Number of found documents: 23
Published from to

"The Rebound Effect", Do improvements in energy efficiency lead to economy-wide reduction in energy consumption?
Stastny, Martin; van Koten, Silvester; Chytilová, Helena
2015 - German
Improving energy efficiency is considered to be one of the means to successfully reduce energy consumption. At the same time improving energy efficiency implies that the real price for energy services will decrease and as a result will stimulate energy consumption whereas savings associated with higher energy efficiency will be partially diminished. This paradox is better known as the rebound effect. Additionally to a detailed definition of the direct rebound effect,this thesis establishes on the basis of existing researches that the price elasticity of demand for energy services plays a major role in terms of the extent of the rebound effect. Based on the triggers for the rebound effect, applicable policies are proposed and analyzed which can soften rebound effects - such as carbon tax, cap and trade system and standards and regulations. In this context most policies aim to increase the real price of energy services. This thesis concludes both that the existing energy efficiency policies are not adequately pursued and that energy efficiency technology should be fostered since it will also weaken rebound effects. Improving energy efficiency is considered to be one of the means to successfully reduce energy consumption. At the same time improving energy efficiency implies that the real price for energy services will decrease and as a result will stimulate energy consumption whereas savings associated with higher energy efficiency will be partially diminished. This paradox is better known as the rebound effect. Additionally to a detailed definition of the direct rebound effect, this thesis establishes on the basis of existing researches that the price elasticity of demand for energy services plays a major role in terms of the extent of the rebound effect. Based on the triggers for the rebound effect, applicable policies are proposed and analyzed which can soften rebound effects - such as carbon tax, cap and trade system and standards and regulations. In this context most policies aim to increase the real price of energy services. This thesis concludes both that the existing energy efficiency policies are not adequately pursued and that energy efficiency technology should be fostered since it will also weaken rebound effects. Improving energy efficiency is considered to be one of the means to successfully reduce energy consumption. At the same time improving energy efficiency implies that the real price for energy services will decrease and as a result will stimulate energy consumption whereas savings associated with higher energy efficiency will be partially diminished. This paradox is better known as the rebound effect. Additionally to a detailed definition of the direct rebound effect,this thesis establishes on the basis of existing researches that the price elasticity of demand for energy services plays a major role in terms of the extent of the rebound effect. Based on the triggers for the rebound effect, applicable policies are proposed and analyzed which can soften rebound effects - such as carbon tax, cap and trade system and standards and regulations. In this context most policies aim to increase the real price of energy services. This thesis concludes both that the existing energy efficiency policies are not adequately pursued and that energy efficiency technology should be fostered since it will also weaken rebound effects. Keywords: Energy efficiency; Energy policy; Rebound effect; Energy policy; Energy efficiency; Rebound effect Available in digital repository of the Library of University of Economics.
"The Rebound Effect", Do improvements in energy efficiency lead to economy-wide reduction in energy consumption?

Improving energy efficiency is considered to be one of the means to successfully reduce energy consumption. At the same time improving energy efficiency implies that the real price for energy services ...

Stastny, Martin; van Koten, Silvester; Chytilová, Helena
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2015

Auswirkungen einer Einführung von Smart Metering auf die Unternehmensführung mittelgroßer Energieversorgungsunternehmen
Selmke, Pierre; Heřman, Jan; Neumaierová, Inka; Markovič, Peter
2014 - German
Zvyšování efektivity (konečného) využití energie a z toho vyplývající úsporu energie vyžaduje v Evropské unii (EU) zákon. To mění zásadně energetické hospodářství EU. Odpovídající směrnice 2006/32/ES vyžaduje úpravu odečtu energií a, pokud je to technicky proveditelné a finančně opodstatněné, také zavedení nových měřících technologií (= Smart Meter). Tyto požadavky jsou v jednotlivých zemích EU implementovány různě: Instalace inteligentních měřičů (Smart Meter) je téměř plně realizována (např. Itálie), zavedení je plánováno (např. Německo) nebo se od zavedení zcela upouští (např. Česká republika). Vzhledem k tomu, že jsou téměř celý hodnotový řetězec, organizační struktury a funkční oblasti středně velké energetické společnosti zavedením inteligentního měření výrazně ovlivněny, je důležité s tím spojené požadavky včas zohlednit. V této práci jsou analyzovány důsledky zavedení inteligentního měření (Smart Metering) na řízení podniku. Přitom bylo postupováno deduktivně. Na základě průřezové studie provedené dvakrát jednorázovým sběrem dat byly shrnuty dopady zavedení inteligentního měření (Smart Metering). Byli dotazování odborníci a jejich výpovědi byly kvalitativně vyhodnoceny. Následovalo písemné dotazovaní pomocí (online) dotazníků, které bylo vyhodnoceno kvalitativně. Přitom byly sledovány institucionální, funkční a na aktivity orientované perspektivy stejně jako normativní, strategické a operativní aspetky vedení podniku. Vyhodnocení průzkumu umožňuje lépe shrnout a analyzovat účinky zavedení inteligetního měření (Smart Metering). Z analýzy rozsahu připravovaných změn u energetických společností je zřejmé, že zavedení inteligentního měření (Smart Metering) představuje pro středně velké dodavatele energie zásadní změnu. Výsledky písemného dotazníku ukazují, že většina manažerů neuznává potřebu změny, a proto ji nemůže provést. Tyto deficity řízení ohrožují existenci podniku. Musí být včas vyřešeny zavedením a důsledným provedením změny. Effizienzsteigerungen der (End-)Energienutzung und Energieeinsparungen sind in der Europäischen Union (EU) vorgeschrieben. Dies wird die Energiewirtschaft der EU grund- legend ändern. In der verantwortlichen Richtlinie 2006/32/EG werden Anpassungen der Energieabrechnungen und, soweit technisch machbar und finanziell vertretbar, auch die Einführung neuer Zählertechnologien (= Smart Meter) gefordert. Diese Anforderungen werden in der EU unterschiedlich umgesetzt: Smart Meter wurden bspw. fast vollständig eingeführt (z. B.: Italien), die Einführung geplant (z. B.: Deutschland) oder davon gänzlich abgesehen (z. B.: Tschechische Republik). Nahezu alle Wertschöpfungsstufen, Organi- sationsstrukturen sowie Funktionsbereiche eines mittelgroßen Energieversorgungsunter- nehmens (EVU) sind erheblich von der Smart-Metering-Einführung betroffen. Wichtig ist, die damit verbundenen Anforderungen früh zu beachten. In dieser Arbeit wurden die Auswirkungen der Smart-Metering-Einführung auf die Unternehmensführung ana- lysiert. Dabei wurde deduktiv vorgegangen. Anhand einer Querschnittstudie mit zwei einmaligen Datenerhebungen wurden die Effekte einer Smart-Metering-Einführung erfasst. Experten wurden interviewt und ihre Aussagen qualitativ ausgewertet. Eine schriftliche Befragung über Online-Fragebögen schloss sich an, die quantitativ ausgewertet wurde. Dabei wurden die institutionelle, funktionale und aktivitätsorientierte Perspektive sowie normative, strategische und operative Aspekte der Unternehmensführung betrachtet. Die Auswertung der Befragung ermöglicht es, die Wirkungen der Smart-Metering-Einführung zu erfassen und zu analysieren. Die Analyse des Ausmaßes der anstehenden Veränderun- gen verdeutlicht, dass die Smart-Metering-Einführung einen fundamentalen Wandel für mittelgroße EVU darstellt. Die schriftliche Befragung zeigt, dass die meisten Manager den Wandlungsbedarf nicht erkennen und somit auch nicht einleiten (können). Diese Managementdfizite bedrohen die Unternehmensexistenz vom EVU. Sie müssen durch Einleiten und konsequente Führung des Wandels rechtzeitig aufgelöst werden. In the European Union (EU), increasing final energy efficiency, so as to save energy, has become mandatory. This obligation will fundamentally alter the EU energy sector. The relevant EU directive, 2006/32/EG, requires that adjustments be made to energy billing and, where technically feasible, that new metering technologies (i.e. smart metering) be introduced. Individual EU countries are implementing these requirements in different ways: Smart metering is either being nearly fully implemented (e.g. in Italy), is being planned (e.g. in Germany), or completely disregarded (e.g. in the Czech Republic). Since the introduction of smart metering affects virtually all value-added steps, organisational structures and areas of operation in medium-sized energy providers, these providers must take the relevant requirements into account at as early a stage as possible. The present thesis analyses the effects of the introduction of smart metering on the business management of such companies. A deductive method was chosen and the effects of intro- ducing smart metering were assessed through a cross-sectional study of two separate data collections. Experts were interviewed and their statements were qualitatively evaluated. A written survey followed via online questionnaires, the results of which were quantitatively evaluated. Institutional, functional and activity-based perspectives were considered as well as normative, strategic and operative aspects of business management. The evaluation of the survey enabled a better assessment and analysis of the introduction of smart metering. An analysis of the scope of the upcoming alterations within energy providers illustrates just how fundamental a change this will bring to medium-sized energy providers. However, the outcome of the written survey shows that most executives do not recognise this need for change and therefore are unable to initiate it. These management deficiencies threaten the very existence of these companies and must be resolved through the timely initiation of consistent change management. Keywords: Smart Energy; Smart Metering (inteligentní měření); Smart Meter; dodavatel energie; řízení podniku; řízení změn; evropský trh s energiemi; energy providers; smart energy; change management; business management; smart meter; European energy market; smart metering Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Auswirkungen einer Einführung von Smart Metering auf die Unternehmensführung mittelgroßer Energieversorgungsunternehmen

Zvyšování efektivity (konečného) využití energie a z toho vyplývající úsporu energie vyžaduje v Evropské unii (EU) zákon. To mění zásadně energetické hospodářství EU. Odpovídající směrnice 2006/32/ES ...

Selmke, Pierre; Heřman, Jan; Neumaierová, Inka; Markovič, Peter
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2014

Jugendarbeitslosigkeit
Záhora, Daniel; Polívková, Jana; Kamišová, Anna
2013 - German
Hlavním cílem této bakalářské práce je porovnat nezaměstnanost mladých lidí v České republice a Německu a zjištěné informace vyhodnotit. Jaké jsou rozdíly na obou trzích práce. Které politiky zaměstnanosti se využívají k podpoře mladých lidí. Přednosti a nedostatky mladých lidí na trhu práce a jak je, podle názoru odborníků z praxe -- pracovníků úřadu práce, dokáží na trhu práce uplatnit. Das Hauptziel dieser Bachelorarbeit ist es die Jugendarbeitslosigkeit in der Tschechischen Republik und Deutschland zu vergleichen und die gesammelten Informationen zu bewerten. Welche Unterschiede gibt es auf beiden Arbeitsmärkten. Welche Beschäftigungspolitiken zur Unterstützung junger Menschen benutzt werden. Nachteile und Vorteile junger Menschen auf dem Arbeitsmarkt und wie sie dieses, nach der Beurteilung von Experten aus der Praxis -- den Arbeitsbeamten, auf dem Arbeitsmarkt ausnutzen können. The main goal of this bachelor thesis is to compare youth unemployment in the Czech Republic and in Germany and then to evaluate the found-out information. What are the differences on both labor markets. What employment policies should be used to encourage the young people. Strengths and weaknesses of the young people on the labor market and how are they able to apply them on these markets, according to expert opinion - labor office workers. Keywords: Nezaměstnanost mladých lidí; Nezaměstnanost; Trh práce; Politika zaměstnanosti; Employment policy; Youth unemployment; Unemployment; Labor market Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Jugendarbeitslosigkeit

Hlavním cílem této bakalářské práce je porovnat nezaměstnanost mladých lidí v České republice a Německu a zjištěné informace vyhodnotit. Jaké jsou rozdíly na obou trzích práce. Které politiky ...

Záhora, Daniel; Polívková, Jana; Kamišová, Anna
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2013

Innovationskultur in kleinen und mittleren Unternehmen. (Innovation culture in small and medium-sized enterprises)
Ulsamer, Frank; Nový, Ivan; Hnilica, Jiří; Kučera, Jan; Voit, Eugen
2012 - German
Předložená práce zprostředkovala vhled do kultury organizace a do inovativního chování malých a středních firem (MSF) v počáteční fázi inovačního procesu. Použitá metoda "Typologie firemní kultury" atestovala u zkoumaných MSF projevenou rodinnou kulturu a v sídle firmy dodatečně ještě inovační kulturu. Na základě použití badatelské metody "Grounded Theory" byla vyvinuta pro MSF teorie s názvem "Kultivace inovace", která se skládá ze tří procesních kroků. První procesní krok "Představení způsobu myšlení (Mindset)" určuje a zakotvuje žádané kulturní hodnoty. Druhý procesní krok "Organizovat inovaci" určuje organizační zodpovědnosti. Nakonec třetí procesní krok s názvem "Struktura innovace" dodává různé známé měké faktory pro zlepšení inovační kultury. Die vorliegende Arbeit vermittelte einen Einblick in die Organisationskultur und in das innovative Verhalten von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in der Frühphase des Innovationsprozesses. Die Methode "Typologie der Unternehmenskultur" attestierte den untersuchten KMU eine ausgeprägte Familienkultur und zusätzlich am Unternehmenshauptsitz eine Innovationskultur. Unter Anwendung der Forschungsmethode Grounded Theory wurde für KMU eine Theorie mit der Bezeichnung "Innovation kultivieren" entwickelt, die sich aus drei Prozessabschnitten aufbaut. Der erste Prozessabschnitt "Mindset geben" prägt und verankert die gewünschten Kulturwerte. Der zweite Prozessabschnitt "Innovation organisieren" bestimmt die organisatorischen Verantwortlichkeiten. Und schliesslich liefert der dritte Prozessabschnitt "Innovation strukturieren" diverse flankierende weiche Faktoren zur Verbesserung der Innovationskultur. The present dissertation provided an insight of the organizational culture and the innovative behavior of small and medium-sized enterprises (SME) in the early stages of the innovation process. The method Culture Types of Organizations certified that the investigated SMEs possessed a distinctive family culture, and in addition an innovation cul-ture at the company headquarters. By using the social research method Grounded Theory the so called theory "Innovation kultivieren" was developed. This theory consists of three process stages. The first process stage "Mindset geben" is about defining and anchoring new innovative company's values. The second process stage "Innovation organisieren" defines the organizational responsibilities and last but not least, the third process stage "Innovation strukturieren" delivers various accompanying soft skill factors to improve the innovation culture of companies. Keywords: Inovační kultura; Grounded Theory; Typologie firemní kultury; Malé a středně velké firmy (MSF); Innovation culture; Cultural Types of Organizations; Grounded Theory; Small and medium-sized enterprises (SME) Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Innovationskultur in kleinen und mittleren Unternehmen. (Innovation culture in small and medium-sized enterprises)

Předložená práce zprostředkovala vhled do kultury organizace a do inovativního chování malých a středních firem (MSF) v počáteční fázi inovačního procesu. Použitá metoda "Typologie firemní kultury" ...

Ulsamer, Frank; Nový, Ivan; Hnilica, Jiří; Kučera, Jan; Voit, Eugen
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2012

Demografische Aspekte der Rentenreform
Perdochova, Silvia; Miskolczi, Martina; Kotýnková, Magdalena
2011 - German
Hlavným cieľom tejto práce je poukázať na problém starnutia populácie, ktorému bude Česká republika v najbližších rokoch čeliť, čo bude mať negatívny dopad hlavne na dôchodkový systém Českej republiky. Podľa prognózy vypracovanej Českým štatistickým úradom sa predpokladá, že podiel osôb starších 65 rokov by mal vzrásť až na 32% celkového počtu obyvateľov. Veľká dôchodková reforma, ktorá bude účinná od 1.1.2013 zavádza druhý fondový pilier dôchodkového poistenia, ktorý bude založený na dobrovoľnej účasti, avšak tí, ktorí sa do neho zapoja, už nebudú môcť z neho vystúpiť. Tento krok vlády má viacej odporcov ako sympatizantov. Opozičná strana ČSSD sľubuje zrušenie druhého piliera, ak vyhrá vo voľbách v roku 2014 a poukazuje na to, že netreba vytvárať druhý pilier, ale stačí upraviť fungovanie prvého a tretieho piliera dôchodkového poistenia. Hlavním cílem této práce je poukázat na problém stárnutí populace, kterému bude Česká republika v nejbližších letech čelit, což bude mít negativní dopad hlavně na důchodový systém České republiky. Podle prognózy vypracované Českým statistickým úřadem se předpokládá, že podíl osob starších 65 let by měl vzrůst až na 32% celkového počtu obyvatel. Velká důchodová reforma, která bude účinná od 1.1.2013 zavádí druhý fondový pilíř důchodového pojištění, který bude založen na dobrovolné účasti, avšak ti, kteří se do něj zapojí, už nebudou moci z něj vystoupit. Tento krok vlády má více odpůrců než sympatizantů. Opoziční strana ČSSD slibuje zrušení druhého pilíře, pokud vyhraje ve volbách v roce 2014 a poukazuje na to, že netřeba vytvářet druhý pilíř, ale stačí upravit fungování prvního a třetího pilíře důchodového pojištění. Das Grundziel dieser Arbeit ist die Hinweisung auf das Problem der Alterung der Population, entgegen dem das Tschechien in den nächsten Jahren stellen wird, was einen negativen Auffall auf das Rentesystem des Tschechien haben wird.Laut der Prognose, die vom Tschechienstatistikamt erstellt wurde, vorausgesetzt wird, dass der Anteil von den Personen den älteren fünfundsechzig Jahren, sollte sich bis zum zweiunddreissig Prozent der komplexeren Einwohnerzahl vergrössern. Die grosse Rentereform, die vom 1.1.2013 wirksame wird, leitet den zweiten Fondpfeiler der Renteversicherung, der auf den fakultativen Anteil begründen wird, doch denn diejenigen, die in den einblenden werden, werden nicht von diesen aussteigen können. Dieser Schritt der Regierung hat mehrere den Feinden, als Sympathisanten. Die Opositionpartei ČSSD gelobt die Auflösung des zweiten Pfeilers, solange sie in der Wahl im Jahre 2014 siegt, und weis darauf hin, dass nicht nötig ist, den zweiten Pfeiler zu schaffen, aber reicht Adoptieren der Funktion des zweiten und des dritten Pfeilers der Renteversicherung. The main objective of this work is to point out the issue of an aging population, which the Czech Republic will face in the coming years and will have a particularly negative impact on the pension system of the Czech Republic. According to the forecast, prepared by the Czech Statistical Office,i tis assumed that the proportion of people over 65 years should grow to 32% of the total population. Large pension reform, which will be effective from 1.1.2013, introducing the second fond pillar of a pension scheme, is based on voluntary participation, but those who engage in it, can not secede . This step of the Government has more opponents than supporters. The opposition Social Democrats party promises to repeal the second pillar, if they win the election in 2014 and points out that there is no need to create a second pillar, but it is sufficed to just modify the operation of the first and third pillar pension scheme Keywords: důchodový systém; stárnutí populace; důchodová reforma; pension reform; pension system; an aging population Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Demografische Aspekte der Rentenreform

Hlavným cieľom tejto práce je poukázať na problém starnutia populácie, ktorému bude Česká republika v najbližších rokoch čeliť, čo bude mať negatívny dopad hlavne na dôchodkový systém Českej ...

Perdochova, Silvia; Miskolczi, Martina; Kotýnková, Magdalena
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2011

GESTALTUNG DER WELTWEITEN BESCHAFFUNG UNTER BERÜCKSICHTIGUNG INTERNATIONALER PRODUKTIONSNETZWERKE: THEORIE, DETERMINANTEN UND ERFOLGSFAKTOREN
Sahin, Turan; Veber, Jaromír; Pichanič, Mikuláš; Tomek, Gustav
2011 - German
Trendy v oblasti globalizace, optimalizace dodavatelských řetězců, využívání subdodavatelských vztahů a koncentrace na jádro kompetencí společnosti vede k rostoucí důležitosti nákupního oddělení a stává se středem pozornosti pro vrcholné vedení společnosti. Vedení se zaměřuje na činnosti nákupu z důvodu změny výdajové struktury, tj. snížení vnitřního hodnotového řetězce a zvýšení nákladů na materiál a pořizovacích nákladů přes 50 %. Základní cíle celosvětového nákupu jsou internalizace, strategické zaměření a snížení vlastních nákladů na provoz. Od nákupu se očekává generování úspor na globální úrovni, určení nejlepších nákupních trhů, nalezení nejlepšího dodavatele a určení celosvětové cenové relace. Mezi cíle studie patří analyzovat konfiguraci celosvětových nákupních organizací, vliv mezinárodní produkční sítě na nákup, výkonností testování mezinárodních subdodavatelských aktivit na globální úrovni a identifikace kritických faktorů k úspěchu a zlepšení kvality a efektivity nákupu. Der zunehmende Trend zur Reduzierung der Wertschöpfungstiefe, das Outsourcing von Wertschöpfungsaktivitäten sowie die Konzentration auf Kernkompetenzen haben die Bedeutung der Beschaffungsfunktion deutlich gesteigert und in den Fokus der Unternehmensführung gerückt.Diese drei Trends haben die Kostenstrukturen im Unternehmen erheblich verschoben und somit den Anteil der Materialkosten über 50 Prozent gesteigert. Die Einkaufsorganisation hat folglich einen immer größeren Einfluss auf die Kostenstrukturen der Unternehmen. Gleichzeitig steigt der Druck auf die Einkaufsorganisation hohe Einsparungen zu realisieren. Dabei sollen die Beschaffungsmärkte weltweit analysiert werden um die "günstigsten" Lieferanten mit den preiswertesten Konditionen und Beschaffungswegen sourcing channels zu identifizieren.Kerninhalte der weltweiten Beschaffung sind demnach Internationalität, strategische Ausrichtung und Kostensenkungshebel.Die Beschaffung entwickelt sich von einer reinen operativen Beschaffungsfunktion zu einer wichtigen strategischen Managementaufgabe mit dem Ziel der Optimierung der Wertschöpfungsketten und der Senkung von Kosten.Damit nimmt die Beschaffung einen immer größeren Einfluss auf die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und muss daher in die Unternehmensstrategie eingebunden werden. Increased trends towards globalisation, optimization of the value chain, outsourcing of activities and focus on core competentencies result in increased importance of procurement's role, in that it causes high attention from top management.The focus from top management is based on the change of the cost structure, i.e. lowering internal value chain and an increase of material and purchasing costs above 50 %. The core objectives of the worldwide procurement are internationalization, strategic focus and costs reduction. There are high expectations towards procurement. First, to generate procurement savings on a global scale, to identify the best procurement markets, finding the best supplier and to determine the world class price level. The study has been targeted to analyze the configuration of worldwide procurement organizations and the impact of international production network on procurement. Furthermore, to benchmark international sourcing activities on a global scale, resulting in identification of critical success factors for improving the procurement quality and effectiveness. Keywords: Nákup; Globální zajišťování zdrojů; Produkční síť; Internalizace; Dodavatelský řetězec; procurement; supply chain; internationalization; global sourcing; production network Available in digital repository of the Library of University of Economics.
GESTALTUNG DER WELTWEITEN BESCHAFFUNG UNTER BERÜCKSICHTIGUNG INTERNATIONALER PRODUKTIONSNETZWERKE: THEORIE, DETERMINANTEN UND ERFOLGSFAKTOREN

Trendy v oblasti globalizace, optimalizace dodavatelských řetězců, využívání subdodavatelských vztahů a koncentrace na jádro kompetencí společnosti vede k rostoucí důležitosti nákupního oddělení a ...

Sahin, Turan; Veber, Jaromír; Pichanič, Mikuláš; Tomek, Gustav
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2011

Value at Risk models for Energy Risk Management
Novák, Martin; Hnilica, Jiří; Sieber, Patrik
2010 - German
The main focus of this thesis lies on description of Risk Management in context of Energy Trading. The paper will predominantly discuss Value at Risk and its modifications as a main overall indicator of Energy Risk. Hlavním cílem práce je popsat a představit Risk Management v kontextu obchodování s energetickými komoditami a především popsat ukazatel Value at Risk a jeho hlavní modifikace jako hlavní měřítko rizika. Ziel und Zweck der Arbeit besteht in Beurteilung und Beschreibung das Risikomanagement auf dem Gebiet Energiehandel. Die Arbeit analysiert das Risikomaß Value at Risk und die Varianten - LVaR, CVaR oder mVaR. Keywords: Value at Risk; Finanční deriváty; Komodity; Energy Trading; Risk Management; Commodity; Risk Management; Energy Trading; Value at Risk; Derivatives; rizikový management; riziko Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Value at Risk models for Energy Risk Management

The main focus of this thesis lies on description of Risk Management in context of Energy Trading. The paper will predominantly discuss Value at Risk and its modifications as a main overall indicator ...

Novák, Martin; Hnilica, Jiří; Sieber, Patrik
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2010

Gründung der innovativen Firma
Al Abiad, Waleed; Nový, Ivan; Srpová, Jitka; Kieffer, Stefan
2010 - German
Předkládaná práce se zabývá zakládáním podniků s rychlým růstem na základě předpokladu, že k úspěchu nově založeného podniku nevede pouze samotný inovativní produkt, ale kombinace inovativního produktu a inovativního organizačního uspořádání podniku. Nejdříve bylo popsáno pět rozhodujících oblastí nově založeného podniku (vedení, financování, controlling, marketink a personál). V rámci toho bylo stanoveno pět hypotéz, jejichž validita byla zkoumána prostřednictvím empirického výzkumu. Výsledky teoretické části představovaly návrh k inovativnímu strukturování každé z pěti rozhodujících oblastí. Komplementárně složený tým zakládající podnik pro jeho vedení, bootstrapping pro financování, BSC pro controlling, alpha-komunikátoři pro marketing a nakonec kapitálová spoluúčast zaměstnanců pro personální oblast. Poté bylo k výše uvedeným návrhům strukturování provedeno šetření v 10 nově založených podnicích z následujících technologických oblastí: biotechnologie, nanotechnologie, navigační technologie, satelitní komunikace, síťové technologie, lékařská technika, internet, přepravní technologie a softwarový vývoj. Nejdříve proběhlo dotazníkové šetření, poté interview. Výsledky studie ukázaly, že existuje signifikantní závislost mezi úspěchem na straně jedné a organizačním uspořádáním podniku s rychlým růstem na straně druhé. Kromě toho ukázaly, že navrhované postupy, příp. opatření pro uspořádání rozhodujících oblastí na základě výrazně přispívají k úspěchu založeného podniku a k zajištění přežití podniku. Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Gründung von Wachstumsunternehmen. Unter der Annahme, dass nicht alleine das innovative Produkt, sondern eine Kompination aus innovativem Produkt und innovativer organisatorischer Gestaltung des neuen Unternehmens zum Erfolg der Gründung führt. Es wurden zunächst die fünf Entscheidungsbereiche eines Gründungsunternehmens (Führung, Finanzierung, Controlling, Marketing und Personal) durchleuchtet. Dabei wurden fünf Hypothesen ermittelt, welche dann mittels einer empirischen Untersuchung auf ihre Validität untersucht wurden. Die Ergebnisse des theoretischen Teils waren jeweils ein Vorschlag zur innovativen Gestaltung eines der fünf Entscheidungsbereiche. Komplementär besetztes Gründerteam für die Führung, Bootstrapping für die Finanzierung, BSC für das Controlling, Alpha-Komunikatoren für das Marketing und schließlich eine Mitarbeiterkapitalbeteiligung für den Bereich Personal. Anschließend wurden 10 Gründungsunternehmen der folgenden Technologiefelder: Biotechnologie, Nanotechnologie, Navigationstechnologie, Satellitenkommunikation, Netzwerksoftware-Technologie, Medizintechnik, Internet, Fördertechnologie und Softwareentwicklung, zu den o.g. Gestaltungsvorschlägen befragt. Zuerst mittels eines Fragebogens und danach in einem Experteninterview. Die Ergebnisse der Studie haben gezeigt, dass eine signifikante Abhängigkeit zwischen dem Erfolg auf der einen Seite und die organisatorische Gestaltung eines Wachstumsunternehmens auf der anderen Seite existiert. Sie haben außerdem gezeigt, dass die vorgeschlagenen Verfahren bzw. Maßnahmen zur Gestaltung der Entscheidungsbereiche aufgrund ihrer besonderen Eignung zum Erfolg der Grundung und Sicherung des Überlebens des Unternehmens beitragen The present Study deals with the establishment of growth companies (Startups) under the assumption, which not only the innovative product leads to the success of the new Company but a Combination of innovative products and innovative organizational design. First the five decision areas of a predecessor company (Leadership (management), financing, controlling, marketing and human resources) were examined, and then five hypotheses identified, which were then analyzed by an empirical study of their validity. The results of the theoretical part are five proposals for the innovative design of the five areas of decision. Complementary occupied founding team for the leadership, bootstrapping for the financing, BSC for controlling, Alpha-communicators to the marketing and finally an employee share ownership for the human resources. Ten founders of the following technology fields: biotechnology, nanotechnology, navigation technology, satellite communications, Network-software-technology, medical technology, internet, technology and funding-Software-development were asked to participate on a questionnaire and then on an expert interview to the above design proposals. The study results have shown that there is a significant correlation between success on one side and the organization of a growth company on the other side. They have also shown that the proposed method and instruments for shaping the decision-making areas because of their particular suitability contributions to the success of the Establishment and ensure the survival of the company. Keywords: Startup; Inovace; Organizace; Organization; Innovation; Startups Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Gründung der innovativen Firma

Předkládaná práce se zabývá zakládáním podniků s rychlým růstem na základě předpokladu, že k úspěchu nově založeného podniku nevede pouze samotný inovativní produkt, ale kombinace inovativního ...

Al Abiad, Waleed; Nový, Ivan; Srpová, Jitka; Kieffer, Stefan
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2010

Interne Revision im internationalen Unternehmen und ihre Funktion
Ficalová, Markéta; Polívková, Jana; Trötzmüller, Helmut
2009 - German
The main purpose of this paper is to establish an effective framework for a junior professional starting in the role of internal auditor in this corporation. The academic part of the paper lays out the auditing function in general, its scope, the related processes and the consulting function associated with it. The empirical part consists of an audit report based on real life data prepared for Trenkwalder International AG focussing on the findings and savings potential for a subsidiary Trenkwalder Kappa People a.s. in the Czech republic. The conclusions from this analysis underline the need for and the importance of implementing internal audit functions in corporations. Hlavním cílem této práce je vypracování efektivní předlohy pro práci začínajícího interního revizora v podniku s mezinárodní působností a na praktickém příkladu demonstrovat důležitost a funkci tohoto článku v mezinárodní společnosti. V teoretické části je interní revize rozčleněna, popsány její funkce, pole působnosti, kompetence a prosesy. Praktický oddíl je vypracováním revizní zprávy u mezinárodního koncernu, firmy Trenkwalder international AG a pomocí skutečných dat, demonstrována a představena hlavní funkce působnosti interní revize v této společnosti- ušetření peněžních prostředků v dceřinné společnosti Trenkwalder Kappa People a.s. Česká republika a tím demonstrována důležitost a nutnost interní revize ve společnostech s mezinárodní působností. Das Hauptziel dieser Arbeit ist eine effektive Vorlage für die Tätigkeit eines Internen Revisor-Anfängers im Unternehmen zu erarbeiten. Anhand des theoretischen Teils wurde die Interne Revision gegliedert, ihre Funktion, Tätigkeitsbereiche, Prozesse und Beratungsfunktionen beschrieben. Im Praktischen Teil ist ein Bericht der Firma Trenkwalder International AG mittels den tatsächlichen Daten erarbeitet und als Hauptfunktion die Findings und Ersparnise im Tochterunternehmen Trenkwalder Kappa People a.s. Tschechien dargestellt und damit die Nottwendigkeit und Wichtigkeit der Interenen Revision und des Audits im Unternehmen demonstriert. Keywords: funkce interni revize; mezinárodní firma; interní revize; Trenkwalder international AG; corporation; internal audit Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Interne Revision im internationalen Unternehmen und ihre Funktion

The main purpose of this paper is to establish an effective framework for a junior professional starting in the role of internal auditor in this corporation. The academic part of the paper lays out ...

Ficalová, Markéta; Polívková, Jana; Trötzmüller, Helmut
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2009

Die Krise und die Bedrohung für dieHaushalte, die unter Armutgrenze zu fallen beginnen
Chabrová, Olga; Bartošová, Jitka; Bína, Vladislav
2009 - German
Práce se zabývá analýzou chudoby obyvatel jednotlivých krajů v České republice. Jedná se především o retrospektivní analýzu s využitím dat šetřených v letech 2005 až 2010. Analýza popisuje a vyčísluje strukturu jednotlivých příjmů domácností, jak hrubých, tak čistých příjmů a nezbytných nákladů (výdajů) na domácnost. Posuzuje počet domácností žijící pod životním minimem a míry chudoby domácností v jednotlivých krajích a podle vzdělání osoby v čele domácnosti. Diese Bakalararbeit konzentriert sich auf Dürftigkeit von Einwohner der Einzelkreis in der Tschechischen Republik. Es geht vor allem um Restrospektivanalyze mit den Daten von 2005 bis 2010. Diese Analyze beschreibt und beziffert Einkommenstruktur, sowie Bruttoeinkommen, als auch Nettoeinkommen, lebensnotwendige Kosten (Ausgaben) pro Haushalt. Weiter vergleicht sie die Haushalte lebend unter Existenzminimum, Armutgrenze und Personeusbildung in Führung der Haushalt, Index für Bestlast, usw. The work deals with the analysis of regional poverty population in the Czech Republic. This is essentially a retrospective analysis using data sampled from 2005 to 2010. The analysis describes and quantifies the structure of household income, both gross and net income and necessary expenses (expenditure) per household. Assesses the number of households living below the subsistence minimum and poverty rates of households in each region and by education of head of household Keywords: kraj; životní minimum; chranice chudoby; chudoba; příjmy a výdaje; deprivace; nouze; living wages; deprivation; distress; poverty Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Die Krise und die Bedrohung für dieHaushalte, die unter Armutgrenze zu fallen beginnen

Práce se zabývá analýzou chudoby obyvatel jednotlivých krajů v České republice. Jedná se především o retrospektivní analýzu s využitím dat šetřených v letech 2005 až 2010. Analýza popisuje a vyčísluje ...

Chabrová, Olga; Bartošová, Jitka; Bína, Vladislav
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2009

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases