Number of found documents: 38356
Published from to

Postavení rozvojových zemí v globální ekonomice a možnosti jejich dalšího rozvoje
Hrubcová, Gabriela; Sirůček, Pavel; Palatková, Monika; Jiránková, Martina
2017 - Czech
Disertační práce si klade za cíl zanalyzovat problematiku postavení rozvojových zemí v globální ekonomice a doporučit možnosti jejich dalšího rozvoje. Takto široké téma je postupně specifikováno v rámci hlavní analýzy a případové studie zaměřením na skupinu nejméně rozvinutých zemí. Klíčovou zkoumanou oblastí z hlediska alternativ růstu a snižování chudoby se stal díky svému výraznému potenciálu turismus. Práce stručně představuje problematiku růstu a rozvoje, rozvojové souvislosti, trendy a nejvýznamnější indikátory růstu a rozvoje. Definuje skupinu nejméně rozvinutých zemí a hodnotí jejich potenciál, současné postavení ve světové ekonomice, výhled a trendy. Věnuje se rovněž zhodnocení téma rozvoje v kontextu současného pojetí problematiky agendou mezinárodních organizací a rozhodnutí OSN stanovit rok 2017 jako Mezinárodní rok udržitelného turismu pro rozvoj. V návaznosti stanovuje, zda je reálné považovat turismus za prostředek růstu a rozvoje. Za pomoci případové studie a analýzy je propojena problematika rozvoje a nejméně rozvinutých zemí s potenciálem turismu z hlediska snižování chudoby. Případová studie, analyzující vliv turismu na ekonomiku nejméně rozvinutých zemí, klasifikuje země podle komponentů poptávky a nabídky. Pro vytvoření skupin podobných nejméně rozvinutých zemí je použita hierarchická shluková analýza. Jako výstup je představen návrh modelu rámce pro další rozvoj (turismu) ve skupině nejméně rozvinutých zemí. The thesis aims to analyze the issue of the position of developing countries in the global economy and suggest the possibilities of their further development. Such a broad topic is progressively specified with focus on the group of Least Developed Countries. The key area of research in terms of the growth alternatives and poverty alleviation is tourism, due to its considerable potential. Dissertation briefly presents issues of growth and development, its context, trends and the significant development indicators. Consequently, the thesis deals with the group of Least Developed Countries (LDCs) and their potential, current position in the global economy, outlook and trends. Moreover, it focuses on the topic of development in relation to the current concept of the international organization agenda and the Unite Nations decision to declare 2017 as the International Year of Sustainable Tourism for Development. In this context, it is determined whether tourism can be considered as a main driver of growth and development and as a tool for poverty reduction. A case study aims to analyze the economic effects of tourism in LDCs according to the Economic Impact Research and uses the cluster analysis. As a result, countries are grouped into a number of clusters based on the specific components. The final chapter presents a proposal for the model of further (tourism) development in LDCs. Keywords: rozvoj; rozvojové země; růst; turismus; nejméně rozvinuté země; Development; Least Developed Countries; Tourism; Developing Countries; Growth Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Postavení rozvojových zemí v globální ekonomice a možnosti jejich dalšího rozvoje

Disertační práce si klade za cíl zanalyzovat problematiku postavení rozvojových zemí v globální ekonomice a doporučit možnosti jejich dalšího rozvoje. Takto široké téma je postupně specifikováno ...

Hrubcová, Gabriela; Sirůček, Pavel; Palatková, Monika; Jiránková, Martina
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Analýza efektivnosti vybraných opatření zdravotní politiky jednotlivých vlád České republiky v období 2005-2016
Šírková, Klára; Lukášová, Tereza; Zubíková, Adéla
2017 - Czech
Cílem této práce je analýza efektivnosti vybraných opatření zdravotní politiky jednotlivých vlád České republiky v období 2005-2016. Zvláštní pozornost je věnována Programovým prohlášením vlády České republiky v oblasti zdravotnictví a komparaci těchto prohlášení s následnými opatřeními vlády. Teoretická část se věnuje obecné teorii zdravotní politiky a jejímu vlivu na ekonomiku. Dále je zde nastíněn historický vývoj zdravotní politiky od jejího zrodu až po uplatnění zdravotní politiky v České republice. Praktická část nejprve analyzuje jednotlivá programová prohlášení vlád a zkoumá následná opatření. Poté je zaměřena na vybrané národohospodářské ukazatele, jako jsou například výdaje na zdravotnictví a jejich struktura či financování, a jejich vývoj, který porovnává s vládními opatřeními v daných letech. Nakonec práce shrnuje zjištěné výsledky a hodnotí benefity či úskalí jednotlivých opatření zdravotní politiky. Toto téma je velice aktuální s ohledem na současný vývoj zdravotní politiky v České republice. The aim of this thesis is to analyse effectivity of the selected measures of health policy of the individual governments of the Czech Republic in the period 2005-2016. Special attention is paid to Policy Statements of the Government of the Czech Republic in the field of healthcare, and to comparison of these statements with subsequent government measures. The theoretical part deals with the general theory of the health policy and its influence on the economy. Furthermore, there is outlined the historical development of the health policy since its inception to implementation of the health policy in the Czech Republic. The practical part first analyses the individual program statements of the Governments and examines the subsequent measures. Then it is focused on the selected national economic indicators, such as healthcare spending and their structure or founding, and their development, which compares with the governmental measures in the given years. Finally, the work summarizes the findings and evaluate the benefits or pitfalls of various measures of health policy. This topic is very timely given the current development of the health policy in the Czech Republic. Keywords: zdravotnictví; vláda České republiky; zdravotní politika; výdaje na zdravotnictví; zdravotní systém; government of the Czech Republic; health policy; healthcare; healthcare system; health expenditure Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Analýza efektivnosti vybraných opatření zdravotní politiky jednotlivých vlád České republiky v období 2005-2016

Cílem této práce je analýza efektivnosti vybraných opatření zdravotní politiky jednotlivých vlád České republiky v období 2005-2016. Zvláštní pozornost je věnována Programovým prohlášením vlády České ...

Šírková, Klára; Lukášová, Tereza; Zubíková, Adéla
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Analýza kupní síly mezd ČR v letech 2004--2017
Vodžák, Milan; Štípek, Vladimír; Ševčíková, Michaela
2017 - Czech
Cílem práce je analýza kupní síly mezd v ČR, která dosahuje velmi špatných výsledků. Diskutuji tržní, historické i institucionální faktory, které mohou způsobovat mzdové rozdíly, na základě komparace se státy Evropy. Problém kupní síly mezd analyzuji za pomoci ekonomického aparátu a navrhuji řešení, která mohou zabránit odlivu kvalifikované pracovní síly a zvýšit životní úroveň obyvatelstva. Na teoretické bázi řeším produktivitu práce a její možné příčiny, kterými jsou především lidský kapitál a technologická vybavenost. Potvrzuji negativní důsledky socialistického centrálního plánování na českou kupní sílu a diskutuji institucionální faktory trhů práce. Pomocí kauzální analýzy a komparace nalézám dle Indexu lidského rozvoje státy s vysokou životní úrovní, které porovnávám z hlediska výše mezd s Českou republikou. Zjišťuji, že investice do vzdělání či výzkumu a vývoje nemají jednoznačný dopad na produktivitu práce, která je v ČR relativně nízká. Historická data potvrzují, že ve sledovaném období 2004 - 2017 mzdy v ČR rostly více než mzdy v západní Evropě, přesto je mzdové přiblížení značně vzdáleno. Analyzuji také vliv vysokých nákladů práce, velkého podílu státních zaměstnanců, vládních i devizových intervencí, a v poslední řadě představuji prognózy, které predikují poměrně pozitivní vývoj kupní síly mezd. The aim of the thesis is to analyze the purchasing power of wages in the Czech Republic, which achieves very poor results. I discuss the market, historical and institutional factors that can cause wage differences on the basis of comparison with the states of Europe. I analyze the popular problem with the economic apparatus and propose solutions that can prevent the outflow of a qualified workforce and raise the living standards of the population. On a theoretical basis, I discuss the labour productivity and its possible causes, which are mainly human capital and technological equipment. Further, I explain the historical context of the socialist era and the institutional factors in the labour markets. In the practical part, using the causal analysis and comparison, I find, with the help of the Human Development Index, the states with high standards of living, that I compare with the Czech Republic. I detect, that investing in education or research and development has no clear impact on labour productivity, which is low in Czech Republic. Historical data confirm, that in the monitored period 2004-2017, Czech wages grew more than wages in Western Europe, but the wage approach is far away. I also analyze the impact of high labour costs, civil servants, governmental and currency interventions, and lastly, I show forecasts of purchasing power evolution, that seems positive. Keywords: produktivita práce; mzdové rozdíly; náklady práce; životní úroveň; kupní síla mezd; wage differences; labour cost; standards of living; purchasing power of wages; labour productivity Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Analýza kupní síly mezd ČR v letech 2004--2017

Cílem práce je analýza kupní síly mezd v ČR, která dosahuje velmi špatných výsledků. Diskutuji tržní, historické i institucionální faktory, které mohou způsobovat mzdové rozdíly, na základě komparace ...

Vodžák, Milan; Štípek, Vladimír; Ševčíková, Michaela
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Analýza automobilového průmyslu v České republice a v Slovenské republice ve zkoumaném období 2005 – 2016 a s přihlédnutím k intervencionistické politice šrotovného
Tořínský, Ota; Zeman, Martin; Klement, Josef
2017 - Czech
Bakalářská práce analyzuje automobilový průmysl v České a Slovenské republice v období 2005 - 2016. Ve zkoumaném období proběhla ekonomická krize, na kterou se slovenská vláda rozhodla v roce 2009 zareagovat zavedením šrotovného, v České republice šrotovné nikdy zavedeno nebylo. Cílem práce je analýza prodeje osobních vozů v obou zemích ve zkoumaném období 2005 - 2016. Práce dochází k závěru, že šrotovné na Slovensku v roce 2009 zvýšilo poptávku po osobních automobilech, avšak v roce 2010 tato poptávka výrazně klesla. Práce rovněž dochází k závěru, že z dlouhodobého hlediska mělo šrotovné na domácí prodej osobních vozů negativní vliv. The bachelor thesis analyzes automotive industry in the Czech Republic and the Slovak Republic in the period from 2005 to 2016. The economic crisis took place during this period and the Slovak government decided to react in 2009 with the introduction of scrapping program, however the scrapping program was never introduced in the Czech Republic. The aim of the thesis is to analyze sales of passenger cars in both countries in the period from 2005 to 2016. The thesis concludes that scrapping program in Slovakia in 2009 increased the demand for passenger cars, but in 2010 this demand decreased significantly. The thesis also concludes that the scrapping program has had a negative impact for domestic sales of passenger cars in the long run. Keywords: Česká republika; prodej osobních automobilů; šrotovné; intervencionistická politika; automobilový průmysl; Slovenská republika; scrapping program; interventionism; passenger car sales; the Czech Republic; automotive industry; the Slovak Republic Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Analýza automobilového průmyslu v České republice a v Slovenské republice ve zkoumaném období 2005 – 2016 a s přihlédnutím k intervencionistické politice šrotovného

Bakalářská práce analyzuje automobilový průmysl v České a Slovenské republice v období 2005 - 2016. Ve zkoumaném období proběhla ekonomická krize, na kterou se slovenská vláda rozhodla v roce 2009 ...

Tořínský, Ota; Zeman, Martin; Klement, Josef
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Právní pozadí a hospodářsko-politické důsledky československé pozemkové reformy prováděné v letech 1918--1929
Zembová, Nathalie; Váňa, Daniel; Dufek, Pavel
2017 - Czech
Bakalářská práce se zabývá pozemkovou reformou v období po vzniku samostatné Československé republiky mezi lety 1918-1929. Text se zaměřuje konkrétně na analýzu pozemkové reformy, a to z aspektu legislativního, národohospodářského a národnostního. Autorka se zamýšlí nad motivy jednotlivých politických stran té doby a jejich představami o cílech, podobě i nástrojích reformy, které jednotlivé strany prosazovaly. Jedním ze závěrů, které vyplynuly ze zpracování daného tématu, je v této souvislosti skutečnost, že reforma v jejich režii, hlavně v režii Agrární strany, byla přes voličský potenciál zejména venkovského obyvatelstva silným politickým nástrojem k upevnění pozic ve stranické struktuře mladého státu. V rámci politické argumentace využívaly politické strany dvou odůvodnění: první mělo podobu uspokojení tzv. hladu po půdě, kdy v počátcích státu přetrvávalo naprosto nerovnoměrné rozložení držby půdy. Její jednu třetinu vlastnila hrstka převážně německých a rakouských šlechtických rodů. V návaznosti na to, se pak reforma nesla v druhém duchu, a to v odčinění pobělohorských konfiskací, kdy reformou mělo být dosaženo nápravy křivdy spáchané na našem národě. Dalším cílem bylo zlepšení hospodářské situace odvětví zemědělství, a to cestou zrušení šlechtických a církevních latifundií a velkostatků, přičemž půda se měla následně rozdělit ve prospěch drobných zemědělců a bezzemků. Do reformy spadalo do roku 1930 přibližně 30 % státní rozlohy. Zhruba polovina z toho byla přerozdělena mezi nové vlastníky, ale značná část zůstala šlechtě, takže uspokojení výše uvedeného hladu po půdě nebylo úplné. Ostatní cíle se ale z části naplnily. Došlo k výraznému nárůstu drobných družstev, která se v průběhu let stala nejefektivnější i v zásobování sátu potravinami. Ta menší naopak krachovala nebo přežívala na úkor půjček z fondu Státního pozemkového úřadu, který tak zadlužil stát na několik následujících let. I přes nedostatky v zákonech a dalších normách, které průběh pozemkové reformy ve sledovaném období vymezovaly, byly cíle reformy částečně naplněny, takže pozemkovou reformu v Československu realizovanou ve 20. letech minulého století můžeme považovat za jednu z úspěšnějších i v rámci mezinárodního srovnání. The bachelor thesis deals with the land reform in the period after the establishment of the independent Czechoslovak Republic between 1918 and 1929. The text focuses specifically on the analysis of the land reform, from the aspect of legislative, national and national. The author considers the motives of individual political parties of that time and their ideas about the goals, form, and methods of reform that the parties have promoted. One of the conclusions that emerged from the work on the topic is the fact that the reform in their direction, mainly under the direction of the Agrarian Party, was despite the electoral potential of the rural population in particular as a strong political instrument for consolidating positions in the party structure of the young state. As part of the political argumentation, the political parties used two justifications: the first was in the form of satisfaction of the so-called hunger for a land when there was a still uneven distribution of land holdings at the beginning of the state. One-third of it owned a handful of mostly German and Austrian noble families. Consequently, the reform was carried out in a second spirit, in the in the auspices of the confiscations after White mountain battle, when the reform was to bring about the correction of the wrongs committed in our nation. Another objective was to improve the economic situation of the agricultural sector through the abolition of aristocratic and ecclesiastical lati fundies and landowners, with the land being divided in favor of small farmers and landless people. By 1930, approximately 30% of the state's territory had been reformed. About half of this was redistributed among the new owners, but much of it remained nobility, so satisfaction with the above-mentioned hunger for a land was incomplete. But the other targets were partly met. There has been a significant increase in small cooperatives, which has become the most effective in supplying food in the course of years. The latter, on the contrary, collapsed or survived to the detriment of loans from the State Land Office Fund, which had so indebted to the state for several years to come. Despite the shortcomings in the laws and other standards defined by the land reform in the period under review, the reform objectives were partially met, so the land reform in Czechoslovakia implemented in the 1920s can be regarded as one of the most successful and international comparisons. Keywords: Československo; První republika; Pozemková reforma; Vlastnická práva; Czechoslovakia; Propertyrights; Firstrepublic; Land reform Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Právní pozadí a hospodářsko-politické důsledky československé pozemkové reformy prováděné v letech 1918--1929

Bakalářská práce se zabývá pozemkovou reformou v období po vzniku samostatné Československé republiky mezi lety 1918-1929. Text se zaměřuje konkrétně na analýzu pozemkové reformy, a to z aspektu ...

Zembová, Nathalie; Váňa, Daniel; Dufek, Pavel
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Due Diligence
Šmídová, Jekaterina; Králíček, Vladimír; Müllerová, Libuše; Jiroudek, Jaromír
2017 - Czech
Růst firmy je jedním z hlavních strategických cílů jejich vlastníků. V dnešním světě, který se neustálé zrychluje, hledají majitelé společností a jejích management možnosti, jak tento růst urychlit a řešení často nachází v realizaci fúzí a akvizic (dále také jen M&A). Tuto skutečnost potvrzuje dlouhodobě přetrvávající trend růstu trhu M&A, který například jen v České republice zaznamenal 38% nárůst mezi rokem 2015 a 2016. Rozhodování o uskutečnění transakce probíhají za podmínek nedostatku informací na straně kupujícího. Rozhodování za rizika a nejistoty je jedním z důvodů, proč 50 až 70 procent uskutečněných transakcí nepřináší očekáváné výsledky. Tato disertační práce je věnována due diligence tedy nástroji, který umožňuje kupujícímu zmírnit (nikoli však zcela odstranit) informační riziko. Due diligence poskytuje kupujícímu jedinečnou příležitost poznat kupovanou společnost lépe ještě před tím, než podstoupí riziko a převezme její vlastnictví. Jedná se o zásadní prvek celého procesu M&A, který má přímý dopad také na stanovení ceny transakce a vyhodnocení budoucí výkonnosti kupované společnosti. Disertační práce poskytuje všem, kteří se jakkoli zajímají o procesy M&A obecné i specifické charakteristiky due diligence a její kritické body. Zároveň rozšiřuje pojetí due diligence od tradičně vnímaného procesu investiční prověrky na komplexnější proces, pokračující nastavením integračních pravidel po uzavření kupní smlouvy. Cílem disertační práce je provedení analýzy procesu due diligence v jeho širších souvislostech s důrazem na finanční due diligence a postakviziční integraci. V rámci provedené analýzy byla identifikována kritická místa procesu due diligence a jejích vliv na přínos due diligence jako nástroje, který významně přispívá k úspěšnosti realizace fúzí a akvizic. V návaznosti na uvedený hlavní cíl byla v úvodu práce formulována základní hypotéza, jejíž analýza a posouzení je úkolem práce: Due diligence v jejím tradičním pojetí výrazně přispívá k úspěšné realizaci fúzí a akvizic. Z metodického hlediska je ověření hypotézy práce založeno na podrobném studiu poznatků obsažených v odborné literatuře, jejich teoretickém rozboru a komparaci s praktickými příklady. Práce je v souladu s hlavním cílem a z něho vyplývající hypotézy členěna celkem do šestí kapitol, z nichž první kapitola se zabývá vymezením pojmu teorie firmy a základními ekonomickými důvody jejího vniku a existence. Druhá kapitola je věnována transakcím s podniky a především důvodům jejich uskutečňování, které ovlivňuji metodiku provedení due diligence. Třetí kapitola se věnuje due diligence, definuje samotný pojem, popisuje proces a druhy due diligence, stanovuje kritické body tohoto procesu a shromažďuje teoretická doporučení. Čtvrtá kapitola se zaměřuje na realizaci projektu due diligence v praktické rovině a pokouší se zjistit, zda teoretická doporučení jsou aplikovatelná při praktickém provedení prověrky. Pátá kapitola je věnována postakviziční due diligence. Šestá kapitola je věnována výzkumům jednak rozhodujících faktorů při provedení prověrky a pak také smluvním nástrojům minimalizace rizik. V disertační práci je čerpáno především z dostupné zahraniční literatury, která se zaměřuje na due diligence a fúze a akvizice. K dalším zdrojům patří dostupné mezinárodní a lokální výzkumy, které jsem doplnila výzkumem vlastním. Podrobný rozbor problematiky provedený v práci umožnil posouzení hypotézy a splnění stanoveného cíle práce. One of the main strategic goals of an owner is the growth of their company. To seek company growth in todays ever changing world, company owners and their management frequently turn to the discipline of mergers and acquisitions (hereinafter M&A). This M&A focus is evidenced by the sustained long term growth of the M&A markets, which for example in the Czech Republic alone amounted to a 38% increase between the years 2015 and 2016. The transaction decision making process takes place with an information deficit to the detriment of the buyer. 50% to 70% of transactions will be identified as not meeting the expectations of the buyer, and this is in large part due to the information deficit on the part of the buyer. This thesis takes as its subject due diligence, a tool that enables the buyer to mitigate (but never to fully overcome) the risks brought about by the information deficit. The due diligence process enables the buyer to gather information on the target company and to get to know it in greater detail prior to assuming the full risks of ownership. Due diligence becomes a key component of the M&A process, with direct impact on the transaction valuation and evaluation of the future performance of the target company. This thesis will provide all parties interested in the M&A process with an overview of both general and specific characteristics of the due diligence process and its key components. It will also widen the traditional understanding of the due diligence process, shifting it from a mere pre-investment check-up to a more complex and robust process, that includes the setup of post transaction integration guidelines. The purpose of this thesis is to provide an analysis of the due diligence process in its wider connotations, with emphasis on financial due diligence and post transaction integration. As part of this analysis the key milestones of the due diligence process were identified, and their influence on the increase of the likelihood of a successful M&A process is examined. Based on the stated purpose of this thesis a null hypothesis was formulated (and the analysis and evaluation of the said hypothesis is the goal of this thesis): Due diligence, in its traditional understanding, is a fundamental support tool for the successful realization of mergers and acquisitions. The methodology applied to the examination of the null hypothesis comprises the detailed analysis of information from specialized and academic publications, their theoretical evaluation and comparison to case studies. In line with the stated goal and its hypothesis, this thesis is structured into six chapters. The first chapter defines the term theory of a company and examines the basic economic reasons for the creation and existence of companies. The second chapter describes transactions dedicated to companies and focuses on the underlying reasons for undertaking transactions, and their effect on the methodology of due diligence. The third chapter defines due diligence, describes the process and its key components, and provides theoretical recommendations. The fourth chapter focuses on the practical undertaking of a due diligence process, and examines the applicability of the theoretical recommendations in real life. The fifth chapter examines the post-transaction components of due diligence. The sixth chapter focuses on examination of factors critical to the undertaking of a due diligence, and also on the contractual tools available for the mitigation of the inherent risks. The sources of information for this thesis are mainly, but not limited to, foreign specialized and academic literature focused on mergers and acquisitions, international and local published research, and own research undertaken for the purpose of this thesis. The detailed analytical work undertaken and described in this thesis enabled the evaluation of the null hypothesis and the completion of the stated thesis goal. Keywords: Due Diligence; Transakce s podniky; Fúze a akvizice; Mergers and acquisitions; M&A; Due Diligence Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Due Diligence

Růst firmy je jedním z hlavních strategických cílů jejich vlastníků. V dnešním světě, který se neustálé zrychluje, hledají majitelé společností a jejích management možnosti, jak tento růst urychlit ...

Šmídová, Jekaterina; Králíček, Vladimír; Müllerová, Libuše; Jiroudek, Jaromír
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Dopad regulace finančního zprostředkování na ochranu klientů
Zámečník, Petr; Heřman, Jan; Kislingerová, Eva; Rozsa, Zoltán
2017 - Czech
Finanční zprostředkování vlivem missellingu poškozuje spotřebitele. Práce se zabývá regulací finančního zprostředkování a vztahem mezi finančním zprostředkovatelem a jeho klientem. Hlavním cílem práce je analyzovat, jakým dopad může mít regulace provizí v rámci finančního zprostředkování. V práci je analyzována současná podoba právního zakotvení finančního zprostředkování v Evropské unii a České republice a vyúsťuje v analýzu dopadů návrhů regulace, které byly předmětem jednání v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Dochází k závěru, že pokud by byly návrhy přijaty, nezlepší se kvalita ochrany spotřebitele, ale naopak může klienta poškodit, mimo jiné i proto, že se vztahuje také na rizikové pojistné. Z analýzy současné legislativy též vychází, že současná legislativní základna navíc dává dostatek prostředků k postihování finančního zprostředkování, které nerespektuje zájem klienta. K analýze vztahu finančního zprostředkovatele a klienta je vytvořen teoretický model na bázi teorie her. Financial intermediation due to misselling harms consumers. The work concerns to regulation of financial intermediaries and relation between financial intermediary and his or her client. The main objective is to analyze how the regulatory of commissions impact financial intermediation. The paper analyzes the current form of legal status of financial intermediation in the European Union and the Czech Republic and results in analyzing the impacts of regulatory proposals that was discussed in Chamber of Deputies Parliament of the Czech Republic. It concludes that if the proposals were accepted, it will not improve the quality of consumer protection, but even can cause damage to the client. The current legislative base moreover provides sufficient resources to prosecuting financial intermediation, which does not respect the client's interest. For analyzing the relation between financial intermediary and his or her client is developed theoretical model based on theory of games. Keywords: finanční zprostředkování; finanční poradenství; finanční trh; ochrana spotřebitele; distribuce na finančním trhu; multilevel marketing; financial intermediary; financial advisory; financial market; distribution on financial market; multilevel marketing; consumer protection Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Dopad regulace finančního zprostředkování na ochranu klientů

Finanční zprostředkování vlivem missellingu poškozuje spotřebitele. Práce se zabývá regulací finančního zprostředkování a vztahem mezi finančním zprostředkovatelem a jeho klientem. Hlavním cílem práce ...

Zámečník, Petr; Heřman, Jan; Kislingerová, Eva; Rozsa, Zoltán
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Dopad regulace hazardu na kriminalitu v Jablonci nad Nisou v letech 2014 - 2016
Veselý, Vladislav; Kalíšková, Klára; Dušek, Libor
2017 - Czech
V lednu roku 2015 vstoupila v Jablonci nad Nisou v platnost nulová tolerance hazardu, která zakazovala provoz kasin a heren. Všeobecně se předpokládá, že hazardní hraní zvyšuje kriminalitu, ale v České republice zatím nebyl tento efekt kvantifikován. Práce na základě regresní analýzy měsíčních dat z období let 2013-2016 zkoumá, pomocí metody difference in differences, hypotézu o existenci negativního vztahu mezi regulací hazardního hraní a kriminalitou. Jako kontrolní skupina bylo použito město Semily. Tato hypotéza je na základě sestaveného modelu potvrzena - regulace hazardního hraní v Jablonci nad Nisou je spojena s průměrným měsíčním poklesem celkové míry kriminality o 0,3622 trestných činů na 1000 obyvatel (16% pokles) a u majetkové kriminality došlo k průměrnému měsíčnímu poklesu o 0,3871 trestných činů na 1000 obyvatel (30% pokles). In January 2015, a zero gambling tolerance came into force in Jablonec nad Nisou, which prohibited casinos and playrooms. It is generally assumed that gambling increases criminality, but the effect in the Czech Republic has not been quantified yet. Based on the regression analysis of monthly data from 2013-2016 this work examines the hypothesis of the existence of a negative relationship between gambling regulation and crime by using the difference in differences method. The town of Semily was used as a control group. This hypothesis is confirmed based on the used model - the regulation of gambling in Jablonec nad Nisou is associated with the average monthly decrease of the total crime rate by 0.3622 crimes per 1000 inhabitants (16% decrease) and the average monthly decrease of the property crime rate by 0,3871 crimes per 1000 inhabitants (30% decrease). Keywords: Hazard; Difference in Differences; Kriminalita; Jablonec nad Nisou; Regulace; Difference in Differences; Jablonec nad Nisou; Regulation; Gambling; Criminality Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Dopad regulace hazardu na kriminalitu v Jablonci nad Nisou v letech 2014 - 2016

V lednu roku 2015 vstoupila v Jablonci nad Nisou v platnost nulová tolerance hazardu, která zakazovala provoz kasin a heren. Všeobecně se předpokládá, že hazardní hraní zvyšuje kriminalitu, ale ...

Veselý, Vladislav; Kalíšková, Klára; Dušek, Libor
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Analýza podpory a financování start-up projektů v Izraeli mezi lety 2003 – 2015
Zedková, Daniela; Ševčíková, Michaela; Munzi, Tomáš
2017 - Czech
Tato práce analyzuje podporu a financování start-up projektů v Izraeli, mezi lety 2003 - 2015. Cílem práce je zhodnotit vývoje izraelského startupového prostředí, skutečnosti a instituce jej ovlivňující. Práce dále komparuje vývoj startupového ekosystému v Izraeli a v USA ve zmíněném období. Pro dosažení cíle práce byla zvolena zejména analýza kauzální, odvětvová a systémová. Práce dospívá k závěrům, že jednou z hlavních příčin dynamického rozvoje startupového ekosystému v Izraeli je zejména vládní iniciativa společně s vytvořením Office of the Chief Scientist, neustále rostoucími výdaji na R&D a s nimi spojenou podporou vzniku fondů rizikového kapitálu. V komparaci s USA, v Izraeli vládní sektor hraje významnou roli ve všech typech podpory, ať už to finanční či institucionální, čímž motivuje zahraniční investory ke vstupu na izraelský finanční trh. Úspěch izraelského státu tkví také v jeho historických událostech, kulturních zvyklostech a povahových rysech obyvatelstva. This thesis analyzes the support and financing of start-up projects in Israel, especially in the period of years 2003 - 2015. Main goalof the thesis is to analyze the developmnet of of the Israeli startup environment, facts and the institutions that influence it. The thesis furthermore compares the development of the startup ecosystem in Israel and the USA during the period mentioned above. To achieve these goals the method of analysis has been chosen, especially causal, cestoral and system analysis. The thesis shows that the mains causes of the dynamic development of the startup ecosystem in Israel is in particular the government initiative together with the creation of the Office of the Chief Scientist, constantly rising spending on R&D and the associated support for venture capital funds. In comparison with the US, in Israel, the government sector plays a significant role in all types of support, whether financial or institutional, thus motivating foreign investors to enter the Israeli financial market. The success of the Israeli state lies also in its historical events, cultural habits and the features of the population. The main benefit of the thesis, except the analysis of the Israeli startup environment and its comparison with the US is a comprehensive analysis of the insignificant facts that influenced its current development. Keywords: Inkubátory; Rizikový kapitál; Státní podpora; Izrael; Startup; Akcelerátory; Israel; Accelerators; Venture Capital; Startup; Incubators; Government support Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Analýza podpory a financování start-up projektů v Izraeli mezi lety 2003 – 2015

Tato práce analyzuje podporu a financování start-up projektů v Izraeli, mezi lety 2003 - 2015. Cílem práce je zhodnotit vývoje izraelského startupového prostředí, skutečnosti a instituce jej ...

Zedková, Daniela; Ševčíková, Michaela; Munzi, Tomáš
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Využití konceptu safe harbour pro stanovení převodních cen
Kolář, Michal; Heřman, Jan; Dvořáček, Jiří; Kapoun, Vítězslav
2017 - Czech
Daňové správy po celém světě vycházejí poplatníkům vstříc a nabízejí jim možnost nastavit systém převodních cen podle předem dohodnutých kritérií. Když poplatník kritéria splní, správce daně cenové nastavení transakce nebude rozporovat. Jakékoli předem definované uspořádání vedoucí k uznání systému převodních cen ze strany správce daně lze označit jako tzv. safe harbour. Během zkoumání současných zdrojů bylo zjištěno, že není k dispozici žádný relevantní výzkum zaměřený na posouzení vhodnosti zavedení konceptu safe harbour pro podniky a vlády. Zároveň také OECD nepracuje s daty, která by přesvědčivě dokazovala dopad regulace v oblasti převodních cen na chování společností. Z tohoto důvodu byl proveden výzkum v této oblasti se zaměřením na zjištění potenciálu konceptu safe harbour ovlivnit daňové odvody podniků ve skupině. Finanční údaje byly získány z databáze Amadeus. Dopad zavedení konceptu safe harbour byl posuzován na vývoji časových řad zdanění srovnatelných společností. Jako nejvhodnější metoda pro seskupení společností byla vybrána shluková analýza. Tax administrations worldwide provide taxpayers with favour and offer them the opportunity to set up transfer pricing system according to pre-agreed criteria. When taxpayer´s system complies with, a tax administrator does not dispute the transaction. Any predefined arrangement leading to the recognition of transfer pricing system by the tax administrator can be defined as a safe harbour. It was found out during the review process of current sources, that there is no relevant research available focused on assessing the appropriateness of introducing safe harbour system for both businesses and government. At the same time, even the OECD does not work with data that would conclusively prove the impact of transfer pricing regulation on companies´ behaviour. For this reason, a research was conducted in this area with focus on the potential of safe harbour to affect tax contributions of enterprises. Financial data were rendered from Amadeus database. The impact of safe harbour system was observed on the time series development of taxation of particular cluster. Cluster analysis was selected as the most suitable method for grouping companies. Keywords: safe harbour; faktorová analýza; shluková analýza; dokumentace; převodní ceny; databáze Amadeus; factor analysis; Amadeus database; documentation; transfer pricing; safe harbour; cluster analysis Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Využití konceptu safe harbour pro stanovení převodních cen

Daňové správy po celém světě vycházejí poplatníkům vstříc a nabízejí jim možnost nastavit systém převodních cen podle předem dohodnutých kritérií. Když poplatník kritéria splní, správce daně cenové ...

Kolář, Michal; Heřman, Jan; Dvořáček, Jiří; Kapoun, Vítězslav
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases