Number of found documents: 22675
Published from to

Metodika hodnocení porostů dřevin pro potřeby památkové péče
Borusík, Pavel; Martinek, Jiří; Šimek, Pavel
2020 - Czech
Porosty představují strukturálně složité uskupení dřevinných vegetačních prvků v úzké vazbě na funkční, provozní a kompoziční podstatu památky zahradního umění. Metodika hodnocení porostů v sobě zahrnuje jak popis současného stavu a perspektivy vegetační složky, tak soubor informací o funkčním, provozním a kompozičním stavu hodnoceného porostu. Model hodnocení obsahuje doporučenou a ověřenou strukturu atributů hodnocení včetně popisu metod zjišťování jejich hodnot. Metodika je zaměřena na popis stavu porostů, jako podkladu pro návrh pěstební péče, ale současně je velmi cennou součástí stavebně historického (zahradně architektonického) průzkumu celého objektu památky. Tree stands represent a structurally complex grouping of woody vegetation elements in close connection with the functional, operational and compositional essence of the garden art monument. The methodology of tree stand evaluation includes both a description of the current state and perspective of the vegetation component, as well as a set of information on the functional, operational and compositional state of the evaluated stand. Keywords: porost; krajinářská architektura; metodika; tree stand; landscape architecture; methodology Available to registered users in the Library of Mendel University.
Metodika hodnocení porostů dřevin pro potřeby památkové péče

Porosty představují strukturálně složité uskupení dřevinných vegetačních prvků v úzké vazbě na funkční, provozní a kompoziční podstatu památky zahradního umění. Metodika hodnocení porostů v sobě ...

Borusík, Pavel; Martinek, Jiří; Šimek, Pavel
Mendelova univerzita v Brně, 2020

Starobylé výmladkové lesy - metodika inventarizace, evidence a péče
Maděra, Petr; Buček, Antonín; Úradníček, Luboš; Slach, Tomáš; Friedl, Michal; Machala, Martin; Řepka, Radomír; Lacina, Jan; Černušáková, Linda; Volařík, Daniel
2016 - Czech
Metodika se zabývá návrhem postupu inventarizace, evidence a péče o starobylé výmladkové lesy. Starobylé výmladkové lesy definuje jako dlouhodobě, kontinuálně využívané lesy obhospodařované výmladkovým způsobem. Methodology is focused on suggestion how to do an inventory, evidence and management of ancient coppice woodlands. Ancient coppice woodlands are defined as longterm and continuously coppiced forest stands. Keywords: Starobylé výmladkové lesy; přírodní prvky; kulturně-historické prvky; výskyt; Ancient coppice woodlands; natural elements; cultural and historical elements; distribution; svědectví; kontrolní účetnictví Available to registered users in the Library of Mendel University.
Starobylé výmladkové lesy - metodika inventarizace, evidence a péče

Metodika se zabývá návrhem postupu inventarizace, evidence a péče o starobylé výmladkové lesy. Starobylé výmladkové lesy definuje jako dlouhodobě, kontinuálně využívané lesy obhospodařované ...

Maděra, Petr; Buček, Antonín; Úradníček, Luboš; Slach, Tomáš; Friedl, Michal; Machala, Martin; Řepka, Radomír; Lacina, Jan; Černušáková, Linda; Volařík, Daniel
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Metodika navrhování veřejných prostorů nově zakládaných obytných souborů s důrazem na zahradní a krajinářskou architekturu
Krátká Adámková, Barbara; Magni, Anna
2016 - Czech
Výstavba nových obytných souborů v České republice je silně kritizována za neustálé zabírání příměstské krajiny a za nefunkční veřejné prostory. Metodika může být využita jak v okamžiku plánování nové bytové výstavby (otázka stavět či nestavět a kde?), tak při samotném navrhování optimální urbanistické struktury nového souboru, architektury a systému veřejných prostorů včetně funkčních i výtvarných detailů. Možnosti uplatnění zahradně architektonických principů jsou obrovské a jejich správné využívání prokazatelně vede k vytváření kvalitního bydlení, v souladu s místem. Construction of new residential complexes in the Czech Republic is heavily criticized for constantly absorbing the suburban landscape and dysfunctional public spaces. The methodology can be used both when planning new housing (the question to build or not to build, and where?) and in the design process of an optimal urban structure of a new complex, its architecture and public spaces, including both functional and artistic details. Possibilities of applying principles of landscape architecture are huge and their proper use demonstrably leads to creation of quality housing, in accordance with the place. Keywords: veřejné prostory; obytné soubory; open spaces; residential complexes; zahradní architektura; suburbanizace; obytné budovy; krajina; navrhování Available to registered users in the Library of Mendel University.
Metodika navrhování veřejných prostorů nově zakládaných obytných souborů s důrazem na zahradní a krajinářskou architekturu

Výstavba nových obytných souborů v České republice je silně kritizována za neustálé zabírání příměstské krajiny a za nefunkční veřejné prostory. Metodika může být využita jak v okamžiku plánování nové ...

Krátká Adámková, Barbara; Magni, Anna
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Metodika hodnocení hlavních náměstí malých měst pro potřeby krajinářské architektury a rozvoje městského prostředí
Ambrožová, Zuzana
2016 - Czech
Metodika představuje postup hodnocení hlavních náměstí pro potřebu jejich komparace, problémovou analýzu a identifikaci jejich hodnot a fenoménů a poskytuje vodítka pro urbanistickou, architektonickou a krajinářskou tvorbu při budoucích úpravách. Metodika obsahuje komentované grafické výstupy a formulář pro terénní sběr informací, které se promítají do textového popisu, grafického vyjádření a hodnocení kvalitativních charakteristik formou pětibodové stupnice. Komplexní typologii hlavních náměstí doplňují obecné zásady rozvoje, další součástí jsou příklady vybraných modelových objektů, na kterých byl postup ověřen. Přehledná metodická osnova se může stát databázovým souborem v rámci informačních systémů a předprojektové přípravy v oblasti městského plánování. The methodology represents a method for evaluating main squares for the purpose of comparison, problem analysis and identification of their value and phenomena. It provides guidelines for urban, architectural and landscape design applicable in future projects. The methodology includes commented graphic outputs and a form for field survey data that reflect in the text description, graphic representation and evaluation of qualitative traits on a five-point scale. The comprehensive typology of main squares comes with general principles for development, and examples of selected model objects on which the approach was tested. A clear methodology has a potential of becoming a database file as part of information systems and preliminary project preparation in urban planning. Keywords: hlavní náměstí; main square; krajinářská architektura; veřejná prostranství; náměstí Available to registered users in the Library of Mendel University.
Metodika hodnocení hlavních náměstí malých měst pro potřeby krajinářské architektury a rozvoje městského prostředí

Metodika představuje postup hodnocení hlavních náměstí pro potřebu jejich komparace, problémovou analýzu a identifikaci jejich hodnot a fenoménů a poskytuje vodítka pro urbanistickou, architektonickou ...

Ambrožová, Zuzana
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Product Placement in Music Videos in Respect of Generation Y in the Czech Republic
Novotný, Matěj
2016 - English
Product placement v hudebních klipech se zaměřením na Generaci Y. Brno, 2015. Bakalářská práce. Mendelova Univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta. Od doby rozmachu internetu se začala rozvíjet nová média a oslovení mladších spotřebitelů tradiční reklamou se stalo obtížným. Proto marketéři potřebovali najít nové způsoby, jak oslovit tyto spotřebitele (Generace Y). Hlavním cílem této bakalářské práce je definovat doporučení pro vhodnou implementaci product placementu (umístění produktu) do hudebních videoklipů na českém trhu se zaměřením na Generací Y. Vlastní práce využívá metod kvantitativního výzkumu a experimentu s hudebními videoklipy. Kvantitativní výzkum shromáždil údaje od 177 respondentů a experiment od 212 účastníků. Výzkum byl proveden na podzim roku 2015. Výsledky byly zpracovány pomocí statistického programu Statistica v. 12 a praktická doporučení byla definována na základě výsledků. Product placement in music videos in respect of Generation Y. Brno, 2015. Bachelor thesis. Mendel University in Brno, Faculty of Business and Economics. From the time of the internet boom, new media had started to be developed and it has become difficult to reach especially younger consumers via traditional advertising. Therefore, marketers needed to find new techniques how to approach these consumers (Generation Y). The main objective of this bachelor thesis is to define recommendations for suitable implementations of product placement in music videos in respect of Generation Y on the Czech market. Methods of quantitative research and music video experiment were used in the practical part of the thesis. The quantitative research has gathered data from 177 respondents, and the music video experiment from 212 participants. The research was conducted in the autumn of 2015. The results were drawn via a statistical program Statistica v. 12, and practical recommendations were created and based on the results. Keywords: generace Y; hudební videoklipy; product placement; umístění produktu Available in digital repository of Mendel University.
Product Placement in Music Videos in Respect of Generation Y in the Czech Republic

Product placement v hudebních klipech se zaměřením na Generaci Y. Brno, 2015. Bakalářská práce. Mendelova Univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta. Od doby rozmachu internetu se začala rozvíjet ...

Novotný, Matěj
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Proces výběru a hodnocení dodavatele ve vybraném podniku
Křížová, Ivana
2016 - Czech
Proces výběru a hodnocení dodavatele ve vybraném podniku. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016. Bakalářská práce se zabývá problematikou výběru a hodnocení dodavatele ve vybraném podniku. V teoretické části práce je rozebrán nákup, jeho stádia a také faktory, které ovlivňují společnost při nákupu. Dále je zde uvedena definice dodavatele, možná klasifikace dodavatelů a kritéria, které jsou při výběru dodavatele používána. V práci jsou rozebrány metody, které se používají pro výběr a hodnocení dodavatelů. Ve vlastní práci je nejprve představen podnik WOOD PARTNER s.r.o. Posléze je zde rozebrán a zhodnocen současný proces hodnocení a výběru dodavatele, následně jsou identifikována slabá místa tohoto procesu a navržena nová metodika výběru dodavatele a hodnocení dodavatele, která by mohla být podnikem jednoduše aplikovatelná. V práci je také následně navržena vhodná metodika pro hodnocení současných dodavatelů společnosti WOOD PARTNER s.r.o. The process of selecting and evaluating suppliers in selected company. Bachelor thesis. Brno: Mendel University in Brno, 2016. Thesis deals with the issue of selecting and evaluating suppliers in selected company. The first part about theory discusses purchasing, its stages and other factors that affects the company's choice. It defines contractors, suppliers and possible classification criteria which are used when companies are choosing suppliers. There is discussion of methods that are used for the selection and evaluation of suppliers. The next section introduces the company WOOD PARTNER Ltd. Then, there is analyzed and assessed the current process of evaluation and selection of the contractor. Subsequently identified weaknesses in the process and proposed new methodology for supplier selection and supplier evaluation, which could be easily applicable. The thesis also designs a suitable methodology for evaluating current suppliers of WOOD PARTNER Ltd. Keywords: dodavatel; hodnocení dodavatele; klasifikace dodavatelů; metodika výběru a hodnocení dodavatele; nákup; výběr dodavatele Available in digital repository of Mendel University.
Proces výběru a hodnocení dodavatele ve vybraném podniku

Proces výběru a hodnocení dodavatele ve vybraném podniku. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016. Bakalářská práce se zabývá problematikou výběru a hodnocení dodavatele ve vybraném ...

Křížová, Ivana
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Vyhodnocení faktorů ovlivňujících výši inkasa daně z přidané hodnoty
Malásek, Michal
2016 - Czech
Vyhodnocení faktorů ovlivňujících výši inkasa daně z přidané hodnoty. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016. Diplomová práce se zabývá daní z přidané hodnoty a relevantními faktory, které ovlivňují výši inkasa DPH v České republice. V diplomové práce je následně provedena komparace úspěšnosti výběru daně z přidané hodnoty v České republice a v rámci Evropské unie. Na základě zjištěných skutečností u ukazatelů daňová kvóta DPH, inkaso DPH vzhledem k celkovým daňovým příjmům a Vat Revenue Ratio, jsou následně vypočteny aktuální hodnoty pro zjištění vývoje efektivity v České republice. Diplomová práce se rovněž soustředí na porovnání výkonnosti daňového systému DPH z pohledu metodiky VAT Gap. Následně jsou vypracovány aktuální změny v systému DPH, jejichž cílem je boj proti daňovým únikům. Součástí této kapitoly jsou pak navrhnuta doporučení v rámci strukturálních změn systému DPH v boji proti daňové kriminalitě. Analýzou přijatých opatření v boji proti daňovým únikům pro rok 2016 v rámci české úpravy zákona č. 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty, jsou zanalyzována předmětná opatření a následně vypočten vývoj inkasa DPH pro rok 2016. Součástí výpočtu je i komparace s výsledky Ministerstva financí České republiky. Evaluation of factors affecting the amount of the collection of value added tax. Diploma thesis. Brno: Mendel University in Brno, 2016. The diploma thesis deals with value added tax and the relevant factors that affect the amount of VAT collection in the Czech Republic. In the diploma thesis is then made a comparison of the success of collection of value added tax in the Czech Republic and the European Union. Based on established indicators of tax quota, collection of VAT in relation to total tax revenues and Vat Revenue Ratio, are then calculated actual values to determine the effectiveness of the development in the Czech Republic. The diploma work also compares the performance of the system taxation of the VAT from the viewpoint of methodology VAT Gap. Subsequently drafted actual changes to the VAT system aimed at action against tax evasion. This chapter is then suggested recommendations in the context of structural changes to the VAT system to action against tax evasion. Analysis of the measures taken to action against tax evasion for the year 2016 in the Czech context of the Act no. 235/2004 Coll. The Law on Value Added Tax, are measures calculated and subsequently the development of collections VAT for the year 2016. Part of the calculation is a comparison with the results of the Ministry of Finance of the Czech Republic. Keywords: daň z přidané hodnoty; daňová kvóta DPH; daňový únik; regresní analýza; VAT Gap; Vat Revenue Ratio Available in digital repository of Mendel University.
Vyhodnocení faktorů ovlivňujících výši inkasa daně z přidané hodnoty

Vyhodnocení faktorů ovlivňujících výši inkasa daně z přidané hodnoty. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016. Diplomová práce se zabývá daní z přidané hodnoty a relevantními faktory, ...

Malásek, Michal
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Vybrané právní a ekonomické problémy čerpání účelových dotací EU
Jurková, Michaela
2016 - Czech
Vybrané právní a ekonomické problémy čerpání účelových dotací EU. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016. Cílem této práce je popsat problémy v rámci čerpání dotací z fondů EU. Tato práce je rozdělena na dvě části - část teoretickou (literární rešerši) a vlastní práci. V teoretické části je popsána funkce, význam a základní principy fondů EU. Další část je věnována problematice podávání žádosti o spolufinancování z programů EU a nakonec se v práci věnuji také problémům, které vznikají při čerpání finančních pomocí z fondů EU. Vlastní práce je poté zaměřena na dva konkrétní příklady, v rámci kterých vznikly problémy s čerpáním dotací z fondů EU. V závěrečné části jsou shrnuty jednotlivé problémy projektů a vypracována doporučení pro lepší kontrolu v oblasti čerpání dotací z fondů EU. Selected legal and economic problem purpose of drawing EU subsidies. Bachelor thesis. Brno: Mendel University, 2016. The aim of this thesis is to summarize problems related to drawing subsidies from European funds. The thesis is divided into two parts - theoretical (bibliographic search) and parctical. In the theoretical part, function, importance and basic principles of EU funds are described. Also, one section of the theoretical part deals with the problematics of submitting applications for cofinancing from the EU funds and also the problems, that can appear during drawing a financial help from the EU funds are mentioned. The parctical part is focused on two cases, in which some problems arised in relation to EU funds subsidy drawing. Conclusion of the thesis deals with individual problems of project and formulates recommendations for a better control in the field of EU funds subsidy drawing. Keywords: dotace; fondy EU; korupce; rozpočet EU; strukturální fondy Available in digital repository of Mendel University.
Vybrané právní a ekonomické problémy čerpání účelových dotací EU

Vybrané právní a ekonomické problémy čerpání účelových dotací EU. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016. Cílem této práce je popsat problémy v rámci čerpání dotací z fondů EU. Tato ...

Jurková, Michaela
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Vylepšenie fulltextového vyhl'adávacieho algoritmu pre elektronické obchody
Jančovičová, Dominika
2016 - Slovak
Diplomová práce se věnuje výzkumu, návrhu řešení a implementaci algoritmu vylepšujícího vyhledávání na webové stránce elektronického obchodu. Práce obsahuje všeobecnou část o vyhledávání v e-shopu a popisuje chování uživatelů při vyhledávání. Dále přibližuje problematiku webové analitiky a charakteristiku některých nástrojů fulltextového vyhledávání. Praktická část se zabývá analýzou přístupů zákazníků do webového obchodu, zhodnocením současného stavu vyhledávání a zjištováním preferencí zákazníků při vyhledávání. Nakonec se zabývá formulací pravidel pro vylepšení vyhledávání a jejich následnou implementací v jazyku PHP. The diploma thesis is dedicated to research, suggestion of solution and implementation of innovating algorithm of the fulltext search in the web pages of an electronic shop. The theoretical part deals with the searching in the e-shops. Customer's search behavior is described, further information about the field of web analysis is given and some of the characteristics of fulltext search engines are offered. The practical part is concerned with the analysis of the visits of the web shop, the assessment of current situation of searching, the determination of customer's preferences. This is the base for formulating business rules and improving search algorithm. Finally, the thesis deals with the implementation in scripting language PHP. Keywords: dotazník; fulltext; PHP; vyhledávání; webová analytika Available in digital repository of Mendel University.
Vylepšenie fulltextového vyhl'adávacieho algoritmu pre elektronické obchody

Diplomová práce se věnuje výzkumu, návrhu řešení a implementaci algoritmu vylepšujícího vyhledávání na webové stránce elektronického obchodu. Práce obsahuje všeobecnou část o vyhledávání v e-shopu ...

Jančovičová, Dominika
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Český trh s fair trade výrobky
Trčková, Vendula
2016 - Czech
Tato práce popisuje Fair Trade v České republice, se zaměřením na povědomí českých spotřebitelů o tomto konceptu. Daná problematika je shrnuta v literární rešerši a v praktické části je zkoumána pomocí dotazníkového šetření. Teoretická část nejprve popisuje Fair Trade obecně a poté se zaměřuje na vznik a vývoj Fair Trade v ČR. Praktická část mapuje české spotřebitele a jejich vztah k fairtradovým výrobkům. Získaná data z dotazníkového šetření jsou vyhodnocena pomocí grafů a zpracována v diskuzi. The thesis describes Fair Trade in the Czech Republic focused on the awareness of the Czech consumers about it. The issues are summarised in bibliography research and explored in an interview survey. Theoretical part generally describes Fair Trade and then focusing on the creation and developement in the Czech Republic. The practical part covers the Czech consumers and their attitude to the Fair Trade products. The data, obtained from the interview survey, are evaluated in the graphs and processed in discussion. Keywords: cena; Česká republika; dotazníkové šetření; Fair Trade; kvalita; producent; spotřebitel Available in digital repository of Mendel University.
Český trh s fair trade výrobky

Tato práce popisuje Fair Trade v České republice, se zaměřením na povědomí českých spotřebitelů o tomto konceptu. Daná problematika je shrnuta v literární rešerši a v praktické části je zkoumána ...

Trčková, Vendula
Mendelova univerzita v Brně, 2016

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases