Number of found documents: 65590
Published from to

Elektronová mikroskopie a spektroskopie v plazmonice
Horák, Michal; Krenn, Joachim; Shegai, Timur; Šikola, Tomáš
2020 - English
Tato práce se zabývá mikroskopickými technikami využívajícími elektronový a iontový svazek pro přípravu a charakterizaci plazmonických nanostruktur. Analytická elektronová mikroskopie je představena se zaměřením na aplikace v oblasti plazmoniky. Důraz je kladen na spektroskopii energiových ztrát elektronů (EELS) a katodoluminiscenci. Dále je diskutována výroba plazmonických vzorků pro transmisní elektronovou mikroskopii, přičemž je kladen důraz na litografii iontovým svazkem a na přípravu vzorků za použití chemicky syntetizovaných částic ve vodném roztoku. Hlavní výzkumné výsledky práce jsou rozděleny do čtyř částí. První část se věnuje komparativní studii plazmonických antén vyrobených elektronovou a iontovou litografií. Přestože obě techniky jsou vhodné pro výrobu plazmonických antén, elektronová litografie by měla být upřednostňována před iontovou litografií díky lepší kvalitě výsledných antén a jejich silnější plazmonické odezvě. Antény vyrobené iontovou litografií mají neostré okraje, vykazují výrazné kolísání tloušťky a jsou také silně kontaminovány nejen organickými kontaminanty, ale také rezidui po iontové litografii včetně implantovaných iontů z iontového svazku a atomů titanové adhezivní vrstvy. Ve druhé části je zkoumán Babinetův princip komplementarity pro plazmonické nanostruktury na sérii zlatých diskových antén a komplementárních apertur ve zlaté vrstvě s různými průměry. Komplementarita je potvrzena pro základní plazmonické vlastnosti jako rezonanční energie, ale rozdíly způsobené omezenou platností Babinetova principu jsou patrné například pro prostorové rozložení blízkého pole plazmonových polaritonů. Třetí část shrnuje studii nanostruktur s funkčními vlastnostmi souvisejícími s lokálním zesílením elektrického a magnetického pole. Obzvlášť silné lokální zesílení pole vykazují plazmonické antény tvaru bowtie a diabolo, a to jak ve formě částic, tak ve formě apertur. Naše studie umožnila identifikovat několik módů lokalizovaných povrchových plazmonů v těchto anténách a charakterizovat jejich vlastnosti včetně energie módu, rozložení elektrické a magnetické složky blízkého pole módu, a kvalitativní rozložení uzlů náboje a proudu souvisejících oscilací elektronového plynu. Dále jsme studovali laditelnost energií módů v blízké infračervené a viditelné spektrální oblasti a zaměřili jsme se na Babinetovskou komplementaritu mezi přímými a invertovanými anténami. Poslední část je zaměřena na stříbrný amalgám, nový a velmi perspektivní plazmonický materiál. Změnou velikosti stříbrných amalgámových nanostruktur může být jejich plazmonová rezonance laděna od oblasti ultrafialového záření přes celou viditelnou až po infračervenou oblast. Jelikož stříbrný amalgám je dobře prozkoumán v oblasti elektrochemie, stříbrné amalgámové nanočástice otevírají možnost kombinovat plazmoniku a elektrochemii dohromady. This thesis deals with electron and ion beam techniques for fabrication and characterization of plasmonic nanostructures. Analytical electron microscopy focusing on applications in the field of plasmonics is discussed. The emphasis is given to electron energy loss spectroscopy (EELS) and cathodoluminescence. Further, fabrication of plasmonic samples for transmission electron microscopy is introduced while the aim is put at focused ion beam lithography and at sample preparation using chemically synthesized particles in water solution. The main research results are divided into four parts. The first part covers a comparative study of plasmonic antennas fabricated by electron beam and focused ion beam lithography. While both techniques are suitable for the fabrication of plasmonic antennas, electron beam lithography shall be prioritized over focused ion beam lithography due to better quality of the resulting antennas and considerably stronger plasmonic response in EELS. Antennas fabricated by focused ion beam lithography have slightly dull edges, exhibit pronounced thickness fluctuation, and they are also strongly contaminated not only by organic contaminants, but also by residues of FIB milling including implanted milling ions and atoms of a titanium adhesion layer. In the second part, Babinet's principle of complementarity for plasmonic nanostructures is investigated on a set of gold disc-shaped antennas and complementary apertures in a gold layer with various diameters. The complementarity is confirmed for fundamental plasmon properties such as resonance energies, but differences rising from the limited validity of Babinet's principle are found, for example, for the spatial distribution of the near-field of plasmon polaritons. The third part summarizes a study of nanostructures with functional properties related to the local enhancement of electric and magnetic field. Bow-tie and diabolo plasmonic antennas, both in the form of particles and in the form of apertures, exhibit particularly strong local field enhancement. Our study identifies several modes of localized surface plasmons in these antennas and characterizes their properties including mode energy, near field electric and magnetic field distribution, and the qualitative distribution of charge nodes and current associated with electron gas oscillations. Next, we have studied mode energy tunability in near infrared and visible spectral regions and focused on Babinet's complementarity between direct and inverted antennas. The last part is focused on silver amalgam, which is a novel and very prospective plasmonic material. By changing the size of silver amalgam nanostructures their plasmon resonance can be tuned from ultraviolet through the whole visible to infrared region. As silver amalgam is well investigated in the field of electrochemistry, silver amalgam nanoparticles opens a possibility to combine plasmonics and electrochemistry together. Keywords: Plasmonic antennas; localized surface plasmons; electron microscopy; EELS; cathodoluminescence; Babinet's principle.; Plazmonické antény; lokalizované povrchové plazmony; elektronová mikroskopie; EELS; katodoluminiscence; Babinetův princip. Available in a digital repository NRGL
Elektronová mikroskopie a spektroskopie v plazmonice

Tato práce se zabývá mikroskopickými technikami využívajícími elektronový a iontový svazek pro přípravu a charakterizaci plazmonických nanostruktur. Analytická elektronová mikroskopie je představena ...

Horák, Michal; Krenn, Joachim; Shegai, Timur; Šikola, Tomáš
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Hodnocení technického stavu a posouzení rizik vodojemů
Tanistrová, Lucie; Komínek, Jiří; Tuhovčák, Ladislav
2020 - Czech
Diplomová práce se zabývá především analýzou a posouzením rizik vodárenských systémů zásobování pitnou vodou. V rámci práce byla provedena rešerše dané problematiky jak ve světě, tak v České republice. V softwaru WaterRisk, vyvíjeném na VUT v Brně a sloužícímu ke zpracování posouzení rizik, byl vyhodnocen skupinový vodovod Třebom, jehož provozovatelem je společnost SmVaK Ostrava a.s. V další části je práce zaměřena na posouzení technického stavu vodojemů. Byla shrnuta problematika v zahraničí i v České republice a na konkrétním příkladu zemního vodojemu, který byl pro účely práce anonymizován, je ilustrováno vyhodnocení technického stavu pomocí aplikace TEAwater. Hodnocen byl stav před rekonstrukcí a po provedené rekonstrukci. The diploma thesis is primarily focused on risk analysis and risk assessment of drinking water supply systems. In the research, the issues of risk analysis and risk assessment considering world and Czech Republic, were summarized. Software WaterRisk, which was developed by BUT Brno, was used for risk assessment of a particular water supply system in Třebom. Next, the thesis is aimed on technical audit of water tanks. There was a research of technical audit in the world and in the Czech Republic. Also assessment of technical audit of a particular water tank, which had to be anonymized, using software TEAwater is described in detail. Two conditions were considered: before and after reconstruction. Keywords: analýza rizik veřejných vodovodů; posouzení rizik; řízení rizik; WaterRisk; technický stav vodojemů; TEAwater; veřejný vodovod; skupinový vodovod; risk analysis of water supply systems; risk assessment; risk management; WaterRisk; technical audit of water tanks; water supply system; TEAwater Available in a digital repository NRGL
Hodnocení technického stavu a posouzení rizik vodojemů

Diplomová práce se zabývá především analýzou a posouzením rizik vodárenských systémů zásobování pitnou vodou. V rámci práce byla provedena rešerše dané problematiky jak ve světě, tak v České ...

Tanistrová, Lucie; Komínek, Jiří; Tuhovčák, Ladislav
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Historický vývoj zanášení horní nádrže VD Nové Mlýny
Komorová, Magdaléna; Marton, Daniel; Zachoval, Zbyněk
2020 - Slovak
Diplomová práca sa zaoberá zanášaním hornej nádrže vodného diela Nové Mlýny od prvého napustenia do súčasnosti. Začiatok práce je venovaný úvodu do oblasti splavenín, zanášaniu nádrží a opatreniam proti zanášaniu. Súčasťou práce je vytvorenie numerického jednorozmerného modelu pre pohyb splavenín na úseku Dyje, Jevišovka a v rámci hornej nádrže. Vyhodnotenie spočíva v analýze objemov sedimentov, zmeny dna v čase a zmeny kriviek zrnitosti v nádrži. Práca vyhodnocuje vývoj úrovne hladiny pri N-ročných prietokoch pri rôznom stupni zanesenia. Master thesis is about historical deposition of sediments in the upper reservoir of Nové Mlýny from first fill up with water until present time. Beginning of the thesis concentrates on introduction of types of sediments and their behavior in rivers and reservoirs, sediment deposition in reservoirs and measures against sedimentation in reservoir. Part of the thesis consist of the creation of numerical one-dimensional model with transport of sediments on sections of rivers Dyje, Jevišovka and in the upper reservoir. Output data evaluation consist of analysis of sediment’s volume, development of bed in time and variation of bed evaluation in reservoir. Master thesis evaluates the development of water surface with different stages of sedimentation. Keywords: upper reservoir of Nové Mlýny dam; historical deposition of sediments; Dyje; Jevišovka; change of water surface level Available in a digital repository NRGL
Historický vývoj zanášení horní nádrže VD Nové Mlýny

Diplomová práca sa zaoberá zanášaním hornej nádrže vodného diela Nové Mlýny od prvého napustenia do súčasnosti. Začiatok práce je venovaný úvodu do oblasti splavenín, zanášaniu nádrží a opatreniam ...

Komorová, Magdaléna; Marton, Daniel; Zachoval, Zbyněk
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Numerické modelování přepadu vody přes přeliv
Šilhánková, Lenka; Roth, Tomáš; Jandora, Jan
2020 - Czech
Tato práce se zabývá numerickým modelováním přepadu vody přes čelní přeliv. Cílem diplomové práce je výpočet různých druhů turbulentních modelů a posouzení součinitele přepadu na ostrohranném čelním přelivu. Model byl vytvořen ve volně dostupném softwaru SketchUp, avšak samotné modelování proběhlo v softwaru FLOW-3D. Obsahem práce je popis použitých softwarů, návrh konstrukce a výpočet. This thesis deals with the numerical modeling of water overflow over the front spillway. The aim of the thesis is to calculate various types of turbulent models and to assess the overflow coefficient on a sharp front spillway. The model was created in free software SketchUp, but the modeling itself was carried out in FLOW-3D software. The content of the work is a description of used software, design and calculation. Keywords: Přeliv; model; matematický model; numerický model; FLOW-3D; ostrohranný přeliv; mesh; turbulentní model; součinitel přepadu.; Spillway; model; mathematical model; numerical model; FLOW-3D; angular spillway; mesh; turbulent model; overflow coefficient. Available in a digital repository NRGL
Numerické modelování přepadu vody přes přeliv

Tato práce se zabývá numerickým modelováním přepadu vody přes čelní přeliv. Cílem diplomové práce je výpočet různých druhů turbulentních modelů a posouzení součinitele přepadu na ostrohranném čelním ...

Šilhánková, Lenka; Roth, Tomáš; Jandora, Jan
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Návrh pravidel pro řízení hydroenergetické funkce vodní nádrže
Bednář, Martin; Kříž, Tomáš; Menšík, Pavel
2020 - Czech
Cílem diplomové práce je vytvořit algoritmus, pomocí kterého bude možno navrhnout pravidla řízení. Pravidla řízení umožní dosáhnout efektivnějšího využití hydroenergetického potenciálu u nádrží s průtočnou MVE. Vlastní algoritmus bude vytvořen s ohledem na maximalizaci zisku z provozu hydroelektrárny a bude k tomu využit časový průběh ceny elektrické energie na trhu. Algoritmem navržená pravidla budou zjednodušeně otestována ve vybraném období pomocí simulačního modelu. The aim of the diploma thesis is to create an algorithm by which it will be possible to devise management rules. These management rules will be able to advise a more efficient use of the hydroenergetic potential of reservoirs with run-of-river small hydro. The actual algorithm will be created with a view to maximizing the profit from the operation of the hydropower plant and using the time course of electricity prices on the market. The rules designed by algorithm will be tested in a simplified way in selected period using simulation model. Keywords: Nádrž; malá vodní elektrárna; hydroenergetická funkce; hydroenergetika; zisk; návrh řízení; simulace; simulační model; Mostiště; výkon; energie; elektrická energie; Reservoir; small hydro; hydroenergetic function; hydroenergetics; profit; control design; simulation; simulation model; Mostiště; power; energy; electrical energy Available in a digital repository NRGL
Návrh pravidel pro řízení hydroenergetické funkce vodní nádrže

Cílem diplomové práce je vytvořit algoritmus, pomocí kterého bude možno navrhnout pravidla řízení. Pravidla řízení umožní dosáhnout efektivnějšího využití hydroenergetického potenciálu u nádrží s ...

Bednář, Martin; Kříž, Tomáš; Menšík, Pavel
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Kapková závlaha parkových ploch v polyfunkčním objektu s využitím dešťové vody
Kabátek, Stanislav; Mašíček,, Tomáš; Hyánková, Eva
2020 - Czech
Cílem této práce je navrhnout závlahový systém parkových ploch v polyfunkčním objetu s využitím dešťových vod. K vyřešení bylo využito poznatků získaných v průběhu studia. Řešením je závlahový systém skládající se z kapkové závlahy doplněné závlahou postřikem, který pro svůj provoz využívá dešťovou vodu. V případě jejího přebytku je voda zneškodněna pomocí vsakovacích bloků umístěných na pozemku. Přínosem této práce je ukázat, že návratnost investice je v podobných případech přijatelná, a především, že je tato investice přínosem k odpovědnosti k přírodním zdrojům. The aim of this work is to design an irrigation system of park areas in a multifunctional object using rainwater. The knowledge obtained during the study was used to solve the problem. The solution is an irrigation system consisting of drip irrigation supplemented with a sprinkler irrigation system that uses rainwater for its operation. In the event of excess of rainwater, the water is disposed of by means of infiltration blocks located on the land. The benefit of this work is to show that the return on investment is acceptable in similar cases and, above all, that this investment contributes to responsibility for natural resources. Keywords: Dešťová voda; závlahy; kapková závlaha; vsakování; využití dešťových vod; Rainwater; irrigation; drip irrigation; infiltration; reuse of rainwater Available in a digital repository NRGL
Kapková závlaha parkových ploch v polyfunkčním objektu s využitím dešťové vody

Cílem této práce je navrhnout závlahový systém parkových ploch v polyfunkčním objetu s využitím dešťových vod. K vyřešení bylo využito poznatků získaných v průběhu studia. Řešením je závlahový systém ...

Kabátek, Stanislav; Mašíček,, Tomáš; Hyánková, Eva
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Návrh protierozních a protipovodňových opatření v k. ú. Palkovice
Ujházy, Adriana; Uhrová,, Jana; Sobotková, Veronika
2020 - Czech
Diplomová práce se zabývá návrhem protierozních a protipovodňových opatření v katastrálním území Palkovice. Požadavek na zhotovení vzešel od obce Palkovice, kde je vzhledem k situování vesnice, podhůří Beskyd, velmi sklonitý terén. Navíc se zde vyskytují větší půdní celky bez jakéhokoli protierozního opatření, což vede k degradaci a snižování výnosů půdy. V úvodu práce jsou shrnuty požadované cíle, které mají být splněny. Poté se práce zabývá popisem a analýzou stávajícího stavu obce a následně jeho řešením. Řešení technických opatření je zakresleno v situaci a podrobněji zpracováno. Tyto výkresy jsou pak přiloženy jako příloha. V závěru je shrnut obsah práce, dosažené cíle a přínosy. This diploma thesis deals with design of soil erosion control measures and flood control measures in the cadastral area of Palkovice. The request for construction came from the village Palkovice. It sits at the foothills of Beskydy with a very sloping terrain. In addition, there are larger soil complexes without any erosion control measures, which leads to degradation and reduction of soil yields. The introduction summarizes desired objectives. Then thesis deals with the description and analysis of the current state of the village and its solution. The solution of technical measures is depicted in the situation and elaborated in more detail. The drawings are enclosed in attachment. The conclusion summarizes the content of the work, achieved goals and benefits. Keywords: Vodní eroze; protierozní opatření; vodní nádrže; mokřady; stabilizace strží; Water erosion; soil erosion control measures; water dams; wetlands; torrent control Available in a digital repository NRGL
Návrh protierozních a protipovodňových opatření v k. ú. Palkovice

Diplomová práce se zabývá návrhem protierozních a protipovodňových opatření v katastrálním území Palkovice. Požadavek na zhotovení vzešel od obce Palkovice, kde je vzhledem k situování vesnice, ...

Ujházy, Adriana; Uhrová,, Jana; Sobotková, Veronika
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Znečištění vnášené do CHKO Moravský kras povrchovými toky
Vaculíková, Klára; Tůma, RNDr Antonín; Malá, Jitka
2020 - Czech
Diplomová práce se zabývá znečištěním, které je vnášeno povrchovými toky na území Chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Pro hodnocení rozsahu znečištění byly vybrány všechny povrchové toky, které přitékají do CHKO. Byl proveden průzkum zájmového území. Následně bylo pravidelně každý měsíc od dubna do listopadu 2019 prováděno měření průtoku a fyzikálně-chemických ukazatelů, odběr vzorků vody a jejich následné rozbory v laboratoři. In-situ byly měřeny parametry konduktivita, pH, teplota, oxidačně-redukční potenciál, rozpuštěný kyslík a nasycení kyslíkem. V laboratoři byly pak stanovovány CHSKCr, BSK5, fosforečnanový fosfor, celkový fosfor, amoniakální dusík, dusitanový dusík, dusičnanový dusík a Kjeldahlův dusík. Spočítány byly také organický a celkový dusík. Naměřené a vyhodnocené parametry byly posouzeny dle Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. Pro vybrané parametry byly spočítány také hmotnostní toky, které slouží jako další kritérium pro hodnocení kvality vody ve sledovaných povrchových tocích. Dle vyhodnoceného znečištění byly navrženy území vně CHKO s potřebou zvýšené ochrany vodních toků. Vlastní výzkum byl podpořen spoluprací se dvěma základními školami, které se nachází na území CHKO. Proškolení žáci se svými učiteli prováděli v období od května do listopadu 2019 měření obsahu fosforečnanů v povrchových tocích. Byl vytvořen web o problematice fosforu v povrchové vodě, kde byly uváděny výsledky měření fosforečnanů. The Diploma Thesis deals with the water pollution entering the Protected Landscape Area Moravian Karst via surface streams. In order to quantify the extent of the pollution surface streams entering the Moravian Karst were selected. A survey of a region of interest was done. Actual volume flow rate, measurements of physicochemical parameters, water samplings, laboratory analyses of samples were done monthly from April to November 2019. Conductivity, pH, temperature, oxidation-reduction potential, concentration of dissolved oxygen, and oxygen saturation were measured in situ. Afterwards, COD, BOD, phosphate, total phosphorus, ammonia, nitrites, nitrates and Kjeldahl nitrogen were determined in the laboratory. Organic nitrogen and total nitrogen were also calculated. The results were evaluated with a respect of Government Decree No. 401/2015 Coll. Material flows were calculated for selected parameters and used as other criterion that evaluate the water pollution of monitoring surface streams. Areas out of the PLA needing an enhanced protection of watercourses were proposed based on quantified pollution. Cooperation with two primary schools in the Moravian Karst supported the research. Pupils and their teachers were trained, and they measured phosphate in surface streams from April to November 2019. The website related to phosphorus in surface water were created and results of phosphate measurement were uploaded there. Keywords: Moravský kras; povrchové toky; znečištění; fosfor; otevřená věda; Moravian Karst; surface streams; pollution; phosphorus; open science Available in a digital repository NRGL
Znečištění vnášené do CHKO Moravský kras povrchovými toky

Diplomová práce se zabývá znečištěním, které je vnášeno povrchovými toky na území Chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Pro hodnocení rozsahu znečištění byly vybrány všechny povrchové toky, které ...

Vaculíková, Klára; Tůma, RNDr Antonín; Malá, Jitka
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Numerický model proudění vody v horní nádrži Nové Mlýny
Winkler, Stanislav; Zachoval, Zbyněk; Marton, Daniel
2020 - Czech
Diplomová práce je zaměřená na pochopení problematiky zanášení nádrží s návazností na povodňové epizody. Pro vytvoření numerického modelu bylo potřeba zajistit data o morfologii koryta, zrnitostním složení dna a hydrologické údaje. V práci je popsáno získání těchto podkladů, následný popis sestrojení numerického modelu v programu HEC – RAS 5.0.7 a výsledky z provedených simulací na jednotlivých reálných povodňových epizodách, které proběhly v letech 2004, 2005, 2006, 2009 a 2013. Výstupem je zhodnocení jednotlivých epizod, popsání změněných křivek zrnitostí a posouzení N – letých průtoků před změnou geometrie vlivem pohybu splavenin a po změně morfologie koryta vlivem splavenin. Diploma thesis is focused on understanding problematic of sedimentation in reservoirs with relation on flood episodes. For creating numerical model was necessary to ensure data about morphology of the river, granular composition of the riverbed and hydrology data. In thesis is written how were obtained these documentations, description of creating numerical model in program HEC – RAS 5.0.7. and results of done simulations of real flood episodes, which took place in years 2004, 2005, 2006, 2009, 2013. Output is evaluation each flood episode, description of grain class curves and evaluation of yearly flow before change of riverbed due to transport of sediments and after change of morphology of riverbed. Keywords: Zanášení nádrží; sedimenty; transport splavenin; Nové Mlýny; Horní nádrž Nové Mlýny; HEC – RAS; povodňové epizody; SEDECO; Reservoir sedimentation; sediments; transport of sediments; Nove Mlyny; Upper reservoir of Nove Mlyny; HEC – RAS; flood episodes; SEDECO Available in a digital repository NRGL
Numerický model proudění vody v horní nádrži Nové Mlýny

Diplomová práce je zaměřená na pochopení problematiky zanášení nádrží s návazností na povodňové epizody. Pro vytvoření numerického modelu bylo potřeba zajistit data o morfologii koryta, zrnitostním ...

Winkler, Stanislav; Zachoval, Zbyněk; Marton, Daniel
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Výpočet sedání výškové budovy s využitím metody konečných prvků
Červenka, Jan; Dobrovolský, Ján; Chalmovský, Juraj
2020 - Czech
Práce se zabývá zpětnou analýzou sedání výškové budovy. To je modelováno pomocí metody konečných prvků v programu Plaxis 3D. V první části práce je provedena kalibrace vstupních parametrů příslušného materiálového modelu – Hardening soil. Ta je vypracována z dat z edometrických zkoušek, které byly provedeny v rámci inženýrsko-geologického průzkumu. Je zde popsán vliv překonsolidace zemin ovlivňující kalibraci a výběr materiálového modelu. Výsledné hodnoty referenčních parametrů tuhosti jsou použity ve vytvořeném matematickém modelu zájmového území. Ten je vytvořen pro polovinu půdorysu výškové budovy, včetně vestibulu. Výšková budova je založena ve stavební jámě. Její základy tvoří kombinace základové desky a pilířů tryskové injektáže. V modelu jsou zahrnuty změny pórových tlaků při odkopu na dno stavební jámy. Fungující model je použit pro parametrickou analýzu. Kde jsou zkoumány jisté případy založení objektu a případný vliv symetrie stavební jámy na sedání. Všechny vypočtené průběhy sedání jsou následně srovnány s daty z geotechnického monitoringu stavby. The focus of this thesis is to deal with reverse engineering of high-rise building settlements. This is modeled via the finite element method performed in the Plaxis 3D program. In the first part of this thesis, a calibration of input parameters of an appropriate material model – Hardening soil – is conducted. This calibration is a result of oedometric test data which were obtained within a geotechnical survey. An influence of soils over consolidation affecting calibration and the material model choice is described. Final values of reference stiffness parameters are used in a mathematical model of the focused area. This model is created for one half of the high-rise building plan, including vestibule. The high-rise building is founded in a foundation pit. The foundations of this building consist of raft foundation and piles of jet grouting. In the model, there are also changes in pore pressure during an excavation of foundation pit included. The functional model is used for parametric analyses, namely examining cases of object´s foundations and the possible influence of foundation pit´s symmetry on the object´s settlement. All the calculated processes in the object´s settlements are then compared to data obtained from geotechnical monitoring of the structure. Keywords: Zpětná analýza stavby; sedání; výšková budova; geotechnický monitoring; Plaxis 3D; Hardening soil model; kalibrace; překonsolidované zeminy; ustálené proudění.; Reverse engineering; settlement; high-rise building; geotechnical monitoring; Plaxis 3D; Hardening soil model; calibration; overconsolidated soils; steady-state groundwater flow. Available in a digital repository NRGL
Výpočet sedání výškové budovy s využitím metody konečných prvků

Práce se zabývá zpětnou analýzou sedání výškové budovy. To je modelováno pomocí metody konečných prvků v programu Plaxis 3D. V první části práce je provedena kalibrace vstupních parametrů příslušného ...

Červenka, Jan; Dobrovolský, Ján; Chalmovský, Juraj
Vysoké učení technické v Brně, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases