Number of found documents: 9893
Published from to

Přeměny energie ve fyzice pohledem termokamery
2024 -
Příspěvek představuje jednoduché experimenty využitelné ve výuce fyziky v souvislosti s vizualizací energetických pře měn – typicky jde o přeměny mechanické či elektrické ener gie na energii vnitřní. Kvalitativní pojetí experimentů umož ňuje jejich začlenění do výuky na základní i střední škole, a to jak ve formě demonstrační, tak coby náměty na skupinovou žákovskou práci. Keywords: experiment; výuka; fyzika Available in the ZČU Library.
Přeměny energie ve fyzice pohledem termokamery

Příspěvek představuje jednoduché experimenty využitelné ve výuce fyziky v souvislosti s vizualizací energetických pře měn – typicky jde o přeměny mechanické či elektrické ener gie na energii vnitřní. ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Porovnání tepelné vodivosti modelu jednoduchého a dvojitého okna
2024 -
Pokus je zaměřen na demonstraci rozdílu v přenosu tepla mezi jednosklem a dvojsklem. V textu je seznam jednoduchých pomůcek a postup provádění experimentu, který je doplněn fotografiemi a termogramy. Termogramy slouží k vizualizaci rozdílu v chování mezi modelem jednoskla a dvojskla. Vysvětlení je postaveno na rozdílu v tepelné vodivosti mezi polykarbonátem a vzduchem, spolu s porovnáním měrné tepelné kapacity těchto dvou látek. Výsledky potvrzují, že model dvojskla má nižší tepelné úniky v čase než model jednoskla. Keywords: přenos teplo; jednosklo; dvojsklo Available in the ZČU Library.
Porovnání tepelné vodivosti modelu jednoduchého a dvojitého okna

Pokus je zaměřen na demonstraci rozdílu v přenosu tepla mezi jednosklem a dvojsklem. V textu je seznam jednoduchých pomůcek a postup provádění experimentu, který je doplněn fotografiemi a ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Termokamery jako prostředek pro oživení výuky matematiky
2024 -
Termokamery nemají využití pouze v předmětech jako je fyzika, biologie či chemie. Navrhli jsme možnosti, jakým způ sobem termokamery zařadit do výuky matematiky s cílem zatraktivnění klasického vyučování a využití mezioborových vztahů. Metody, které jsme zvolili, neslouží k přímému osvo jování matematických poznatků, jsou vhodné spíše k procvi čení učiva zábavnou formou s využitím moderních technolo gií. Keywords: matematika; výuka; termokamera Available in the ZČU Library.
Termokamery jako prostředek pro oživení výuky matematiky

Termokamery nemají využití pouze v předmětech jako je fyzika, biologie či chemie. Navrhli jsme možnosti, jakým způ sobem termokamery zařadit do výuky matematiky s cílem zatraktivnění klasického ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Jak změřit teplotu Měsíce?
2024 -
V příspěvku jsou ukázány možnosti dostupných termokamer pro měření teploty povrchu objektu nám vzdáleného stati síce kilometrů - Měsíce. Ukázány jsou dva možné přístupy k vyhodnocení termogramu, ve výuce použitelnější kvali tativní a významně složitější kvantitativní. Vlastní vliv ter mokamery na měření objektů zabírajících jen několik pixelů je ukázán na jednoduchém pokusu, který je snadné ve výuce realizovat. Keywords: termokamera; měření; Měsíc Available in the ZČU Library.
Jak změřit teplotu Měsíce?

V příspěvku jsou ukázány možnosti dostupných termokamer pro měření teploty povrchu objektu nám vzdáleného stati síce kilometrů - Měsíce. Ukázány jsou dva možné přístupy k vyhodnocení termogramu, ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

IR měření v přírodě a jeho simulace
2024 -
Přednáška představila výzkumné aktivity týmu ENKI, o.p.s. s důra zem na ukázky konkrétních aplikací. Představena bylo využití letecké termografie a také termovizní měření v péči o krajinu. Vedle aplikací z praxe byly zmíněny experimentální metody a související fyzikální principy. V závěru byl představen pokus, kde je možné žákům evapotranspiraci simulovat s pomocí ručníku. Keywords: termovize; ENKI; termografie Available in the ZČU Library.
IR měření v přírodě a jeho simulace

Přednáška představila výzkumné aktivity týmu ENKI, o.p.s. s důra zem na ukázky konkrétních aplikací. Představena bylo využití letecké termografie a také termovizní měření v péči o krajinu. Vedle ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Vizualizace proudění tekutin pomocí termokamery
2024 -
Tento příspěvek pojednává o vizualizaci proudění kapalin v různých podmínkách při rotaci, proudění přes překážky, ale i vzniku proudění zahříváním tekutiny. Keywords: proudění kapalin; vizualizace; zahřívání Available in the ZČU Library.
Vizualizace proudění tekutin pomocí termokamery

Tento příspěvek pojednává o vizualizaci proudění kapalin v různých podmínkách při rotaci, proudění přes překážky, ale i vzniku proudění zahříváním tekutiny.

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Ledové království
2024 -
„Ledové království“ obsahuje náměty na experimenty a badatelské aktivity pro žáky 2. stupně ZŠ a pro dětské vědecké kroužky. Veškeré experimenty a badatelské aktivity mají dvě společné pomůcky – termokameru a led. Keywords: experiment; 2. stupeň ŽŠ; termokamera; led Available in the ZČU Library.
Ledové království

„Ledové království“ obsahuje náměty na experimenty a badatelské aktivity pro žáky 2. stupně ZŠ a pro dětské vědecké kroužky. Veškeré experimenty a badatelské aktivity mají dvě společné pomůcky – ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Měření teploty při technické výchově
2024 -
V tomto pokusu budeme zkoumat šíření tepla při vrtání. Vyzkoušíme, jak se zahřívají ostré a tupé vrtáky při vrtání ocelové destičky Keywords: vrtání; teplo; experiment Available in the ZČU Library.
Měření teploty při technické výchově

V tomto pokusu budeme zkoumat šíření tepla při vrtání. Vyzkoušíme, jak se zahřívají ostré a tupé vrtáky při vrtání ocelové destičky

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Chladící efekt stromů ve městě: principy, funkce a příklady měření
2024 -
Přednáška představila výzkumné zaměření Doc. Pokorného, jeho kolegů z ENKI, o.p.s. a z Pedagogické fakulty JČU v Českých Budějovi cích. Výklad se zaměřil na tok energie v krajině, vliv evapotranspirace a na jev zvaný biotická pumpa. Problematika byla nahlédnuta i z hle diska didaktiky - jako průřezové téma vedoucí k poznání komplexních environmentálních souvislostí. V diskuzi byly představeny vzdělávací materiály, které kolektiv autorů připravil pro potřeby učitelů ZŠ a SŠ: metodiky a pracovní listy dostupné v [1]. Keywords: krajina; biotická pumpa; evapotranspirace Available in the ZČU Library.
Chladící efekt stromů ve městě: principy, funkce a příklady měření

Přednáška představila výzkumné zaměření Doc. Pokorného, jeho kolegů z ENKI, o.p.s. a z Pedagogické fakulty JČU v Českých Budějovi cích. Výklad se zaměřil na tok energie v krajině, vliv ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Pohybové hry ako prostriedok na prekonanie strachu pri vyučovaní zjazdového lyžovania
2023 -
Keywords: sjezdové lyžování; žáci; strach; pohybové hry; intersexuální rozdíly Available in the ZČU Library.
Pohybové hry ako prostriedok na prekonanie strachu pri vyučovaní zjazdového lyžovania

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases