Number of found documents: 8
Published from to

Las posibilidades del reforzamiento en la cooperación conjunta comercial entre la República Checa y México a través de ProMéxico
Vašíčková, Lenka; Vilímková, Olga; Němec, Jan
2017 - Spanish
Tato diplomová práce se zabývá vzájemnou obchodní spoluprací České republiky s Mexikem se zaměřením na možnosti jejího posílení v rámci proexportní agentury ProMéxico. První kapitola se věnuje současné obchodní kooperaci mezi těmito státy, jejich komparaci z ekonomického hlediska, negociačním taktikám pro oboustranný obchod a také prezentuje již úspěšné mexické firmy na českém trhu. Druhá část se orientuje na samotnou agenturu ProMéxico, její služby, přístup ke klientům a zároveň poskytuje její výhody při exportu na zahraniční trhy. Předmětem třetí kapitoly je podpora této obchodní spolupráce, rovněž analyzuje možnosti posílení společného obchodu a nabízí přehled perspektivních oborů pro export na české území. Poslední část práce prezentuje komplexní analýzu procesu zprostředkování vzájemné mezinárodní spolupráce České republiky s mexickou firmou WajiroDream prostřednictvím ProMéxico. Taktéž disponuje SWOT analýzou českého trhu a na závěr uvádí praktické rady mexickým exportérům pro úspěšné podnikání v České republice. This Master´s thesis deals with the mutual commercial cooperation between the Czech Republic and Mexico, focusing on possibilities of its reinforcement through the state export agency ProMéxico. The first chapter of this thesis concentrates on the current trade cooperation between these countries and compares them in terms of economy, tactics of negotiation for reciprocal business and it also presents the successful Mexican companies operating on the Czech market. The second part describes the agency ProMéxico itself, its services, attitude to their clients and, in addition, it provides the benefits of ProMéxico when exporting to foreign markets. The objective of the third chapter is support of this commercial cooperation, it also analyses possibilities of reinforcement of the mutual business and offers an overview of promising industries for export in the Czech area. The last part presents the comprehensive analysis of the mediation process of mutual international cooperation between the Czech Republic and the Mexican company WajiroDream through ProMéxico. The thesis also includes a SWOT analysis of the Czech market and finally it contains practical recommendations to Mexican exporters for successful business undertaking in the Czech Republic. Esta tesis describe la cooperación conjunta de negocios de la República Checa con México, con el enfoque en las posibilidades del reforzamiento en el marco de la agencia de promoción exportadora ProMéxico. El primer capítulo se dedica a la actual cooperación empresarial entre estos países, a su comparación en términos económicos, a las tácticas de negociación para el comercio mutuo y también presenta a las exitosas empresas mexicanas en el mercado checo. La segunda parte, se enfoca en la propia agencia ProMéxico, sus servicios, actitud con sus clientes y a la vez facilita ventajas de ProMéxico al exportar a los mercados extranjeros. El tema del tercer capítulo es el fomento de esta cooperación empresarial, también analiza las posibilidades del reforzamiento en el comercio y proporciona una visión general de las prometedoras industrias para la exportación al territorio checo. La última parte de la tesis presenta un análisis complejo del proceso de mediación de la cooperación internacional mutua de la República Checa con una empresa mexicana WajiroDream a través de ProMéxico. De igual manera, se presenta un análisis FODA del mercado checo y concluye con los consejos prácticos a los exportadores mexicanos para que puedan tener una visión de los exitosos negocios en la República Checa. Keywords: Obchodní spolupráce; Možnosti posílení; ProMéxico; Mexiko; Commercial cooperation; Mexico; Possibilities of reinforcement; ProMéxico Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Las posibilidades del reforzamiento en la cooperación conjunta comercial entre la República Checa y México a través de ProMéxico

Tato diplomová práce se zabývá vzájemnou obchodní spoluprací České republiky s Mexikem se zaměřením na možnosti jejího posílení v rámci proexportní agentury ProMéxico. První kapitola se věnuje ...

Vašíčková, Lenka; Vilímková, Olga; Němec, Jan
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

La Educación en México como factor clave para el desarrollo económico del país
Duchečková, Šárka; Vilímková, Olga; Němec, Jan
2015 - Spanish
Diplomová práce se zabývá vzděláním v Mexiku a jeho dopadem na ekonomický rozvoj země. Nastiňuje současné problémy mexického školství, jeho strukturu, klíčové instituce, poslední reformy a programy, které by měly současnou situaci zlepšit, socio-eknomické a kulturní aspekty vzdělání v zemi a intenzitu vztahu mezi univerzitní a firemní sférou. Uvádí dostupná data o mexickém školství a ekonomice. Popisuje situaci na pracovním trhu v Mexiku a snaží se najít vztah mezi úrovní vzdělání, produktivitou práce a ekonomickým růstem země. Provádí výzkum subjektivních názorů Mexičanů ohledně vzdělání v zemi. Popisuje vlastní pozorování situace školství v Mexiku. Provnává oficiální data dostupná o školství s názory občanů země. Nakonec nastiňuje možné návrhy na zlepšení vybraných aspektů mexického vzdělání. This thesis is dedicated to education in Mexico and its impact on the economic development of the country. The thesis outlines the current problems of Mexican education, its structure, key institutions, latest reforms and programs that should improve its current situation, the socioeconomic and cultural aspects of the education in the country and the intensity of the link between the university and company sphere. It also indicates the available data about the Mexican education and economy. It describes the situation in the labor market in Mexico and tries to find the connection between the educational level, the labor productivity and the economic development of the country. It carries out an investigation into the subjective opinions of the Mexicans regarding education in the country. Additionally, it describes personal observations of the situation of the education in Mexico. It compares official available data about the education in reference to the opinions of the Mexicans. Finally, it outlines possible proposals for the improvement of the selected aspects of the education in Mexico. La tesis de diploma se enfoca en la educación en México y su impacto en el desarrollo económico del país. Esboza los problemas actuales de la educación mexicana, su estructura, instituciones claves, últimas reformas y programas para remediar la situación actual de la educación en el país. Igualmente, aborda sus aspectos socioeconómicos y culturales, y la vinculación universidad - empresa. Indica datos disponibles de la educación y economía mexicana. Describe la situación del mercado laboral en México y trata de encontrar relación entre el nivel educativo, la productividad laboral y el desarrollo económico del país. Realiza investigación de las opiniones subjetivas de los mexicanos acerca de la educación en el país. Describe observaciones personales de la situación de la educación en México. Compara datos oficiales disponibles acerca de la educación con las opiniones de los mexicanos. Finalmente, plantea posibles propuestas para la mejoría de los aspectos elegidos de la educación en México. Keywords: Mexiko; ekonomika; vzdělání; economy; Mexico; education Available in digital repository of the Library of University of Economics.
La Educación en México como factor clave para el desarrollo económico del país

Diplomová práce se zabývá vzděláním v Mexiku a jeho dopadem na ekonomický rozvoj země. Nastiňuje současné problémy mexického školství, jeho strukturu, klíčové instituce, poslední reformy a programy, ...

Duchečková, Šárka; Vilímková, Olga; Němec, Jan
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2015

Relaciones económicas entre la República Checa y Marruecos
Jirgl, Otto; Gullová, Soňa; Štemberk, Jan
2014 - Spanish
Bakalářská práce analyzuje charakter podnikatelského prostředí Maroka a změny v marocké ekonomice. Dále se zabývá politicko-ekonomickými vztahy České republiky a Maroka a na základě analýzy těchto vztahů a vzájemného obchodu mezi oběma zeměmi přináší nové možnosti pro české podniky pro rozvoj své činnosti v Maroku. The thesis analyses the character of the Moroccan business environment and the changes of the economics of this country. Furthermore it deals with the political and economic relations between the Czech Republic and Morocco, and on the basis of this analysis brings new opportunities for the czech firms to develop their activities in Morocco. El trabajo de fin de grado analiza el carácter del entorno empresarial de Marruecos y los cambios de la economía de este país. Seguidamente trata de las relaciones político-economícas entre la República Checa y Marruecos, y a base de análisis de dichas relaciones y el comercio entre ambos países trae nuevas oportunidades para las empresas checas para el desarrollo de sus actividades en Marruecos. Keywords: Maroko; Obchod; Vztahy; Relations; Morocco; Trade Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Relaciones económicas entre la República Checa y Marruecos

Bakalářská práce analyzuje charakter podnikatelského prostředí Maroka a změny v marocké ekonomice. Dále se zabývá politicko-ekonomickými vztahy České republiky a Maroka a na základě analýzy těchto ...

Jirgl, Otto; Gullová, Soňa; Štemberk, Jan
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2014

La comparación de las reformas económicas y los gobiernos de Evo Morales en Bolivia y de Hugo Chávez en Venezuela
Karaba, Marcela; Vilímková, Olga; Gullová, Soňa
2011 - Spanish
Tato diplomová práce analyzuje politické, ekonomické a sociálni změny v Bolívii za vlády Eva Moralese a ve Venezuele za vlády Huga Cháveze. Jejím hlavním cílem je zjistit, zda Evo Morales jde ve šlépějích Huga Cháveze a porovnat výsledky jejich dosavadních reforem. This thesis analyzes the political, economic and social changes during the presidency of Evo Morales in Bolivia and Hugo Chávez in Venezuela. Its main goal is to find out whether Evo Morales follows Hugo Chávez directions and to compare the recent results of the applied reforms. Esta tesis analiza los cambios políticos, económicos y sociales en Bolivia bajo el gobierno de Evo Morales y en Venezuela bajo el gobierno de Hugo Chávez. Su objetivo principal es averiguar si Evo Morales sigue los pasos de Hugo Chávez y comparar los resultados de las reformas aplicadas. Keywords: Bolívie; Evo Morales; Hugo Chávez; Venezuela; Bolivia; Hugo Chávez; Venezuela; Evo Morales Available in digital repository of the Library of University of Economics.
La comparación de las reformas económicas y los gobiernos de Evo Morales en Bolivia y de Hugo Chávez en Venezuela

Tato diplomová práce analyzuje politické, ekonomické a sociálni změny v Bolívii za vlády Eva Moralese a ve Venezuele za vlády Huga Cháveze. Jejím hlavním cílem je zjistit, zda Evo Morales jde ve ...

Karaba, Marcela; Vilímková, Olga; Gullová, Soňa
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2011

Particularidades del ambiente empresarial, características comerciales y culturales de El Salvador
Svojtková, Jana; Gullová, Soňa; Klosová, Anna
2009 - Spanish
Esta tesis introduce al lector las características históricas, geográficas, económicas, culturales y comerciales del país más pequeňo de Centroamérica - El Salvador. Ésta puede servir como un manual en el caso de pensar en una inversión en esta área. Al mismo tiempo ésta puede ofrecer informaciones útiles a los que tienen ganas de ir a conocer este país y comprender la mentalidad salvadoreňa. Este trabajo empieza con la presentación de las informaciones básicas, de su historia y la situación política. Continúa con el análisis de la situación económica contemporánea incluso los relaciones con la República Checa, oportunidades y riesgos del mercado salvadoreňo. La parte siguiente se ocupa de las diferencias culturales y de la minoría salvadoreňa en los EE.UU. En la última parte se trata del análisis de las especialidades comerciales salvadoreňas que los negociantes potenciales deberían tener en la mente para evitarse malentendidos innecesarios. Práce seznamuje čtenáře s historickými, geografickými, ekonomickými, kulturními a obchodními specifiky nejmenší země Střední Ameriky - Republiky Salvador. Mohla by posloužit jako návod při úvahách o investicích do této oblasti. Rovněž může nabídnout užitečné informace těm, kteří by se chtěli vydat tuto zemi poznat a pochopit salvadorskou mentalitu. Práce začíná představením základních údajů o zemi, její historie a politické scény. Následuje analýza současné ekonomické situace včetně vztahů s ČR, příležitostí a rizik salvadorského trhu. Další část je věnována kulturním rozdílům a salvadorské menšině v USA. Celou práci zakončuje rozbor obchodních odlišností Salvadoru, které by měl potenciální obchodník s touto zemí mít na paměti a vyhnul se tak zbytečným nedorozuměním. This thesis familiarizes reader with historic, geographic, economic, culture and commercial differences of the smallest country of Central America -- El Salvador. It might serve as a manual in case of thinking about some investment in this area. At the same time it might offer useful information those who would like to go to see this country and comprehend the Salvadorian mentality. This work starts with the presentation of basic information of the country, its history and political scene. It contiues with the analysis of current economic situation including relations with the Czech Republic, opportunities and risks of Salvadorian market. Next part is dedicated to the culture differences and the Salvadorian minority in the USA. Final part deals with the analysis of the Salvadorian commercial distinctions that should the potential businessman keep in mind in order to avoid misunderstandings. Keywords: kultura Salvadoru; mezinárodní obchod Salvadoru; investiční příležitosti v Salvadoru; Salvador; občanská válka v Salvadoru; civil war in El Salvador; El Salvador; culture of El Salvador; investment opportunities in El Salvador; international trade of El Salvador Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Particularidades del ambiente empresarial, características comerciales y culturales de El Salvador

Esta tesis introduce al lector las características históricas, geográficas, económicas, culturales y comerciales del país más pequeňo de Centroamérica - El Salvador. Ésta puede servir como un manual ...

Svojtková, Jana; Gullová, Soňa; Klosová, Anna
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2009

Comparación del uso de los nuevos medios entre la República Checa y Espaňa
Pirela, Maríacristina Cáceres; Pavlíček, Antonín; Montani, Antonio
2009 - Spanish
El propósito de este estudio es detemrinar las diferencias y similitudes en el uso de Internet y los nuevos medios entre República Checa y Espaňa. Esta tesis define el perfil del usuario de Internet y estudia su uso en ambos países. También se analizan las redes sociales Facebook, Tuenti (Espaňa) y Lidé (República Checa); la enciclopedia en línea Wikipedia y el servidor YouTube (y su competidor más cercano en cada nación). La mayoría de la información fue obtenida de Internet. Ésta fue analizada y comparada. La autora usó su experienca personal y conocimiento de ambas culturas para la interpretación de los resultados. Este trabajo muestra que no hay una gran diferencia en el uso de Internet y los nuevos medios en ambos países. Por ejemplo, la diferencia en el uso de internet no es mayor de 5%. También demuestra que la República Checa ha experimentado el mayor crecimiento en el área, a pesar de que Espaňa tiene mayor número de usuarios. Ambos países muestran intereses similares por páginas como Facebook, Google y YouTube. Adicionalmente, se demuestra que el mercado espaňol reacciona mejor a las oportunidades ofrecidas por las redes sociales. Por esta razón, han creado una red local -- llamada Tuenti -- que es la mayor competidora de Facebook en ese país. Por otro lado, República Checa no cuenta con una página que ofrezca todos los servicios que tiene disponible Facebook, lo que explica el crecimiento en el número de usuarios checos en el último aňo. Wikipedia tiene versiones disponibles en los idiomas nativos de ambos países. Esta enciclopedia es ampliamente usada, no sólo por los estudiantes que la utilizan como fuente de información para realizar sus trabajos, sino también en áreas como marketing y periodismo. YouTube es uno de los servidores más populares en ambas naciones. Éstas cuentan con versiones locales de servidores de vídeos, pero ninguno ha llegado a tener la misma importancia que YouTube. La autora espera que este trabajo sirva como base a futuros investigadores que puedan estar interesados en la comparación de estos países en las nuevas tecnologías. Cílem této studie bylo zjistit rozdíly a podobnosti v užití Internetu a nových médií mezi Českou republikou a Španělskem. Tato práce definuje profil internetového uživatele a využití internetu v obou zemích. Rovněž byl analyzován následující sociální software: Facebook, Tuenti (Španělsko) a Lidé (Česká republika); encyklopedia Wikipedie a server YouTube (a jeho nejbližší konkurenti v každé z uvedených zemí). Hlavním zdrojem pro získávání informací byl Internet. Takto získané informace byly analyzovány a porovnávány. Pro správnou interpretaci výsledků autorka využívala své osobní zkušenosti a znalosti obou kultur. Tato práce ukázala, že v užití Internetu a nových médií mezi těmito zeměmi není velkých rozdílů. Například, rozdíl v užívání Internetu není větší než 5%. Také se ukázalo, že Česká republika má největší růst v dané oblasti, zatímco Španělsko má nejvíc uživatelů. Obě země vykázaly podobný zájem na webových stránkách Facebook, Google a YouTube. Kromě toho se prokázalo, že španělský trh lépe reaguje na nové příležitosti, které nabízí sociální software. I z tohoto důvodu byla vytvořena sociální síť Tuenti, která se stala hlavním konkurentem Facebooku ve Španělsku. Na druhou stranu, Česká republika nemá žádnou síť nabízející služby v takovém rozsahu jako Facebook. I tento fakt může vysvětlit značný růst počtu českých uživatelů v loňském roce. Wikipedia je k dispozici v jazykových mutacích obou zemí. Je široce využívána, nejen ze strany studentů, kteří ji využívají jako zdroj pro své školní práce, ale také v jiných oblastech -- především v maketingu a žurnalistice. YouTube je jedním z nejpopulárnějších serverů obou národů. Obě země mají své lokální video servery, ale žádný z nich nemá stejný význam jako YouTube. Autorka věří, že tato práce bude základem a přínosem pro všechny ty, kteří budou mít zájem o srovnání těchto zemí v rámci nových technologií. The purpose of this study was to determinate the differences and similarities in the use of Internet and New Media between Czech Republic and Spain. This thesis defined the Internet user's profile and the usage of the Internet in both nations. It was also analyzed the social software Facebook, Tuenti (Spain) and Lidé (Czech Republic); the online encyclopedia Wikipedia and the server YouTube (and its closest competitor in each country). The information was mainly gathered from Internet. Then it was analyzed and compared. The author used her personal experience and knowledge of both cultures for the interpretation of the results. This work showed that there is not a big difference in the usage of Internet and New Media between these countries. For example, the difference in the Internet usage is not bigger than 5%. It also showed that Czech Republic has experienced the biggest growth in the area, even though Spain has more users. Both countries showed similar interest in web pages such as Facebook, Google and YouTube. Additionally, it demonstrated that the Spanish market is reacting better to the new opportunities offered by the social software. For this reason, they had created their own -- called Tuenti -- which is the main competition of Facebook in this country. On the other hand, Czech Republic does not have a website that counts with all the services offered by Facebook, which can explain the growth on the numbers of Czech users the last year. Wikipedia has versions available on the native languages of both countries. It is widely used, not only by the students who use it as a source for their paper work, but also in areas like marketing and journalism. YouTube is one of the most popular servers in these nations. They have their local video servers, but none of them have the same importance as YouTube. The author hopes this work will be a base for future investigators who will be interested on the comparison of these countries on the new technologies. Keywords: Nová média; Španělsko; Facebook; Wikipedie; Česká republika; YouTube; Internet; Wikipedia; Internet; YouTube; Facebook; New Media; Czech Republic; Spain; nová média; internet Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Comparación del uso de los nuevos medios entre la República Checa y Espaňa

El propósito de este estudio es detemrinar las diferencias y similitudes en el uso de Internet y los nuevos medios entre República Checa y Espaňa. Esta tesis define el perfil del usuario de Internet y ...

Pirela, Maríacristina Cáceres; Pavlíček, Antonín; Montani, Antonio
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2009

Integración de América Latina
Řeřichová, Michaela; Hlavičková, Vlasta; Gullová, Soňa
2009 - Spanish
El objetivo de la tesina es realizar una aportación crítica y descriptiva de la situación actual de las tendencias integradoras en el ámbito económico y político de América Latina. El análisis del proyecto del ALCA, al cual se dedica la primera parte, posibilita ver cuáles fueron las dificultades y de qué manera los procesos impulsados pueden contribuir al desarrollo de la naciente Unión Suramericana. El aspecto central de la tesis, presentado en la segunda parte, es el estudio de la UNASUR, de los motivos para su creación y el estado presente de la Unión. Como la situación política actual influye mucho los procesos integradores, se la dedica la tercera parte de la tesis. Diplomová práce se věnuje integračním snahám v Latinské Americe. První část práce se zaměřuje na zónu volného obchodu Free Trade Area of the Americas (FTAA), repektive na důvody, které způsobily neúspěch tohoto projektu. Druhá část se zabývá právě vznikající Unii Jihoamerických států (Unión de las Naciones Suramericanas - UNASUR), motivy jejího vytvoření a analýzou tohoto nového ekonomického bloku. Třetí část nastiňuje současnou politickou situaci, která významnou měrou ovlivňuje proces budování UNASUR. The objective of the thesis is to describe and analyse the processes of integration in Latin America. The first part focuses on the Free Trade Area of the Americas (FTAA), especially on the reasons which caused the failure of the project. The second part targets the new born Union of South-American Nations (UNASUR), the motives for its creation and analysis of the actual state of affairs. The third part presents the current political situation which is crucial for the succesfull operating of the UNASUR. Keywords: Latinská Amerika; integrace; UNASUR; UNASUR; Latin America; integration Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Integración de América Latina

El objetivo de la tesina es realizar una aportación crítica y descriptiva de la situación actual de las tendencias integradoras en el ámbito económico y político de América Latina. El análisis del ...

Řeřichová, Michaela; Hlavičková, Vlasta; Gullová, Soňa
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2009

La economía del Perú desde los aňos 90 del siglo XX hasta la actualidad
Konířová, Monika; Mrázová, Vlasta; Mišovská, Soňa
2007 - Spanish
Hlavním cílem této diplomové práce je snaha detailně zmapovat a analyzovat jednotlivé etapy vývoje peruánské ekonomiky a naznačit její možné budoucí směřování s ohledem na politický vývoj, který se do ekonomiky tohoto státu výrazně promítá. Doplňujícím tématem je též rozbor vztahů země s okolními státy, regionálními uskupeními na území Latinské Ameriky a v neposlední řadě také s Evropskou unií. První část poskytuje zejména obecné informace o dané zemi a přibližuje etapy politického vývoje v ní, které vždy představovaly mezník ve vývoji ekonomiky. Třetí část se soustředí na obchodní vztahy mezi Peru a Českou republikou a možnostmi uplatnění českých firem a jejich zboží na peruánském trhu. Keywords: chudoba; korupce; obchodní bilance; ekonomický růst; hrubý domácí produkt; Peru; hrubý domácí produkt; politický vývoj Available in digital repository of the Library of University of Economics.
La economía del Perú desde los aňos 90 del siglo XX hasta la actualidad

Hlavním cílem této diplomové práce je snaha detailně zmapovat a analyzovat jednotlivé etapy vývoje peruánské ekonomiky a naznačit její možné budoucí směřování s ohledem na politický vývoj, který se do ...

Konířová, Monika; Mrázová, Vlasta; Mišovská, Soňa
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2007

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases