Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 622643
Published from to

Parallel YOLO-based Model for Real-time Mitosis Counting
2023 -
Keywords: YOLO; hluboké učení; počítání mitózy; rakovina prsu; histopatologie; strojové učení; detekce v reálném čase Available in the ZČU Library.
Parallel YOLO-based Model for Real-time Mitosis Counting

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Celiakie v dětském věku - dostupnost a složení bezlepkové stravy
Kašparová, Pavlína; Frühauf, Pavel; El-Lababidi, Nabil
2022 - Czech
Keywords: celiakie; celiakální sprue; děti; dospívající; patogeneze; diagnostika; terapie; cílený screening; lepek; bezlepková dieta; adherence; compliance; školní stravování; celiac disease; celiac sprue; children; adolescents; pathogenesis; diagnosis; therapy; targeted screening; gluten; gluten-free diet; adherence; compliance; school meals Available in a digital repository NRGL
Celiakie v dětském věku - dostupnost a složení bezlepkové stravy

Kašparová, Pavlína; Frühauf, Pavel; El-Lababidi, Nabil
Univerzita Karlova, 2022

Nutriční a senzorická hodnota rostlinných nápojů jako alternativ mléka
Němcová, Tereza; Doležal, Marek; Ilko, Vojtěch
2022 - Czech
The presented bachelor thesis deals with the issue of increasingly popular plant-based alternatives to cow's milk. The practical part focuses on the nutritional and sensory evaluation of beverages derived from oat grain. The theoretical part describes the different plant raw materials from which they are produced. It compares them from a nutritional point of view, describes the possible occurrence of anti-nutritional substances and their effects on the human organism. Subsequently, the thesis compares plant drinks with the parameters of cow's milk. In the practical part, 10 samples of oat drinks were analysed using the following methods: gravimetry for the determination of dry matter content, liquid-liquid extraction (LLE) for the determination of fat and Kjeldahl method for the determination of crude protein content. In order to obtain the necessary data, the ash content after the samples were ashed in a muffle furnace was determined gravimetrically and the carbohydrates were determined by calculation. The fatty acid content was determined by gas chromatography with flame ionization detector (GC/FID). Finally, a sensory profile evaluation method was performed. The results were then compared and discussed with previously published data. The analysed oat drinks contained approximately the same... Předložená bakalářská práce se věnuje problematice stále populárnějších rostlinných alternativ kravského mléka. Praktická část se zaměřuje na nutriční a senzorické hodnocení nápojů získaných z ovesného zrna. Teoretická část popisuje jednotlivé rostlinné suroviny, ze kterých se vyrábějí. Srovnává je z výživového hlediska, popisuje možný výskyt antinutričních látek a jejich působení na lidský organismus. Následně práce srovnává rostlinné nápoje s parametry kravského mléka. V praktické části bylo analyzováno 10 vzorků ovesných nápojů pomocí následujících metod: gravimetrie pro stanovení obsahu sušiny, extrakce kapalina-kapalina (LLE) pro stanovení tuku a Kjeldahlova metoda pro stanovení obsahu hrubých bílkovin. Pro získání potřebných dat byl stanoven obsah popela po zpopelnění vzorků v muflové peci gravimetricky a dopočtem stanoveny sacharidy. Pomocí metody plynové chromatografie s plamenově-ionizačním detektorem (GC/FID) bylo stanoveno zastoupení mastných kyselin. Na závěr byla metodou hodnocení senzorického profilu provedena senzorická analýza. Výsledky byly následně porovnány a diskutovány s již publikovanými údaji. Analyzované ovesné nápoje obsahovaly přibližně stejné množství základních živin. Ovšem v porovnání s kravským mlékem byl obsah bílkovin výrazně nižší. Velkou variabilitu vykazují vzorky... Keywords: rostlinné nápoje; složení ovesných nápojů; antinutriční látky; mastné kyseliny; senzorický profil; vegetable beverages; oat beverage composition; antinutrients; fatty acids; sensory profile Available in a digital repository NRGL
Nutriční a senzorická hodnota rostlinných nápojů jako alternativ mléka

The presented bachelor thesis deals with the issue of increasingly popular plant-based alternatives to cow's milk. The practical part focuses on the nutritional and sensory evaluation of beverages ...

Němcová, Tereza; Doležal, Marek; Ilko, Vojtěch
Univerzita Karlova, 2022

Vyšetření nutričního stavu u pacientů s hepatopatií
Pirklová, Kristýna; Novák, František; Ševela, Stanislav
2022 - Czech
In patients with liver cirrhosis, a high prevalence of malnutrition should be expected. Although the early diagnosis of malnutrition and well-chosen nutritional support have a positive effect on the patient's prognosis, early diagnosis of malnutrition might be difficult. There is currently no standardized diagnostic protocol for the nutritional status assessment of patients with liver cirrhosis. In patients with liver cirrhosis fluid retention occurs, which distorts the otherwise commonly used diagnostic criteria. The aim of the study: We wanted to evaluate the nutritional status of patients with liver cirrhosis in comparison with a acontrol group without severe comorbidity using anthropometric measurements, electrical bioimpedance, functional tests and laboratory parameters using diagnostic criteria GLIM (Global Leadership Initiative On Malnutrition) and various malnutrition screening tools. The work also focused on evaluating the quality of life of patients with chronic liver disease. Methods: The observational study included 11 patients with Child-Pugh stage cirrhosis A (n = 10) and B (n = 1), who were compared with a control group of 11 study participants without severe comorbidities. An examination panel consisting of anthropometric measurements, indirect calorimetry, electrical bioimpedance,... U pacientů s jaterní cirhózou je třeba počítat s vysokou prevalencí malnutrice. Přestože včasná diagnostika malnutrice a správně zvolená nutriční podpora mají pozitivní vliv na prognózu pacienta, včas diagnostikovat malnutrici je u těchto pacientů složité. V současné době neexistuje standardizovaný diagnostický protokol pro vyšetření nutričního stavu pacientů s jaterní cirhózou. U nemocných se také setkáváme s retencí tekutin, což zkresluje jinak běžně používaná diagnostická kritéria. Cíl práce: Cílem této práce bylo zhodnotit nutriční stav pacientů s jaterní cirhózou ve srovnání s kontrolní skupinou pacientů bez závažných komorbidit pomocí antropometrických měření, elektrické bioimpedance, funkčních testů a laboratorních parametrů při aplikaci diagnostických kritérií GLIM (Global Leadership Initiative On Malnutrition) a různých nástrojů screeningového vyhledávání pacientů v riziku malnutrice. V neposlední řadě byl v práci věnován také prostor hodnocení kvality života pacientů s chronickým onemocnění jater. Metody: Do observační studie bylo zařazeno 11 pacientů s jaterní cirhózou ve stadiu Child-Pugh A (n = 10) respektive B (n = 1), kteří byli porovnáni s kontrolní skupinou 11 účastníků studie bez závažných komorbidit. U obou skupin byl proveden panel vyšetření sestávající z antropometrického... Keywords: vyšetření nutričního stavu; malnutrice; jaterní cirhóza; hepatopatie; sarkopenie; kvalita života; nutritional status assessment; malnutrition; liver cirrhosis; hepatopathy; sarcopenia; quality of life Available in a digital repository NRGL
Vyšetření nutričního stavu u pacientů s hepatopatií

In patients with liver cirrhosis, a high prevalence of malnutrition should be expected. Although the early diagnosis of malnutrition and well-chosen nutritional support have a positive effect on the ...

Pirklová, Kristýna; Novák, František; Ševela, Stanislav
Univerzita Karlova, 2022

Izotopy olova a olovo 210 v recentních galenitech dolnoslezské pánve
Čurda, Michal
2022 - Czech
This thesis deals with the isotopic composition of lead and 210 lead in recent galena from burning heaps after coal mining in the Lower Silesian basin. The studied sites were heaps in Radvanice, Markoušovice and Rybníček, where samples of galena, coal and burnt rocks were available. For the determination of the isotopic composition was used mass spectrometry with inductively coupled plasma (ICP - MS). Mass 210 Pb activity in galena was measured in a gamma - spectrometer Silar and the effect of radioactivity on galena crystal lattice was determined by the modified Williamson - Hall graph which was made from taken X-ray diffraction data. The values of isotope ratios in galena ranged for 207 Pb/206 Pb = 0,8402 to 0,8435 and for 208 Pb/206 Pb = 2,0663 to 2,0836. The average values of the coal were measured for 207 Pb/206 Pb = 0,8312 and 208 Pb/206 Pb = 2,0421. On the basis of these isotope ratios was found out that during the burning of coal and subsequent galena crystallization from hot gases there is no isotopic fractionation. Mass 210 Pb activity in galena ranged from 135 ± 9 Bq/g to 714 ± 22 Bq/g. Radioactivity of galena causes the developement of micro-deformation in the crystal structure. This micro-deformation is demonstrated by increased micro-strain in the crystal lattice. The level of this... Tato diplomová práce se zabývá izotopickým složením olova a olovem 210 v recentních galenitech z hořících odvalů po těžbě černého uhlí v dolnoslezské pánvi. Studovanými lokalitami byly odvaly v Radvanicích, Markoušovicích a Rybníčku, odkud byly k dispozici vzorky galenitů, uhlí a vypálených hornin. Pro stanovení izotopového složení byla použita hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plasmou (ICP - MS). Hmotnostní aktivita 210 Pb v galenitech byla změřena na gama - spektrometru SILAR a vliv radioaktivity na krystalové mřížky galenitů byl stanoven pomocí modifikovaného Williamson - Hallova grafu, který byl zhotoven z pořízených rentgenometrických dat. Hodnoty izotopových poměrů v galenitech se pohybovaly pro 207 Pb/206 Pb = 0,8402 až 0,8435 a pro 208 Pb/206 Pb = 2,0663 až 2,0836. Průměrné hodnoty v uhlí byly naměřeny pro 207 Pb/206 Pb = 0,8312 a 208 Pb/206 Pb = 2,0421. Na základě těchto izotopových poměrů bylo zjištěno, že při hoření uhlí a následné krystalizaci galenitů z horkých plynů nedochází k izotopové frakcionaci. Hmotnostní aktivita 210 Pb se v galenitech pohybovala od 135 ± 9 Bq/g do 714 ± 22 Bq/g. Radioaktivita galenitů způsobuje vznik mikrodeformací v krystalové struktuře, která se projevuje zvýšeným mikronapětím v krystalové mřížce. Míra tohoto napětí je závislá na době, po kterou... Keywords: izotopy olova; Pb-210; galenit; uhlí; dolnoslezská pánev; lead isotopes; Pb-210; galena; coal; Lower Silesia basin Available in a digital repository NRGL
Izotopy olova a olovo 210 v recentních galenitech dolnoslezské pánve

This thesis deals with the isotopic composition of lead and 210 lead in recent galena from burning heaps after coal mining in the Lower Silesian basin. The studied sites were heaps in Radvanice, ...

Čurda, Michal
Univerzita Karlova, 2022

Studium sídelních systémů pomocí lokalizačních dat mobilních telefonů
Šimbera, Jan; Hudeček, Tomáš; Burian, Jaroslav; Šveda, Martin
2022 - English
Settlement systems, the large-scale manifestation of the spatial organization of human society, are the frequent object of human geography studies. Mobile positioning data have been used in recent decades as a unique source on human activities in space, but robust methodologies to generate datasets from them that would be comparable in accuracy to conventional sources such as census data or travel diaries have still been lacking. This thesis aims to bridge the gap by describing in detail how to generate population distribution and commuting datasets from mobile positioning sources with the mentioned accuracy using ma- chine learning and ancillary geospatial data, including proper treatment of data privacy and artifacts inherent to mobile positioning, and to illustrate their ca- pabilities by building hierarchical settlement system models from them. Several further possible refinements are presented and discussed. 1 Sídelní systémy jsou jakožto významná složka makrogeografické organizace lidské společnosti častým objektem studia sociální geografie. Lokalizační data mobilních telefonů jsou v posledních dekádách oblíbená jako unikátní zdroj o lidských aktivitách v prostoru, stále však chybí spolehlivé metody, jak z nich vytvořit datové sady s přesností porovnatelnou s konvenčními zdroji, jako jsou data ze sčítání lidu nebo cestovní deníky. Tato práce si klade za cíl zaplnit tuto mezeru detailním popisem tvorby datových sad o počtech obyvatel a dojížďce z lokalizačních dat mobilních telefonů se zmíněnou úrovní přesnosti za pomoci strojového učení a pomocných geografických dat, včetně správného ošetření anonymity dat i artefaktů plynoucích z principů fungování mobilní sítě, a ilustrovat možnosti těchto výsledků tvorbou hierarchického modelu sídelního systému. Jsou představeny a diskutovány další možnosti rozvoje. 1 Keywords: lokalizační data mobilních telefonů; sídelní systém; počty obyvatel; dojížďka; mobile positioning data; settlement system; population counts; commuting Available in a digital repository NRGL
Studium sídelních systémů pomocí lokalizačních dat mobilních telefonů

Settlement systems, the large-scale manifestation of the spatial organization of human society, are the frequent object of human geography studies. Mobile positioning data have been used in recent ...

Šimbera, Jan; Hudeček, Tomáš; Burian, Jaroslav; Šveda, Martin
Univerzita Karlova, 2022

Sportovní plavání v Československu 1918-1938
Tomšová, Petra; Waic, Marek; Kasper, Tomáš
2022 - Czech
The dissertation deals with sport swimming in the Czech lands and in Czechoslovakia in the interwar period, specifically in the period of the so-called First Republic. However, the work dates back to the beginning of the 19th century, when the first, especially river, swimming pools began to be established in our territory, which were first used for swimming training of soldiers, and only at the end of the 19th century did the general public learn to swim and there are also the first swimming competitions. The greatest development of sport swimming in our territory occurred only after the First World War, when the Czechoslovak Amateur Swimming Association was founded and it sought maximum organizational, financial and material support for swimming. Our swimmers achieved the best swimming performances in the 1920s, when they were able to compete with the European swimming powers. However, they did not have the world's top swimming, which was also seen at the Olympic Games in 1920, 1924, 1928 and 1936. In the early 1930s, the performance of our swimmers began to stagnate, which could be attributed to the fact that in other countries swimming was supported in all respects, but this was not the case in the Czechoslovak Republic, from the very beginning of sport swimming in our territory. Keywords:... Disertační práce se zabývá sportovním plaváním v Českých zemích a v Československu v meziválečném období, konkrétně v období tzv. První republiky. Časově ovšem práce přesahuje už na počátek 19. století, kdy začaly na našem území vznikat první, zejména říční, plovárny, které nejprve sloužily k plaveckému výcviku vojáků, a až na konci 19. století se na nich učila plavat i široká veřejnost a konaly se zde i první plavecké závody. K největšímu rozvoji sportovního plavání na našem území došlo až po 1. světové válce, kdy byl založen Československý amatérský plavecký svaz a ten se snažil o maximální organizační, finanční i materiální podporu plavectví. Nejlepších plaveckých výkonů dosahovali naši plavci ve 20. letech 20. století, kdy byli konkurence schopní s evropskými plaveckými velmocemi. Na světovou plaveckou špičku ale neměli, což bylo vidět i na OH 1920, 1924, 1928 i 1936. Na počátku 30. let 20. století začala výkonnost našich plavců stagnovat, což se dalo přisuzovat tomu, že v ostatních státech bylo plavectví podporováno po všech stránkách, ale v ČSR tomu tak nebylo, a to už od samého počátku vzniku sportovního plavání na našem území. Klíčová slova: sportovní plavání; meziválečné Československo; ČsAPS; plavecké soutěže; plovárny a bazény Keywords: sportovní plavání; meziválečné Československo; ČsAPS; plavecké soutěže;plovárny a bazény; sport swimming; interwar Czechoslovakia; ČsAPS; swimming competitions;lidos and swimming pools Available in a digital repository NRGL
Sportovní plavání v Československu 1918-1938

The dissertation deals with sport swimming in the Czech lands and in Czechoslovakia in the interwar period, specifically in the period of the so-called First Republic. However, the work dates back to ...

Tomšová, Petra; Waic, Marek; Kasper, Tomáš
Univerzita Karlova, 2022

Srovnání různých druhů hlodavců jako hostitelů leishmanií patogenních pro člověka.
Vojtková, Barbora
2022 - English
6 ABSTRACT Leishmania parasites (Kinetoplastida: Trypanosomatidae) are causative agents of leishmaniases, a group of vector-borne diseases with various manifestations and complex epidemiology. Principal vectors are sand flies (Diptera: Psychodidae) and among mammalian hosts, rodents are predominantly represented. Rodents are also the most common laboratory models for the research of leishmaniases. However, reservoirs of most Leishmania species are still poorly recognized and the scope of standard model hosts is still insufficient to mimic well the wide spectrum of leishmaniases. This PhD thesis summarizes three different topics, all dealing with experimental infections of rodents with important human parasites - Leishmania major and L. donovani. The first topic was focused on the effect of sand fly saliva on the development of cutaneous leishmaniasis. BALB/c mice infected intradermally with L. major were repeatedly bitten by P. duboscqi females every two weeks. The multiple and repeated sand fly bites significantly enhanced the development of cutaneous lesions and increased parasite load. The second topic was aimed at enrichment of the spectrum of laboratory model animals for Leishmania research. Three Asian rodent species (Cricetulus griseus, Lagurus lagurus and Phodopus sungorus) were infected with L.... 7 ABSTRACT IN CZECH Leishmanie (Kinetoplastida: Trypanosomatida) jsou parazitičtí prvoci vyvolávající různé formy onemocnění, souhrnně nazývaných leishmaniózy. Parazité kolují mezi dvoukřídlým krevsajícím hmyzem a savčími hostiteli. Hlavními přenašeči jsou flebotomové (Diptera: Psychodidae), zatímco spektrum savčích rezervoárových hostitelů je velmi široké. Nejvíce zastoupenými druhy RH jsou hlodavci, právě oni jsou i nejčastěji používanými modelovými zvířaty pro výzkum leishmnióz v laboratořích. Rezervoároví hostitelé mnoha druhů leishmanií ale nejsou stále známi a také běžně používané druhy laboratorních zvířat nepokrývají dostatečně široké spektrum klinických příznaků leishmanióz. Tato disertační práce shrnuje tři rozdílná témata zabývající se experimentálními infekcemi různých druhů hlodavců leishmaniemi patogenními pro člověka, druhy Leishmania major a L. donovani. První téma bylo zaměřené na vliv sání flebotomů na rozvoj kožní leishmaniózy. Myši kmene BALB/c byly infikovány intradermální cestou L. major a poté každé dva týdny vystaveny sání flebotomů druhu P. duboscqi. Opakované sání flebotomů významně podpořilo dynamiku růstu kožních lézí a zvýšilo počty parazitů v hostitelské tkáni. Cílem druhého tématu bylo obohatit druhové spektrum laboratorních modelových zvířat pro výzkum leishmanióz. Jedinci... Keywords: xenodiagnostika; leishmanióza; Phlebotomus; Arvicanthis; Mastomys; Cricetulus; Phodopus; rezervoárový hostitel; modelový hostitel; xenodiagnosis; leishmaniasis; Phlebotomus; Arvicanthis; Mastomys; Cricetulus; Phodopus; reservoir host; model host Available in a digital repository NRGL
Srovnání různých druhů hlodavců jako hostitelů leishmanií patogenních pro člověka.

6 ABSTRACT Leishmania parasites (Kinetoplastida: Trypanosomatidae) are causative agents of leishmaniases, a group of vector-borne diseases with various manifestations and complex epidemiology. ...

Vojtková, Barbora
Univerzita Karlova, 2022

Úloha UDP-glykosyltransferas vo vývoji liekovej rezistencie u parazitických hlístovcov
Dimunová, Diana; Matoušková, Petra; Bílková, Zuzana; Kašný, Martin
2022 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Mgr. Diana Dimunová Supervisor: doc. Ing. Petra Matoušková, Ph.D. Title of Doctoral Thesis: The role of UDP-glycosyltransferases in drug resistance in parasitic nematodes The diseases caused by parasitic nematodes represent a serious problem, which threatens livestock's health, because pharmacotherapy is complicated by widespread anthelmintic resistance. Understanding of the mechanisms of parasite drug resistance and defense strategies is important to maintaining the effectiveness of currently used anthelmintics and developing new approaches to controlling these infections. The ability of parasites to inactivate anthelmintics through their metabolism, which is provided by biotransformation enzymes, may contribute to the development of drug resistance. The UDP-glycosyltransferases (UGT) superfamily can protect parasites from the toxic actions of anthelmintics by modifying drugs to inactive glycoside metabolites. These metabolites have been identified in benzimidazole metabolism to an increased extent in a resistant strain of H. contortus, which suggests the involvement of UGTs in anthelmintic resistance. In the genome of this parasitic nematode, 32 genes encoding UGTs divided into 15 families have... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických vied Kandidát: Mgr. Diana Dimunová Školiteľ: doc. Ing. Petra Matoušková, Ph. D. Názov dizertačnej práce: Úloha UDP-glykosyltransferas vo vývoji liekovej rezistencie u parazitických hlístovcov Ochorenia spôsobené parazitickými hlístovcami predstavujú závažný problém ohrozujúci zdravie hospodárskych zvierat, pretože ich farmakoterapiu komplikuje rozšírená anthelmintická rezistencia. Poznanie mechanizmov rezistencie a obranných stratégii parazitov voči liečivám je doležíte pre zachovanie účinnosti súčasných anthelmintík a vývoji nových prístupov ku kontrole týchto infekcii. K rozvoju rezistencie môže prispievať schopnosť parazitov inaktivovať anthelmintika prostredníctvom ich metabolizmu, ktorý je zabezpečený biotransformačnými enzýmami. Nadrodina UDP-glykosyltranferas (UGT) môže chrániť parazity pred toxickým účinkom anthelmintík modifikáciou liečiv na inaktívne metabolity glykosidy. Tieto metabolity boli identifikované v metabolizme benzimidazolov vo zvýšenej miere v rezistentných kmeňoch H. contortus, čo nasvedčuje zapojeniu UGT do anthelmintickej rezistencie. V genóme tejto parazitickej nematody bolo nájdených 32 génov kódujúcich UGT, ktoré sú rozdelené do 15 rodín. Ďalšia charakterizácia spomínanej skupiny enzýmov... Available in a digital repository NRGL
Úloha UDP-glykosyltransferas vo vývoji liekovej rezistencie u parazitických hlístovcov

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Mgr. Diana Dimunová Supervisor: doc. Ing. Petra Matoušková, Ph.D. Title of Doctoral Thesis: The ...

Dimunová, Diana; Matoušková, Petra; Bílková, Zuzana; Kašný, Martin
Univerzita Karlova, 2022

Justification and Limits of State Coercion in Liberal Democracies: Reconciling Binding Welfare State Policies and a Reformed Classical Liberalism
Wedekind, Peter; Salamon, Janusz; Fiorctos, Karl Orfeo; Simon, Stephen A.
2022 - English
CHARLES UNIVERSITY FACULTY OF SOCIAL SCIENCES Institute of Political Studies Department of Political Science Peter Wedekind Justification and Limits of State Coercion in Liberal Democracies: Reconciling Binding Welfare State Policies and a Reformed Classical Liberalism Dissertation Thesis Abstract - English Prague 2022 Abstract In this thesis I defend the claim that classical liberalism has the capacity to justify meritocratic state policies that promote greater equality of opportunity. Correspondingly, I adopt an approach uncommon among scholars following the tradition of classical liberalism, given that I conclude with a position that is more frequently associated with the postulates of social welfare egalitarians, such as publicly funded higher education. This strategy serves as a reply to contemporary critiques of liberal democracies and implies that liberalism is endowed with the tools to address the flaws its own (neoliberal) manifestation has brought about. Skyrocketing socio-economic inequalities as well as the marketization trend which, among other things, crowds-out the traditional values of higher education and corrupts a public institution crucial for social mobility into a privilege of plutocratic elites, are just two examples. To support this argument, I discuss several consecutive claims:... CHARLES UNIVERSITY FACULTY OF SOCIAL SCIENCES Institute of Political Studies Department of Political Science Peter Wedekind Justification and Limits of State Coercion in Liberal Democracies: Reconciling Binding Welfare State Policies and a Reformed Classical Liberalism Dissertation Thesis Abstract - Czech Prague 2022 Abstrakt V této práci obhajuji argument, že klasický liberalismus je schopen ospravedlnit meritokratická státní politická opatření, která prosazují větší rovnost příležitostí. Volím přístup, který není mezi vědci vyznávajícími tradici klasického liberalismu příliš rozšířený, protože docházím k pozicím, jako je například veřejně financované vysoké školství, které jsou častěji spojovány s postuláty zastánců rovnostářského sociálního státu. Tato strategie slouží jako odpověď na současné kritiky liberálních demokracií a zároveň implikuje, že je liberalismus obdařen nástroji k řešení nedostatků, jež přineslo jeho vlastní (neoliberální) ztělesnění. Prudce rostoucí socioekonomické nerovnosti a trend marketizace, který mimo jiné transformuje veřejné instituce klíčové pro sociální mobilitu do privilegia plutokratických elit, a vytlačuje tradiční hodnoty vysokoškolského vzdělání, jsou jen dvěma příklady. Na podporu tohoto argumentu uvádím několik vzájemně navazujících tvrzení: Zaprvé, klasický... Keywords: Autonomie; Donucení; Individualismus; Liberalismus; Marketizace; Meritokracie,(Ne)rovnost; Paternalismus; Sociální Zabezpečení; Spravedlnost; Autonomy; Coercion; Individualism; (In-)equality; Justice; Liberalism,Marketization; Meritocracy; Paternalism; Welfare Available in a digital repository NRGL
Justification and Limits of State Coercion in Liberal Democracies: Reconciling Binding Welfare State Policies and a Reformed Classical Liberalism

CHARLES UNIVERSITY FACULTY OF SOCIAL SCIENCES Institute of Political Studies Department of Political Science Peter Wedekind Justification and Limits of State Coercion in Liberal Democracies: ...

Wedekind, Peter; Salamon, Janusz; Fiorctos, Karl Orfeo; Simon, Stephen A.
Univerzita Karlova, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases