Number of found documents: 19904
Published from to

Neurální koreláty aritmetických funkcí
PLASSOVÁ, Michala
2019 - Czech
Předkládaná práce se soustředí na popis vztahu mezi mozkovou aktivitou během řešení aproximálních aritmetických úloh a výsledky naměřenými zkrácenou baterií Stanford-Binetova inteligenčního testu u předškolních dětí. Potvrzujeme vliv komponent N1, N2, P2p a pozdních posteriorních komponent na nesymbolické numerické zpracování. Zároveň poukazujeme na vliv maturace u všech zjištěných komponent a pozornost dále soustředíme na rozdíl v amplitudě komponent a rychlosti jejich nástupu po prezentaci stimulu. Z naměřených dat vyplývá, že právě výška amplitudy a nástup komponenty mohou sloužit jako indikátory inteligence u předškolních dětí. Obě složky totiž souvisí s rychlostí kognitivního zpracování, u které byla opakovaně prokázána významná korelace s G faktorem inteligence. Obzvláště slibně se pro potenciální diagnostiku z našich výsledků jeví komponenta N2, jež souvisí s inhibiční kontrolou exekutivních funkcí. Obecně je však výrazná pozornost věnována komponentě P2p. Ta nicméně v našem výzkumu vykazovala nekonzistentní výsledky z hlediska výšky amplitudy, což přikládáme nízkému rozptylu inteligence u měřených probandů. This present thesis is focused on the description of relation between brain activity while solving approximate arithmetic tasks and results in Stanford Binet's intelligence test in preschool children. The influence of N1, N2 and P2p components and late posterior components on non-symbolic numerical processing has been validated. Furthermore, it is the influence of maturation with each measured component and also the difference in their amplitude and their commencement after the stimulus presentation that must be pointed out. Our research data show that it is the very amplitude and its commencement that can be used as a potential intelligence indicator in preschool children. Both these components are related to cognitive processing time which has repeatedly proved to correlate with G intelligence factor. It is especially N2 component, which is connected with inhibitiory control of executive functions, that seems to have the potential for this diagnosis. Generally, it is P2p component that is given major attention. Nevertheless, in our research, this component has shown inconsistent results with respect to the amplitude which can be attributed to a low variance of our children's intelligence. Keywords: numerozita; aproximální numerický trénink; numerická kognice; evokované potenciály; EEG; numerosity; approximate number training; numerical cognition; evoked potentials; EEG Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Neurální koreláty aritmetických funkcí

Předkládaná práce se soustředí na popis vztahu mezi mozkovou aktivitou během řešení aproximálních aritmetických úloh a výsledky naměřenými zkrácenou baterií Stanford-Binetova inteligenčního testu u ...

PLASSOVÁ, Michala
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Skandinávské elementy v jazyce staroruského práva
Štěříková, Hana; Lemeškin, Ilja; Blažek, Václav; Starý, Jiří
2019 - Czech
The doctoral thesis Scandinavian elements in the language of Old East Slavic legal codes consists of three main parts. The first of them puts the topic in connection with previous research and assorts it both according to chronology and ideologic influences, that have had a grave impact on scientific publications concerning the disputes over Varangians and the beginning of East-Slavic history. The lack of scientific objectivity shows not only in historical studies, but also in philological works, since linguistics played only a helping role in order to deliver proofs in favour of preferred theories. The second part of the thesis researches historiographic works of Swedish diplomat Petrus Petreius (early 17th century) and thus contributes to the polemic about who was the first normanist. The analysis shows that Petreius was a skillful compiler, but is not to be considered the first normanist. His works don't include any ideological links between Swedish politics towards Russia and Gothicism either. The third part of the thesis examines history and semantics of three Old East Slavic terms ябедник (yabednik), тиун (tiun) аnd гридь (gridʼ) and their derivatives. The author describes their occurence in historical sources and development in both morphology and semantics up to the present day and makes... Resumé Disertační práce Skandinávské elementy v jazyce staroruského práva se skládá ze tří hlavních částí. První z nich zasazuje téma do kontextu dosavadního výzkumu, který uspořádává jak chronologicky, tak i podle ideologických vlivů, které měly zásadní dopad na prezentované vědecké výsledky ve sporech o varjagy a počátky východoslovanských dějin. Nedostatečná objektivita se silně projevuje nejen v pracích historických, ale i filologických a v lingvistických tématech, neboť jazykověda hrála ve sporech pouze roli pomocné vědy, jež měla přinášet vhodné argumenty pro podporu prosazovaných teorií. Druhá část analyzuje historiografické dílo švédského diplomata Petra Petreia z počátku 17. století a přispívá do sporů o prvního normanistu. Textová analýza ukazuje, že Petreius byl především zručný kompilátor, nelze ho však považovat za zakladatele normanské teorie. Jeho dílo rovněž neobsahuje žádné ideologické propojení s politikou Švédské říše ve velmocenském období. Ve třetí části je provedena historicko-sémantická analýza staroruských pojmů ябедник, тиун а гридь a od nich utvořených sémantických hnízd. Popisuje jejich zastoupení v historických zdrojích, vývoj jejich morfologie i sémantiky až do současnosti a opravuje výklad etymologie. Pracuje s prameny hlavně právního a úředního charakteru z oblasti... Keywords: skandinavismy v ruštině|výpůjčky ve staré ruštině|skandinávské zákoníky|středověké právo|Ruská pravda|varjagové|spor o varjagy|normanismus|antinormanismus|první normanista|Petrus Petreius; North-Germanic loan words|loan words in Old Russian|Scandinavian medieval laws|Old East Slavic legal codes|Justice of the Rus|Varangians|Varangian controversy|normanism|antinormanism|the first normanist|Petrus Petreius Available in a digital repository NRGL
Skandinávské elementy v jazyce staroruského práva

The doctoral thesis Scandinavian elements in the language of Old East Slavic legal codes consists of three main parts. The first of them puts the topic in connection with previous research and assorts ...

Štěříková, Hana; Lemeškin, Ilja; Blažek, Václav; Starý, Jiří
Univerzita Karlova, 2019

Studium regulace transkripční aktivity androgenního receptoru
ŽENATA, Ondřej; VRZAL, Radim
2019 - Czech
Androgenní receptor (AR) patří mezi nejvýznamnější transkripční faktory v lidském těle a je jedním z kritických bodů pro vznik rakoviny prostaty. Jakékoliv narušení jeho signalizace látkami exogenního původu může mít vážné důsledky na lidské zdraví.Mezi studovanými látkami byli: mykofenolát mofetil (MYC), imunosupresivní léčivo; bisfenol S, analog známého endokrinního disruptoru bisfenolu A, který je stále častěji užíván v chemickém průmyslu a v malých dávkách se nachází v potravě; berberin, alkaloid používaný i jako potravní doplněk, a jako poslední studovanou látkou byl grafen oxid, materiál který nalézá stále širší využití snad ve všech oblastech průmyslu, medicínské aplikace nevyjímaje. Sledoval jsem vliv všech čtyř látek na aktivitu androgenního receptoru pomocí metody s reportérovým genem, kvantitativní PCR v reálném čase a metody western blottingu. Celkově jsem došel ke zjištění, že MYC ovlivňuje signalizaci v linii 22Rv1 pomocí indukce JNK54 a JNK46 a navíc zvyšuje jejich citlivost vůči inhibitorům JNK. Bisfenol S potencuje aktivitu AR, ale neovlivňuje expresi cílového genu AR, KLK3 mRNA. Berberin potencoval aktivitu AR a slabě moduloval hladinu KLK3 mRNA a proliferaci 22Rv1, ale jeho účinky byly pozorovatelné ve fyziologicky relevantních koncentracích. Grafen oxid potlačoval indukovanou expresi KLK3 a moduloval translokaci AR. Získaná data mohou mít toxikologický i klinický význam. The androgen receptor (AR) is one of the most important transcription factors in the human body and is one of the critical factors in the development of prostate cancer. Disruption of its signaling by compounds of exogenous origin can have serious consequences for human health. Among studied compounds were: Mycophenolate mofetil (MYC), an is immunosuppressive drug; bisphenol S, an analogue of the known endocrine disruptor bisphenol A, which is increasingly used in the chemical industry and can be found in small quantities in the diet; berberine, an alcaloid used as a food supplement as well as the last studied compound, was graphene oxide, a material that is increasingly used in all areas of industry, medical aplications being no exception. I analyzed the effect of all four compounds on the androgen receptor activity using the reporter gene assay, quantitative real-time PCR and western blotting. I demonstrate that MYC affects 22Rv1 signaling by inducing JNK54 and JNK46 and, in addition, increases their sensitivity to JNK inhibitors. Bisphenol S potentiates AR activity but does not affect the target gene of AR, KLK3 mRNA. I showed that Berberine potentiated AR activity and it was a weak modulator of KLK3 mRNA and 22Rv1 proliferation. However, its effects were observable at physiologically relevant concentrations. Graphene oxide attenuated inducible KLK3 mRNA and modulate translocation of AR. The data obtained may have toxicological and clinical implications. Keywords: androgenní receptor; xenobiotika; KLK3; PSA; androgen receptor; xenobiotics; KLK3; PSA Available in digital repository of UPOL.
Studium regulace transkripční aktivity androgenního receptoru

Androgenní receptor (AR) patří mezi nejvýznamnější transkripční faktory v lidském těle a je jedním z kritických bodů pro vznik rakoviny prostaty. Jakékoliv narušení jeho signalizace látkami ...

ŽENATA, Ondřej; VRZAL, Radim
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Antijezuitský diskurz v Portugalsku: obraz jezuitů prostřednictvím studia kohezních prostředků
HORVÁTH, Dalibor; ZAJÍCOVÁ, Lenka
2019 -
Tato studie je považována za první analýzu protijezuitského diskurzu v Portugalsku zaměřenou na obraz jezuitů prostřednictvím studia lexikálních a gramatických prostředků koheze. Hlavním cílem je přispět ke studiu portugalského antijezuitismu a jazykových prostředků povrchové struktury protijezuitských textů. Naše analýza se zaměřuje na texty psané v několika románských jazycích (portugalština, španělština, francouzština), které kolovaly v Portugalsku od 16. do 18. století. Práce je koncipovaná do tří kapitol. První dvě se inspirují teoriemi Pierra Bourdieho (studie sociálního prostoru prostřednictvím analýzy sociálního pole a kapitálu). První kapitola se zaměřuje na studium sociálního pole, které bylo ovlivněno historickými událostmi v Portugalsku a Brazílii. Ve druhé kapitole se věnujeme podrobnější analýze slov poslušnost a chudoba, která se objevují v protijezuitských textech a staly se předmětem kritiky. Ve třetí kapitole, která je nejrozsáhlejší, se zabýváme lingvistickou analýzou protijezuitských textů. Analyzujeme formální spojitosti elementárních textových jednotek ve struktuře textu, které jsou výsledkem rekurence nebo substituce jazykových prostředků. Na jejich základě pak sestavujeme obraz jezuitů, který koloval portugalskou společností od 16. století. Prostřednictvím naší analýzy poukazujeme na povahu jednotlivých jazykových prostředků, rovněž jako na vliv sociálních polí a jezuitského kapitálu na strukturu a lexikum textů. Při analýze protijezuitského diskurzu podtrhujeme rovněž jeho ideologický charakter, který nám umožňuje pochopit mocenské vztahy v Portugalsku v průběhu několika staletí stejně jako vnímat dopad těchto vztahů na portugalskou společnost a na formování protijezuitského hnutí. This study is the first analysis of anti-Jesuit discourse in Portugal and focuses on the image of Jesuits by analyzing lexical resources of cohesion. Its main goal is to contribute to the study of Portuguese anti-Jesuitism. Our analysis focuses on anti-Jesuit texts written in several Romance languages (Portuguese, Spanish, French) that were spread in Portugal from the 16th to the 18th centuries. The thesis is conceived in three chapters. The first two chapters are inspired by the theories of Pierre Bourdie (study of social space through analysis of social field and capital). The first chapter focuses on the study of the social field, which was influenced by historical events in Portugal and Brazil. The second chapter analyzes in more detail the words obedience and poverty as subjects of anti-Jesuit criticism and their significance in the wider Jesuit context. The third chapter, the most extensive one, deals with the linguistic analysis of anti-Jesuit texts. We analyze the text cohesion which arises from semantic relationships between grammar and words, focused on recurrence or substitution of language resources. Through our analysis, we compose an image of the Jesuits and refer to the nature of the individual linguistic recourses, as well as the influence of social fields and the Jesuit capital on the structure and lexicon of anti-Jesuit texts. In analyzing the anti-Jesuit discourse, we also emphasize its ideological character, which allows us to understand the power relations in Portugal over several centuries, as well as to perceive the impact of these relations on Portuguese society and on the formation of the anti-Jesuit movement. Keywords: discourse; obedience; Jesuit; Church; history; linguistics; word; irony; Grammar; language; multidisciplinarity; Portugal Available in digital repository of UPOL.
Antijezuitský diskurz v Portugalsku: obraz jezuitů prostřednictvím studia kohezních prostředků

Tato studie je považována za první analýzu protijezuitského diskurzu v Portugalsku zaměřenou na obraz jezuitů prostřednictvím studia lexikálních a gramatických prostředků koheze. Hlavním cílem je ...

HORVÁTH, Dalibor; ZAJÍCOVÁ, Lenka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Postavení zabezpečovací detence v systému trestněprávních sankcí
DVOŘÁKOVÁ, Vendula
2019 - Czech
Disertační práce "Postavení zabezpečovací detence v systému trestněprávních sankcí" má teoretický charakter s cílem podat ucelený přehled nad vývojem, realizací a aktuálním uplatněním zabezpečovací detence. V souvislosti se studiem a věcnou analýzou problematiky byla práce vymezena do několika kapitol. Obsah a význam některých základních pojmů je vymezen v první kapitole. Ve druhé kapitole je reflektován vývoj zabezpečovací detence z pohledu širší právní komparace a legislativního procesu zákona o výkonu zabezpečovací detence. Kapitola je koncipována ve smyslu poukázat na složitost a úskalí vývoje zabezpečovací detence. Třetí kapitola je věnována právní úpravě zabezpečovací detence v současném právním řádu a je rozdělena do podkapitol k interpretaci jednotlivých právních úprav. Čtvrtá kapitola je vyčleněna osobnosti pachatele a základům trestní odpovědnosti. Pátá kapitola je koncipována s cílem poukázat na kategorii pachatelů z medicínského pohledu. Samotným výkonem zabezpečovací detence a Ústavy v České republice s popsanou kvalitou života chovanců se zabývá šestá kapitola. Poslední kapitola práce je zaměřena na samotnou postdetenční péči. Z interpretativní analýzy primárních i sekundárních zdrojů vyplynulo, že zabezpečovací detence je nevyhnutelnou součástí ochranných opatření z hlediska nárustu využitelnosti tohoto opatření a současného naplnění kapacity ústavů zabezpečovací detence v České republice. The dissertation thesis The position of security detention in the system of criminal sanctions has a theoretical character with the aim to provide a comprehensive overview of the development, implementation and the up to date application of security detention. In connection with the study and factual analysis of the issue, the thesis was divided in several chapters. The content and meaning of some basic terms is defined in the first chapter. The second chapter reflects the development of security detention from the perspective of a broader legal comparison and the legislative process of the Act on Security detention execution. The chapter is focuses on pointing out the complexity and pitfalls of security detention development. The third chapter is devoted to the legal regulation of security detention in the current legal system and is divided into subchapters to interpret the individual legal regulations. The fourth chapter is dedicated to the personality of the offender and basic criminal liability. The fifth chapter is designed to point out the category of offenders from a medical perspective. Chapter six then deals with the application of security detention itself and the constitution in the Czech Republic describing the quality of life of inmates. The last chapter of the thesis focuses on the post-detention care itself. The interpretative analysis of primary and secondary sources showed that security detention is an inevitable part of protective measures in terms of increasing the usability of this measure and simultaneously fulfilling the capacity of security detention institutes in the Czech Republic. Keywords: trestněprávní sankce; ochranné opatření; zabezpečovací detence; chovanec; criminal sanctions; protective measure; security detention; inmate Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Postavení zabezpečovací detence v systému trestněprávních sankcí

Disertační práce "Postavení zabezpečovací detence v systému trestněprávních sankcí" má teoretický charakter s cílem podat ucelený přehled nad vývojem, realizací a aktuálním uplatněním zabezpečovací ...

DVOŘÁKOVÁ, Vendula
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Elementární procesy p̌ri nízkých teplotách - reakce iont ̊u H3+ a N2H+ v dohasínajícím plazmatu
Kálosi, Ábel; Plašil, Radek; Rubovič, Peter; Španěl, Patrik
2019 - English
Electron-ion recombination and ion-neutral interactions play a piv- otal role in the chemical evolution of molecules in the Interstellar Medium (ISM). Physical conditions under which these processes un- dergo in the ISM include a wide range of temperatures and particle number densities. This work contributes to the experimental study of named low temperature phenomena in the range of 30 K to 300 K focusing on the reactions of hydrogen-containing light molecules. The employed experimental techniques are based on a combination of a Stationary Afterglow (SA) instrument with a Continuous Wave Cavity Ring-down Spectrometer (cw-CRDS). The main contributions of this work can be split into three topics. (1) The proton and deuteron con- taining isotopic system of H3 + ions. The isotopic fractionation process in collisions with hydrogen and deuterium gas was investigated in low temperature discharges, nominal ion temperatures of 80 K to 140 K, to deduce relative ion densities in the experiments. These are necessary for afterglow studies of isotopic effects in electron-ion recombination of the studied ions. (2) Vibrational spectroscopy of N2H+ ions focusing on first overtone (2ν1 band) transitions and ion thermometry, the first step towards studies of electron-ion recombination. (3) The role of para/ortho spin... Elektron-iontová rekombinace a iont-neutrální interakce hrají klí- ̌covou roli v chemickém vývoji molekul v mezihv̌ezdném prostoru. Podmínky v mezihv̌ezdném prostoru p̌ri kterých tyto procesy probí- hají zahrnují široký rozsah teplot a hustot ̌cástic. Tato práce je zam̌e- ̌rena na experimentální studium uvedených nízkoteplotních proces̊u v teplotním rozsahu od 30 K do 300 K, zejména na reakce malých molekul obsahujících vodíkové atomy. Použitá experimentální tech- nika je založena na kombinaci prosťredí dohasínajícího plazmatu se Continuous Wave Cavity Ring-down spektrometrem. Mezi ťri hlavní výstupy práce paťrí: Za prvé: studium izotopického systému iont̊u H3 + obsahující protony a deuterony. Pr̊ub̌eh izotopické frakcionace ve srážkách s vodíkem a deuteriem byl studován v nízkoteplotních výbojích, v nominálním rozsahu teplot od 80 K do 140 K. V experimen- tech byly odvozeny relativní koncentrace iont̊u, nezbytné pro studium izotopických efekt̊u v elektron-iontové rekombinaci v dohasínajícím plazmatu studovaných iont̊u. Za druhé: vibrǎcní spektroskopie iont̊u N2H+ zam̌ěrená na takzvané "first overtone" (2ν1 pás) p̌rechody a termometrie využitím iont̊u. Experimenty p̌redstavují první krok k studiu elektron-iontové rekombinace vybraného iontu. Za ťretí: stu- dium role para/ortho spinových stav̊u v... Keywords: elektron-iontová rekombinace; disociativní rekombinace; astrochemie; dohasínající plazma; vibrační spektroskopie; electron-ion recombination; dissociative recombination; astrochemistry; afterglow; vibrational spectroscopy Available in a digital repository NRGL
Elementární procesy p̌ri nízkých teplotách - reakce iont ̊u H3+ a N2H+ v dohasínajícím plazmatu

Electron-ion recombination and ion-neutral interactions play a piv- otal role in the chemical evolution of molecules in the Interstellar Medium (ISM). Physical conditions under which these processes ...

Kálosi, Ábel; Plašil, Radek; Rubovič, Peter; Španěl, Patrik
Univerzita Karlova, 2019

K efektivním numerickým výpočtům proudění nenewtonských tekutin
Blechta, Jan; Málek, Josef; Herzog, Roland; Süli, Endré
2019 - English
In the first part of this thesis we are concerned with the constitutive the- ory for incompressible fluids characterized by a continuous monotone rela- tion between the velocity gradient and the Cauchy stress. We, in particular, investigate a class of activated fluids that behave as the Euler fluid prior activation, and as the Navier-Stokes or power-law fluid once the activation takes place. We develop a large-data existence analysis for both steady and unsteady three-dimensional flows of such fluids subject either to the no-slip boundary condition or to a range of slip-type boundary conditions, including free-slip, Navier's slip, and stick-slip. In the second part we show that the W−1,q norm is localizable provided that the functional in question vanishes on locally supported functions which constitute a partition of unity. This represents a key tool for establishing local a posteriori efficiency for partial differential equations in divergence form with residuals in W−1,q . In the third part we provide a novel analysis for the pressure convection- diffusion (PCD) preconditioner. We first develop a theory for the precon- ditioner considered as an operator in infinite-dimensional spaces. We then provide a methodology for constructing discrete PCD operators for a broad class of pressure discretizations. The... V první části práce se zabýváme konstitutivní teorií nestlačitelných tekutin charakterizovaných spojitým monotónním vztahem mezi gradientem rychlosti a Cauchyho napětím. Speciální pozornost je věnována třídě aktivovaných tekutin, které se před aktivací chovají jako Eulerovy tekutiny, zatímco po aktivaci je jejich odezva stejná jako odezva Navierovy-Stokesovy tekutiny či tekutiny mocninného typu. Pro tuto třídu tekutin je provedena detailní existenční analýza pro velká data k stacionárním a nestacionárním třídimen- zionálním prouděním vystavených buď okrajové podmínce nulové rychlosti, či řadě podmínek skluzového typu, včetně volného skluzu, Navierova skluzu a kombinovaného přilnutí-skluzu. Druhá část se zabývá lokalizací W−1,q normy za předpokladu, že uvažo- vaný funkcionál se nuluje na fukcích s lokálním nosičem, které tvoří rozklad jednotky. To zvláště dovoluje zajistit lokální aposteriorní efektivitu u par- cialních diferencialních rovnic v divergentním tvaru s residuály ve W−1,q . V třetí části předkládáme novou analýzu tzv. PCD (pressure convection- diffusion) předpodmínění. Nejdříve budujeme novou teorii PCD předpod- mínění jakožto operátoru v nekonečně-dimenzionálních prostorech. Potom poskytujeme metodiku ke konstrukci diskrétních PCD operátorů pro širokou třídu diskretizací tlaku. Hlavní přínos... Keywords: nenewtonské tekutiny; konstitutivní teorie; tekutiny s aktivací; apriorní analýza pro velká data; aposteriorní odhady chyby; předpodmínění; non-Newtonian fluids; constitutive theory; fluids with activation; large-data a priori analysis; a posteriori error estimates; preconditioning Available in a digital repository NRGL
K efektivním numerickým výpočtům proudění nenewtonských tekutin

In the first part of this thesis we are concerned with the constitutive the- ory for incompressible fluids characterized by a continuous monotone rela- tion between the velocity gradient and the ...

Blechta, Jan; Málek, Josef; Herzog, Roland; Süli, Endré
Univerzita Karlova, 2019

Dynamické ovládání magnetizace pro spintronické aplikace studované magnetooptickými metodami
Zahradník, Martin; Veis, Martin; Herranz, Gervasi; Legut, Dominik
2019 - English
Two important mechanisms in preparation of ultrathin films of magnetic oxides were systematically investigated in this work. First, influence of epitaxial strain on resulting magneto-optical properties of La2/3Sr1/3MnO3 (LSMO) ultrathin films was studied. The investigated films were grown by pulsed laser deposition on four different substrates, providing a broad range of induced epitaxial strains. Magnetic properties were found to deteriorate with increasing value of the epitaxial strain, as expected due to the unit cell distortion increasingly deviating from the bulk and effect of the magnetically inert layer. A combination of spectroscopic ellipsometry and magneto-optical Kerr effect spectroscopy was used to determine spectra of the diagonal and off-diagonal elements of permittivity tensor. The off-diagonal elements confirmed presence of two previously reported electronic transitions in spectra of all films. Moreover, they revealed another electronic transition around 4.3 eV only in spectra of films grown under compressive strain. We proposed classification of this transition as crystal field paramagnetic Mn t2g → eg transition, which was further supported by ab initio calculations. A key role of strain in controlling electronic structure of ultrathin perovskite films was demonstrated. Dynamic application of... V této práci byly systematicky studovány dva mechanismy, jež hrají důležitou roli v přípravě tenkých vrstev magnetických oxidů. Prvním z nich byl vliv epitaxního pnutí na výsledné magnetooptické vlastnosti tenkých vrstev La2/3Sr1/3MnO3 (LSMO). Studované vrstvy byly vyrobeny pulsní laserovou depozicí na čtyřech různých substrátech, což zajistilo širokou škálu indukovaného epitaxního pnutí. Bylo zjištěno, že magnetické vlastnosti se zhoršují s rostoucí hodnotou epitaxního pnutí, což bylo očekáváno kvůli narůstající deformaci základní buňky a kvůli efektu magneticky inertní vrstvy. Kombinace spektroskopické elipsometrie a magnetooptické Kerrovy spektroskopie byla použita k získání spekter diagonálních a nediagonálních členů tenzoru permitivity. Spektra nediagonálních členů potvrdila u všech vzorků přítomnost dvou dříve pozorovaných elektronových přechodů. Navíc byl nalezen ještě další elektronový přechod kolem 4.3 eV, a to pouze ve spektrech vzorků s tlakovým pnutím. Byla navržena klasifikace tohoto přechodu jako paramagnetického přechodu krystalového pole Mn t2g → eg, což bylo dále podpořeno i výpočty z prvních principů. Byla tak demonstrována klíčová role pnutí v ovládání elektronové struktury tenkých vrstev perovskitů. Dynamickou aplikací pnutí pomocí piezoelektrické mezivrstvy nebylo dosaženo... Keywords: magnetooptický Kerrův jev; pulsní laserová depozice; epitaxní pnutí; tenzor permitivity; perovskitové oxidy; magneto-optical Kerr effect; pulsed laser deposition; epitaxial strain; permittivity tensor; perovskite oxides Available in a digital repository NRGL
Dynamické ovládání magnetizace pro spintronické aplikace studované magnetooptickými metodami

Two important mechanisms in preparation of ultrathin films of magnetic oxides were systematically investigated in this work. First, influence of epitaxial strain on resulting magneto-optical ...

Zahradník, Martin; Veis, Martin; Herranz, Gervasi; Legut, Dominik
Univerzita Karlova, 2019

Vytěsněná apokalypsa - česká reflexe ústupu německé skupiny armád Střed
Jakl, Tomáš; Beneš, Zdeněk; Hutečka, Jiří; Mücke, Pavel
2019 - Czech
Title: Forgotten Apocalypse - The Czech Reflection of the Retreat of the German Heeresgruppe Mitte Author: Mgr. Tomáš Jakl Abstract: There are war campaigns that can be described simply, others more difficult to describe, and some cannot be reconstructed by a continuous narrative at all. The events in the Czech Lands in the first two weeks of May 1945 belong to the most difficult to describe. The fact that there was the largest of last German fighting groups of armies is well known. It is also commonly known that it was the Central Army Group commanded by Field Marshal Ferdinand Schörner. Significantly less is known that as a result of the outbreak of the Czech Uprising, this group of armies retreated across the rebellious territory to the demarcation line between the US and the Red Army The last desperate illusion of German soldiers was that they would contact the Americans and jointly drive the Russians out of Europe. Allied Commander-in-Chief in the West, General Dwight David Eisenhower, did not intend to do anything after the death of US President Roosevelt, which the Soviet dictator could even interpret as a similar development. Not only did he forbid General Patton from crossing the agreed line in advance with the Soviets, visually accommodating the retreating Germans, but the US troops also released... Název práce: Vytěsněná apokalypsa - česká reflexe ústupu německé skupiny armád Střed Autor: Mgr. Tomáš Jakl Abstrakt: Jsou válečná tažení, která jdou popsat jednoduše, jiná obtížně a některé nejde rekonstruovat plynulým vyprávěním vůbec. Události v českých zemích v prvních dvou květnových týdnech roku 1945 patří k těm obtížně popsatelným. To, že se zde nacházela poslední německá bojeschopná skupina armád, je všeobecně známo. Také se běžně ví, že šlo o skupinu armád Střed, které velel polní maršál Ferdinand Schörner. Podstatně méně je známo, že následkem vypuknutí Českého povstání tato skupina armád ustoupila přes povstalecké území k demarkační linii mezi americkou a Rudou armádou. Poslední zoufalou iluzí německých vojáků bylo, že se spojí s Američany a společně vyženou Rusy z Evropy. Spojenecký vrchní velitel na Západě, generál Dwight David Eisenhower, nehodlal po smrti amerického prezidenta Roosevelta udělat nic, co by si sovětský diktátor mohl vykládat byť jen jako náznak podobného vývoje. Nejenže zakázal generálu Pattonovi překročit předem se sověty dohodnutou demarkační linii v Čechách, opticky vstříc ustupujícím Němcům, ale americké jednotky sovětům také vydaly zajaté německé vojáky z jednotek, které bojovaly na východní frontě. Své zajaté Němce předali Rudé armádě kromě Američanů i čeští povstalci. Do... Keywords: Druhá světová válka|historiografie|německá armáda|české země|skupina armád Střed|Heeresgruppe Mitte|Ferdinand Schörner|Dwight David Eisenhower|konstrukce obrazu minulosti; World War II|Historiography|German Army|Czechoslovakia|Army Group Centre|Heeresgruppe Mitte|Ferdinand Schörner|Dwight David Eisenhower|The Construction of the Image of the Past Available in a digital repository NRGL
Vytěsněná apokalypsa - česká reflexe ústupu německé skupiny armád Střed

Title: Forgotten Apocalypse - The Czech Reflection of the Retreat of the German Heeresgruppe Mitte Author: Mgr. Tomáš Jakl Abstract: There are war campaigns that can be described simply, others more ...

Jakl, Tomáš; Beneš, Zdeněk; Hutečka, Jiří; Mücke, Pavel
Univerzita Karlova, 2019

S100 proteiny u idiopatických střevních zánětů a kolorektálních neoplázií
Morávková, Paula; Kohoutová, Darina; Ehrmann, Jiří; Zavoral, Miroslav
2019 - Czech
S100 proteins in inflammatory bowel disease and colorectal neoplasia Inflammatory bowel disease and colorectal cancer represent a serious medical and socio- economic problem worldwide. Despite the progress in diagnostic of both diseases, there is no specific serum maker, which would allow to detect risk group of patients. Our paper focused on importance of serum S100 proteins in inflammatory bowel disease and colorectal neoplasia: (1) association of serum S100A4 with inflammatory bowel disease, ulcerative colitis and Crohn's disease, (2) association of serum S100A6, S100A8, S100A9 and S100A11 with colorectal neoplasia and (3) association of serum S100P with colorectal cancer. A total of 253 subject were enrolled: 40 healthy controls, 16 patients with ulcerative colitis, 93 patients with Crohn's disease, 20 patients with non-advanced colorectal adenoma, 20 patients with advanced colorectal adenoma and 62 patients with colorectal cancer. We confirmed significantly higher serum concentrations of S100A4 protein in patients with ulcerative colitis and Crohn's disease. In Crohn's disease, serum S100A4 was significantly higher in patients with colonic and ileocolonic involvement. We did not confirm association of serum S100A4 with fibrostenosing phenotype of Crohn's diseases and with perianal involvement. We... Souhrn Idiopatické střevní záněty a kolorektální karcinom představují v celosvětovém měřítku závažný medicínsky a socio-ekonomický problém. I přes významný pokrok v diagnostice těchto onemocnění v současné době není dostupný specifický sérový marker, který by umožnil detekci rizikových skupin pacientů. Naše práce hodnotila význam vybraných proteinů S100 v séru pacientů s idiopatickými střevními záněty a kolorektálními neopláziemi. Práce byla rozdělená do třech částí, které hodnotily (1) asociaci sérové koncentrace proteinu S100A4 s idiopatickými střevními záněty, ulcerózní kolitidou a Crohnovou chorobou; (2) asociaci sérové koncentrace proteinu S100A6, S100A8, S100A9 a S100A11 s kolorektálními neopláziemi a (3) asociaci sérové koncentrace proteinu S100P s kolorektálním karcinomem. Celkem bylo zahrnuto 253 osob: 40 jedinců ve skupině kontrol, 16 pacientů s ulcerózní kolitidou, 93 pacientů s Crohnovou chorobou, 20 pacientů s nepokročilým kolorektálním adenomem, 22 pacientů s pokročilým kolorektálním adenomem a 62 pacientů s kolorektálním karcinomem. Potvrdili jsme významně vyšší sérové koncentrace S100A4 proteinu u pacientů s ulcerózní kolitidou a Crohnovou chorobou. Pacienti s Crohnovou chorobou vykazovali významně vyšší sérové koncentrace S100A4 ve skupině s izolovaným kolonickým a ileokolonickým postižením... Available in a digital repository NRGL
S100 proteiny u idiopatických střevních zánětů a kolorektálních neoplázií

S100 proteins in inflammatory bowel disease and colorectal neoplasia Inflammatory bowel disease and colorectal cancer represent a serious medical and socio- economic problem worldwide. Despite the ...

Morávková, Paula; Kohoutová, Darina; Ehrmann, Jiří; Zavoral, Miroslav
Univerzita Karlova, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases