Number of found documents: 32545
Published from to

VINAŘSTVÍ SEKT PETRÁK
Eliáš, Václav; Myslín,, Jiří; Dýr, Petr; Čuprová, Danuše
2020 - Czech
Zadáním bakalářské práce je návrh novostavby výrobního objektu pro účel výrobu vína a sektu. V rámci bakalářské práce bylo zadáno vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provádění stavby s využitím softwaru. Tento projekt byl již vypracován ve formě studie v 2.ročníku během zimního semestru v rámci předmětu AG32 Ateliér architektonické tvorby III. – výrobní stavby, dále bylo navázáno předmětem AG028 – Detail v Architektuře 2. Jedna z částí tohoto projektu byla už zpracována v předmětu AG06 – Komplexní projekt, na který bakalářská práce navazuje. Smyslem vypracované studie bylo vyřešit správné funkční a provozní schéma a estetickou a reprezentativní stránku, na kterou je nyní vypracována stavební dokumentace. Zadaná parcela s objektem se nachází ve městě Kobylí na Moravě v Jihomoravském kraji, okres Břeclav. Parcela je v této době nezastavěná a zarostlá náletovou zelení. Navržený objekt je třípodlažní, kde se dělí na 3 funkční celky – výrobní, reprezentační a ubytovací. Terén na parcele je poměrně svažitý, což pomohlo k zapuštění výrobní části pod terén, která je v nejnižším podlaží a díky tomu nepůsobí objekt velikým a výrobním dojmem ale má podobnou velikost a formu jako okolní stavby v obci. Jak již bylo zmíněno, tak výroba se nachází pod úrovní terénu. V dalším patře je vinotéka, degustace, terasa, kancelář a ubytování (bezbariérové) a v posledním podlaží se nachází už jen ubytování. K objektu je navržená i zeleň na parcele - výsadba stromů, keřů, a okrasných květin a dále se sadem odrůd vína The assignment of the bachelor’s thesis is a design of a new production building for the production of wine and sparkling wine. Within the framework of this bachelor’s thesis the elaboration of the project documentation for the building permit and for the detail design documentation, using architectural software, was requested. This project has already been done in the form of a study in the second year during the winter term as a part of the subject AG32 (Studio of Architectural Design III. – production buildings), followed by the subject AG028 (Detail in Architecture II.). Also one of the parts of this project has also been elaborated in the subject AG06 (Complex Project) which the bachelor’s thesis follows. The purpose of the developed study was to solve the correct functional and operational scheme and also to provide an aesthetical and a representative aspect on which the construction documentation is being elaborated. The site with the property is located in a city Kobyli na Morave in the South Moravian Region, district Breclav. The site is currently undeveloped and covered with natural greenery. The proposed property has three floors and each of them is divided into three functional units – production, representative and accomodation one. The site’s terrain is quite sloped which helped with embedding the production unit under it – this unit is located on the lowest floor and this helps for the object to fit into the surrounding and leads to the impression that it has a similar size and form as other buildings in the city. As it was already mentioned before the production is underneath the terrain’s level. On the following floor a winery, degustation, a terrace, an office and a wheelchair accesible accomodation are located. And on the last floor there is space for accomodation. The building’s greenery has also been designed – some trees, shrubs, ornamental flowers and an orchard with a set of varietes of wine. Keywords: Vinařství; Kobylí na Moravě; novostavba; výrobní objekt; víno; sekt; lamelová stěna; pobytová terasa; degustace; vinotéka; otevřený krov; železobetonová monolitická stavba; šikmá střecha; vinný sad; vineyard; a new building; a production building/object; wine; sparkling wine; a slatwall; a residential terrace; degustation; a wine storage; an open roof; a monolithic ferroconcrete (reinforced-concrete) construction; a sloping roof; a winery Available in a digital repository NRGL
VINAŘSTVÍ SEKT PETRÁK

Zadáním bakalářské práce je návrh novostavby výrobního objektu pro účel výrobu vína a sektu. V rámci bakalářské práce bylo zadáno vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a dokumentace ...

Eliáš, Václav; Myslín,, Jiří; Dýr, Petr; Čuprová, Danuše
Vysoké učení technické v Brně, 2020

VINAŘSTVÍ SEKT PETRÁK
Jůzová, Terezie; Myslín,, Jiří; Dýr, Petr; Lavický, Miloš
2020 - Czech
Tématem bakalářské práce je návrh novostavby na výrobu sektů v Kobylí na Moravě. Součástí návrhu je i vinárna, degustační místnost a ubytování pro návštěvníky. Studie na toto téma byla vypracována již v rámci předmětu Ateliér architektonické tvorby 2 - AG033. Tato práce je doplněna o Dokumentaci pro provádění staveb a o Dokumentaci pro stavební povolení. Plánovaný objekt je navržen tak, aby co nejlépe zapadl do okolní zástavby. Výška budovy je přizpůsobena okolním stavbám. Objekt je navržen jako dvoupodlažní. Budova je částečně zapuštěna do terénu a proto z hlavní silnice působí jako jednopodlažní. Budovy v okolí mají sedlovou střechu. Sedlová střecha je proto volena i na navrhovaném objektu. Na pozemku je navržena budova, která je složena ze dvou částí, části výrobní a části veřejné. Části jsou vizuálně odděleny průjezdem do dvora objektu. Ve výrobní části se nachází kompletní linka na výrobu sektů od lisování vína až po lahvování, uložení v celním skladu a následnou expedici. Nachází se zde i kancelář, zázemí pro zaměstnance, sklad a laboratoř pro kontrolu kvality výrobků. Ve veřejné části se nachází vinárna, degustační místnost a ubytování pro návštěvníky. Na fasádu objektu je použita tenkovrstvá silikátová omítka bílé barvy. Výrazným znakem objektu je křížení sedlových střech, které se projevuje přiznáním štítů a jejich orámováním. Čtyři z osmi vzniklých štítů mají na fasádě dekorativní obložení latěmi z akátového dřeva. Orámování štítů je tvořeno z cementotřískových desek, které jsou natřeny antracitovou barvou. Krytina sedlové střechy je falcovaná z pozinkovaných plechů. The topic of this bachelor thesis is the design of a new building for sparkling wine production in Kobylí na Moravě. The design also includes a wine bar, tasting room and accommodation for visitors. The study on this topic has already been elaborated within the subject Studio of Architectural Design 3 - AG033. This work is supplemented by Documentation for construction and Building permit documentation. The planned building is designed so that it fits into the surrounding collateral. The height of the buildings is adapted to the surrounding buildings. A two-storey building is designed. The building is partly embedded in the terrain and therefore from wiev main road is single-storey. Buildings in the area have a gabled roof. The gabled roof is therefore also chosen on the designed building. On the plot is designed building, which is composed of two sites, parts of production and public parts. The parts are visually separated by passing to the courtyard. In the production part there is a complete line for sparkling wine production from wine pressing to bottling, storage in a customs warehouse and subsequent expedition. There is also an office, facilities for employees, warehouse and laboratory for quality control of products. In the public part there is a wine bar, tasting room and accommodation for visitors. A thin layer of silicate plaster of white color is on the facade of the building. The main feature is the crossing of saddle roofs with shields and their framing. Four of the eight gables have decorative acacia wood trim on the façade. The frame is made of cement-bonded particleboards, which are painted with anthracite paint. The roof covering is made of galvanized sheets. Keywords: Kobylí; Vinařství sekt Petrák; vinařství; sekt; vinárna; výrobní stavby; ubytování; degustace; krov; dřevo; výroba sektu; Kobylí; Winery sekt Petrák; winery; sekt; wine storage; industrial building; accommodation; wine-tasting; roof truss; wood; winemaking Available in a digital repository NRGL
VINAŘSTVÍ SEKT PETRÁK

Tématem bakalářské práce je návrh novostavby na výrobu sektů v Kobylí na Moravě. Součástí návrhu je i vinárna, degustační místnost a ubytování pro návštěvníky. Studie na toto téma byla vypracována již ...

Jůzová, Terezie; Myslín,, Jiří; Dýr, Petr; Lavický, Miloš
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Zastupitelský úřad České republiky v Etiopii
Landa, Karel; Elešová, Klára Tomášová; Dulenčín, Juraj; Brzoň, Roman
2020 - Czech
Bakalářská práce vychází ze zadání, jenž jsem zpracovával v rámci semestrální práce. Práce je vypracována do podoby Dokumentace pro provádění stavby. Práce řeší areál nového Zastupitelského úřadu pro MZV ČR v Addis Abebě v Etiopii, přičemž rozpracována je především budova administrativní a reprezentativní části. Ta je 3-podlažní s jedním podzemním a dvěma nadzemními podlažími. Hlavní myšlenkou návrhu je vytvoření nové dominanty stávající zástavby a rozvržením budov zlepšit jak urbanisticky tak architektonicky výraz místa při vytvoření reprezentativního sídla delegace ČR. Tha basis of the bachelor thesis is a project, which was designed within the semestral project. The thesis is developed into the level of documentation for execution of the project. The object of the thesis is complex of the Embassy of the Czech Republic in Addis Abeba, Ethiopia and it is focused mainly on administration and representative building of complex. This building has three-storey, 1 underground and 2 ground floors- Main idea of desing is creating new dominant in the area and by layout of complex improve overall evironment and aesthetic appearence of the surrounding while creating representative place for czech delegation. Keywords: Zastupitelský úřad; Etiopie; Addis Abeba; novostavba; plochá střecha; prefabrikovaný nosný systém; posuvná zaoblená příčka; Embassy; Ethiopia; Addis Abeba; new building; flat roof; precas load bearing structure; sliding round wall Available in a digital repository NRGL
Zastupitelský úřad České republiky v Etiopii

Bakalářská práce vychází ze zadání, jenž jsem zpracovával v rámci semestrální práce. Práce je vypracována do podoby Dokumentace pro provádění stavby. Práce řeší areál nového Zastupitelského úřadu pro ...

Landa, Karel; Elešová, Klára Tomášová; Dulenčín, Juraj; Brzoň, Roman
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Tělocvična Dolní Kounice
Pavliš, Michael; Teplý, Vladimír; Odvárka, Antonín; Petříček, Tomáš
2020 - Czech
Tématem bakalářské práce je návrh novostavby tělocvičny v Dolních Kounicích. Projekt navazuje na architektonickou studii, zpracovanou ve třetím ročníku v rámci předmětu AG035 - „Ateliérová tvorba 5“, a rozvíjí AG036 – „Komplexní projekt“ čtvrtého ročníku. Součástí je také výsledek práce předmětu AG028 – „Detail v architektuře 2“. Cílem práce bylo zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace pro provedení stavby s využitím CAD systémů. Samotný objekt tělocvičny je jednopodlažní budova zakopaná pod úroveň terénu tak, aby netvořila přílišnou bariéru pro místní vinařské sklípky nacházející se v návaznosti na parcelu. Objekt je přidružen k tamní základní škole s možným využitím i pro širokou veřejnost jak ke sportu, tak i ke společenským městským akcím. V budově se nachází hala splňující požadavky pro hraní republikové házené, malý sál a univerzální místnost. Součástí stavby je i 60 m dlouhá běžecká dráha se skokem dalekým, venkovní prostory školky, hřiště s umělým povrchem a letní kino. Stavba je se školou propojena podzemním tunelem. Pochozí střechy jsou dostupné místním vinařům, jejich zákazníkům a také veřejnosti. The aim of the bachelor thesis is to design newly-built gymnasium in Dolní Kounice. The project follows on from the architectural study, elaborated in the third year of the subject AG035 - "Architectural design 5", and develops AG036 - "Complex Project" of the fourth year. It also includes the result of the work of the subject AG028 - "Detail in architecture 2". The task of the work was to process design documentation for building permission and design documentation for execution of work using CAD systems. The gymnasium building itself is a single-storey building buried below ground level, so it does not create an excessive barrier for local wine cellars located next to the plot. The building is affiliated with the local primary school with a possible use for the general public, both for sport and social city events. In the building there is a hall meeting requirements for playing national handball, small hall and a universal room. The construction also includes 60 metres long running track with broad jump, outdoor kindergarten, playground with synthetic surface and open-air cinema. The building is connected to the school through an underground tunnel. Walkable roofs are available to local winemakers, their customers and also to the public. Keywords: Tělocvična; Dolní Kounice; novostavba; hala; sport; společenské akce; dřevěné rámy; lepené dřevo; prosklená fasáda; monolitická stavba; pochozí plochá střecha; extenzivní; černá vana; Gymnasium; Dolní Kounice; new building; hall; sport; social events; wooden frames; glued wood; glass facade; monolithic building; walkable flat roof; extensive; black tub Available in a digital repository NRGL
Tělocvična Dolní Kounice

Tématem bakalářské práce je návrh novostavby tělocvičny v Dolních Kounicích. Projekt navazuje na architektonickou studii, zpracovanou ve třetím ročníku v rámci předmětu AG035 - „Ateliérová tvorba 5“, ...

Pavliš, Michael; Teplý, Vladimír; Odvárka, Antonín; Petříček, Tomáš
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Volnočasové centrum dětí, mládeže a dospělých / Centrum volného času Královo Pole
Pitis, Dimitrios; Marek, Jiří; Šindlar, Jiljí; Smolka, Radim
2020 - Czech
Tématem bakalářské práce je návrh novostavby Volnočasového centra dětí, mládeže a dospělých. Volnočasové centrum se nachází v Brně v Králově Poli na Mojmírově Náměstí. Objekt je umístěný v proluce mezi dvoupodlažní budovou Gymnázia se sedlovou střechou a pětipodlažní novostavbou bytového domu s plochou střechou. Novostavba celou proluku vyplňuje. Pozemek je mírně svažitý směrem k ulici Košinova a přímo navazuje na pozemky Základní školy Brno, Košinova 22. Celková koncepce návrhu počítá s částečným propojením školy s provozem volnočasového centra. Díky navrženému průchodu je umožněn volný pohyb chodců přes zahradu na Mojmírovo náměstí. Cílem návrhu je vytvořit příjemné prostředí, pro kulturní a jiné využití s co možná největší multifunkčností, tak aby vyhovovalo všem skupinám návštěvníků. Stavba má čtyři nadzemní a jedno podzemní podlaží. Podzemní podlaží je využito pro sklady, technické zařízení budovy a šatny. V prvním nadzemním podlaží je víceúčelový sál, malá kavárna a samotné volnočasové centrum. Všechny tyto části mohou díky samostatným vchodům fungovat nezávisle na sobě. Ve druhém nadzemním podlaží je bar využívaný při akcích konaných v sále a dvě učebny. Celé podlaží je propojeno chodbou s dveřmi. Ve třetím nadzemním jsou učebny a denní místnost a čtvrté nadzemní podlaží slouží primárně jako přístup na velkorysou střešní terasu. Ploché střechy nad sálem a nad čtvrtém nadzemním podlažím navrženy jako extenzivní zelené. Zajímavostí je předsazená fasáda tvořená zavěšenou nerezovou lankovou sítí, po které se poroste popínavá rostlina. Vzhledem ke světové orientaci je vhodnou rostlinou přísavník trojcípý. V letních dnech budou jeho listy chránit prosklenou fasádu před slunečními paprsky, na podzim se listy zbarví do intenzivní červené až fialové a v zimě opadají, takže se bude vzhled objektu neustále měnit. Rostliny budou osázené v betonovém květináči u vstupu do volnočasového centra. Na celé stavbě je použita cihlová provětrávaná fasáda. The topic of this bachelor thesis is the design of a new building of the Leisure center for Children, Youth and Adults. Leisure center is located in Brno in Kralovo Pole on Mojmir’s Square. The building is located in a gap between the two-storey building of the Gymnasium with a gable roof and the five-storey new building of a residential building with a flat roof. The new building fills the whole gap. The plot is slightly sloping towards Košinova Street and is directly connected to the grounds of the Elementary School in Brno, Košinova 22. The overall concept of the design envisages a partial connection of the school with the operation of the leisure center. Thanks to the designed passage, pedestrians can move freely through the garden to Mojmír’s Square. The aim of the proposal is to create a pleasant environment for cultural and other uses with the greatest possible multifunctionality, to suit all groups of visitors. The building has four floors and one underground floor. The underground floor is used for warehouses, technical equipment of the building and changing rooms. On the first floor there is a multipurpose hall, a small café and a leisure center itself. All these parts can work independently of each other thanks to separate entrances. On the second floor there is a bar used for events held in the hall and two classrooms. The whole floor is connected by a corridor with a door. There are classrooms and a living room on the third floor and the fourth floor serves primarily as an access to the generous roof terrace. Flat roofs above the hall and above the fourth floor are designed as extensive green. An interesting facade is a hanging facade consisting of a suspended stainless steel wire mesh, after which a climbing plant will grow Given the world orientation the parthenocissus is a suitable plant for the facade. In summer, its leaves will protect the glass façade from the sun's rays, in autumn the leaves will become intense red to purple and fall in Keywords: Volnočasové centrum; Brno; extenzivní vegetační střecha; zelená fasáda; použita cihlová provětrávaná fasáda; multifunkční sál; novostavba; kavárna; Leisure Center; Brno; extensive vegetation roof; green facade; brick ventilated facade; multifunctional hall; new building; cafe Available in a digital repository NRGL
Volnočasové centrum dětí, mládeže a dospělých / Centrum volného času Královo Pole

Tématem bakalářské práce je návrh novostavby Volnočasového centra dětí, mládeže a dospělých. Volnočasové centrum se nachází v Brně v Králově Poli na Mojmírově Náměstí. Objekt je umístěný v proluce ...

Pitis, Dimitrios; Marek, Jiří; Šindlar, Jiljí; Smolka, Radim
Vysoké učení technické v Brně, 2020

VÝROBA AKVÁRIÍ BUKOVANY
Salajová, Barbara; Myslín,, Jiří; Dýr, Petr; Kolář, Radim
2020 - Czech
Bakalářská práce se zabývá dokumentací pro získání stavebního povolení a dokumentací provádění stavby výroby akvárií. Navržený objekt se nachází v obci Bukovany v okrese Hodonín. Řešená parcela je ve východní části obce. Pozemek je mírně svažitý. V jeho blízkosti se nenachází žádná zástavba, pouze obecní hřbitov a fotbalové hřiště. Objekt se dělí na dvě hlavní části, které jsou vzájemně propojené schodišťovým prostorem. První část je dvoupodlažní V 1.NP je umístěn showroom a zázemí pro zaměstnance . V 2.NP jsou kanceláře pro administrativní pracovníky. Tato část je zděná z tvárnic systému Porotherm a plochou střechou. Prostor kolem této části je upraven zelení a je zde i parkoviště jak pro návštěvníky, tak i pro zaměstnance. Druhá část je jednopodlažní hala na výrobu akvárií, částečně zapuštěná do země. V hale je také prostor pro ukládání odpadu a prostor stolárny. Nachází se zde i technologické zázemí obou objektů. Konstrukční systém výrobní haly je skeletový prefabrikovaný, založen na monolitických patkách. Spojujícími prvky pro celou výrobnu jsou fasádní panely Kingspan. Střecha haly je sedlová s mírným sklonem 3% . Prostor za halou slouží jako příjezdové místo pro nákladní automobily. The bachelor thesis deals with documentation for obtaining a building permit and documentation of construction of aquarium production. The proposed building is located in the village Bukovany in the district Hodonin. The plot is in the eastern part of the village. Land is slightly sloping. There is no built-up area, only a municipal cemetery and a football field. The building is divided into two main parts, which are interconnected by staircase space. The first part is two-storey The first floor is located showroom and facilities for employees. On the second floor there are offices for administrative workers. This part is made of brick Porotherm and flat roof. The area around this part is decorated with greenery and there is also parking for visitors and employees. The second part is a one-storey aquarium production hall, partly embedded in the ground. There is also a waste storage area and a carpentry area in the lobby. There is also a technological background of both buildings. The construction system of the production hall is prefabricated, based on monolithic feet. Kingspan façade panels are the connecting elements for the entire plant. The roof of the hall is gabled with a slight slope of 3%. The space behind the hall serves as an access point for trucks. Keywords: Výroba akvárií; akvária; hala; Bukovany; showroom; fasádní panely; Kingspan; Porotherm; Aquarium production; aquariums; hall; Bukovany; showroom; facade panels; Kingspan; Porotherm Available in a digital repository NRGL
VÝROBA AKVÁRIÍ BUKOVANY

Bakalářská práce se zabývá dokumentací pro získání stavebního povolení a dokumentací provádění stavby výroby akvárií. Navržený objekt se nachází v obci Bukovany v okrese Hodonín. Řešená parcela je ve ...

Salajová, Barbara; Myslín,, Jiří; Dýr, Petr; Kolář, Radim
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Chandighar - indický sen o městě
Spilková, Klára; Tichý, Jan; Pavlovský, Tomáš
2020 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá vznikem a vývojem indického města Chandigarh, které bylo postaveno na zeleném drnu. K jeho vybudování vedly závažné politické důvody související se vznikem Indie jako samostatného státu. První část vysvětluje architektonické a urbanistické principy světoznámého architekta Le Corbusiera, který navrhl „master plan“ Chandigarhu. Dále je popsán vznik a vývoj města až do současnosti. V praktické části práce porovnává Chandigarh s tradičním indickým městem Amritsar. Následuje popis současného stavu vybraných sektorů a stručná analýza příslušných výkresů územně plánovací dokumentace. Cílem práce je představit problematiku výstavby města Chandigarh na zelené louce, včetně analýzy jeho funkčnosti. Tato práce by mohla být přínosná vzhledem ke skutečnosti, že v podobném rozsahu se vznikem, vývojem a současným stavem Chandigarhu žádná českojazyčná publikace zatím nezabývala. This Bachelor’s Thesis deals with the creation and development of the Indian city of Chandigarh, built on the green field. Its creation was necessitated by major political problems related to the establishment of India as a sovereign nation. The first part explains architectural and urban principles of the world-famous architect Le Corbusier, who was the author of the Master Plan of Chandigarh. Subsequently, the creation and development of Chandigarh is laid out, up to the present. The practical section compares Chandigarh with Amritsar, a traditional Indian city, followed by a study of the present state of selected city sectors, together with an analysis of the land use. The purpose of the Thesis is to present the problems of city construction on the green field, including an analysis of functionality. Given that there is as yet no Czech work dealing with the creation, development, and present state of Chandigarh in a similar extent, this work might be found useful. Keywords: Chandigarh; Indie; vývoj; Le Corbusier; územní plánování; urbanismus; město; sektor; železobeton; funkcionalismus; modernismus; lidské měřítko; Chandigarh; India; development; Le Corbusier; urban planning; urbanism; city; sector; reinforced concrete; functionalism; modernism; human scale Available in a digital repository NRGL
Chandighar - indický sen o městě

Tato bakalářská práce se zabývá vznikem a vývojem indického města Chandigarh, které bylo postaveno na zeleném drnu. K jeho vybudování vedly závažné politické důvody související se vznikem Indie jako ...

Spilková, Klára; Tichý, Jan; Pavlovský, Tomáš
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Obnova společenského domu Ronov nad Doubravou
Venclík, Ondřej; Špiller, Martin; Guzdek, Adam; Struhala, Karel
2020 - Czech
Náplní bakalářské práce bylo zhotovení dokumentace pro stavební povolení a části dokumentace pro provádění stavby na základě architektonické studie, která byla vypracována v předmětu AG34 – Ateliér architektonické tvorby IV. Předmětem této studie byla obnova a návrh nového využití sousedního objektu radnice. Objekt disponuje prostory tanečního sálu, restaurace a převýšeného podkroví. Objekt se snažili na konci minulého století zvětšovat a vylepšovat třemi etapami přístaveb, ale dnes v roce 2020 se prostory jeví stejně stísněné a poddimenzované. Proto se nehodnotné přístavby vzadu ve vnitrobloku zboří a nově navrženou přístavbu přes všechny podlaží dostavíme navázáním na stávající objekt. Parcela se nachází na Chittussiho náměstí, původní dům je součástí řadové zástavby. V bezprostřední blízkosti se nachází pseudogotická radnice a hostinec. Náměstí má parkový charakter. Náměstí dominuje kostel sv. Vavřince a obecní radnice. Pozemek je poměrně rovinný. Součástí řešeného území je obecní dvůr, který navazuje na školní zahradu. Z obecního dvoru je přístup k radnici, garáži, technickému zařízení obce a řešenému pozemku. Na náměstí se nachází základní vybavenost obce – obecní úřad, obchod, restaurace, hostinec, základní škola. The aim of the thesis was to create documentation for building permit and a part of building design documentation, based on architectural study prepared insubject named AG34 – Architectural Design Studio IV. Main content of the study was reconstruction of the cultural house next to the main hall. Building contains dancing hall, restauration and high garret. Basic idea of the project was to deconstruct latest part of the buildings from courtyard. Today in year 2020 the spaces are small for new function and are not valuace. Thats why the latest parts will be break down. Building plot is located on Chittussi square. The original house is now standing between townhall and family house. At immediate proximity is located also resturations, school and church. Plot is quite flat and horizontal. Part of the project is also landfield inside courtyard, where also kids from school are playing. Keywords: Bakalářská práce; architektonická studie; Obnova bývalého kulturního domu; Ronov nad Doubravou; Chittusiho náměstí; restaurace; pivnice; literární kavárna; galerie; smíšené zdivo; klenby; trojtakt; taneční sál; Bachelor’s thesis; architectural study; the Restoration of the Culture house Antonín; Ronov nad Doubravou; Chittussiho square; brewery; restauration; gallery; brickwork; dance hall Available in a digital repository NRGL
Obnova společenského domu Ronov nad Doubravou

Náplní bakalářské práce bylo zhotovení dokumentace pro stavební povolení a části dokumentace pro provádění stavby na základě architektonické studie, která byla vypracována v předmětu AG34 – Ateliér ...

Venclík, Ondřej; Špiller, Martin; Guzdek, Adam; Struhala, Karel
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Výroba akvárií Bukovany
Vybíralová, Martina; Štikar, Jaroslav; Nový, Alois; Donaťáková, Dagmar
2020 - Czech
Cílem bakalářské práce bylo vytvořit novostavbu objektu pro výrobu akvárií v Bukovanech u Kyjova. Projekt vychází z již dříve vypracované studie v rámci předmětu AG033 – Ateliér architektonické tvorby III. – Výrobní stavby. Zadaná parcela se nachází ve svahovitém území, s převýšením přibližně 8 metrů na okraji obce. Plocha pozemku činí 4 369 m2. Základní myšlenkou projektu jsou jednoduché kubické formy, doplněné o sedlovou střechu se sklonem pohybujícím se mezi 30o–45o. Každá kubická forma obsahuje jinou funkci (showroom, administrativa, výroba) a plynule na sebe navazují. Objekt se svým tvarem střechy snaží přiblížit typické venkovské architektuře, která se nachází ve zmíněné obci. Tento typ střechy je použit i nad výrobními a skladovacími prostory, ve formě světlíků. Stavba je navržena jako monolit, který bude založen na základových pásech. V místech, kde budou obvodové stěny ve styku se zeminou budou pásy podepřeny pilotami průměru 200 mm. Stropy budou taktéž monolitické, a to ve formě desek, které budou vetknuty do svislých nosných stěn. Objekt bude zastřešen kombinací ploché a šikmé střechy. Hlavními materiály je sklo a kov, které symbolizují výrobu. Nechybí ani dřevo, které se vyskytuje v okolí. Tyto materiály se neobjevují jen v exteriéru, ale jsou použity i v interiéru. V rámci návrhu jsou používány světlejší barvy v kontrastu s tmavě šedou. The aim of this bachelor thesis was to create a new building for aquarium production in Bukovany near Kyjov. The project is based on a previously elaborated study under the subject AG033 – Architecture design studio III. - Production buildings. The assigned plot is located in the outskirts of village, in the sloping area with an elevation of approximately 8 meters on the outskirts of the village. The land area is 4 369 m2. The basic idea of this project is simple cubic forms, complemented by a gable roof with a slope ranging between 30o-45o. Each cubic form contains a different function (showroom, administration, production). The building with this shape of the roof to tries to approximate the typical rural architecture, which is used in the village. This type of roof is also used above the production and storage areas, in the form of skylights. The building is designed as a monolith, which will be based on the foundation strips. The piles of 200 mm diameter will be used to underpin the perimeter walls, where these wall will be in contact with the ground. The ceilings will be also monolithic, in the form of slabs, which will be fixed into vertical load-bearing walls. The building will be roofed by a combination of flat and sloping roof. The main materials are glass and metal, which symbolize production. There is also wood that occurs in the area. These materials appear not only in the exterior, but are also used in the interior. The design uses lighter colors in contrast to dark gray. Keywords: výroba; akvária; Bukovany u Kyjova; novostavba; monolit; sedlová střecha; kov; dřevo; production; aquaria; Bukovany near Kyjov; new building; monolith; gable roof; metal; wood Available in a digital repository NRGL
Výroba akvárií Bukovany

Cílem bakalářské práce bylo vytvořit novostavbu objektu pro výrobu akvárií v Bukovanech u Kyjova. Projekt vychází z již dříve vypracované studie v rámci předmětu AG033 – Ateliér architektonické tvorby ...

Vybíralová, Martina; Štikar, Jaroslav; Nový, Alois; Donaťáková, Dagmar
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Nabíjecí stanice NiMh bateriových bloků
Pochylý, Vít; Otáhal, Alexandr; Šteffan, Pavel
2020 - Czech
Cílem této bakalářské práce je seznámit se s vlastnostmi nabíjecích akumulátorových baterií a jejich nabíjení a na základě těchto získaných informací provést návrh nabíječe většího množství baterií. Návrh a s ním později spojená konstrukce nabíječe bude navržena na 6 bateriových bloků, které jsou složeny ze šesti NiHM nabíjecích článků. Znamená to, že nabíječ bude schopný nabíjet 36 těchto článků. Hlavní výhodou bude ovládání nabíječe pomocí mikrokontroleru, což bude umožňovat vhodnou volbu nabíjecího cyklu, zobrazení informací na displeji a ovládání pomocí tlačítek. The aim of this bachelor thesis is to get acquainted with the characteristics of rechargeable accumulator batteries and their charging and on the basis of this obtained information to design a charger of larger number of batteries. The design and later construction of the charger will be designed for 6 battery packs, which consist of six NiHM rechargeable cells. This means that the charger will be able to charge 36 of these cells. The main advantage will be the control of the charger using a microcontroller, which will allow the appropriate selection of the charging cycle, display of information and control by buttons. Keywords: nabíječ; baterie; bateriové bloky; NiMH; mikrokontroler; charger; battery; battery pack; NiMH; microcontroller Available in a digital repository NRGL
Nabíjecí stanice NiMh bateriových bloků

Cílem této bakalářské práce je seznámit se s vlastnostmi nabíjecích akumulátorových baterií a jejich nabíjení a na základě těchto získaných informací provést návrh nabíječe většího množství baterií. ...

Pochylý, Vít; Otáhal, Alexandr; Šteffan, Pavel
Vysoké učení technické v Brně, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases