Number of found documents: 3371
Published from to

Ekonomické efekty podpory zdravia na príklade mamografického screeningového vyšetrenia zavedeného v Českej republike v roku 2002
Fabová, Lucia; Bartůsková, Lucia; Kotýnková, Magdalena
2017 - Slovak
Téma zdraví je v současné době velmi aktuální a stále více se vyvíjí potřeba podpory zdraví obyvatel a prevence nemocí. Důsledky zanedbání prevence a podpory zdraví na ekonomiku státu jsou jednoznačné, ať jde o růst veřejných výdajů na zdravotní péči nebo nepřímé efekty na úroveň lidského kapitálu. Cílem této práce je analýza podpory zdraví v České republice se zaměřením na mamografické screeningové vyšetření prsníka zavedené v roce 2002. Práca dokazuje pokles úmrtnosti na karcinom prsu po zavedení screeningového vyšetření a zvýšení počtu nálezů nádorů v dřívějších stadiích choroby. Taktéž analyzuje dopad na náklady na zdravotní péči a vliv screeningu na ne. Navrhuje rozšířit preventivní screeningové vyšetření i o další oblasti, ve kterých by využití screeningu mohlo být v budoucnosti užitečné. The topic of health is currently very up-to-date and the need for population health promotion and disease prevention is becoming increasingly important. The consequences of neglecting prevention and health promotion on the state's economy are clear, whether it is about increasing public spendings on health care or indirect effects on the level of human capital. The aim of this work is to analyze health promotion in the Czech Republic with a focus on mammographic screening programme introduced in 2002. The study demonstrates a decrease in breast cancer mortality following the screening examination and an increase in the number of tumor findings in earlier stages of the disease. It also analyzes the effect on costs of health care and the impact of screening on them. It also proposes to extend preventive screening examinations to other areas where their implementation could be useful in the future. Téma zdravia je v súčasnosti veľmi aktuálna a stále viac sa do popredia dostáva potreba podpory zdravia obyvateľov a prevencie chorôb. Dôsledky zanedbania prevencie a podpory zdravia na ekonomiku štátu sú jednoznačné, či už ide o rast verejných výdavkov na zdravotnú starostlivosť alebo nepriame efekty na úroveň ľudského kapitálu. Cieľom tejto práce je analýza podpory zdravia v Českej republike so zameraním na mamografické screeningové vyšetrenia prsníka zavedené v roku 2002. Práca preukazuje pokles úmrtnosti na karcinóm prsníka po zavedení screeningového vyšetrenia a zvýšenie počtu nálezov nádorov v skorších štádiách choroby. Tiež analyzuje dopad na náklady na zdravotnú starostlivosť a vplyv screeningu na ne. Navrhuje rozšíriť preventívne screeningové vyšetrenia aj o ďalšie oblasti, v ktorých by ich zavedenie mohlo byť v budúcnosti pre štát užitočné. Keywords: prevence chorob; úmrtnost; mamografický screening; mortality; disease prevention; mammographic screening Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Ekonomické efekty podpory zdravia na príklade mamografického screeningového vyšetrenia zavedeného v Českej republike v roku 2002

Téma zdraví je v současné době velmi aktuální a stále více se vyvíjí potřeba podpory zdraví obyvatel a prevence nemocí. Důsledky zanedbání prevence a podpory zdraví na ekonomiku státu jsou ...

Fabová, Lucia; Bartůsková, Lucia; Kotýnková, Magdalena
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Analýza dopadov príchodu vybraných automobiliek na slovenskú ekonomiku od roku 2003 do roku 2016
Seman, Šimon; Štípek, Vladimír; Zamrazilová, Eva
2017 - Slovak
Cílem bakalářské práce je provedení analýzy automobilového průmyslu v slovenském hospodářství a provedení analýzy přímých a nepřímých dopadů příchodu automobilek Kia Motors a Psa Slovakia na slovenskou ekonomiku mezi lety 2003 a 2016. Přínosem práce je ucelený a aktuální obraz o postavení slovenského automobilového průmyslu v národním hospodářství a taky obraz o stavě analyzovaných automobilek. Teoretická část přibližuje historický vývoj průmyslu na Slovensku a předpoklady příchodu automobilek na území Slovenska z pohledu ekonomické teorie a politicko-ekonomických souvislostí. Praktická část analyzuje postavení automobilového průmyslu v slovenském hospodářství. Dále taky analyzuje produkci, vývoj finančních ukazatelů, vliv na trh práce a opodstatněnost poskytnutých investičních pobídek ve vybraných automobilkách. Praktickou část zavírají predikce vývoje a doporučení na zlepšení současného stavu. The object of this bachelor thesis is to carry out an analysis of the automotive industry in Slovak economy and to analyse direct and indirect effects that the arrival of Kia Motors Slovakia and PSA Slovakia had on Slovak economy between 2003 and 2016. Contribution of the thesis is a comprehensive and updated view of the automotive industry position in Slovak economy and of the situation of the selected car manufacturers. Theoretical part describes historical development of industry in Slovakia and preconditions of the arrival of car manufacturers in Slovakia from the standpoint of economic theory and in political and economic context. Practical part analyses the position of automotive industry in Slovak economy. Furthermore, it analyses production, financial development, impact on the labour market and legitimacy of investment incentives in selected car manufacturers. The practical part ends with predictions and recommendations for improvement of the current state of the automotive industry in Slovakia. Cieľom bakalárskej práce je prevedenie analýzy automobilového priemyslu v slovenskom hospodárstve a prevedenie analýzy priamych a nepriamych dopadov príchodu automobiliek Kia Motors Slovakia a PSA Slovakia na slovenskú ekonomiku v rokoch 2003 až 2016. Prínosom práce je ucelený a aktuálny obraz o postavení slovenského automobilového priemyslu v národnom hospodárstve. Teoretická časť približuje historický vývoj priemyslu na Slovensku a predpoklady príchodu automobiliek na územie Slovenska z pohľadu ekonomickej teórie a politických-ekonomických súvislostí. Praktická časť sa venuje analýze postavenia automobilového priemyslu v slovenskom hospodárstve. Ďalej tiež analyzuje produkciu, vývoj finančných ukazovateľov, vplyv na trh práce a opodstatnenosť poskytnutých investičných stimulov vo vybraných automobilkách pôsobiacich na Slovensku. Praktickú časť uzatvárajú predikcie vývoja v automobilovom sektore a autorove odporúčania na zlepšenie súčasného stavu. Keywords: trh práce; ivestiční pobídky; automobilový průmysl; automotive industry; investment incentives; labour market Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Analýza dopadov príchodu vybraných automobiliek na slovenskú ekonomiku od roku 2003 do roku 2016

Cílem bakalářské práce je provedení analýzy automobilového průmyslu v slovenském hospodářství a provedení analýzy přímých a nepřímých dopadů příchodu automobilek Kia Motors a Psa Slovakia na ...

Seman, Šimon; Štípek, Vladimír; Zamrazilová, Eva
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Priebeh hospodárskeho cyklu v rokoch 2000-2015 u Švédska, Švajčiarska a Poľska a riešenie fázy recesie
Hrúz, Dušan; Czesaný, Slavoj; Dyba, Karel
2017 - Slovak
Cieľom diplomovej práce je skúmanie hospodárskeho cyklu Švédska, Švajčiarska a Poľska v rokoch 2000-2015 v oblasti vnútornej a vonkajšej makroekonomickej rovnováhy, indikátorov cyklického vývoja, finančnej stability a analýzy fiškálnej a monetárnej politiky v rámci hospodársko-politických protikrízových opatrení. Ústrednou hypotézou práce je, že Švédsko, Švajčiarsko a Poľsko sa s krízou vysporiadali relatívne lepšie ako ostatné vyspelé ekonomiky. Teoretická časť je zameraná na charakteristiku krajín a vysvetlenie základných pojmov a vytyčuje rámcový obsah praktickej časti. Empirická časť monitoruje hospodársky cyklus pomocou vybraných indikátorov v rámci vnútornej a vonkajšej rovnováhy, cyklického vývoja a finančnej stability, hodnotí situáciu pred vypuknutím krízy a skúma protikrízové opatrenia. SWOT analýza uzatvára praktickú časť hodnotením vývoja ekonomík v rokoch 2009-2015 a slúži ako nástroj k verifikovaniu hlavnej hypotézy. The objective of master thesis is the examination of Swedish, Swiss and Polish business cycle in four key areas consisting of internal and external macroeconomic equilibrium, cyclical development indicators and financial stability during 2000-2015 period and analysis of fiscal and monetary policy with respect to anti-crisis measures. The pivotal hypothesis is that Sweden, Switzerland and Poland have managed to deal with Great Recession relatively better than other advanced economies. Theoretical section characterises chosen countries, explains fundamental terms and sets the research framework. The empirical part monitors business cycle by chosen indicators within internal and external equilibrium, cyclical development and financial stability, subsequently evaluates situation before the crisis outbreak and examines anti-crisis measures that have been taken. Empirical section is closed by SWOT which evaluates economic development during 2009-2015 period and serves as tool for main hypothesis verification. Cieľom diplomovej práce je skúmanie hospodárskeho cyklu Švédska, Švajčiarska a Poľska v rokoch 2000-2015 v oblasti vnútornej a vonkajšej makroekonomickej rovnováhy, indikátorov cyklického vývoja, finančnej stability a analýzy fiškálnej a monetárnej politiky v rámci hospodársko-politických protikrízových opatrení. Ústrednou hypotézou práce je, že Švédsko, Švajčiarsko a Poľsko sa s krízou vysporiadali relatívne lepšie ako ostatné vyspelé ekonomiky. Teoretická časť je zameraná na charakteristiku krajín a vysvetlenie základných pojmov a vytyčuje rámcový obsah praktickej časti. Empirická časť monitoruje hospodársky cyklus pomocou vybraných indikátorov v rámci vnútornej a vonkajšej rovnováhy, cyklického vývoja a finančnej stability, hodnotí situáciu pred vypuknutím krízy a skúma protikrízové opatrenia. SWOT analýza uzatvára praktickú časť hodnotením vývoja ekonomík v rokoch 2009-2015 a slúži ako nástroj k verifikovaniu hlavnej hypotézy. Keywords: Finančná stabilita; Hospodársky cyklus; Makroekonomická analýza; Financial stability; Business cycle; Macroeconomic analysis Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Priebeh hospodárskeho cyklu v rokoch 2000-2015 u Švédska, Švajčiarska a Poľska a riešenie fázy recesie

Cieľom diplomovej práce je skúmanie hospodárskeho cyklu Švédska, Švajčiarska a Poľska v rokoch 2000-2015 v oblasti vnútornej a vonkajšej makroekonomickej rovnováhy, indikátorov cyklického vývoja, ...

Hrúz, Dušan; Czesaný, Slavoj; Dyba, Karel
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Refinancovanie hypotekárnych a spotrebitelských úverov
Gajdošová, Nicol; Radová, Jarmila; Mazáček, David
2017 - Slovak
Význam spotřebitelských a zejména hypotečních úvěrů narůstá každým dnem. Pokud jsme se nenarodili zrovna pod šťastnou hvězdou, jediným způsobem, jak se dostat k vlastnictví nemovitosti, nebo jiné finančně nákladné věci, je vzít si hypoteční a spotřebitelský úvěr. Doby, kdy měli mladí lidé nárok dostat byty od města, obce nebo od zaměstnavatele jsou už dávno pryč. Úvěry se tak obecně dostávají do zájmu pozornosti ekonomů, poskytovatelů úvěrů i široké veřejnosti, která si jejich pomocí dokáže pořídit dům, byt, automobil, atd. Zejména dnes, kdy se úrokové sazby dostávají na historické minimum a mnoho lidí si pořizuje úvěr. Časem ovšem zjistí, že náklady nejsou pouze splátka úvěru, ale i všechny ostatní výdaje spojené s užíváním nabyté věci. Začnou přemýšlet, jak by si uměli po skončení vázanosti úroku snížit splátku, a tím ušetřit měsíčně nějaké peníze. Zde přichází na řadu velmi oblíbený produkt jakým je refinancování úvěru v jiné bance. Banky lákají potencionální klienty na velmi slušné roční úspory, stačí si jenom přenést celý úvěr k nim. Moje práce zahrnuje faktory ovlivňující hypoteční a spotřebitelské úvěry, s čímž souvisí i rozvoj refinancování. Zabývám se na reálných modelových příkladech přesným postupem u tří vybraných bankovních institucí při refinancování hypotečního a spotřebitelského úvěru. V práci je podrobně popsán postup institucí, úrokové sazby a jejich podmínky pro přenesení úvěru.  The importance of consumer and mortgage loans is increasing every day. If we were not born under the lucky star, the only way how to get property ownership or other financially expensive things is to take a mortgage and a consumer loan. Times when young people were entitled to get apartments from the city, the village or the employer have gone. Loans are generally in the interest of economists, lenders and the general public, who can use them to buy a house, flat, car, etc. Especially today, when interest rates reach the historical bottom, many people get a loan. In time, however, they find out that costs are not just a repayment of the loan but also other expenses associated with the use of the purchased item. They start wondering how they could reduce the installment after the end of the interest rate and thus save some money a month. Here comes a very popular product like credit refinancing in another bank. Banks attract potential clients for very good annual savings, you just need to transfer the entire loan to them. My work includes the factors influencing mortgage and consumer credit, which is also related to refinancing. I deal with real model examples through the precise approach of three selected bank institutions in refinancing mortgage and consumer credit. The thesis describes in detail the procedure of institutions, interest rates and their conditions for transferring credit. Význam spotrebiteľských a najmä hypotekárnych úverov narastá každým dňom. Ak sa nenarodíme zrovna pod šťastnou hviezdou, jediným spôsobom ako sa dostať k vlastníctvu nehnuteľnosti, alebo inej finančne nákladnej veci, je zobrať si hypotekárny a spotrebiteľský úver. Časy, keď mali mladí ľudia nárok dostať byty od mesta, obce alebo od zamestnávateľa sú už dávno preč. Úvery sa tak vo všeobecnosti dostávajú do záujmu pozornosti ekonómov, poskytovateľov úverov aj širokej verejnosti, ktorá si ich pomocou dokáže zaobstarať dom, byt, auto, atď. Najmä dnes, keď sa úrokové sadzby dostávajú na historické minimum, mnoho ľudí si zoberie úver. Časom však zistia, že náklady nie sú iba splátka úveru ale aj všetky ostatné výdavky spojené s užívaním nadobudnutej veci.  Začnú rozmýšľať ako by si vedeli po skončení viazanosti úroku znížiť splátku a tým ušetriť mesačne nejaké peniaze. Tu prichádza na rad veľmi obľúbený produkt akým je refinancovanie úveru v inej banke. Banky lákajú potencionálnych klientov na veľmi slušné ročné úspory, stačí si iba preniesť celý úver k nim. Moja práca zahrňuje faktory ovplyvňujúce hypotekárne a spotrebiteľské úvery, s čím súvisí aj rozvoj refinancovania. Na reálnych modelových príkladoch sa zaoberám presným postupom troch vybraných bankových inštitúcii pri refinancovaní hypotekárneho a spotrebiteľského úveru. V práci je popísaný postup inštutúcii, úrokové sadzby a ich podmienky pre prenesenie úveru. Keywords: spotřebitelské úvěry; RPSN; refinancování; hypoteční úvěry; APRC; consumer loans; refinancing; mortgage loans Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Refinancovanie hypotekárnych a spotrebitelských úverov

Význam spotřebitelských a zejména hypotečních úvěrů narůstá každým dnem. Pokud jsme se nenarodili zrovna pod šťastnou hvězdou, jediným způsobem, jak se dostat k vlastnictví nemovitosti, nebo jiné ...

Gajdošová, Nicol; Radová, Jarmila; Mazáček, David
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Ohodnotenie akciového titulu s očistením ziskov o vplyv hospodárskych cyklov
Filip, Dominik; Vacek, Vladislav; Belan, Michal
2017 - Slovak
Bakalářská práce je zaměřená na ocenění preferenčního akciového titulu BMW při očistění od hospodářských cyklů v ziskovosti. Ve dvou kapitolách je společnost podrobena analýze ze strany hlavních geografických segmentů a ze strany ziskovosti společně s faktorii na ni působícími. Analýza hlavních geografických segmentu zkoumá momentální situaci trhů a postavení společnosti na každém z nich. Analýza ziskovosti se zaměřuje na samotné zisky společnosti, jejich částeční úpravu, a faktory které ziskovost významně ovlivňují. Cílem třetí kapitoly je očistění ziskovosti společnosti od cyklů a zjištění hodnoty společnosti s využitím očistěné ziskovosti a oceňovací metody Součet-častí. Na konci celé práce je formulovaná komparace mezi tržní cenou a námi stanovenou hodnotou preferenční akcie společnosti BMW. The bachelor thesis is focused on the valuation of preferred stock title BMW with normalization of profitability from business cycles. In first two chapters, the company is subjected to the analysis from the point of its main geographic segments as well as the point of its profitability, together with factors influencing the earnings. The analysis of the main geographic segments scrutinizes the contemporary situation of these markets and the position of the company on each of them. The analysis of profitability is aimed on very earnings of the company, on the partial adjustment of these earnings and on the identification of crucial aspects that affect the profitability. The whole purpose of the third chapter is the normalization of profitability in order to isolate the real profitability from the one affected by the business cycles and the valuation of the company with utilizing the normalized profitability and the Sum-of-the-parts valuation method. At the end of the whole thesis the comparison between the market price and the intrinsic value of preferred stock is formulated. Bakalárska práca je zameraná na ocenenie preferenčného akciového titulu BMW pri očistení od hospodárskych cyklov v ziskovosti. V dvoch kapitolách je spoločnosť podrobená analýze zo strany hlavných geografických segmentov a zo strany ziskovosti spoločne s faktormi naň pôsobiacimi. Analýza hlavných geografických segmentov skúma momentálnu situáciu trhov a postavenie spoločnosti na každom z nich. Analýza ziskovosti sa zameriava na samotné zisky spoločnosti, ich čiastočnú úpravu, a faktory ktoré ziskovosť významne ovplyvňujú. Cieľom tretej kapitoly je očistenie ziskovosti spoločnosti od cyklov a zistenie hodnoty spoločnosti s využitím očistenej ziskovosti a oceňovacej metódy Súčet-častí. Na konci celej práce je formulovaná komparácia medzi tržnou cenou a nami stanovenou hodnotou preferenčnej akcie spoločnosti BMW. Keywords: normalizace; BMW; akcie; cyklus; ocenění; normalization; BMW; stock; cycle; valuation Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Ohodnotenie akciového titulu s očistením ziskov o vplyv hospodárskych cyklov

Bakalářská práce je zaměřená na ocenění preferenčního akciového titulu BMW při očistění od hospodářských cyklů v ziskovosti. Ve dvou kapitolách je společnost podrobena analýze ze strany hlavních ...

Filip, Dominik; Vacek, Vladislav; Belan, Michal
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Tvorba a analýza portfólia cenných papierov
Filipová, Adriana; Čech, Tomáš; Krajhanzl, Martin
2017 - Slovak
Cílem práce je vytvoření optimálního portfolia na základě Markowitzových principů využitím ex-post analýzy, modelu CAPM, 3-faktorového a 5-faktorového Fama-French modelu a srovnání dosažených výkonností portfolií mezi sebou a v porovnání s očekávanými hodnotami modelů. Použitím lineární regresní analýzy kvantifikuji závislost rizikové prémie cenných papírů a jednotlivých faktorů - prémií modelů. Ohodnotím kvalitu modelů dle výsledků regrese a zjistím, který uměl variabilitu popsat nejpřesněji. Následně sestavím optimální portfolia pro každý model a empiricky testuji jejich výkonnost. Srovnáním výsledků určím, které potfolio dosáhlo nejlepších a nejpřesnějších výsledků. The main aim of the thesis is to perform portfolio selection based on principles of Markowitz portfolio theory using ex-post approach, CAPM model, three factor and five factor Fama-French model and to compare their achieved performance with each other and with their expectd values. Intensity of relationship between equity risk premiums and each of the factors - premiums is estimated using linear regression analysis, followed by evaluation of quality of models based on regression results. Eventually, optimal portfolio for each model is selected and empirically tested. The outcome determines which portfolio performance was the best and the most accurate. Cieľom práce je vytvorenie optimálneho portfólia na základe Markowitzových princípov využitím ex-post analýzy, modelu CAPM, 3-faktorového a 5-faktorového Fama-French modelu a zrovnanie dosiahnutých výkonností portfólií medzi sebou a v porovnaní s očakávanými hodnotami modelov. Použitím lineárnej regresnej analýzy kvantifikujem závislosť rizikovej prémie cenných papierov a jednotlivých faktorov - prémií modelov. Ohodnotím kvalitu modelov podľa výsledkov regresie a zistím, ktorý dokázal variabilitu popísať najpresnejšie. Následne zostavím optimálne portfólia pre každý model a empiricky testujem ich výkonnosť. Porovnaním výsledkov určím, ktoré portfólio dosiahlo najlepších a najpresnejších výsledkov. Keywords: CAPM; Fama-French 3-faktorový model; Fama-French 5-faktorový model; diverzifikace; teorie portfolia; model oceňování kapitálových aktiv; 3 factor Fama-French model; CAPM; 5 factor Fama-French model; portfolio theory; diversification Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Tvorba a analýza portfólia cenných papierov

Cílem práce je vytvoření optimálního portfolia na základě Markowitzových principů využitím ex-post analýzy, modelu CAPM, 3-faktorového a 5-faktorového Fama-French modelu a srovnání dosažených ...

Filipová, Adriana; Čech, Tomáš; Krajhanzl, Martin
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Produkcia populárnej hudby pomocou virtuálnych nástrojov
Mottl, Jaroslav; Vondra, Zdeněk; Doškář, Josef
2017 - Slovak
Tato práce se zabýva technologickými možnostmi produkce hudby pomocí virtuálních nástrojů a rovněž poskytuje replikovatelný postup, s jehož pomocí si může čtenář vytvořit vlastní skladbu. V teoretické části práce je vysvětlená technologie, která se používá při tvoření hudby takovýmto spůsobem. Praktická část nabízí komplexní návod, doprovázený zvukovou přílohou. This thesis deals with technological possibilities of music production with virtual instruments, it as well shows replicable method which the reader can use to create their own composition. In the theoretical part, technology which is used to create music with virtual instruments is explained. Practical part consists of the manual which shows how to produce this type of music accompanied with audio appendix. Táto práca sa zaoberá technologickými možnosťami produkcie hudby pomcoou virtuálnych nástrojov a zároveň poskytuje replikovateľný postup, s pomocou ktorého si môže čitateľ vytvoriť vlastnú skladbu. V teoretickej časti práce je vysvetlená technológia, ktorá sa používa pri tvorení hudby takýmto spôsobom. Praktická časť ponúka ucelený návod, sprevádzaný zvukovou prílohou. Keywords: Logic Pro; Syntezátor; populární hudba; DAW; virtuální nástroj; popular music; DAW; Logic Pro; virtual instrument; synthesizer Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Produkcia populárnej hudby pomocou virtuálnych nástrojov

Tato práce se zabýva technologickými možnostmi produkce hudby pomocí virtuálních nástrojů a rovněž poskytuje replikovatelný postup, s jehož pomocí si může čtenář vytvořit vlastní skladbu. V teoretické ...

Mottl, Jaroslav; Vondra, Zdeněk; Doškář, Josef
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Influenceri na sociálnych sieťach a ich využitie v marketingu
Petrovčíková, Lucia; Postler, Milan; Průša, Přemysl
2017 - Slovak
Tato diplomová práce s názvem Influenceři na sociálních sítích a jejich využití v marketingu se zabývá novým trendem součastnosti, ve kterém vystupují místo známých osobností a celebrit obyčejní lidé, kteří si ale svojí jedinečnou osobností a autenticitou prostřednictvím sociálních sítí podmínili mnoho uživatelů. První kapitola se zaměřuje na internetový marketing a vysvětluje základní pojmy z online marketingu, jeho nástroje a komunikační mix, spolu s údaji o struktuře české internetové populace. Vzhledem k tomu, že hlavním místem působení influencrů jsou sociální média, je druhá kapitola věnována této tématice. Dále je v této kapitole vysvětlen pojem Word-of-mouth marketing, protože jde o jednu z možností, kterou dochází k širšímu pojetí influencrů. Třetí kapitola má za cíl seznámit čitatela s portálem YouTube, obohacená je také o počty návštěvnosti tohoto portálu v České republice. Poslední kapitola obsahuje samotný výzkum zaměřený na influencry na sociálních sítích. Cílem této diplomové práce je poskytnout ucelený pohled na fenomén influencrů se zaměřením na YouTuberov, kteří reprezentují influencry současnosti. Předmětem praktické části této práce je zjištění cílové skupiny influencrů (YouTuberů) a následná charakteristika této cílové skupiny. This diploma thesis called "Influencers in Social media and their Use in Marketing" deals with the new current trend in which, instead of well-known celebrities, star just ordinary people. Despite of this, they managed to conquer the masses through social networks thanks to their unique personality and authenticity. The first chapter focuses on online marketing and explains the basic concept of it, its tools and communication mix, along with data on the structure of the Czech Internet population. The second chapter is devoted to the social media and it also explains Word-of-mouth marketing, as it is one of the ways in which awareness of influences is spread. The third chapter aims to familiarize the reader with the YouTube portal and it also includes statistics about the Czech YouTube. The last chaptermedia. The aim of this master thesis is to give a comprehensive overview of the phenomenon of influencers, with particular regard to YouTubers who represent the influencers of the present. The practical part of this thesis is the to identify target group of influencers (YouTubers) and the subsequent characteristic of this target group. Táto diplomová práca s názvom Influenceri na sociálnych sieťach a ich využitie v marketingu sa zaoberá novým trendom súčasnosti, v ktorom namiesto známych osobností a celebrít vystupujú celkom obyčajní ľudia, ktorí si ale svojou jedinečnou osobnosťou a autenticitou prostredníctvom sociálnych sietí podmanili masy. Prvá kapitola sa zameriava na marketing na internete a vysvetľuje základné pojmy z online marketingu, jeho nástroje a komunikačný mix, spolu s údajmi o štruktúre českej internetovej populácie. Vzhľadom na to, že hlavným miestom pôsobenia influencerov sú sociálne média, je druhá kapitola venovaná práve tejto tematike. Ďalej je v nej vysvetlený pojem Word-of-mouth marketing, pretože ide o jednu z možností, ktorou dochádza k šíreniu povedomia o influenceroch. Tretia kapitola má za cieľ oboznámiť čitateľa s portálom YouTube a obohatená je takisto o počty návštevnosti tohto portálu v Českej republike. Posledná kapitola obsahuje samotný výskum zameraný na influencerov na sociálnych sieťach. Cieľom tejto diplomovej práce je poskytnúť ucelený náhľad na fenomén influencerov, so zreteľom najmä na YouTuberov, ktorí reprezentujú influencerov súčasnosti. Predmetom praktickej časti tejto práce je zistenie cieľovej skupiny influencerov (YouTuberov), a následnou charakteristikou tejto cieľovej skupiny. Keywords: influencer; online marketing; youtuber; youtuber; online marketing; influencer Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Influenceri na sociálnych sieťach a ich využitie v marketingu

Tato diplomová práce s názvem Influenceři na sociálních sítích a jejich využití v marketingu se zabývá novým trendem součastnosti, ve kterém vystupují místo známých osobností a celebrit obyčejní lidé, ...

Petrovčíková, Lucia; Postler, Milan; Průša, Přemysl
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Modelovanie škodových udalostí vozidiel s predĺženou zárukou
Škorňa, Šimon; Zouhar, Jan; Frýd, Lukáš
2017 - Slovak
Cílem této práce je představit čtenáři možné přístupy k empirické analýze škodných událostí. Přínosem práce je popis efektů konkrétních proměnných na výskyt škodných událostí pomocí širokého spektra vhodných modelovacích technik. Představení použitých metod předchází krátké uvedení čtenáře do problematiky pojištění vozidel. Vedle nejčastěji používaných metod modelování škodných událostí, kterými jsou modely s binární nebo početnostní vysvětlovanou proměnnou je představena také analýza přežití, která jako vysvětlovanou proměnnou používá počet dní do výskytu takovéto události. Výsledky zmíněných metod jsou následně diskutovány a porovnávány, co umožňuje demonstrovat jejich robustnost. The aim of this bachelor thesis is to introduce reader to possibilities of empirical analysis of insurance claims. Benefit of this thesis is description of effects that certain variables have on occurrence of insurance claims, while using wide range of suitable modelling techniques. Before the techniques are presented, reader is briefly introduced to issues of car insurance company. Insurance claims are modelled by most common techniques such as models with binary response variable and count models as well as survival analysis, which uses variable capturing number of days until claim occur. Results of above mentioned models are discussed and subsequently compared, which allows to demonstrate robustness of these results. Cieľom tejto práce je predstaviť čitateľovi možné prístupy k empirickej analýze škodových udalostí. Prínosom práce je popis efektov konkrétnych premenných na výskyt škodových udalostí pomocou širokého spektra vhodných modelovacích techník. Predstaveniu použitých metód predchádza krátke uvedenie čitateľa do problematiky poistenia vozidiel. Popri najčastejšie používaných metódach modelovania škodových udalostí akými sú modely s binárnou alebo početnostnou vysvetľovanou premennou je predstavená aj analýza prežitia, ktorá ako vysvetľovanú premennú používa počet dní do výskytu takejto udalosti. Výsledky spomínaných metód sú následne diskutované a porovnávané, čo umožňuje demonštrovať ich robustnosť. Keywords: logit; škodná událost; probit; Analýza prežitia; Poisson; Negatívne binomické; insurance claim; Poisson; probit; logit; Negative binomial; Survival Analysis Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Modelovanie škodových udalostí vozidiel s predĺženou zárukou

Cílem této práce je představit čtenáři možné přístupy k empirické analýze škodných událostí. Přínosem práce je popis efektů konkrétních proměnných na výskyt škodných událostí pomocí širokého spektra ...

Škorňa, Šimon; Zouhar, Jan; Frýd, Lukáš
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

Analýza dopadu nového systému kompetencii na finálnu cenotvorbu Retailovej banky
Lehocký, Dominik; Zouhar, Jan; Dlouhá, Zuzana
2017 - Slovak
Prostředí nízkých úrokových sazeb se sebou přináší ostrou konkurenci na bankovním trhu. Ve smyslu konkurenceschopnosti musí být proto banky schopny reagovat na konkurenční nabídky prakticky okamžitě. Za tímto účelem se využívají takzvané cenové výjimky. Jejich používání však se sebou přináší velké množství administrativní zátěže. Právě z důvodu odlehčení této administrativní zátěže byly bankéřem uděleny určité kompetence ohledně cenotvorby. Vzniká však obava, že tato změna může být přijata jako plošné snížení cen. Právě z toho důvodu je třeba zachytit na reálných datech, jakým způsobem se tato změna v interní politice Retailové banky projevuje. Problém však spočívá v tom, že proces cenotvorby ovlivňuje množství faktorů, které není vždy možné zaznamenat. Právě proto bude tato práce odhadovat vliv nových kompetenci pomocí multilevel modelů. Ty totiž umožňují vnést do analýzy jistou formu variability pro konkrétní skupiny pozorování, a zohledňují přítomnost nezachycených faktorů. The environment of low interest rates results in a sharp competition in the banking industry. To stay competitive, banks must be able to respond to rival offers practically immediately. For this purpose, so-called price exceptions are being used. Their use, however, results in a large amount of administrative burden. To alleviate this administrative burden, the bankers were given some competencies regarding pricing. There is a concern, however that this change may be accepted as a flat-rate price cut. It is for this reason that it is necessary to analyse on real data how this change in the internal policy of Retail Bank is manifested. The problem, however, is that there are several factors that cannot always be recorded in the process of data collection. This is precisely why this analysis estimates the impact of new competences using multilevel models. These allow for a certain form of variability for specific groups of observations and consider the presence of unattended factors. Prostredie nízkych úrokových sadzieb so sebou prináša ostrú konkurenciu na bankovom trhu. V zmysle konkurencieschopnosti musia byť preto banky schopné reagovať na konkurenčné ponuky prakticky okamžite. Za týmto účelom sa využívajú takzvané cenové výnimky. Ich používanie však so sebou prináša veľké množstvo administratívnej záťaže. Práve z dôvodu odľahčenia tejto administratívnej záťaže boli bankárom udelené určité kompetencie ohľadom cenotvorby. Vzniká však obava, že táto zmena môže byť prijatá ako plošné zníženie cien. Práve z toho dôvodu je potrebné zachytiť na reálnych dátach, akým spôsobom sa táto zmena v internej politike Retailovej banky prejavuje. Problém však spočíva v tom, že na proces cenotvorby vplýva množstvo faktorov, ktoré nie je vždy možné zaznamenať. Práve preto bude táto práca odhadovať vplyv nových kompetencii pomocou multilevel modelov. Tie totiž umožňujú vniesť do analýzy istú formu variability pre konkrétne skupiny pozorovaní, a zohľadňujú prítomnosť nezachytených faktorov. Keywords: Multilevel modely; Náhodní efekty; Bankovnictví; Banking; Multilevel models; Random effects Available in digital repository of the Library of University of Economics.
Analýza dopadu nového systému kompetencii na finálnu cenotvorbu Retailovej banky

Prostředí nízkých úrokových sazeb se sebou přináší ostrou konkurenci na bankovním trhu. Ve smyslu konkurenceschopnosti musí být proto banky schopny reagovat na konkurenční nabídky prakticky okamžitě. ...

Lehocký, Dominik; Zouhar, Jan; Dlouhá, Zuzana
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases