Number of found documents: 21819
Published from to

The Problem of Free Riding in NATO in the period of 2006 – 2016 and its implications for fiscal policy
Richterová, Jitka; Maule, Petr; Klement, Josef
2017 - English
Cílem této práce je identifikovat a popsat problém černého pasažéra v Severoatlantické alianci na základě kritéria výdajů na obranu. Práce k dosažení cíle používá ekonometrické nástroje a analyzuje širokou škálu dostupných dat. Pomocí spearmanova korelačního testu sleduje tato práce srovnání jednotlivých států Aliance a prokazuje významnou pozitivní závislost mezi velikostí HDP (a alternativně HND) státu a břemenem nákladů jednotlivých členů Aliance. Vysvětlující proměnné zahrnují zejména HDP, HND, výdaje na obranu jako podíl HDP, meziroční změny výdajů na obranu v období 2006 až 2016 a další. Mezi hlavní závěry práce patří argumenty podporující tvrzení, že v Alianci je významá úroveň černého pasažérství a větší členksé státy skutečně nesou disproporciálně větší břemeno nákladů. Dále, vzhledem k výsledkům analýzy srovnání zemí, tato práce označuje devatenáct členských států za černé pasažéry. Po prozkumání a zanalyzování problému černého pasažéra v NATO tato práce také obsahuje interpretace výsledků, důsledky a doporučení pro fiskální politiku. The purpose of this thesis is to examine the problem of free riding in NATO with regards to fulfilling the criteria of defence expenditures as well as econometric analysis and interpretation of the defence expenditures of the member states in the period of 2006 to 2016. Using spearman correlation test, this thesis finds a significant positive correlation between GDP of member states and their defence expenditures. Explanatory variables include main economic indicators such as GDP, GNI, share of GDP devoted to defence expenditures, average annual change in defence expenditures, etc. Main findings include the conclusion that there is a significant level of free riding in the North Atlantic Treaty Organisation and that larger member states indeed bear the larger burden. Furthermore, based on having lower average defence expenditures than NATO in the examined period, the thesis labels nineteen of the member states as free riding, given that their defence expenditures are below the NATO average. After examining and analysing free riding in NATO the thesis also highlights the implications and recommendations for fiscal policy. Keywords: černý pasažér; NATO; výdaje na obranu; Defence Expenditures; Burden Sharing; Free Riding; NATO Available in digital repository of the Library of University of Economics.
The Problem of Free Riding in NATO in the period of 2006 – 2016 and its implications for fiscal policy

Cílem této práce je identifikovat a popsat problém černého pasažéra v Severoatlantické alianci na základě kritéria výdajů na obranu. Práce k dosažení cíle používá ekonometrické nástroje a analyzuje ...

Richterová, Jitka; Maule, Petr; Klement, Josef
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Analýza efektivnosti vybraných opatření zdravotní politiky jednotlivých vlád České republiky v období 2005-2016
Šírková, Klára; Lukášová, Tereza; Zubíková, Adéla
2017 - Czech
Cílem této práce je analýza efektivnosti vybraných opatření zdravotní politiky jednotlivých vlád České republiky v období 2005-2016. Zvláštní pozornost je věnována Programovým prohlášením vlády České republiky v oblasti zdravotnictví a komparaci těchto prohlášení s následnými opatřeními vlády. Teoretická část se věnuje obecné teorii zdravotní politiky a jejímu vlivu na ekonomiku. Dále je zde nastíněn historický vývoj zdravotní politiky od jejího zrodu až po uplatnění zdravotní politiky v České republice. Praktická část nejprve analyzuje jednotlivá programová prohlášení vlád a zkoumá následná opatření. Poté je zaměřena na vybrané národohospodářské ukazatele, jako jsou například výdaje na zdravotnictví a jejich struktura či financování, a jejich vývoj, který porovnává s vládními opatřeními v daných letech. Nakonec práce shrnuje zjištěné výsledky a hodnotí benefity či úskalí jednotlivých opatření zdravotní politiky. Toto téma je velice aktuální s ohledem na současný vývoj zdravotní politiky v České republice. The aim of this thesis is to analyse effectivity of the selected measures of health policy of the individual governments of the Czech Republic in the period 2005-2016. Special attention is paid to Policy Statements of the Government of the Czech Republic in the field of healthcare, and to comparison of these statements with subsequent government measures. The theoretical part deals with the general theory of the health policy and its influence on the economy. Furthermore, there is outlined the historical development of the health policy since its inception to implementation of the health policy in the Czech Republic. The practical part first analyses the individual program statements of the Governments and examines the subsequent measures. Then it is focused on the selected national economic indicators, such as healthcare spending and their structure or founding, and their development, which compares with the governmental measures in the given years. Finally, the work summarizes the findings and evaluate the benefits or pitfalls of various measures of health policy. This topic is very timely given the current development of the health policy in the Czech Republic. Keywords: zdravotnictví; vláda České republiky; zdravotní politika; výdaje na zdravotnictví; zdravotní systém; government of the Czech Republic; health policy; healthcare; healthcare system; health expenditure Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Analýza efektivnosti vybraných opatření zdravotní politiky jednotlivých vlád České republiky v období 2005-2016

Cílem této práce je analýza efektivnosti vybraných opatření zdravotní politiky jednotlivých vlád České republiky v období 2005-2016. Zvláštní pozornost je věnována Programovým prohlášením vlády České ...

Šírková, Klára; Lukášová, Tereza; Zubíková, Adéla
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Analýza kupní síly mezd ČR v letech 2004--2017
Vodžák, Milan; Štípek, Vladimír; Ševčíková, Michaela
2017 - Czech
Cílem práce je analýza kupní síly mezd v ČR, která dosahuje velmi špatných výsledků. Diskutuji tržní, historické i institucionální faktory, které mohou způsobovat mzdové rozdíly, na základě komparace se státy Evropy. Problém kupní síly mezd analyzuji za pomoci ekonomického aparátu a navrhuji řešení, která mohou zabránit odlivu kvalifikované pracovní síly a zvýšit životní úroveň obyvatelstva. Na teoretické bázi řeším produktivitu práce a její možné příčiny, kterými jsou především lidský kapitál a technologická vybavenost. Potvrzuji negativní důsledky socialistického centrálního plánování na českou kupní sílu a diskutuji institucionální faktory trhů práce. Pomocí kauzální analýzy a komparace nalézám dle Indexu lidského rozvoje státy s vysokou životní úrovní, které porovnávám z hlediska výše mezd s Českou republikou. Zjišťuji, že investice do vzdělání či výzkumu a vývoje nemají jednoznačný dopad na produktivitu práce, která je v ČR relativně nízká. Historická data potvrzují, že ve sledovaném období 2004 - 2017 mzdy v ČR rostly více než mzdy v západní Evropě, přesto je mzdové přiblížení značně vzdáleno. Analyzuji také vliv vysokých nákladů práce, velkého podílu státních zaměstnanců, vládních i devizových intervencí, a v poslední řadě představuji prognózy, které predikují poměrně pozitivní vývoj kupní síly mezd. The aim of the thesis is to analyze the purchasing power of wages in the Czech Republic, which achieves very poor results. I discuss the market, historical and institutional factors that can cause wage differences on the basis of comparison with the states of Europe. I analyze the popular problem with the economic apparatus and propose solutions that can prevent the outflow of a qualified workforce and raise the living standards of the population. On a theoretical basis, I discuss the labour productivity and its possible causes, which are mainly human capital and technological equipment. Further, I explain the historical context of the socialist era and the institutional factors in the labour markets. In the practical part, using the causal analysis and comparison, I find, with the help of the Human Development Index, the states with high standards of living, that I compare with the Czech Republic. I detect, that investing in education or research and development has no clear impact on labour productivity, which is low in Czech Republic. Historical data confirm, that in the monitored period 2004-2017, Czech wages grew more than wages in Western Europe, but the wage approach is far away. I also analyze the impact of high labour costs, civil servants, governmental and currency interventions, and lastly, I show forecasts of purchasing power evolution, that seems positive. Keywords: produktivita práce; mzdové rozdíly; náklady práce; životní úroveň; kupní síla mezd; wage differences; labour cost; standards of living; purchasing power of wages; labour productivity Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Analýza kupní síly mezd ČR v letech 2004--2017

Cílem práce je analýza kupní síly mezd v ČR, která dosahuje velmi špatných výsledků. Diskutuji tržní, historické i institucionální faktory, které mohou způsobovat mzdové rozdíly, na základě komparace ...

Vodžák, Milan; Štípek, Vladimír; Ševčíková, Michaela
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Analýza automobilového průmyslu v České republice a v Slovenské republice ve zkoumaném období 2005 – 2016 a s přihlédnutím k intervencionistické politice šrotovného
Tořínský, Ota; Zeman, Martin; Klement, Josef
2017 - Czech
Bakalářská práce analyzuje automobilový průmysl v České a Slovenské republice v období 2005 - 2016. Ve zkoumaném období proběhla ekonomická krize, na kterou se slovenská vláda rozhodla v roce 2009 zareagovat zavedením šrotovného, v České republice šrotovné nikdy zavedeno nebylo. Cílem práce je analýza prodeje osobních vozů v obou zemích ve zkoumaném období 2005 - 2016. Práce dochází k závěru, že šrotovné na Slovensku v roce 2009 zvýšilo poptávku po osobních automobilech, avšak v roce 2010 tato poptávka výrazně klesla. Práce rovněž dochází k závěru, že z dlouhodobého hlediska mělo šrotovné na domácí prodej osobních vozů negativní vliv. The bachelor thesis analyzes automotive industry in the Czech Republic and the Slovak Republic in the period from 2005 to 2016. The economic crisis took place during this period and the Slovak government decided to react in 2009 with the introduction of scrapping program, however the scrapping program was never introduced in the Czech Republic. The aim of the thesis is to analyze sales of passenger cars in both countries in the period from 2005 to 2016. The thesis concludes that scrapping program in Slovakia in 2009 increased the demand for passenger cars, but in 2010 this demand decreased significantly. The thesis also concludes that the scrapping program has had a negative impact for domestic sales of passenger cars in the long run. Keywords: Česká republika; prodej osobních automobilů; šrotovné; intervencionistická politika; automobilový průmysl; Slovenská republika; scrapping program; interventionism; passenger car sales; the Czech Republic; automotive industry; the Slovak Republic Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Analýza automobilového průmyslu v České republice a v Slovenské republice ve zkoumaném období 2005 – 2016 a s přihlédnutím k intervencionistické politice šrotovného

Bakalářská práce analyzuje automobilový průmysl v České a Slovenské republice v období 2005 - 2016. Ve zkoumaném období proběhla ekonomická krize, na kterou se slovenská vláda rozhodla v roce 2009 ...

Tořínský, Ota; Zeman, Martin; Klement, Josef
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Právní pozadí a hospodářsko-politické důsledky československé pozemkové reformy prováděné v letech 1918--1929
Zembová, Nathalie; Váňa, Daniel; Dufek, Pavel
2017 - Czech
Bakalářská práce se zabývá pozemkovou reformou v období po vzniku samostatné Československé republiky mezi lety 1918-1929. Text se zaměřuje konkrétně na analýzu pozemkové reformy, a to z aspektu legislativního, národohospodářského a národnostního. Autorka se zamýšlí nad motivy jednotlivých politických stran té doby a jejich představami o cílech, podobě i nástrojích reformy, které jednotlivé strany prosazovaly. Jedním ze závěrů, které vyplynuly ze zpracování daného tématu, je v této souvislosti skutečnost, že reforma v jejich režii, hlavně v režii Agrární strany, byla přes voličský potenciál zejména venkovského obyvatelstva silným politickým nástrojem k upevnění pozic ve stranické struktuře mladého státu. V rámci politické argumentace využívaly politické strany dvou odůvodnění: první mělo podobu uspokojení tzv. hladu po půdě, kdy v počátcích státu přetrvávalo naprosto nerovnoměrné rozložení držby půdy. Její jednu třetinu vlastnila hrstka převážně německých a rakouských šlechtických rodů. V návaznosti na to, se pak reforma nesla v druhém duchu, a to v odčinění pobělohorských konfiskací, kdy reformou mělo být dosaženo nápravy křivdy spáchané na našem národě. Dalším cílem bylo zlepšení hospodářské situace odvětví zemědělství, a to cestou zrušení šlechtických a církevních latifundií a velkostatků, přičemž půda se měla následně rozdělit ve prospěch drobných zemědělců a bezzemků. Do reformy spadalo do roku 1930 přibližně 30 % státní rozlohy. Zhruba polovina z toho byla přerozdělena mezi nové vlastníky, ale značná část zůstala šlechtě, takže uspokojení výše uvedeného hladu po půdě nebylo úplné. Ostatní cíle se ale z části naplnily. Došlo k výraznému nárůstu drobných družstev, která se v průběhu let stala nejefektivnější i v zásobování sátu potravinami. Ta menší naopak krachovala nebo přežívala na úkor půjček z fondu Státního pozemkového úřadu, který tak zadlužil stát na několik následujících let. I přes nedostatky v zákonech a dalších normách, které průběh pozemkové reformy ve sledovaném období vymezovaly, byly cíle reformy částečně naplněny, takže pozemkovou reformu v Československu realizovanou ve 20. letech minulého století můžeme považovat za jednu z úspěšnějších i v rámci mezinárodního srovnání. The bachelor thesis deals with the land reform in the period after the establishment of the independent Czechoslovak Republic between 1918 and 1929. The text focuses specifically on the analysis of the land reform, from the aspect of legislative, national and national. The author considers the motives of individual political parties of that time and their ideas about the goals, form, and methods of reform that the parties have promoted. One of the conclusions that emerged from the work on the topic is the fact that the reform in their direction, mainly under the direction of the Agrarian Party, was despite the electoral potential of the rural population in particular as a strong political instrument for consolidating positions in the party structure of the young state. As part of the political argumentation, the political parties used two justifications: the first was in the form of satisfaction of the so-called hunger for a land when there was a still uneven distribution of land holdings at the beginning of the state. One-third of it owned a handful of mostly German and Austrian noble families. Consequently, the reform was carried out in a second spirit, in the in the auspices of the confiscations after White mountain battle, when the reform was to bring about the correction of the wrongs committed in our nation. Another objective was to improve the economic situation of the agricultural sector through the abolition of aristocratic and ecclesiastical lati fundies and landowners, with the land being divided in favor of small farmers and landless people. By 1930, approximately 30% of the state's territory had been reformed. About half of this was redistributed among the new owners, but much of it remained nobility, so satisfaction with the above-mentioned hunger for a land was incomplete. But the other targets were partly met. There has been a significant increase in small cooperatives, which has become the most effective in supplying food in the course of years. The latter, on the contrary, collapsed or survived to the detriment of loans from the State Land Office Fund, which had so indebted to the state for several years to come. Despite the shortcomings in the laws and other standards defined by the land reform in the period under review, the reform objectives were partially met, so the land reform in Czechoslovakia implemented in the 1920s can be regarded as one of the most successful and international comparisons. Keywords: Československo; První republika; Pozemková reforma; Vlastnická práva; Czechoslovakia; Propertyrights; Firstrepublic; Land reform Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Právní pozadí a hospodářsko-politické důsledky československé pozemkové reformy prováděné v letech 1918--1929

Bakalářská práce se zabývá pozemkovou reformou v období po vzniku samostatné Československé republiky mezi lety 1918-1929. Text se zaměřuje konkrétně na analýzu pozemkové reformy, a to z aspektu ...

Zembová, Nathalie; Váňa, Daniel; Dufek, Pavel
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Analýza dopadů používání nekonvenčních nástrojů monetární politiky ČNB v období let 2013 – 2016 na stabilitu hospodářství země
Miňhová, Kristýna; Pekárek, Štěpán; Bednář, Milan
2017 - Czech
V důsledku existence hospodářských cyklů dochází ke střídání období hospodářského růstu s obdobím hospodářské recese, která může přerůst až v krizi. V takovém případě je úkolem hospodářské politiky nasměrovat ekonomiku správným směrem, zpět ke konjunktuře. Práce se soustředí na monetární politiku a její schopnost plnit tento úkol. Konkrétním cílem práce je analyzovat vliv devizových intervencí používaných v letech 2013-2017 na obnovení finanční a (makro)ekonomické stability České republiky. K tomuto účelu jsou zkonstruovány časové řady indexů popisující zmíněnou stabilitu, financial stress index a economic stress index. Po důkladné komparativní analýze lze konstatovat, že finanční i (makro)ekonomická situace v České republice se začala stabilizovat již krátce před vyslovením jednostranného kurzového závazku vůči euru, a vliv devizových intervencí tedy nelze jednoznačně potvrdit. In reaction on existence of economic cycles, the period of economic growth is changed with the economic recession, which can grow in the crisis eventually. In such a case, the task of economic policy is to direct the economy in the right direction, back to the boom. The thesis focuses on monetary policy and its ability to achieve this task. The aim of the thesis is to analyze the influence of foreign exchange interventions used in the period of 2013-2017 on the restoration of financial and (macro)economic stability of the Czech Republic. For this purpose, time series of indices describing the stability, the financial stress index and the economic stress index are constructed. A comparative analysis proves that the financial and (macro)economic situation in the Czech Republic has started to stabilize shortly before the unilateral exchange rate commitment to the euro and the impact of foreign exchange interventions cannot be certainly confirmed. Keywords: monetární politika; ekonomická stabilita; finanční stabilita; devizové intervence; Financial Stress Index; Economic Stress Index; economic stability; financial stability; foreign-exchange intervention; Economic Stress Index; Financial Stress Index; monetary policy Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Analýza dopadů používání nekonvenčních nástrojů monetární politiky ČNB v období let 2013 – 2016 na stabilitu hospodářství země

V důsledku existence hospodářských cyklů dochází ke střídání období hospodářského růstu s obdobím hospodářské recese, která může přerůst až v krizi. V takovém případě je úkolem hospodářské politiky ...

Miňhová, Kristýna; Pekárek, Štěpán; Bednář, Milan
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Marketingová strategie vybraného subjektu
Vraštil, Lukáš; Filipová, Alena; Zeman, Jiří
2017 - Czech
Cílem práce je zhodnocení marketingové strategie fotbalového klubu FC Zbrojovka Brno. Ke zhodnocení strategie jsem využil dotazníkový výzkum a rozhovory se zaměstnanci klubu. Na základě výzkumu jsem zjistil několik nedostatků strategie, které mohou být příčinnou nízká návštěvnosti domácích utkání Zbrojovky. Hodnocení jsem strukturoval podle marketingového mixu 7P. Největší rezervy jsem objevil v kategorii produkt a místo a navrhl jsem opatření na zlepšení těchto ale i dalších nedostatků. Věřím, že má práce bude nápomocna ke zlepšení marketingové strategie FC Zbrojovka Brno a povede k vyšší návštěvnosti utkání klubu. The goal of this work is to evaluate marketing strategy of FC Zbrojovka Brno. I used a questionnaire survey and interviews with employee of the club to reach my goal. From the survey I have discovered some shortcomings, that can be cause of the low attendance at home games of Zbrojovka. I have structured the evaluation according to marketing mix 7P. The biggest shortcomings I have discovered in the categories Product and Place and I have made a suggestion how to improve these and other imperfections. I hope this thesis will help to improve marketing strategy of FC Zbrojovka Brno and will raise the attendance. Keywords: marketingová strategie; marketingový výzkum; FC Zbrojovka Brno; marketing strategy; marketing survey; FC Zbrojovka Brno Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Marketingová strategie vybraného subjektu

Cílem práce je zhodnocení marketingové strategie fotbalového klubu FC Zbrojovka Brno. Ke zhodnocení strategie jsem využil dotazníkový výzkum a rozhovory se zaměstnanci klubu. Na základě výzkumu jsem ...

Vraštil, Lukáš; Filipová, Alena; Zeman, Jiří
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Význam hospodářsko-politické spolupráce frankistického Španělska s nacistickým Německem pro španělskou ekonomiku během druhé světové války
Jiroušková, Kristýna; Fabianková, Klára; Kovář, Martin
2017 - Czech
Obsahem této práce je analýza hospodářsko-politické spolupráce frankistického Španělska s nacistickým Německem během druhé světové války v komparaci s obdobím španělské občanské války. Teoretická část se zaměřuje na popis španělského autoritativního režimu a na socioekonomické příčiny a důsledky občanské války. Praktická část popisuje vzájemnou spolupráci zejména zahraniční obchod během obou období a následně je mezi sebou komparuje. Cílem práce je potvrzení hypotézy, že během druhé světové války se změnila struktura i objem zahraničního obchodu v porovnání s obdobím občanské války. Dále pak zodpovědět otázku jaký význam měla pro Španělsko spolupráce s Německem bezprostředně po ukončení druhé světové války. Z komparace obou období vyplývá značná změna struktury i objemu zahraničního obchodu mezi Španělskem a Německem. Odpověď na otázku významu spolupráce pro Španělsko bezprostředně po válce vychází z poválečného dění v Evropě. Zejména z faktu, že Španělsko bylo vyloučeno z Marshallova plánu a procházelo hlubokou ekonomickou krizí. Přínosem této práce je zpracování tématu, které není českými historiky ani ekonomy detailně rozpracováno. Téma by však mělo být předmětem dalšího hlubšího zkoumání i na základě jiných než doposud zpracovaných ukazatelů. The content of this work is an analysis of Franco Spain's economic and political cooperation with Nazi Germany during the Second World War in comparison with the Spanish Civil War period. The theoretical part focuses on the description of the Spanish authoritarian regime and on the socio-economic causes and consequences of the civil war. The practical part describes the cooperation between foreign trade during both periods and then compares them. The aim of the thesis is to confirm the hypothesis that during the Second World War the structure and content of foreign trade changed in comparison with the period of civil war. Next, to answer the question of what significance for Spain had on cooperation with Germany immediately after the end of World War II. The comparison of both periods results in a significant change in the structure and content of foreign trade between Spain and Germany. The answer to the question of the meaning of cooperation for Spain immediately after the war is based on post-war developments in Europe. In particular, from the fact that Spain was excluded from the Marshall Plan and was undergoing a deep economic crisis. The contribution of this work is the elaboration of a topic that is not elaborated in detail by Czech historians or economists. However, the subject should be further explored on the basis of indicators other than those already done. Keywords: autoritativní režim; druhá světová válka; zahraniční obchod; Španělsko; občanská válka; Franco; Německo; World War II; Spain; authoritarian regime; Franco; foreign trade; civil war; Germany Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Význam hospodářsko-politické spolupráce frankistického Španělska s nacistickým Německem pro španělskou ekonomiku během druhé světové války

Obsahem této práce je analýza hospodářsko-politické spolupráce frankistického Španělska s nacistickým Německem během druhé světové války v komparaci s obdobím španělské občanské války. Teoretická část ...

Jiroušková, Kristýna; Fabianková, Klára; Kovář, Martin
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Komparativní analýza vývoje držby státních dluhopisů v bankovních sektorech zemí eurozóny v letech 2005-2015
Topinka, Tomáš; Pekárek, Štěpán; Bednář, Milan
2017 - Czech
Bakalářská práce je zaměřena na komparativní analýzu držby státních dluhových cenných papírů v bankovních sektorech zemí Evropské měnové unie, zejména v období finanční a dluhové krize. Na základě grafické analýzy identifikuje a objasňuje pozorované volatility, které se na úrovni určitých skupin zemí vyskytovaly. Práce přichází s tvrzením, že zejména v období dluhové krize dochází k posilování tzv. home-bias, který bankovní sektor vystavuje kreditnímu riziku státu. Současně podporuje stanovisko pro nastavení regulatorních opatření, jež zajistí vytváření takové výše regulatorního kapitálu, který bude objektivně reflektovat kreditní riziko státu. The bachelor thesis is focused on the comparative analysis of holdings of sovereign securities in the banking sectors of the European Monetary Union member countries, especially during the financial and debt crisis. Based on the graphical analysis, it identifies and clarifies the volatility observed at the level of certain groups of countries. The work comes with the statement that, especially during the debt crisis, the so-called home-bias is reinforced and thus exposes the banking sector to the credit risk of the state. At the same time, bachelor thesis advocates setting up regulatory requirements to ensure, that a level of regulatory capital is created that objectively reflects the credit risk of the state. Keywords: bankovní sektor; dluhová krize; státní dluhopisy; sovereign debt; debt crisis; banking sector Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Komparativní analýza vývoje držby státních dluhopisů v bankovních sektorech zemí eurozóny v letech 2005-2015

Bakalářská práce je zaměřena na komparativní analýzu držby státních dluhových cenných papírů v bankovních sektorech zemí Evropské měnové unie, zejména v období finanční a dluhové krize. Na základě ...

Topinka, Tomáš; Pekárek, Štěpán; Bednář, Milan
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Transformace Československa v porovnání s Polskem a Maďarskem
Fingerhut, Tomáš; Chalupecký, Petr; Fabianková, Klára
2017 - Czech
Předmětem této práce je srovnání procesu transformace v Československu, Maďarsku a Polsku. Cílem práce je srovnat počáteční stav vybraných ekonomik na začátku transformace s jejím průběhem. Na základě tohoto srovnání práce hodnotí, jaký měl počáteční stav ekonomik vliv na formu a průběh transformace. Hlavní část práce tvoří analýza transformačních procesů jednotlivých zemí, včetně jejich počátečního stavu a stavu před začátkem transformace. V poslední části práce je československá, maďarská a polská transformace srovnávána pomocí makroekonomických ukazatelů. V závěru je rovněž srovnán reformní proces, který umožnil transformaci zkoumaných ekonomik z centrálně plánovaného systému na tržní systém. The object of the present bachelor thesis is the comparison of process of transformation in Czechoslovakia, Hungary and Poland. The aim of the thesis is the comparison of initial state of the economies at the beginning and during the process of transformation. On the grounds of the comparison is evaluated if the initial state influenced the form and the development of the transformation. The main part comprises the analysis in particular countries. In last part of the thesis is drawn the comparison between Czechoslovakian, Hungarian and Polish transformation based on macroeconomic indicators. At the end of the thesis is the comparison of reform process, which enables the transformation from centrally planned system to the market system. Keywords: Privatizace; Maďarsko; Polsko; Československo; Transformace; Hungary; Transformation; Poland; Czechoslovakia; Privatization Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Transformace Československa v porovnání s Polskem a Maďarskem

Předmětem této práce je srovnání procesu transformace v Československu, Maďarsku a Polsku. Cílem práce je srovnat počáteční stav vybraných ekonomik na začátku transformace s jejím průběhem. Na základě ...

Fingerhut, Tomáš; Chalupecký, Petr; Fabianková, Klára
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases