Number of found documents: 740
Published from to

Postavení rozvojových zemí v globální ekonomice a možnosti jejich dalšího rozvoje
Hrubcová, Gabriela; Sirůček, Pavel; Palatková, Monika; Jiránková, Martina
2017 - Czech
Disertační práce si klade za cíl zanalyzovat problematiku postavení rozvojových zemí v globální ekonomice a doporučit možnosti jejich dalšího rozvoje. Takto široké téma je postupně specifikováno v rámci hlavní analýzy a případové studie zaměřením na skupinu nejméně rozvinutých zemí. Klíčovou zkoumanou oblastí z hlediska alternativ růstu a snižování chudoby se stal díky svému výraznému potenciálu turismus. Práce stručně představuje problematiku růstu a rozvoje, rozvojové souvislosti, trendy a nejvýznamnější indikátory růstu a rozvoje. Definuje skupinu nejméně rozvinutých zemí a hodnotí jejich potenciál, současné postavení ve světové ekonomice, výhled a trendy. Věnuje se rovněž zhodnocení téma rozvoje v kontextu současného pojetí problematiky agendou mezinárodních organizací a rozhodnutí OSN stanovit rok 2017 jako Mezinárodní rok udržitelného turismu pro rozvoj. V návaznosti stanovuje, zda je reálné považovat turismus za prostředek růstu a rozvoje. Za pomoci případové studie a analýzy je propojena problematika rozvoje a nejméně rozvinutých zemí s potenciálem turismu z hlediska snižování chudoby. Případová studie, analyzující vliv turismu na ekonomiku nejméně rozvinutých zemí, klasifikuje země podle komponentů poptávky a nabídky. Pro vytvoření skupin podobných nejméně rozvinutých zemí je použita hierarchická shluková analýza. Jako výstup je představen návrh modelu rámce pro další rozvoj (turismu) ve skupině nejméně rozvinutých zemí. The thesis aims to analyze the issue of the position of developing countries in the global economy and suggest the possibilities of their further development. Such a broad topic is progressively specified with focus on the group of Least Developed Countries. The key area of research in terms of the growth alternatives and poverty alleviation is tourism, due to its considerable potential. Dissertation briefly presents issues of growth and development, its context, trends and the significant development indicators. Consequently, the thesis deals with the group of Least Developed Countries (LDCs) and their potential, current position in the global economy, outlook and trends. Moreover, it focuses on the topic of development in relation to the current concept of the international organization agenda and the Unite Nations decision to declare 2017 as the International Year of Sustainable Tourism for Development. In this context, it is determined whether tourism can be considered as a main driver of growth and development and as a tool for poverty reduction. A case study aims to analyze the economic effects of tourism in LDCs according to the Economic Impact Research and uses the cluster analysis. As a result, countries are grouped into a number of clusters based on the specific components. The final chapter presents a proposal for the model of further (tourism) development in LDCs. Keywords: rozvoj; rozvojové země; růst; turismus; nejméně rozvinuté země; Development; Least Developed Countries; Tourism; Developing Countries; Growth Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Postavení rozvojových zemí v globální ekonomice a možnosti jejich dalšího rozvoje

Disertační práce si klade za cíl zanalyzovat problematiku postavení rozvojových zemí v globální ekonomice a doporučit možnosti jejich dalšího rozvoje. Takto široké téma je postupně specifikováno ...

Hrubcová, Gabriela; Sirůček, Pavel; Palatková, Monika; Jiránková, Martina
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Diversity Management in Multicultural Environment
Czapran, Tomasz Bronislaw; Dvořáková, Zuzana; Kleibl, Jiří; Vochozka, Marek
2017 - English
Tato práce se zabývá managementem diverzity a je primárně zaměřena na aplikaci diverzity managementu v kontextu multinacionálních IT společností a identifikaci současných přístupů k problematice diverzity v multinacionálních podnicích. Primárním cílem práce je vytvoření grafického modelu diverzity managementu pro multikulturní organizace podnikající v odvětví informačních technologií. Sekundárním cílem je prostřednictvím rešerše odborné literatury identifikovat současné přístupy k diverzity managementu a objasnit jeho přínosy. Dalším sekundárním cílem je identifikovat specifika využití diverzity managementu v IT globálních společnostech, které se vyznačují multikulturním pracovním prostředím. Problematika je prozkoumána a rozebrána jak z teoretického, tak i z praktického hlediska. Z tohoto důvodu je práce rozčleněna na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se věnuje pojmu diverzita, kategorie diverzity, management diverzity, nástroje managementu diverzity, rovné příležitosti na pracovišti, modely a koncepce diverzity. Tato část práce je sestavena nejen z poznatků z odborné literatury, ale také z poznatků z impaktovaných a recenzovaných časopisů a článků. V praktické části je realizován kvantitativní a kvalitativní výzkum mezi zaměstnanci čtrnácti vybraných podniků. Organizace v různé míře uplatňují management diverzity. Kvalitativní výzkum má podobu hloubkových rozhovorů se zaměstnanci, kteří odpovídají za management diverzity v daných organizacích. Na základě tohoto kvalitativního výzkumu jsou sestavené hypotézy. Uvedené hypotézy následně ověřuje kvantitativní výzkum realizovaný mezi zaměstnanci vybraných podniků. Výstupem celé práce je potom tvorba modelu řízení diverzity. Praktická část má tak empirickou povahu, kdy zjišťuje konkrétní úroveň uplatnění diverzity managementu v IT organizacích s multikulturním prostředím. Toto zjišťování probíhá s využitím kvantitativního i kvalitativního sběru dat. The dissertation thesis deals with the issues of diversity management in multicultural environment. The primary objective of the thesis is to create a graphical model of diversity management for multicultural organisations operating in the field of information technology. The secondary objective is to identify, through expert literature research, the current approaches to diversity management and to clarify its benefits. The theme is examined and discussed from theoretical as well as practical point of view. The theoretical part deals with the scope, categories, instruments, models and concepts of diversity, as well as diversity management with equal opportunities in the workplace. This section was created not only on the basis of expert literature, but also on the basis of inputs found in impacted and reviewed journals and articles. The practical part presents the quantitative and qualitative research carried out among managers in 14 selected enterprises applying diversity management in varying degrees. Based on this qualitative research hypotheses are formed. These hypotheses are subsequently verified by the quantitative research conducted among managers of selected companies. The practical part has empirical character, as it investigates a specific level of application of diversity management in selected IT organisations with multicultural environment. This investigation is carried out using quantitative and qualitative data collection. Keywords: Management diverzity; Kulturní rozmanitost; Nástroje managementu diverzity; Modely a koncepce diverzity; Kategorie diverzity; Employee motivation; Categories of Diversity; Diversity management; Diversity; Diversity Model Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Diversity Management in Multicultural Environment

Tato práce se zabývá managementem diverzity a je primárně zaměřena na aplikaci diverzity managementu v kontextu multinacionálních IT společností a identifikaci současných přístupů k problematice ...

Czapran, Tomasz Bronislaw; Dvořáková, Zuzana; Kleibl, Jiří; Vochozka, Marek
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Due Diligence
Šmídová, Jekaterina; Králíček, Vladimír; Müllerová, Libuše; Jiroudek, Jaromír
2017 - Czech
Růst firmy je jedním z hlavních strategických cílů jejich vlastníků. V dnešním světě, který se neustálé zrychluje, hledají majitelé společností a jejích management možnosti, jak tento růst urychlit a řešení často nachází v realizaci fúzí a akvizic (dále také jen M&A). Tuto skutečnost potvrzuje dlouhodobě přetrvávající trend růstu trhu M&A, který například jen v České republice zaznamenal 38% nárůst mezi rokem 2015 a 2016. Rozhodování o uskutečnění transakce probíhají za podmínek nedostatku informací na straně kupujícího. Rozhodování za rizika a nejistoty je jedním z důvodů, proč 50 až 70 procent uskutečněných transakcí nepřináší očekáváné výsledky. Tato disertační práce je věnována due diligence tedy nástroji, který umožňuje kupujícímu zmírnit (nikoli však zcela odstranit) informační riziko. Due diligence poskytuje kupujícímu jedinečnou příležitost poznat kupovanou společnost lépe ještě před tím, než podstoupí riziko a převezme její vlastnictví. Jedná se o zásadní prvek celého procesu M&A, který má přímý dopad také na stanovení ceny transakce a vyhodnocení budoucí výkonnosti kupované společnosti. Disertační práce poskytuje všem, kteří se jakkoli zajímají o procesy M&A obecné i specifické charakteristiky due diligence a její kritické body. Zároveň rozšiřuje pojetí due diligence od tradičně vnímaného procesu investiční prověrky na komplexnější proces, pokračující nastavením integračních pravidel po uzavření kupní smlouvy. Cílem disertační práce je provedení analýzy procesu due diligence v jeho širších souvislostech s důrazem na finanční due diligence a postakviziční integraci. V rámci provedené analýzy byla identifikována kritická místa procesu due diligence a jejích vliv na přínos due diligence jako nástroje, který významně přispívá k úspěšnosti realizace fúzí a akvizic. V návaznosti na uvedený hlavní cíl byla v úvodu práce formulována základní hypotéza, jejíž analýza a posouzení je úkolem práce: Due diligence v jejím tradičním pojetí výrazně přispívá k úspěšné realizaci fúzí a akvizic. Z metodického hlediska je ověření hypotézy práce založeno na podrobném studiu poznatků obsažených v odborné literatuře, jejich teoretickém rozboru a komparaci s praktickými příklady. Práce je v souladu s hlavním cílem a z něho vyplývající hypotézy členěna celkem do šestí kapitol, z nichž první kapitola se zabývá vymezením pojmu teorie firmy a základními ekonomickými důvody jejího vniku a existence. Druhá kapitola je věnována transakcím s podniky a především důvodům jejich uskutečňování, které ovlivňuji metodiku provedení due diligence. Třetí kapitola se věnuje due diligence, definuje samotný pojem, popisuje proces a druhy due diligence, stanovuje kritické body tohoto procesu a shromažďuje teoretická doporučení. Čtvrtá kapitola se zaměřuje na realizaci projektu due diligence v praktické rovině a pokouší se zjistit, zda teoretická doporučení jsou aplikovatelná při praktickém provedení prověrky. Pátá kapitola je věnována postakviziční due diligence. Šestá kapitola je věnována výzkumům jednak rozhodujících faktorů při provedení prověrky a pak také smluvním nástrojům minimalizace rizik. V disertační práci je čerpáno především z dostupné zahraniční literatury, která se zaměřuje na due diligence a fúze a akvizice. K dalším zdrojům patří dostupné mezinárodní a lokální výzkumy, které jsem doplnila výzkumem vlastním. Podrobný rozbor problematiky provedený v práci umožnil posouzení hypotézy a splnění stanoveného cíle práce. One of the main strategic goals of an owner is the growth of their company. To seek company growth in todays ever changing world, company owners and their management frequently turn to the discipline of mergers and acquisitions (hereinafter M&A). This M&A focus is evidenced by the sustained long term growth of the M&A markets, which for example in the Czech Republic alone amounted to a 38% increase between the years 2015 and 2016. The transaction decision making process takes place with an information deficit to the detriment of the buyer. 50% to 70% of transactions will be identified as not meeting the expectations of the buyer, and this is in large part due to the information deficit on the part of the buyer. This thesis takes as its subject due diligence, a tool that enables the buyer to mitigate (but never to fully overcome) the risks brought about by the information deficit. The due diligence process enables the buyer to gather information on the target company and to get to know it in greater detail prior to assuming the full risks of ownership. Due diligence becomes a key component of the M&A process, with direct impact on the transaction valuation and evaluation of the future performance of the target company. This thesis will provide all parties interested in the M&A process with an overview of both general and specific characteristics of the due diligence process and its key components. It will also widen the traditional understanding of the due diligence process, shifting it from a mere pre-investment check-up to a more complex and robust process, that includes the setup of post transaction integration guidelines. The purpose of this thesis is to provide an analysis of the due diligence process in its wider connotations, with emphasis on financial due diligence and post transaction integration. As part of this analysis the key milestones of the due diligence process were identified, and their influence on the increase of the likelihood of a successful M&A process is examined. Based on the stated purpose of this thesis a null hypothesis was formulated (and the analysis and evaluation of the said hypothesis is the goal of this thesis): Due diligence, in its traditional understanding, is a fundamental support tool for the successful realization of mergers and acquisitions. The methodology applied to the examination of the null hypothesis comprises the detailed analysis of information from specialized and academic publications, their theoretical evaluation and comparison to case studies. In line with the stated goal and its hypothesis, this thesis is structured into six chapters. The first chapter defines the term theory of a company and examines the basic economic reasons for the creation and existence of companies. The second chapter describes transactions dedicated to companies and focuses on the underlying reasons for undertaking transactions, and their effect on the methodology of due diligence. The third chapter defines due diligence, describes the process and its key components, and provides theoretical recommendations. The fourth chapter focuses on the practical undertaking of a due diligence process, and examines the applicability of the theoretical recommendations in real life. The fifth chapter examines the post-transaction components of due diligence. The sixth chapter focuses on examination of factors critical to the undertaking of a due diligence, and also on the contractual tools available for the mitigation of the inherent risks. The sources of information for this thesis are mainly, but not limited to, foreign specialized and academic literature focused on mergers and acquisitions, international and local published research, and own research undertaken for the purpose of this thesis. The detailed analytical work undertaken and described in this thesis enabled the evaluation of the null hypothesis and the completion of the stated thesis goal. Keywords: Due Diligence; Transakce s podniky; Fúze a akvizice; Mergers and acquisitions; M&A; Due Diligence Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Due Diligence

Růst firmy je jedním z hlavních strategických cílů jejich vlastníků. V dnešním světě, který se neustálé zrychluje, hledají majitelé společností a jejích management možnosti, jak tento růst urychlit ...

Šmídová, Jekaterina; Králíček, Vladimír; Müllerová, Libuše; Jiroudek, Jaromír
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Test Governance Framework for Contracted IS Development: Software Management Processes in Social Context
Doležel, Michal; Buchalcevová, Alena; Molnár, Zdeněk; O Connor, Rory; Bureš, Miroslav
2017 - English
[Kontext] Vývoj informačních systémů realizovaný formou outsourcingu tvoří ve středních a velkých firmách, jejichž hlavním předmětem podnikání nejsou IT technologie, významnou a často užívanou strategii dodávky. Testovací aktivity jsou v takovém případě často prováděny dodavatelskou stranou a skryty před průběžnou kontrolou ze strany odběratele, který se k vyvinutému softwarovému systému dostane typicky až při jeho předávce. Takový přístup je spojen s nebezpečím, že testovací aktivity budou dodavatelem během fáze vývoje prováděny pouze zběžně a nedisciplinovaně. Riziko nekvalitní dodávky je tak de-facto přenášeno na odběratele, který negativní důsledky (např. nežádoucí posun termínů, zvýšené úsilí vlastních pracovníků) nejednou pociťuje během uživatelských akceptačních testů (UAT). [Cíl] Hlavním cílem této disertační práce je navrhnout a ověřit manažerský rámec pro dohled a správu (angl. governance) testovacích činností vykonávaných dodavatelem (Test Governance Framework). Tento rámec byl navržen pro potřeby odběratele a akcentuje tak priority výkonu kontroly z jeho strany. Rámec byl evaluován v projektovém kontextu tří projektů dodávky informačních systémů formou outsourcingu. [Metoda] Výzkum je teoreticky ukotven v teorii kontroly mající původ v organizačních disciplínách. K návrhu manažerského rámce byly využity principy návrhového výzkumu (angl. design science). Pro evaluaci rámce byly využity principy etnograficky orientovaného akčního výzkumu. Forma evaluace akcentuje společenskovědní rozměr problematiky. Konkrétně jsou zkoumány koncepty důvěry, kontroly a moci, a to nahlížením z interpretativní epistemologické pozice. [Výsledky] Navržený rámec byl úspěšně nasazen v jednom ze zkoumaných projektů. Ve zbývajících dvou projektech se jeho implementace setkala s obtížemi, které jsou detailně analyzovány. Výsledná interpretace zdůrazňuje, že obtíže byly způsobeny odlišnými sociálními kontexty zkoumaných projektů, konkrétně různící se dynamikou zmiňovaných faktorů důvěry, kontroly a moci. [Závěr] Původními vědeckými přínosy této disertační práce jsou (1) navržený manažerský rámec zdůrazňující omezení předchozího stavu poznání problematiky kontroly v oblasti outsourcingu testovacích činností; (2) evaluace rámce a analýza klíčových faktorů úspěšnosti (resp. komplikací) nasazení; (3) návrh původního metodologického přístupu kombinujícího návrhový výzkum s výzkumem etnografickým. [Context] Outsourced information systems development (ISD) represents an important and widely used software delivery strategy for mid-size and large non-IT companies. In such companies, testing activities are conducted by a contracted party, and are hidden from continuous checks on the part of the client, who is typically only provided with insight during the system hand-over. Such an approach is risky; the testing activities might be executed in a loose and sloppy manner by the contractor. Consequently, the risk of unsatisfactory quality may be shifted de-facto to the client, who will bear any negative consequences (e.g., project delays, increased effort) during user acceptance testing (UAT). [Objective] The main objective of this doctoral dissertation is to design and evaluate a management artefact - Test Governance Framework (TeGoF) - that can be used by the client company; the framework thus focuses on client's perspective on exercising control. To this end, the artefact is evaluated in the context of three outsourced ISD projects. [Method] The research is grounded in control theory, which originates in organizational studies. The principles of design science were applied in the development of the TeGoF, and the principles of ethnographically informed action research were used to evaluate the management artefact. This form of evaluation underscores the social dimension of the problem. In particular, the concepts of trust, control, and power are examined using an interpretive epistemological position. [Results] Of a total of three projects, the TeGoF was applied successfully in only one case. A detailed analysis describes the factors contributing to the difficulties implementing the TeGoF principles in the two remaining projects. The resulting interpretation stresses the fact that such difficulties were caused by differences among the contexts in which the evaluation took place. Specifically, there were varying dynamics of the abovementioned factors of trust, control, and power. [Conclusion] The contribution of this doctoral dissertation consists in (1) the development of the TeGoF as a tool that pinpoints significant limitations in the current research related to control issues in the domain of outsourced ISD; (2) the evaluation of the TeGoF and analysis of the key success factors; and (3) a proposal of a novel methodological approach combining design science research with ethnographically informed action research. Keywords: návrhový výzkum; etnografie; kultura; outsourcing; proces testování; řízení softwarového vývoje; teorie kontroly; testování softwaru; ethnography; software testing; culture; design science; software engineering management; control theory; outsourcing; test process Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Test Governance Framework for Contracted IS Development: Software Management Processes in Social Context

[Kontext] Vývoj informačních systémů realizovaný formou outsourcingu tvoří ve středních a velkých firmách, jejichž hlavním předmětem podnikání nejsou IT technologie, významnou a často užívanou ...

Doležel, Michal; Buchalcevová, Alena; Molnár, Zdeněk; O Connor, Rory; Bureš, Miroslav
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Dopad regulace finančního zprostředkování na ochranu klientů
Zámečník, Petr; Heřman, Jan; Kislingerová, Eva; Rozsa, Zoltán
2017 - Czech
Finanční zprostředkování vlivem missellingu poškozuje spotřebitele. Práce se zabývá regulací finančního zprostředkování a vztahem mezi finančním zprostředkovatelem a jeho klientem. Hlavním cílem práce je analyzovat, jakým dopad může mít regulace provizí v rámci finančního zprostředkování. V práci je analyzována současná podoba právního zakotvení finančního zprostředkování v Evropské unii a České republice a vyúsťuje v analýzu dopadů návrhů regulace, které byly předmětem jednání v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Dochází k závěru, že pokud by byly návrhy přijaty, nezlepší se kvalita ochrany spotřebitele, ale naopak může klienta poškodit, mimo jiné i proto, že se vztahuje také na rizikové pojistné. Z analýzy současné legislativy též vychází, že současná legislativní základna navíc dává dostatek prostředků k postihování finančního zprostředkování, které nerespektuje zájem klienta. K analýze vztahu finančního zprostředkovatele a klienta je vytvořen teoretický model na bázi teorie her. Financial intermediation due to misselling harms consumers. The work concerns to regulation of financial intermediaries and relation between financial intermediary and his or her client. The main objective is to analyze how the regulatory of commissions impact financial intermediation. The paper analyzes the current form of legal status of financial intermediation in the European Union and the Czech Republic and results in analyzing the impacts of regulatory proposals that was discussed in Chamber of Deputies Parliament of the Czech Republic. It concludes that if the proposals were accepted, it will not improve the quality of consumer protection, but even can cause damage to the client. The current legislative base moreover provides sufficient resources to prosecuting financial intermediation, which does not respect the client's interest. For analyzing the relation between financial intermediary and his or her client is developed theoretical model based on theory of games. Keywords: finanční zprostředkování; finanční poradenství; finanční trh; ochrana spotřebitele; distribuce na finančním trhu; multilevel marketing; financial intermediary; financial advisory; financial market; distribution on financial market; multilevel marketing; consumer protection Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Dopad regulace finančního zprostředkování na ochranu klientů

Finanční zprostředkování vlivem missellingu poškozuje spotřebitele. Práce se zabývá regulací finančního zprostředkování a vztahem mezi finančním zprostředkovatelem a jeho klientem. Hlavním cílem práce ...

Zámečník, Petr; Heřman, Jan; Kislingerová, Eva; Rozsa, Zoltán
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Interface-Based Software Development
Rais, Aziz; Pecinovský, Rudolf; Lacko, Branislav; Merunka, Vojtěch
2017 - English
Přesto, že existuje mnoho metodik vývoje softwaru a řízení IT projektů, výzkumy a praxe ukazují, že projekty vývoje softwaru stále selhávají a kvalita softwarových produktů často nesplňuje očekávání zákazníků. Faktorů selhání IT projektů vývoje softwaru je mnoho, avšak některé faktory ovlivňují nebo vytváří další. Jedním z cílů této práce je právě hledání a analýza zásadních faktorů čerpající z výzkumů vycházejících z rozsáhlých dat o různých IT projektech. Některé faktory jako např. velikost projektu nebo dislokace jednotlivých projektových týmů (distribuovaný vývoj, využití outsourcingu, atd.) zvyšují sice složitost řízení IT projektu, ale přestože nejde o faktory nejdůležitější, jsou důležitou motivací této práce. Hlavním cílem této dizertační práce je věnovat se identifikovaným zásadním faktorům selhávání projektů vývoje softwaru. Na základě této analýzy je v práci vyvinuta Metodika vývoje softwaru založená na rozhraních (Interface based software development methodology). Aplikace této metodiky přináší zlepšení sběru požadavků na software a jejich popis objektově orientovaným způsobem pomocí rozhraní. Metodika umožňuje lépe řídit vývoj softwaru pro servisně orientovanou architekturu (SOA) a komponentově založený vývoj (CBD). Aplikace metodiky zvyšuje a zlepšuje testovatelnost a udržovatelnost softwaru. Dalším efektem navržené metodiky je usnadnění paralelní realizace jednotlivých procesů vývoje softwaru. Even though there are many software development and project management methodologies available, research and practice both show that IT software development projects still fail, and that the quality of software products does not always meet customers' expectations. There might be multiple causes for such failures, but some of these reasons can be seen to influence or create others. Therefore, the larger the project is, the higher its risk of failure, especially if the teams involved work remotely (distributed and outsourced). This increase in project complexity is considered the motivation for this paper. Similarly, there are other factors that can result in a project's failure and customers' dissatisfaction regarding software quality. All such factors identified by research conducted by organizations specializing in this area are analyzed in order to identify a common root of IT project failures. Once the root causes of these failures have been identified and analyzed, the goal of the Interface based software development methodology is to solve them. The solution offered by an Interface based software development methodology is to improve understanding of software requirements and to describe these requirements with interfaces in an object-oriented way. Interface based software development will support and drive development towards service-oriented architecture (SOA) and component-based development (CBD). The goal of interface based software development is to increase software testability and maintainability and to make it more easily feasible to execute various software development processes in parallel. Keywords: model driven architecture (MDA); object-oriented analysis (OOA); object-oriented design (OOD); service-oriented architecture (SOA); component based development (CBD); interface based software development (IBSD); model driven architecture (MDA); object-oriented analysis (OOA); object-oriented design (OOD); interface based software development (IBSD); service-oriented architecture (SOA); component based development (CBD) Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Interface-Based Software Development

Přesto, že existuje mnoho metodik vývoje softwaru a řízení IT projektů, výzkumy a praxe ukazují, že projekty vývoje softwaru stále selhávají a kvalita softwarových produktů často nesplňuje očekávání ...

Rais, Aziz; Pecinovský, Rudolf; Lacko, Branislav; Merunka, Vojtěch
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Využití konceptu safe harbour pro stanovení převodních cen
Kolář, Michal; Heřman, Jan; Dvořáček, Jiří; Kapoun, Vítězslav
2017 - Czech
Daňové správy po celém světě vycházejí poplatníkům vstříc a nabízejí jim možnost nastavit systém převodních cen podle předem dohodnutých kritérií. Když poplatník kritéria splní, správce daně cenové nastavení transakce nebude rozporovat. Jakékoli předem definované uspořádání vedoucí k uznání systému převodních cen ze strany správce daně lze označit jako tzv. safe harbour. Během zkoumání současných zdrojů bylo zjištěno, že není k dispozici žádný relevantní výzkum zaměřený na posouzení vhodnosti zavedení konceptu safe harbour pro podniky a vlády. Zároveň také OECD nepracuje s daty, která by přesvědčivě dokazovala dopad regulace v oblasti převodních cen na chování společností. Z tohoto důvodu byl proveden výzkum v této oblasti se zaměřením na zjištění potenciálu konceptu safe harbour ovlivnit daňové odvody podniků ve skupině. Finanční údaje byly získány z databáze Amadeus. Dopad zavedení konceptu safe harbour byl posuzován na vývoji časových řad zdanění srovnatelných společností. Jako nejvhodnější metoda pro seskupení společností byla vybrána shluková analýza. Tax administrations worldwide provide taxpayers with favour and offer them the opportunity to set up transfer pricing system according to pre-agreed criteria. When taxpayer´s system complies with, a tax administrator does not dispute the transaction. Any predefined arrangement leading to the recognition of transfer pricing system by the tax administrator can be defined as a safe harbour. It was found out during the review process of current sources, that there is no relevant research available focused on assessing the appropriateness of introducing safe harbour system for both businesses and government. At the same time, even the OECD does not work with data that would conclusively prove the impact of transfer pricing regulation on companies´ behaviour. For this reason, a research was conducted in this area with focus on the potential of safe harbour to affect tax contributions of enterprises. Financial data were rendered from Amadeus database. The impact of safe harbour system was observed on the time series development of taxation of particular cluster. Cluster analysis was selected as the most suitable method for grouping companies. Keywords: safe harbour; faktorová analýza; shluková analýza; dokumentace; převodní ceny; databáze Amadeus; factor analysis; Amadeus database; documentation; transfer pricing; safe harbour; cluster analysis Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Využití konceptu safe harbour pro stanovení převodních cen

Daňové správy po celém světě vycházejí poplatníkům vstříc a nabízejí jim možnost nastavit systém převodních cen podle předem dohodnutých kritérií. Když poplatník kritéria splní, správce daně cenové ...

Kolář, Michal; Heřman, Jan; Dvořáček, Jiří; Kapoun, Vítězslav
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Optimalizace portfolia na německém akciovém trhu
Bastin, Jan; Musílek, Petr; Witzany, Jiří; Budinský, Petr
2017 - Czech
Disertační práce se zabývá konstrukcí a řízením akciového portfolia pomocí kvantitativních metod. Prezentuje 3 optimalizační problémy, ve kterých se hledají portfolia s minimálním rizikem, tangenciální portfolia a portfolia s maximální očekávanou výnosovou mírou, na německém akciovém trhu. Tyto investice je možné porovnat s kapitálově váženým benchmarkem i stejně váženým portfoliem. K odhadu očekávaných výnosových měr akcií jsou použity fundamentální faktorové modely. Odhad rizika je proveden v 5 variantách kalkulace kovariančních matic, tj. výběrová kovarianční matice, odhad matice pomocí jednoduchého indexního modelu, odhad pomocí Fama-Frenchova tří faktorového modelu, odhad pomocí fundamentálního faktorového modelu a redukovaný odhad kovarianční matice. Výsledky úloh jsou uvedeny ve dvou verzích, neboť demonstrujeme vliv omezení obrátkovosti aktiv na výkonnosti portfolií, do kterých jsou započteny transakční náklady. Je patrné, že optimalizovaná portfolia měla v období 2005 až 2015 atraktivní rizikově-výnosový profil, resp. že benchmark i stejně vážené portfolio jsou dominované (neefektivní) investiční příležitosti. The thesis focuses on the equity portfolio management with quantitative methods. We present 3 types of optimization objectives: One tries to find minimum variance portfolios, tangency portfolios and portfolios with maximized expected returns in the German stock market. It is possible to compare those investment opportunities with a market-cap weighted benchmark and an equal weighted portfolio. Expected returns of stocks are estimated with fundamental factor models. Risks of portfolios are estimated with 5 types of covariance matrices: the matrix calculated with historical returns, estimations with the single index model, Fama-French three factors model, fundamental factor model and the shrinkage method. Our results are doubled because of the demonstration of the impact of turnover constraint on portfolio performance measures (transaction costs are included in our calculations). One can see that optimized portfolios had attractive risk-return measures in the period 2005 - 2015. Benchmark and equal weighted portfolios were dominated and we consider them to be inefficient investments in our test. Keywords: kvantitativní řízení akciového portfolia; optimalizační úlohy; efektivní portfolia; quantitative equity portfolio management; optimization; efficient portfolios Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Optimalizace portfolia na německém akciovém trhu

Disertační práce se zabývá konstrukcí a řízením akciového portfolia pomocí kvantitativních metod. Prezentuje 3 optimalizační problémy, ve kterých se hledají portfolia s minimálním rizikem, ...

Bastin, Jan; Musílek, Petr; Witzany, Jiří; Budinský, Petr
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Zmluvná letecká preprava osôb a nákladu v rámci Schengenského priestoru
Niko, Eduard; Novák, Radek; Szabo, Stanislav; Šourek, David
2017 - Slovak
Práce se zabývá problematikou trhu smluvní letecké přepravy osob v rámci Schengenského prostoru. Práce se zaměřuje na vyzdvihnutí hlavní výhody letecké přepravy, kterou je časové hledisko. Hodnota času je zakomponovaná do výpočtu celkových přepravních nákladů formou definovaného vztahu mezi délkou letu alternativními možnostmi dopravy. Modelový experiment použitý v práci definuje soubor atributů potřebných pro správný výpočet nákladů na služební cestu. Práce též předkládá soubor návrhů jednotlivých hypotéz ke známým výzkumným otázkám. Tento soubor slouží jako inspirace pro budoucí výzkumy. Thesis is focused on problematics of contracted air transport of passengers, also known as aerotaxi, within Schengen area. Thesis aims at main benefit of air transport and this is the time aspect. The time value is incorporated into calculation of total transportation costs in form of relationship between the length of the flight and transportation alternatives. The model experiment used in this thesis defines a set of attributes necessary for correct calculation of business trip cost. Thesis also presents propositions of hypotheses for future research Práca sa zaoberá problematikou trhu zmluvnej leteckej prepravy osôb v rámci Schengen-ského priestoru. Práca sa zameriava na vyzdvihnutie hlavnej výhody leteckej prepravy a to je časové hľadisko. Hodnota času je zakomponovaná do výpočtu celkových preprav-ných nákladov formou zadefinovaného vzťahu medzi dĺžkou letu alternatívnymi možnos-ťami dopravy. Modelový experiment použitý v práci definuje súbor atribútov potrebných pre korektný výpočet nákladov na služobnú cestu. Práca tiež predkladá súbor návrhov jednotlivých hypotéz k známym výskumným otázkam. Tento súbor slúži ako inšpirácia pre budúce výskumy. Keywords: aerotaxi; zákazník; služba; Aerotaxi; service; customer; regional airfields; Schengen area; aviation transportation; contracted transportation of PAX and CARGO; middle management Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Zmluvná letecká preprava osôb a nákladu v rámci Schengenského priestoru

Práce se zabývá problematikou trhu smluvní letecké přepravy osob v rámci Schengenského prostoru. Práce se zaměřuje na vyzdvihnutí hlavní výhody letecké přepravy, kterou je časové hledisko. Hodnota ...

Niko, Eduard; Novák, Radek; Szabo, Stanislav; Šourek, David
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Doba nezaměstnanosti v České republice pohledem analýzy přežití
Čabla, Adam; Malá, Ivana; Komárková, Lenka; Popelka, Jan
2017 - Czech
Předkládaná disertační práce má za cíl aplikovat metody analýzy přežití na data z Výběrového šetření pracovních sil, která jsou intervalově rozdělená. S ohledem na to používám v práci specifické metody určené pro práci s tímto typem dat, zejména Turnbullův odhad, vážený log-rank test a AFT model. Dalšími cíli práce jsou návrh a aplikace metodiky pro tvorbu modelu doby do nalezení práce v závislosti na dostupných faktorech a jeho interpretaci, popis vývoje pravděpodobnostní rozdělení doby nezaměstnanosti a zpřesnění odhadu pravého konce pomocí aplikace teorie extrémních hodnot. Mezi hlavní přínosy práce můžu zařadit tvorbu metodiky pro zkoumání dat z Výběrového šetření pracovních sil založenou na standardních postupech analýzy přežití. Jelikož jsou tato data mezinárodně srovnatelná, je tato metodika použitelná na úrovni zemí Evropské Unie a některých dalších. Dalším přínosem práce je odhad parametrů zobecněného Paretova rozdělení na intervalově cenzorovaných datech a tvorba a srovnání různých modelů po částech spojené distribuční funkce včetně řešení problému navázání dvou distribučních funkcí. Práce přinesla empirické výsledky, z nichž nejzásadnější je srovnání výsledků ze tří různých datových přístupů a konkrétní vztahy mezi vybranými faktory a dobou do nalezení práce či dobou nezaměstnanosti. In the presented thesis the aim is to apply methods of survival analysis to the data from the Labour Force Survey, which are interval-censored. With regard to this type of data, I use specific methods designed to handle them, especially Turnbull estimate, weighted log-rank test and the AFT model. Other objective of the work is the design and application of a methodology for creating a model of unemployment duration, depending on the available factors and its interpretation. Other aim is to evaluate evolution of the probability distribution of unemployment duration and last but not least aim is to create more accurate estimate of the tail using extreme value theory. The main benefits of the thesis can include the creation of a methodology for examining the data from the Labour Force Survey based on standard techniques of survival analysis. Since the data are internationally comparable, the methodology is applicable at the level of European Union countries and several others. Another benefit of this work is estimation of the parameters of the generalized Pareto distribution on interval-censored data and creation and comparison of the models of piecewise connected distribution functions with solution of the connection problem. Work brought empirical results, most important of which is the comparison of results from three different data approaches and specific relationship between selected factors and time to find a job or spell of unemployment. Keywords: analýza přežití; intervalové cenzorování; teorie extrémní hodnoty; Výběrové šetření pracovních sil; doba nezaměstnanosti; Survival Analysis; Extreme Value Theory; Unemployment Duration; Labour Force Survey; Interval Censoring Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Doba nezaměstnanosti v České republice pohledem analýzy přežití

Předkládaná disertační práce má za cíl aplikovat metody analýzy přežití na data z Výběrového šetření pracovních sil, která jsou intervalově rozdělená. S ohledem na to používám v práci specifické ...

Čabla, Adam; Malá, Ivana; Komárková, Lenka; Popelka, Jan
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases