Number of found documents: 34889
Published from to

Obrábění hřídele pro hybridní pohon automobilu
Göth, Karel; Kalivoda, Milan; Osička, Karel
2021 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá výrobou hřídele pro pohon hybridního automobilu. Celý proces je znázorněn pomocí výrobního postupu, který má za úkol provést pracovníka od prvního úkonu až po poslední. Práce je též zaměřena na problematiku hybridních vozidel, a to především na podstatu hybridního motoru a jejich typů. This bachelor thesis deals with the production of a shaft for driving a hybrid motor. The whole proces is illustrated by a production process, which has the task of executing the worker from the first task to the last. The work is also focused on the issue of hybrid vehicles, especially the nature of the hybrid engine and their types. Keywords: Hřídel; obrobek; obrábění; výrobní postup; pohonná jednotka; hybridní automobil; Shaft; work piece; machining; production process; power unit; hybrid car Available in a digital repository NRGL
Obrábění hřídele pro hybridní pohon automobilu

Tato bakalářská práce se zabývá výrobou hřídele pro pohon hybridního automobilu. Celý proces je znázorněn pomocí výrobního postupu, který má za úkol provést pracovníka od prvního úkonu až po poslední. ...

Göth, Karel; Kalivoda, Milan; Osička, Karel
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Výroba schránky na 3D tiskárně
Grünwaldová, Kristýna; Slaný, Martin; Koppová, Aneta
2021 - Czech
Tato práce pojednává o výrobě schránky se zamykacím mechanismem technologií 3D tisku. Cílem práce je vyrobení funkčního modelu schránky, který bude použit v únikových hrách. V práci je rozebrán sled etap, které vedou k vytvoření výrobku. Nejdříve bylo třeba zhodnotit a vybrat vhodnou technologii a následně s tím související materiál tisku. Poté byl vytvořen vhodný model v softwaru Inventor podle zadaných vstupních parametrů. Tento 3D model byl dále zpracován do formátu STL a následně byl přes program PrusaSlicer vytvořený G-code pro tiskárnu. Součásti schránky byly vytištěny a sestaveny a byla posouzena jejich funkčnost. This thesis deals with manufacturing of box with locking mechanism by using technology of 3D print. The aim of this thesis is manufacturing a functional model of the box, what will be used in escape games. The sequence of stages what leads to manufacture the model is descibed in the thesis. First the suitable technology and material for 3D print had to be assessed and selected. Then the model was created in software Inventor according to input parameters. This 3D model was processed to STL formate and then was produced the G-code for a printer from PrusaSlicer programe. Parts of the box were printed and assembled and then the functionality of them was assessed. Keywords: 3D tisk; schránka; Prusa i3 MK3; PrusaSlicer; Autodesk Inventor Professional; Rapid Prototyping; 3D print; box; Prusa i3 MK3; PrusaSlicer; Autodesk Inventor Professional; Rapid Prototyping Available in a digital repository NRGL
Výroba schránky na 3D tiskárně

Tato práce pojednává o výrobě schránky se zamykacím mechanismem technologií 3D tisku. Cílem práce je vyrobení funkčního modelu schránky, který bude použit v únikových hrách. V práci je rozebrán sled ...

Grünwaldová, Kristýna; Slaný, Martin; Koppová, Aneta
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Temperování výrobků 3D FDM tisku
Macháček, Jan; Koppová, Aneta; Zemčík, Oskar
2021 - Czech
Bakalářská práce se nejdříve zabývá 3D tiskem metodou FDM, posuje jednotlivé komponenty tiskárny, přehled nejběžnějších materiálů a teorii temperování 3D výtisků. Praktická část zahrnuje návrh experimentu, výsledky měření a ekonomické a funkční zhodnocení výsledků. The bachelor thesis covers 3D printing methods, parts of a 3D printer, materials used to 3D print and the theoretical part od tempering 3D printed parts. The practical part consists of designing the experiment, results of tests and an econimical a functional evaluation. Keywords: 3D tisk; temperování; zkouška mechanických vlastností; PLA; 3D printing; tempering; test of mechanical properies; PLA Available in a digital repository NRGL
Temperování výrobků 3D FDM tisku

Bakalářská práce se nejdříve zabývá 3D tiskem metodou FDM, posuje jednotlivé komponenty tiskárny, přehled nejběžnějších materiálů a teorii temperování 3D výtisků. Praktická část zahrnuje návrh ...

Macháček, Jan; Koppová, Aneta; Zemčík, Oskar
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Digitální zprovoznění robotizovaného svařovacího pracoviště
Sarvaš, Matej; Szabari, Mikuláš; Vetiška, Jan
2021 - Slovak
Cieľom tejto práce bolo spracovať problematiku digitálneho sprevádzkovania robotizovaného zváracieho pracoviska. Na začiatku je popísaná problematika súčasného poznania v oblasti digitalizácie, programovania priemyselných robotov a zvárania. V praktickej časti je navrhnutý 3D model samotnej zváracej bunky v simulačnom software, následne sú navrhnuté rôzne varianty upínacích prípravkov a v poslednej časti samotné dráhy zvárania pre vybraný zvarenec. The aim of this work was to process the issue of digital commissioning of a robotic welding workplace. At the beginning, the current knowledge in the field of digitization, programming of industrial robots and welding has been described. In the practical part, a 3D model of the welding cell itself has been designed in the simulation software, then various variants of clamping jigs have been considered, and in the last part, the welding paths for the selected weldment has been designed. Keywords: Digital commissioning; robotic cell; robotic welding; clamping jig; welding paths; ABB RobotStudio ArcWelding PowerPack Available in a digital repository NRGL
Digitální zprovoznění robotizovaného svařovacího pracoviště

Cieľom tejto práce bolo spracovať problematiku digitálneho sprevádzkovania robotizovaného zváracieho pracoviska. Na začiatku je popísaná problematika súčasného poznania v oblasti digitalizácie, ...

Sarvaš, Matej; Szabari, Mikuláš; Vetiška, Jan
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Vlastnosti kompozitních materiálů pro FDM tisk s příměsí dřeva
Uvíra, Dominik; Koppová, Aneta; Zemčík, Oskar
2021 - Czech
Bakalářská práce se v první části zabývá rešerší 3D FDM tisku, kompozitních materiálů s příměsí dřeva a jejich srovnání s běžnými materiály pro 3D FDM tisk. Druhá část této práce je zaměřena na návrh experimentů pro vyhodnocení vlivu vybraných parametrů tisku na vytypované vlastnosti vyrobeného dílu a jejich zhodnocení. The first part of this bachelors thesis covers the research of 3D FDM printing, wood-filled composite materials and a comparison between them and typically used materials for 3D FDM printing. The second part of this thesis is focused on designing experiments to evaluate various print parameters and their effects on the printed part. Keywords: 3D tisk; FDM tisk; materiály pro FDM tisk s příměsí dřeva; PLA s příměsí dřeva; 3D printing; FDM printing; wood-filled materials used for FDM printing; wood-filled PLA Available in a digital repository NRGL
Vlastnosti kompozitních materiálů pro FDM tisk s příměsí dřeva

Bakalářská práce se v první části zabývá rešerší 3D FDM tisku, kompozitních materiálů s příměsí dřeva a jejich srovnání s běžnými materiály pro 3D FDM tisk. Druhá část této práce je zaměřena na návrh ...

Uvíra, Dominik; Koppová, Aneta; Zemčík, Oskar
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Maziva pro řetězy jízdních kol
Brychta, Ondřej; Navrátil, Václav; Svoboda, Petr
2021 - Czech
Tato bakalářská práce se věnuje problematice mazání řetězů jízdních kol. V úvodu práce jsou popsány základní třecí procesy, dále je proveden rozbor používaných řetězů na jízdních kolech, používaných materiálů, rozbor sil a opotřebení v řetězech. Poslední část je věnována vlastnostem základních typů maziv, jejich aditivům a možnostem jejich použití v cyklistice. This bachelor thesis deals with the lubrication of bicycle chains. The introduction describes the basics of the friction processes, then there is an analysis of the chains used on bicycles, used materials, analysis of forces and wear in the chains. The last part is devoted to the properties of basic types of lubricants, their additives and the possibilities of their use in cycling. Keywords: tření; mazání; opotřebení; řetězy; tuhá maziva; olejová maziva; nanomaziva; vosk; friction; lubrication; wear; chains; solid lubricants; oil lubricants; nano lubricants; waxes Available in a digital repository NRGL
Maziva pro řetězy jízdních kol

Tato bakalářská práce se věnuje problematice mazání řetězů jízdních kol. V úvodu práce jsou popsány základní třecí procesy, dále je proveden rozbor používaných řetězů na jízdních kolech, používaných ...

Brychta, Ondřej; Navrátil, Václav; Svoboda, Petr
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Konstrukce stolní třídičky mincí
Uhrová, Simona; Čípek, Pavel; Svoboda, Petr
2021 - Czech
Bakalářská práce se zabývá konstrukcí cenově přijatelné stolní třídičky mincí s elektromechanickým pohonem určené pro výrobu aditivní metodou 3D tisku. Je zde obsažen přehled trhu a existujících mechanismů. Následuje tvorba konstrukčních návrhů, výběr návrhu pro realizaci, jeho zpracování do podoby 3D modelu a výkresové dokumentace. Na závěr je vytvořen funkční model pomocí 3D tisku, jsou zhodnocena možná kritická místa a navržena další zlepšení a možná rozšíření. The bachelor thesis demonstrates the design concept of a low cost electromechanically driven coin sorter that can be created by the utilization of additive manufacturing, specifically 3D printing. Technical drawing documentation of the chosen design concept is then provided as well as insight into the 3D printing process. In the conclusion, the working model of the coin sorter is created, and an analysis is offered of potential problematic areas as well as possible improvements and extensions. Keywords: třídění mincí; 3D tisk; mince; elektromotor; mechanismus třídění mincí; coin sorting; 3D printing; coins; electromotor; coin sorting mechanism Available in a digital repository NRGL
Konstrukce stolní třídičky mincí

Bakalářská práce se zabývá konstrukcí cenově přijatelné stolní třídičky mincí s elektromechanickým pohonem určené pro výrobu aditivní metodou 3D tisku. Je zde obsažen přehled trhu a existujících ...

Uhrová, Simona; Čípek, Pavel; Svoboda, Petr
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Návrh pásové brusky
Denk, Daniel; Tůma, Jiří; Pavlík, Jan
2021 - Czech
Cílem této bakalářské práce je konstrukční návrh pásové brusky, která by s ohledem na univerzálnost použití měla být stavitelná v různých osách. V první části je popsána technologie broušení, princip pásové brusky a popis funkčně důležitých dílů pásové brusky. Druhá část je věnována rozboru již existujících pásových brusek, zhodnocení jejich konstrukčního řešení a návrh optimálního řešení konstrukce pásové brusky. Třetí část se zabývá potřebnými výpočty, rozborem konstrukčního řešení a ekonomickým zhodnocením. Součástí práce je 3D model vytvořený v programu Autodesk Inventor Professional 2020 a výkresová dokumentace. Aim of this bachelor thesis is to produce a construction proposal of a belt grinder, which is, with respect to universality, adjustable in different axes. Grinding technology, belt grinder principle and description of the functionally important parts are presented in the first part. Second part is dedicated to the market research of existing belt grinders, evaluation of their construction design of an optimal belt grinder. Third part includes the necessary calculations, construction design analysis and economic evaluation of the optimal grinder and the project also contains its proposed 3D model created with Autodek Inventor Professional 2020 model nad drawing documentation. Keywords: Pásová bruska; brusný pás; konstrukce; robotické pracoviště; rotační pohyb; Belt grinder; sanding belt; construction; robotic work place; rotary motion Available in a digital repository NRGL
Návrh pásové brusky

Cílem této bakalářské práce je konstrukční návrh pásové brusky, která by s ohledem na univerzálnost použití měla být stavitelná v různých osách. V první části je popsána technologie broušení, princip ...

Denk, Daniel; Tůma, Jiří; Pavlík, Jan
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Návrh otočného zásobníku nástrojů pro robot IRB 4400
Palčík, Jakub; Tůma, Zdeněk; Štěpánek, Vojtěch
2021 - Czech
Práce se zabývá konstrukčním návrhem rotačního zásobníku pro automatickou výměnu nástrojů u robota. Obsahuje rešerši možných komponentů využitelných v konstrukci a v podobných konstrukčních řešeních. V rámci práce vznikl 3D model konstrukce, směřované k co největší jednoduchosti. Konstrukce byla zkontrolována základními technickými výpočty z hlediska potřebného momentu od motoru tak pevnosti konstrukce. Nakonec je k práci vytvořen výkres sestavy a dílu uložení koruny. This work deals with design of rotary tool changer for automatic tool change in robot cell. In addition some research have been done on possible components that will be used in design. Than is made 3D model of design. Main purpose of design is to maximize simpilicity. After this designing phase, this design is checked by technical calculations obout required torgue from motor and basic calculation about strength and stiffness. Finally is created assembly drawing and bearing housing drawing . Keywords: Rotační zásobník nástrojů; automatická výměna nástrojů; krokový motor; rotační aktuátor; hliníkový stavebnicový systém; Rotary tool changer; automatic tool changer; stepper motor; rotary actuator; aluminum modular profile system Available in a digital repository NRGL
Návrh otočného zásobníku nástrojů pro robot IRB 4400

Práce se zabývá konstrukčním návrhem rotačního zásobníku pro automatickou výměnu nástrojů u robota. Obsahuje rešerši možných komponentů využitelných v konstrukci a v podobných konstrukčních řešeních. ...

Palčík, Jakub; Tůma, Zdeněk; Štěpánek, Vojtěch
Vysoké učení technické v Brně, 2021

Soustružení ocelí za nízkých hloubek řezu
Tichá, Dana; Dvořáková, Jana; Dvořák, Jaromír
2021 - Czech
Práce se věnuje analýze konkurence vyměnitelných břitových destiček, které jsou využívány pro soustružení za nižších šířek záběru ostří než je rádius špičky. V práci je provedená analýza pěti VBD od různých firem. Dále se porovnávají utvařeče třísky u vybraných VBD a nakonec je popsáno testování VBD a jeho výsledky na základě tvarů třísek. Thesis is devoted to the analysis of the competition of indexable cutting inserts, which are used for turning at lower cutting widths of the blade than the tip radius. Thesis is an analysis of five indexable cutting inserts from diferent companies. Furthermore the chip breakers of selected inserts are compared and finally the testing of the insert and its results based on metal chip shapes are described. Keywords: Soustružení; vyměnitelná břitová destičky (VBD); šířka záběru ostří; posuv na otáčku; tříska.; Turning; indexable cutting inserts; deep of cut; feed; metal chips. Available in a digital repository NRGL
Soustružení ocelí za nízkých hloubek řezu

Práce se věnuje analýze konkurence vyměnitelných břitových destiček, které jsou využívány pro soustružení za nižších šířek záběru ostří než je rádius špičky. V práci je provedená analýza pěti VBD od ...

Tichá, Dana; Dvořáková, Jana; Dvořák, Jaromír
Vysoké učení technické v Brně, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases