Number of found documents: 7
Published from to

Le Liban et la guerre en Syrie (2011-2015).
Samadová, Jana; Eichler, Jan; Novotná, Yvona
2015 - French
Tato bakalářská práce analyzuje dopad války v Sýrií na politickou a bezpečnostní situaci v Libanonu. Ve své první části poskytuje historický přehled vývoje Libanonu, objasňuje okolnosti občanské války a analyzuje vztahy mezi Libanonem a Izraelem, Iránem,Saudskou Arábií, zeměmi Perského zálivu, Francií, Evropskou Unií a Spojeními Státy. Ve své druhé části se zaměřuje na Sýrii, konkrétně na shrnutí faktorů, jež zapříčinily vypuknutí války v roce 2011, postup této války, založení Islámského Státu v Iráku a Levantě a evaluaci mezinárodních intervencí v daném konfliktu. Ve své závěrečné části se tato práce věnuje vývoji libanonsko-syrských vztahů, zhodnocení bezpečnostní politiky Libanonu a potížím imigrační krize v Libanonu. This thesis aims to analyze the impact of the war in Syria on the political and security situation in Lebanon. In its first part, it offers a Lebanese historical overview, a presentation of the circumstances of the Lebanese civil war and an analysis of the relations between Lebanon and Israel, Iran, Saudi Arabia and the Gulf countries, France, the European Union and the United States. In its second part, this work focuses on Syria: a summary of the facts that led to war in 2011, the development of this war, the creation of the Islamic State of Iraq and the Levant and finally an evaluation of the international interventions in said conflict. The last part is dedicated to the development of the Lebanese and Syrian relations, the evaluation of the security policy in Lebanon and the difficulties of the immigration crisis in that country. Ce mémoire tente d'analyser l'impact de la guerre en Syrie sur la situation politique et sécuritaire au Liban. Dans sa premiere partie, il offre un aperçu historique libanais, une présentation des circonstances de la guerre civile libanaise et une analyse des relations entre le Liban et l'Israël, l'Iran, l'Arabie Saoudite et les pays du Golfe, la France, l'Union Européenne et les États-Unis. Dans sa deuxieme partie, ce travail ce concentre sur la Syrie: un résumé des faits qui ont aboutit au déclenchement de la guerre en 2011, l'évolution de cette guerre, la formation de l'État Islamique en Irak et au Levant et enfin l'évaluation des interventions internationales dans le conflit. Dans sa derniere partie, le projet s'oriente sur le développement des relations libano-syriennes, l'évaluation de la politique de sécurité libanaise et les difficultés de la crise d'immigration au Liban. Keywords: Libanon; Sýrie; Imigrační krize; Bezpečnostní politika; Islámský Stát v Iráku a Levantě; Security policy; Immigration crisis; The Islamic State of Iraq and the Levant; Lebanon; Syria Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Le Liban et la guerre en Syrie (2011-2015).

Tato bakalářská práce analyzuje dopad války v Sýrií na politickou a bezpečnostní situaci v Libanonu. Ve své první části poskytuje historický přehled vývoje Libanonu, objasňuje okolnosti občanské války ...

Samadová, Jana; Eichler, Jan; Novotná, Yvona
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2015

Analyse du marché des cosmétiques en Chine appliqué aux entreprises françaises
Ruan, Ling; Štěrbová, Ludmila; Mercier Suissa, Catherine
2014 - French
Práce je zaměřena na výzkum místa francouzských kosmetických společností v Číně. Po teoretickém výzkumu následuje analýza kosmetického průmyslu a kosmetického trhu Francie a Číny. Ve třetí části jsou analyzovány dvě případové studie společností (L'Oréal, L'Occitane en Provence), které jsou přítomny na čínském trhu. Cílem práce není posoudit nebo zhodnotit trh nebo strategie jsou správně zvolené, ale přinést informace a porovnání francouzských společností na čínském trhu. This thesis is interested in the elements which search for the information about the place of French companies on the cosmetic market in China. It begins with the first part of theoretical research, followed by analyses of the cosmetic industrial, French and Chinese cosmetic market. Finally two examples of French companies (L'Oréal, L'Occitane en Provence) are analysed, which present on the Chinese market. The subject of this thesis is not to judge or valid whether the market or the strategy is correct, but to bring information and comparison of French companies on the Chinese market. Ce mémoire cherche á apporter des éléments de réponse sur la place des entreprises françaises sur le marché des cosmétiques en Chine. Le travail commence par la recherche des aspects théoriques mis en place par les entreprises ainsi qu'une analyse du secteur, des marchés français et chinois des cosmétiques. Enfin l'analyse est appliquée á deux entreprises françaises présentent sur le marché en Chine : L'Oréal et L'Occitane en Provence. Ce mémoire ne vise ni á juger ni á valider si le marché ou les stratégies sont correctes, mais á apporter des informations et des comparaisons appliquées aux entreprises. Keywords: Francouzské podniky; LOcccitane en Provence; LOréal; internacionalizace; marketingová strategie; kosmetika; čínský trh; internationalisation; LOccitane en Provence; LOréal; marketing strategy; cosmetic; Chinese companies; French companies Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Analyse du marché des cosmétiques en Chine appliqué aux entreprises françaises

Práce je zaměřena na výzkum místa francouzských kosmetických společností v Číně. Po teoretickém výzkumu následuje analýza kosmetického průmyslu a kosmetického trhu Francie a Číny. Ve třetí části jsou ...

Ruan, Ling; Štěrbová, Ludmila; Mercier Suissa, Catherine
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2014

La comparaison des héritages coloniaux britanniques et français dans les systèmes politiques d'Afrique de l'Ouest
Hricovová, Zuzana; Maslowski, Nicolas; Pavlík, Petr
2013 - French
Tato diplomová práce se zaobírá tématem koloniálních dědictví v západní Africe. Cílem práce je analýza britských a francouzských koloniálních dědictví v politických systémech v západní Africe. Metodologie práce spočívá v komparativní analýze na čtyřech hladinách, a to mezinárodní systém, stát, občanská společnost a političtí vůdci. První analytická část se věnuje komparaci britské a francouzské koloniální správy v západní Africe. Druhá část řeší koloniální dědictví v Ghaně a v Côte d'Ivoire. This thesis deals with colonial legacies in West Africa. The aim is to analyze British and French colonial legacies in West African political systems. Methodology is based on comparative analysis on four levels, namely: international system, state, civil society and political leaders. The first analytical part deals with comparison of British and French colonial rule in West Africa. The second part focuses on colonial legacies in Ghana and Côte d'Ivoire. Ce mémoire étudie les héritages coloniaux dans les systemes politiques de l'Afrique de l'Ouest. Son objectif et d'analyser les héritages coloniaux britanniques et français dans les systemes politiques de l'Afrique de l'Ouest. La méthodologie du mémoire est basée sur l'analyse comparative sur quatre niveaux, qui sont : le systeme international, l'État, la société civile et les leaders politiques. La premiere partie analytique est une comparaison des administrations coloniales en Afrique occidentale. La deuxieme partie est concentrée sur les héritages coloniaux au Ghana et en Côte d'Ivoire. Keywords: koloniální dědictví; Ghana; Francie; evropský kolonialismus; Côte d Ivoire; Spojené království; západní Afrika; koloniální správa; West Africa; United Kingdom; Ghana; France,; European colonialism; colonial rule; Côte d Ivoire; colonial legacies Available in digital repository of the Library of University of Economics.
La comparaison des héritages coloniaux britanniques et français dans les systèmes politiques d'Afrique de l'Ouest

Tato diplomová práce se zaobírá tématem koloniálních dědictví v západní Africe. Cílem práce je analýza britských a francouzských koloniálních dědictví v politických systémech v západní Africe. ...

Hricovová, Zuzana; Maslowski, Nicolas; Pavlík, Petr
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2013

Business opportunities on the fair trade market in France
Ducruix, Charles-Andre; Štěrbová, Ludmila; Collin, Paul Marc
2012 - French
Ce memoire a pour but d'identifier les differentes opportunites entrepreneuriales sur le marche du commerce equitable en France. Nee au milieu du 20eme siecle, cette demarche visant a améliorer les conditions commerciales offertes aux producteurs (essentiellement du Sud), s'est democratisée au cours des annees 90. Cette periode a en effet ete marquee par l'arrivee d'organisations a but lucratif attirees par le potentiel du marche. A l'heure actuelle, trois leviers de croissance s'offrent aux entreprises ou individus désirant entreprendre dans ce domaine : la creation de nouveaux produits equitables, l'identification de circuits de distribution encore peu exploites et la prospection de nouvelles cibles. Toutefois, afin d'assurer la reussite du projet, un certain nombre de précautions sont a prendre, telles que notamment soigner la communication afin d'inspirer confiance et veiller a la visibilité/différentiation des produits en point de vente. Cílem práce je nalézt různé podnikatelské příležitosti na francouzském trhu "fair trade". Fair trade, který vznikl v polovině 20. století, je zaměřen na zlepšení obchodních relací výrobců. Od začátku 90. let, fair trade ve Francii silně vzrostl a obchodníci se o něj začali zajímat. Nyní lze identifikovat tři základní součásti tohoto růstu: uvedení nových produktů fair trade na trh, rozvoj nové distribuční sítě a rozšíření cílových skupin (velký potenciál mají skupiny "mladí lidé" a "podniky"). Nicméně je nutno kriticky analyzovat některé faktory tohoto úspěchu -- například je nezbytné zaměřit se na komunikaci nebo maximalizovat to, jak je výrobek "vidět" na prodejně. The objective of this thesis is to find the different business opportunities on the French fair trade market. Born in the middle of the 20th century, fair trade aims to improve producers' commercial terms. Since the beginning of the 90's, its market in France strongly increased and business owners began to take an interest in it. Nowadays, three growth drivers can be identified: new fair trade products launch, new distribution network development, and targets enlargement (young people and companies are high potential targets). However, some success factors have to be considered. For example, it is necessary to focus on the communication or maximize product visibility in point of sale. Keywords: Podnikatelské příležitosti; podnikání; fair trade; ntrepreneurship; fair trade; business opportunities Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Business opportunities on the fair trade market in France

Ce memoire a pour but d'identifier les differentes opportunites entrepreneuriales sur le marche du commerce equitable en France. Nee au milieu du 20eme siecle, cette demarche visant a améliorer les ...

Ducruix, Charles-Andre; Štěrbová, Ludmila; Collin, Paul Marc
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2012

Le secteur de la parfumerie en France
Chodounská, Kateřina; Kozmová, Jana; Müllerová, Františka
2008 - French
Dans l'introduction, il y a une courte description de l'histoire de la parfumerie en France. La partie principale parle des tendances dans le secteur de la parfumerie en France au XXe siecle. Elle se concentre surtout sur la role de la distribution, de "outsourcing" et du role des TNC sur le marché. Práce v úvodu stručně mapuje historii sektoru parfumérie ve Francii. V hlavní části se pak zaměřuje na současné trendy v tomto sektoru a odlišnosti od původních trendů u jednotlivých složek finálního produktu podle marketingových 4P. Vysvětluje hlavně přechod od "artisants" k velkým firmám, roli distribuce, reklamy apod. The introduction is focused on the brief description of the history of the sector of parfumery in France. Then, in the main part, it focuses on the explanation of the development of the main trends in the sector of parfumery, specially the role of the transnational corporations, distribution, outsourcing etc. Keywords: Nadnárodní firmy; Role outsourcingu a distribuce; 4P; Role of TNC; Parfum; 4P Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Le secteur de la parfumerie en France

Dans l'introduction, il y a une courte description de l'histoire de la parfumerie en France. La partie principale parle des tendances dans le secteur de la parfumerie en France au XXe siecle. Elle se ...

Chodounská, Kateřina; Kozmová, Jana; Müllerová, Františka
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2008

Organisations gouvernementales et non gouvernementales belges: aide au développement des pays africains
Baloun, Jiří; Kozmová, Jana; Müllerová, Františka
2008 - French
Le mémoire revoit l´?re coloniale et post-coloniale des anciennes colonies de la Belgique en Afrique centrale. Il a pour but d´analyser l´influence des organisations gouvernementales et non gouvernementales belges sur le plan économique et politique dans les trois pays principaux. Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Organisations gouvernementales et non gouvernementales belges: aide au développement des pays africains

Le mémoire revoit l´?re coloniale et post-coloniale des anciennes colonies de la Belgique en Afrique centrale. Il a pour but d´analyser l´influence des organisations gouvernementales et non ...

Baloun, Jiří; Kozmová, Jana; Müllerová, Františka
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2008

Madagascar
Kudrlová, Michaela; Kozmová, Jana; Černá, Iveta
2008 - French
Práce seznamuje se základními informacemi o Madagaskaru v oblasti geografie,obyvatelstva a ekonomie. Práce hodnotí vývoj ekonomické situace na Madagaskaru od období francouzského kolonialismu, přes boj za získání nezávislosti a přes období socialismu do dnešních dní. Keywords: geografie obyvatelstva; sociální ekonomie Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Madagascar

Práce seznamuje se základními informacemi o Madagaskaru v oblasti geografie,obyvatelstva a ekonomie. Práce hodnotí vývoj ekonomické situace na Madagaskaru od období francouzského kolonialismu, přes ...

Kudrlová, Michaela; Kozmová, Jana; Černá, Iveta
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2008

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases