuzhgova; Štumbauer Oldřich
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Rozstupy dle turbulence v úplavu
Pleninger Stanislav; Nikita Saprykin; Strouhal Miloš
2021 -
Předmětem bakalářské práce “Rozstupy dle turbulence v úplavu“ je posouzení různých konceptů minim rozstupů používaných na nejvytíženějších mezinárodních letištích. V počátku jsou popsány aspekty dráhového systému, které jsou těsně spojené s kapacitou letiště a maximální propustnostní. Dalšim krokem bylo prozkoumaní letiště Václava Havla v Praze (LKPR), jeho infrastruktury a specifických postupů. V práci jsou analyzovány přínosy zvolených konceptů z pohledu možných přinosů pro letiště Václava Havla. Zároveň je navržena matice rozstupů založená na úplném parování všech letadel provozovaných na letišti LKPR a zhodnocen přínos tohoto konceptu.The subject of Bachelor’s thesis “Wake vortex turbulence separations” is the assessment of various concepts of separations minima operated at the busiest international airports. Initially, there are described aspects of the runway system capacity that are closely related to airport capacity and maximum throughput. The next step was exploration Václav Havel Airport in Prague (LKPR), its infrastructure and specific procedures. In this thesis were analyzed the benefits of selected concepts in terms of possible benefits for Vaclav Havel Airport. Simultaneously, there is proposed a separation matrix based on full Pairwise separations minima of all aircraft operated at LKPR and the benefits of this concept are evaluated. Keywords: Turbulence v úplavu; rozstup; rekategorizace; kapacita; letiště; RWY (Vzletová a přistávací dráha); TBS (Rozstupy na základě času); Wake turbulence; separation; recategorization; capacity; airport; RWY (Runway); TBS (Time-based Separation) Available at various departments of the ČVUT.
Rozstupy dle turbulence v úplavu

Předmětem bakalářské práce “Rozstupy dle turbulence v úplavu“ je posouzení různých konceptů minim rozstupů používaných na nejvytíženějších mezinárodních letištích. V počátku jsou popsány aspekty ...

Pleninger Stanislav; Nikita Saprykin; Strouhal Miloš
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Koncept navigačního řešení v odlehlých oblastech jako záloha GNSS
Lukeš Petr; Dominika Fonferová; Nosek Jakub
2021 -
Předmětem této bakalářské práce je vytvoření a ohodnocení alternativního navigačního modelu rozšiřující využití terestriálního pokrytí jako záloha GNSS nad oceánem nebo v odlehlých oblastech bez vybavení pozemní infrastruktury.The objective of this bachelor thesis is to design and evaluate an alternative navigation model extending the use of the terrestrial coverage as a GNSS backup in the oceanic or remote continental airspace without any ground infrastructure. Keywords: Výpadek GNSS; Alternativní navigační prostředky; Navigační model; DME; RNAV; RNP; APNT; LORAN; GNSS Interference; Alternative Navigation Means; Navigation Model; DME; RNAV; RNP; APNT; LORAN Available at various departments of the ČVUT.
Koncept navigačního řešení v odlehlých oblastech jako záloha GNSS

Předmětem této bakalářské práce je vytvoření a ohodnocení alternativního navigačního modelu rozšiřující využití terestriálního pokrytí jako záloha GNSS nad oceánem nebo v odlehlých oblastech bez ...

Lukeš Petr; Dominika Fonferová; Nosek Jakub
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Návrh informační aplikace pro cestující v letecké dopravě
Hajzler Ota; Jakub Štros; Bergman Jiří
2021 -
Práce se věnuje návrhu mobilního softwaru, který využívá další chytré aplikace a jiné zdroje dat, pro výběr dopravních prostředků a optimalizaci cestovního času pasažérů v letecké dopravě. Aplikace by se měla používat na mobilních platformách a jak název napovídá, slouží k výběru optimálních dopravních prostředků při cestě na/z letiště a poskytnutí dalších užitečných informací při leteckém cestování.The thesis deals with the design of mobile software, which uses other smart applications and other data sources, to select means of transport and optimize the travel time of air passengers. The application should be used on mobile platforms and, as the name suggests, is used to select the optimal means of transport when traveling to/from the airport and to provide other useful information when traveling by air. Keywords: Aplikace; data; získávání dat; API; cestování; cestovatelská informovanost; návrh aplikace; iOS; uživatelský prožitek; uživatelské rozhraní; mobilní aplikace; Application; data; data acquisition; API; travel; travel information; application design; iOS; user experience; user interface; mobile application Available in digital repository of ČVUT.
Návrh informační aplikace pro cestující v letecké dopravě

Práce se věnuje návrhu mobilního softwaru, který využívá další chytré aplikace a jiné zdroje dat, pro výběr dopravních prostředků a optimalizaci cestovního času pasažérů v letecké dopravě. Aplikace by ...

Hajzler Ota; Jakub Štros; Bergman Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Uplatnění prediktivní diagnostiky v tunelech
Tichý Tomáš; Malvína Benešová; Šmerda Tomáš
2021 -
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou současného stavu uplatnění diagnostiky a predikce a přístupů ke spolehlivostním modelům pro technologie v tunelech. Práce definuje tunel jako systém, vysvětluje pojmy spojené s analýzou rizik a její metody. Dále vysvětluje spolehlivost systému a pojmy jako spolehlivostní ukazatele a spolehlivostní zkoušky. Na konci práce se zabýváme návrhem a popisem vhodných metod diagnostiky a spolehlivosti pro predikci stavu subsystémů technologií v tunelech.This bachelor thesis analyses the current state of application of diagnostics and predictions and approaches to reliability models for tunnel technologies. The thesis defines tunnel as a system, describes the terms associated with risk analysis and methods. It also explains reliability of systems and terms like system reliability and reliability models. At the end of the thesis we work with the design and description of appropriate methods of diagnosis and reliability for predicting the state of technology of the subsystems in tunnels. Keywords: predikce; prediktivní diagnostika; rizika; analýza rizik; spolehlivost; spolehlivostní modely; prediction; predictive diagnosis; risks; hazards; risk management; reliability; system reliability; reliability models Available in digital repository of ČVUT.
Uplatnění prediktivní diagnostiky v tunelech

Tato bakalářská práce se zabývá analýzou současného stavu uplatnění diagnostiky a predikce a přístupů ke spolehlivostním modelům pro technologie v tunelech. Práce definuje tunel jako systém, ...

Tichý Tomáš; Malvína Benešová; Šmerda Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Návrh a realizace evaluace use-case RLX v rámci projektu C-ROADS CZ
Lokaj Zdeněk; Vojtěch Sejkora; Vaniš Miroslav
2021 -
Tato diplomová práce se zabývá návrhem metodiky pro evaluaci služby RLX v rámci projektu C-ROADS a její realizací. V první řadě byla provedena rešerše kooperativních dopravních systémů a pilotních projektů. Dále pak byla popsána služba RLX v rámci projektu C-ROADS ČR. Byla navržena metodika pro evaluaci této služby, které byla na pilotní skupině uživatelů reálně otestována. Na základě dosažených výsledků pak byly navrženy doporučení použitelné pro další rozvoj služby RLX.This diploma thesis deals with a new design of methodology, which can be used for evaluation of use-case RLX in project C-ROADS and its realization. Firstly, the thesis provides a research of cooperative transport systems and pilot projects. Then the use-case of RLX is described in the scope of C-ROADS Czech Republic. The new design of RLX evaluation methodology was proposed and then tested on a pilot group of users. Based on the acquired results, I proposed recommendations, which can later contribute to evolution of RLX use-case. Keywords: Kooperativní dopravní systémy; C-ITS; Railway Level Crossing; RLX; metodika; evaluace; Cooperative transport systems; C-ITS; Railway Level Crossing; RLX; methodology; evaluation Available in digital repository of ČVUT.
Návrh a realizace evaluace use-case RLX v rámci projektu C-ROADS CZ

Tato diplomová práce se zabývá návrhem metodiky pro evaluaci služby RLX v rámci projektu C-ROADS a její realizací. V první řadě byla provedena rešerše kooperativních dopravních systémů a pilotních ...

Lokaj Zdeněk; Vojtěch Sejkora; Vaniš Miroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases