Number of found documents: 6
Published from to

Forecasting Mortgages
Saxa, Branislav
2015 - Czech
Práce zkoumá možnost využití dat ze služby Google Trends pro krátkodobé predikce vývoje hypotečních úvěrů v České republice. Zatímco oficiální měsíční statistika hypotečních úvěrů je k dispozici s měsíčním zpožděním, data o vyhledávání informací o hypotékách jsou k dispozici na týdenní bázi bez jakéhokoli zpoždění. Četnost vyhledávaní je silně korelována s objemem skutečně poskytnutých hypoték, zpoždění mezi těmito časovými řadami je dva měsíce. Vyhodnocení „out-of-sample“ predikcí ukazuje, že data o vyhledávání na internetu signifikantně zlepšují predikce vývoje hypotečních úvěrů. Ve druhé části práce je navržen experimentální indikátor přísnosti úvěrových podmínek a standardů. Mnoho zemí k monitorování přísnosti úvěrových podmínek a standardů dnes využívá šetření úvěrových podmínek bank. Navržený indikátor představuje doplňkový nástroj k podobným šetřením. This paper examines the usefulness of Google Trends data for forecasting mortgage lending in the Czech Republic. While the official monthly statistics on mortgage lending come with a publication lag of one month, the data on how often people search for mortgage-related terms on the internet are available without any lag on a weekly basis. Growth in searches for mortgages and growth in mortgages actually provided are strongly correlated. The lag between these two growth rates is two months. Evaluation of out-of-sample forecasts shows that internet search data improve mortgage lending predictions significantly. In addition to forecasting performance evaluation, an experimental indicator of restrictively tight mortgage credit standards and conditions is proposed. Nowadays many countries run bank lending surveys to monitor the tightness of bank lending standards and conditions. The proposed indicator represents a complementary tool to such a survey. Keywords: Google Trends; data o vyhledávání na Internetu; Google Trends; Internet search data; úvěry; hypotéka; prognostika; ekonometrie; vyhledávání informací; vyhledávání v datech Available in a digital repository NRGL
Forecasting Mortgages

Práce zkoumá možnost využití dat ze služby Google Trends pro krátkodobé predikce vývoje hypotečních úvěrů v České republice. Zatímco oficiální měsíční statistika hypotečních úvěrů je k dispozici s ...

Saxa, Branislav
Česká národní banka, 2015

Rare Shocks vs. Non-linearities
Franta, Michal
2015 - Czech
K vysvětlení role extrémních šoků a nelinearit během napjatých období pozorovaných v ekonomice je použita vektorová autoregrese malého měřítka. Model se soustředí na vztah mezi úvěrovým/finančním trhem a reálnou ekonomikou a je odhadnut na čtvrtletních datech pro Spojené státy za období 1984–2013. Extrémní šoky jsou zohledněny předpokladem šoků v redukované formě následujících t-rozdělení. Nelinearita je modelována možností změny režimu v mechanismu přenosu šoků. Je ukázáno, že distribuce chyb vykazují silné konce (fat tails). Výsledky dále naznačují, že specifikace zohledňující extrémní šoky vysvětlují pozorovaná data lépe než specifikace s nelineárními vztahy. Nakonec je také ukázáno, že přesnost predikcí hustot se zvětší, jestliže bereme v úvahu nelinearity a distribuce šoků se silnými konci. A small-scale vector autoregression (VAR) is used to shed some light on the roles of extreme shocks and non-linearities during stress events observed in the economy. The model focuses on the link between credit/financial markets and the real economy and is estimated on US quarterly data for the period 1984–2013. Extreme shocks are accounted for by assuming t-distributed reduced-form shocks. Non-linearity is allowed by the possibility of regime switch in the shock propagation mechanism. Strong evidence for fat tails in error distributions is found. Moreover, the results suggest that accounting for extreme shocks rather than explicit modeling of non-linearity contributes to the explanatory power of the model. Finally, it is shown that the accuracy of density forecasts improves if non-linearities and shock distributions with fat tails are considered. Keywords: bayesovský VAR; predikce hustot; silné konce; Bayesian VAR; density forecasting; fat tails; bayesovský přístup; ekonomické modely Available in a digital repository NRGL
Rare Shocks vs. Non-linearities

K vysvětlení role extrémních šoků a nelinearit během napjatých období pozorovaných v ekonomice je použita vektorová autoregrese malého měřítka. Model se soustředí na vztah mezi úvěrovým/finančním ...

Franta, Michal
Česká národní banka, 2015

Adverse Effects of Monetary Policy Signalling
Matějů, Jakub; Filáček, Jan
2014 - Czech
Za předpokladu informační asymetrie mezi soukromými subjekty a centrální bankou ohledně stavu ekonomiky neočekávaná změna úrokových sazeb signalizuje, jak centrální banka vnímá aktuální a budoucí stav ekonomiky, a napomáhá protichůdnému – a možná nezamýšlenému – přizpůsobení očekávání soukromých subjektů. Tento „informační kanál“ měnové politiky může působit proti standardní transmisi úrokových sazeb do inflace a výstupu. Pro teoretické odvození protichůdných efektů signalizace měnové politiky jsme sestavili jednoduchý model. Dále zjišťujeme existenci informačního kanálu v datech o inflaci očekávané soukromými subjekty pro panel vybraných zemí OECD. Assuming information asymmetry between private agents and the central bank about the state of the economy, an unexpected change in interest rates signals the central bank’s perceived state of the economy and facilitates an update of private expectations in an adverse, perhaps unintended way. This “updating channel” might counteract the standard transmission from interest rates to inflation and output. We develop a simple model laying down a theoretical basis for the adverse effects of monetary policy signalling. We also detect the presence of the updating channel in private forecasts of inflation in a cross-country sample of selected OECD countries. Keywords: transmise měnové politiky; asymetrická informace; signalizace; informační kanál; ssymmetric information; monetary transmission; signalling; updating channel; monetární politika; informace Available in a digital repository NRGL
Adverse Effects of Monetary Policy Signalling

Za předpokladu informační asymetrie mezi soukromými subjekty a centrální bankou ohledně stavu ekonomiky neočekávaná změna úrokových sazeb signalizuje, jak centrální banka vnímá aktuální a budoucí stav ...

Matějů, Jakub; Filáček, Jan
Česká národní banka, 2014

Měnový kurz jako nástroj při nulových úrokových sazbách: případ ČR
Franta, Michal; Holub, Tomáš; Král, Petr; Kubicová, Ivana; Šmídková, Kateřina; Vašíček, Bořek
2014 - Czech
Tato studie se zabývá použítím měnového kurzu Českou národní bankou jako nástroje měnové politiky po dosažení nulové dolní meze úrokových sazeb. Podává přehled ekonomické literatury věnované nekonvenčním nástrojům měnové politiky a zejména možnosti využití měnového kurzu. Vysvětluje důvody pro další uvolnění měnové politiky, pro volbu kurzového nástroje i jeho konkrétní hladiny a jeho očekávané přínosy v případě ČR. Objasňuje rovněž, proč se nakonec ČNB rozhodla pro transparentní vyhlášení asymetrického kurzového závazku s potenciálně neomezeným objemem devizových intervencí. V závěru hodnotí dosavadní dopady oslabení měnového kurzu do vývoje české ekonomiky ve srovnání s tím, co bylo ze strany centrální banky očekáváno, stejně jako veřejnou debatu o uvedeném kroku ČNB a navazující změny její komunikační strategie. This study examines the use of the exchange rate by the Czech National Bank as a monetary policy instrument at the zero lower bound on interest rates. It provides a review of the economic literature on unconventional monetary policy instruments and particularly on the possibility of using the exchange rate. It explains the CNB’s reasons for further easing monetary policy and for choosing the exchange rate instrument and its specific level, and discusses its expected benefits in the case of the Czech Republic. It also explains why the CNB ultimately decided to transparently declare a one-sided exchange rate commitment with potentially unlimited foreign exchange interventions. The article concludes by assessing the impacts of the exchange rate weakening on the Czech economy to date, as compared to what the CNB had expected, and by describing the public debate of the CNB’s action and related changes in its communication strategy. Keywords: inflace; měnová regulace; devizové kurzy; deflace; monetární politika Available in a digital repository NRGL
Měnový kurz jako nástroj při nulových úrokových sazbách: případ ČR

Tato studie se zabývá použítím měnového kurzu Českou národní bankou jako nástroje měnové politiky po dosažení nulové dolní meze úrokových sazeb. Podává přehled ekonomické literatury věnované ...

Franta, Michal; Holub, Tomáš; Král, Petr; Kubicová, Ivana; Šmídková, Kateřina; Vašíček, Bořek
Česká národní banka, 2014

Sebehodnocení plnění basilejských základních principů efektivního bankovního dohledu
Česká národní banka
2010 - Czech
Keywords: banking; central bank of issue; bank; control; bankovnictví; centrální banka cedulová; banky; kontrola Available in a digital repository NRGL
Sebehodnocení plnění basilejských základních principů efektivního bankovního dohledu

Česká národní banka
Česká národní banka, 2010

Souhrnné hodnocení naplnění Základních principů efektivního bankovního dohledu (Core Principles for Effective Banking Supervision) v České republice provedené Českou národní bankou k 30. 4. 2003
Česká národní banka
2003 - Czech
Keywords: banking; central bank of issue; banks; control; bankovnictví; centrální banka cedulová; banky; kontrola Available in a digital repository NRGL
Souhrnné hodnocení naplnění Základních principů efektivního bankovního dohledu (Core Principles for Effective Banking Supervision) v České republice provedené Českou národní bankou k 30. 4. 2003

Česká národní banka
Česká národní banka, 2003

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases