Number of found documents: 372
Published from to

Zodpovězení a podložení otázek vzniklých na základě přípravy nových managementů chystaných pro agroenvironmentální opatření pro dotační politiku po roce 2014
Daphne ČR - Institut aplikované ekologie, České Budějovice; Křivan, Václav; Poláková, Simona; Čížek, Oldřich; Marhoul, Pavel
2011 - Czech
Studie přináší podrobný rozklad vlivu seče luk na společenstva bezobratlých. Zdůvodňuje požadavek ponechání nepokosených částí luk pro zachování diverzity . Zabývá se významem nesešených pásů také na orné půdě. Je uveden vliv neexistence neposených pásů na jednotlivé taxonomické skupiny. Metoda nesečených pásů nebo částí luk je popsána jako řešení pro zachování druhů na velkoplošně obhospodařovaných loukách. Keywords: louka; bezobratlí; kosení; zachování druhů; opatření agroenvironmentální; meadow; invertebrates; mowing; species conservation; agro-environmental measure; druhy; míra Available in the Ministry of the Environment
Zodpovězení a podložení otázek vzniklých na základě přípravy nových managementů chystaných pro agroenvironmentální opatření pro dotační politiku po roce 2014

Studie přináší podrobný rozklad vlivu seče luk na společenstva bezobratlých. Zdůvodňuje požadavek ponechání nepokosených částí luk pro zachování diverzity . Zabývá se významem nesešených pásů také na ...

Daphne ČR - Institut aplikované ekologie, České Budějovice; Křivan, Václav; Poláková, Simona; Čížek, Oldřich; Marhoul, Pavel
Ministerstvo životního prostředí, 2011

Analýza odbytu složek vzniklých při zpracování autovraků v ČR
Consulteco, s.r.o, Mladá Boleslav
2011 - Czech
Studie přináší přehled aktuálních recyklačních zařízení materiálů z demontáže autovraků a slouží především jako vodítko pro zpravovatele autovraků, kde a jak mohou předat materiály po demontáži vraku k využití. Studie je podkaldem pro nasměrování dalšího vývoje zpracování autovraků tak, aby bylo zajištěno dosažení recykláčních kvót v roce 2015 (RQm 90 %, RQv 95 %). Keywords: autovrak; vozidlo s životností ukončenou; demontáž; odběr zpětný; recyklace; zpracovatel odpadů; car wreck; end-of-life vehicle; dismantling; take-back system; recycling; waste processor; odpady; životnost Available in the Ministry of the Environment
Analýza odbytu složek vzniklých při zpracování autovraků v ČR

Studie přináší přehled aktuálních recyklačních zařízení materiálů z demontáže autovraků a slouží především jako vodítko pro zpravovatele autovraků, kde a jak mohou předat materiály po demontáži vraku ...

Consulteco, s.r.o, Mladá Boleslav
Ministerstvo životního prostředí, 2011

Kořeny předškolní výchovy
Asociace lesních školek; Vostradovská, Helena; Krajhanzl, Jan; Vošahlíková, Tereza
2011 - Czech
Zmapování aktuální situace vybraných předškolních zařízení z pohledu podmínek pro zdravý rozvoj dětí. Analýza zkoumá rozdíl mezi klasickými školkami. byla popsána základní charakteristika školek (prostředí, zázemí, vybavení, personální zajištění), hospodaření, pedagogický přístup, metodika, program, problematika pobytu v přírodě, bezpečnost a zdraví dětí, rodinné prostředí dítěte, vnímání a hodnocení školky rodiči, rodina a kontakt dítěte s přírodou, schopnosti dětí lesních a klasických školek. Keywords: výchova předškolní; škola mateřská; škola alternativní; pre-school education; nursery school; alternative school; předškolní výchova; školní výchova Available in the Ministry of the Environment
Kořeny předškolní výchovy

Zmapování aktuální situace vybraných předškolních zařízení z pohledu podmínek pro zdravý rozvoj dětí. Analýza zkoumá rozdíl mezi klasickými školkami. byla popsána základní charakteristika školek ...

Asociace lesních školek; Vostradovská, Helena; Krajhanzl, Jan; Vošahlíková, Tereza
Ministerstvo životního prostředí, 2011

Studie zařízení na pyrolitický rozklad odpadů
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní; FITE, a.s.
2010 - Czech
Studie je strukturována na obecnou část, ve které jsou základní informace o procesu pyrolýzy. Dále jsou diskutovány výzkumné práce v oblasti pyrolýzy odpadů a jejich aplikace v průmyslovém měřítku. U vybraných komerčních zařízení je stručný popis technologie, případně blokové schéma. Jsou popsány zkušenosti získané na pilotní jednotce PYROMATIC VŠB - TU Ostrava. Je uvedeno vyhodnocení technologie pyrolýzy jako provozně ověřené technologie a možnosti jejího využití v ČR. Jsou zmíněny procesy, které využívají plazmové hořáky. Nejsou zahrnuty technologie pyrolýzy nebo zplyňování biomasy. Část I: Popis a rozdělení pyrolýzních a jim podobných procesů, Popis zkušeností z pyrolýzních zařízení v ČR, Popis zařízení v průmyslovém měřítku v zahraničí, Ekonomická náročnost, Zhodnocení technologie pyrolýzy z pohledu možnosti a vhodnosti poskytnutí podpory z oblasti podpory 4.1. OPŽP. Část II Shrnutí zkušeností z provozu pilotní pyrolýzní jednotky Pyromatik a podobných zařízení: Ekonomika procesu, Provedené testy, Schéma - technický výkres Pyromaticu, Uplatnění produktů pyrolýzy a jejich další úpravy před možným použitím, Uplatnitelnost v praxi. Keywords: projekt EU; technologie; zařízení spalovací; pyrolýza; spalování odpadů; odpady; EU project; technology; pyrolysis; waste incineration; waste; pyrolýza; technologie; odpady Available in the Ministry of the Environment
Studie zařízení na pyrolitický rozklad odpadů

Studie je strukturována na obecnou část, ve které jsou základní informace o procesu pyrolýzy. Dále jsou diskutovány výzkumné práce v oblasti pyrolýzy odpadů a jejich aplikace v průmyslovém měřítku. U ...

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní; FITE, a.s.
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Studium vlivu plynulosti silniční dopravy a rychlosti vozidel na emise tuhých znečišťujících látek vznikajících při provozu mobilních zdrojů znečišťování ovzduší
Ústav chemických procesů Akademie věd ČR, Praha; Technologické centrum Akademie věd ČR, Praha; Český hydrometeorologický ústav, Praha; DHV CR, s.r.o., Praha; Balahura, Pavel
2010 - Czech
Grafické výstupy ke studii, jejímž předmětem je výpočet koncentrací vybraných znečišťujících látek z provozu silniční dopravy na komunikaci Jižní spojka v Praze a porovnání výsledků matematického modelování znečištění ovzduší s naměřenými hodnotami emisí v hodnoceném území. modelové výpočty byly provedeny pomocí počítačového programu SYMOS´97. Keywords: model matematický; politika dopravní; ochrana ovzduší; faktor emisní; hluk z dopravy; provoz silniční; zdroj znečištění mobilní; emise látek znečišťujících; emise tuhé; vliv dopravy na ŽP; doprava silniční; mathematical model; transportation policy; air protection; emission factor; traffic noise; road traffic; mobile source of pollution; emission of pollutants; solid emission; environmental impact of transport; road transport; silniční doprava; silniční provoz Available in the Ministry of the Environment
Studium vlivu plynulosti silniční dopravy a rychlosti vozidel na emise tuhých znečišťujících látek vznikajících při provozu mobilních zdrojů znečišťování ovzduší

Grafické výstupy ke studii, jejímž předmětem je výpočet koncentrací vybraných znečišťujících látek z provozu silniční dopravy na komunikaci Jižní spojka v Praze a porovnání výsledků matematického ...

Ústav chemických procesů Akademie věd ČR, Praha; Technologické centrum Akademie věd ČR, Praha; Český hydrometeorologický ústav, Praha; DHV CR, s.r.o., Praha; Balahura, Pavel
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Odborná východiska pro zpracování metodiky vymezování ÚSES
AGERIS, s.r.o., Brno; Zimová, Eliška; Kocián, Jiří; Hájek, Miroslav; Glos, Josef; Bínová, Ludmila
2010 - Czech
Studie přináší analýzy a odborná stanoviska nezbytná pro zpracování metodiky pro vymezování ÚSES. Obsahuje vyhodnocení stávajících metodik, definici pojmů v dané oblasti, popisuje role jednotlivých subjektů v procesu vymezování ÚSES, vztahy a vazby mezi různými úrovněmi státní správy při stanovování zásad územního rozvoje a návrh metodiky zpracování plánů ÚSES pro účely zapracování do územních plánů obcí. V příloze je uvedena analýza zásad územního rozvoje krajů. Keywords: rozvoj územní; stabilita ekologická; navrhování; ochrana krajiny; Česká republika; kraj; systém územní stability ekologické; péče o krajinu; ÚSES; land development; ecological stability; design; landscape protection; Czech Republic; region; territorial system of ecological stability; landscape management; TSES; ochrana krajiny; design; navrhování Available in the Ministry of the Environment
Odborná východiska pro zpracování metodiky vymezování ÚSES

Studie přináší analýzy a odborná stanoviska nezbytná pro zpracování metodiky pro vymezování ÚSES. Obsahuje vyhodnocení stávajících metodik, definici pojmů v dané oblasti, popisuje role jednotlivých ...

AGERIS, s.r.o., Brno; Zimová, Eliška; Kocián, Jiří; Hájek, Miroslav; Glos, Josef; Bínová, Ludmila
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Revize dokumentu Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR
Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova v Praze, Praha; Hampl, Václav
2010 - Czech
Studie obsahuje konsolidovanou verzi dokumentu Strategie přizpůsobení. Jsou zapracovány závěry konference v Cancúnu a strategií EU v oblasti integrace adaptační politiky. Jednotlivé kapitoly jsou upraveny, aktualizovány a v některých případech je změněna jejich struktura. Keywords: Česká republika; politika státní; strategie EU; změna klimatu; Czech Republic; national policy; EU strategy; climate change; národnostní politika Available in the Ministry of the Environment
Revize dokumentu Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR

Studie obsahuje konsolidovanou verzi dokumentu Strategie přizpůsobení. Jsou zapracovány závěry konference v Cancúnu a strategií EU v oblasti integrace adaptační politiky. Jednotlivé kapitoly jsou ...

Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova v Praze, Praha; Hampl, Václav
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Studium vlivu plynulosti silniční dopravy a rychlosti vozidel na emise tuhých znečišťujících látek vznikajících při provozu mobilních zdrojů znečišťování ovzduší
Ústav chemických procesů Akademie věd ČR, Praha; Technologické centrum Akademie věd ČR, Praha; Český hydrometeorologický ústav, Praha; DHV CR, s.r.o., Praha; Balahura, Pavel
2010 - Czech
Předmětem studie je výpočet koncentrací vybraných znečišťujících látek z provozu silniční dopravy na komunikaci Jižní spojka v Praze a porovnání výsledků matematického modelování znečištění ovzduší s naměřenými hodnotami imisí v hodnoceném území. modelové výpočty byly provedeny pomocí počítačového programu SYMOS´97. Keywords: model matematický; politika dopravní; ochrana ovzduší; faktor emisní; hluk z dopravy; provoz silniční; zdroj znečištění mobilní; emise látek znečišťujících; emise tuhé; vliv dopravy na ŽP; doprava silniční; mathematical model; transportation policy; air protection; emission factor; traffic noise; road traffic; mobile source of pollution; emission of pollutants; solid emission; environmental impact of transport; road transport; silniční doprava; silniční provoz Available in the Ministry of the Environment
Studium vlivu plynulosti silniční dopravy a rychlosti vozidel na emise tuhých znečišťujících látek vznikajících při provozu mobilních zdrojů znečišťování ovzduší

Předmětem studie je výpočet koncentrací vybraných znečišťujících látek z provozu silniční dopravy na komunikaci Jižní spojka v Praze a porovnání výsledků matematického modelování znečištění ovzduší s ...

Ústav chemických procesů Akademie věd ČR, Praha; Technologické centrum Akademie věd ČR, Praha; Český hydrometeorologický ústav, Praha; DHV CR, s.r.o., Praha; Balahura, Pavel
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Stanovisko k investičnímu záměru souboru opatření na snížení povodňových rizik v povodí horního toku Opavy s využití přírodě blízkých povodňových opatření dle usnesení vlády 444/2008‚ tj. varianty menší nádrže Nové Heřminovy
Langhammer, Jakub
2010 - Czech
Představený investiční záměr jako celek představuje koncepčně vhodné a technicky kvalitní řešení, je v souladu se studií malé vodní nádrže Nové Heřminovy. Dílčí změny, které jsou v investičním záměru obsaženy, nepředstavují zásadní odchylky od studie a nemění charakter ani účinnost zvoleného řešení. Úpravy toku jsou navrženy v souladu se současnými poznatky v oblasti revitalizací vodních toků. Navržené úpravy koryta toku a nivy mají pozitivní význam z pohledu hydromorfologického stavu toku, nicméně nepředstavují zásadní zvýšení transformačního účinku toku a nivy a mají spíše revitalizační charakter. Keywords: opatření povahy environmentální; opatření proti povodním; snižování rizik; hodnocení investic; soubor opatření; Opava; dílo vodní; Nové Heřminovy; revitalizace toku vodního; koryto řeky; niva říční; nádrž vodní malá; measure of environmental nature; flood control measure; risk reduction; investment evaluation; toolbox of measures; Opava river; hydraulic structure; Nové Heřminovy; revitalisation of water course; river bed; river floodplain; small water reservoir; vodní toky; revitalizace vodních toků Available in the Ministry of the Environment
Stanovisko k investičnímu záměru souboru opatření na snížení povodňových rizik v povodí horního toku Opavy s využití přírodě blízkých povodňových opatření dle usnesení vlády 444/2008‚ tj. varianty menší nádrže Nové Heřminovy

Představený investiční záměr jako celek představuje koncepčně vhodné a technicky kvalitní řešení, je v souladu se studií malé vodní nádrže Nové Heřminovy. Dílčí změny, které jsou v investičním záměru ...

Langhammer, Jakub
Ministerstvo životního prostředí, 2010

Oponentura seznamu rostlin vhodných k pěstování za účelem využití jako biomasy pro energetické účely a vytvoření seznamu plodin‚ pro jejichž pěstování nebude možné udělit souhlas dle § 5 odst. 4 a 5 č. 114/1992 Sb. a výjimky dle § 43 zákona č. 114/1992 Sb.
Pergl, Jan
2010 - Czech
Posouzení seznamu energetických rostlin vzhledem k vhodnosti jejich pěstování. V seznamu je uvedeno 67 druhů a klonů rostlin. Z nich 63 je možno považovat z hlediska ochrany přírody a krajiny za relativně bezpečné a z nich 26 za druhy a klony, jež lze povolit pro pěstování bez omezení. Dalších 37 druhů a klonů je možno pěstovat, nicméně s omezeními zejména pro ZCHÚ. Další omezení se týkají i pěstování v záplavových zónách, kde hrozí riziko dalšího šíření rostlinného materiálu. Je uveden seznam druhů (black list), jejichž podpora a pěstování pro energetické účely je naprosto nevhodná z hlediska ochrany přírody a krajiny. V tomto seznamu jsou uvedeny byliny, keře a dřeviny, jejichž pěstování a záměrné rozšiřování do krajiny může být spojeno s ekologickými riziky. Keywords: riziko ekologické; druhy expanzivní; biomasa; plodina energetická; rostlina invazní; environmental risk; expansive species; biomass; energy crop; invasive plant; biomasa Available in the Ministry of the Environment
Oponentura seznamu rostlin vhodných k pěstování za účelem využití jako biomasy pro energetické účely a vytvoření seznamu plodin‚ pro jejichž pěstování nebude možné udělit souhlas dle § 5 odst. 4 a 5 č. 114/1992 Sb. a výjimky dle § 43 zákona č. 114/1992 Sb.

Posouzení seznamu energetických rostlin vzhledem k vhodnosti jejich pěstování. V seznamu je uvedeno 67 druhů a klonů rostlin. Z nich 63 je možno považovat z hlediska ochrany přírody a krajiny za ...

Pergl, Jan
Ministerstvo životního prostředí, 2010

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases