Number of found documents: 2144
Published from to

Železobetonová monolitická nádrž
Renczes, Gábor; Šiška, Radek; Strnad, Jiří
2019 - Slovak
Diplomová práca je zameraná na návrh a posúdenie nosných častí monolitickej železobetónovej nádrže v areáli čistiarne odpadových vôd. Súčasťou práce je technická správa, sprievodná správa k statickému výpočtu, statický výpočet, výkresová dokumentácia, postup výstavby a vizualizácia. Výkresová dokumentácia pozostáva z výkresu tvaru a výkresu betonárskej výstuže nosných konštrukcií. The thesis deals with the design and assessment of all supporting parts of a cast-in-place reinforced concrete sewage tank in a wastewater treatment plant. The thesis includes a technical report, static analysis, drawing documentations, construction process and visualization. The drawing documentation consists of shape and reinforcement drawings of supporting parts. Keywords: wastewater treatment plant; walls; foundation slab; reinforced concrete; cracks; thermal actions; shrinkage; shear; internal forces; design of structures; reinforcement Available in a digital repository NRGL
Železobetonová monolitická nádrž

Diplomová práca je zameraná na návrh a posúdenie nosných častí monolitickej železobetónovej nádrže v areáli čistiarne odpadových vôd. Súčasťou práce je technická správa, sprievodná správa k statickému ...

Renczes, Gábor; Šiška, Radek; Strnad, Jiří
Vysoké učení technické v Brně, 2019

Hotel
Smatana, Róbert; Šich, Pavel; Fuciman, Ondřej
2019 - Slovak
Cieľom diplomovej práce je vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu novostavby hotela. Stavba bude umiestnená v rekreačnej oblasti Sigord pri obci Kokošovce na Slovensku. Objekt je samostatne stojaci, čiastočne podpivničený s tromi nadzemnými podlažiami. V prvom nadzemným podlaží sa nachádzajú vstupné priestory, administratíva, bar a reštaurácia. Hotelová časť sa nachádza na druhom a treťom nadzemnom podlaží. Základy objektu tvoria pätky a základové pásy z prostého betónu. Konštrukčný systém skeletový, pozostávajúci zo železobetónových stĺpov a prievlakov, výplňové a zvislé konštrukcie z tvárnic Ytong. Vodorovné konštrukcie sú tvorené predpätými panelmi Spiroll, železobetónovými stropmi. Objekt je zakončený plochou jednoplášťovou strechou s klasickým poradím vrstiev. This diploma thesis aims to design a project documentation for a realization of a newbuild hotel. The building is in Sigord recreation ground, near Kokosovce village in Slovakia. The object is a detached building with three storeys and a partial basement. An entrance hall, offices, bar and a restaurant are situated on the ground floor. The hotel is on the first and the second floors. Foundations of the building are made of jamb blocks and a reinforced concrete beam foundation. Construction system is skeletal, consisting of concrete poles and reinforced concrete beams, filling and vertical constructions are made of Ytong aerated concrete blocks. Horizontal constructions are made from Spiroll precast panels, with reinforced concrete ceilings. The building is finished off with a single ply roof with a standard order of layers. Keywords: Hotel; Ytong; Spiroll; flat roof; detached building; partial basement Available in a digital repository NRGL
Hotel

Cieľom diplomovej práce je vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu novostavby hotela. Stavba bude umiestnená v rekreačnej oblasti Sigord pri obci Kokošovce na Slovensku. Objekt je ...

Smatana, Róbert; Šich, Pavel; Fuciman, Ondřej
Vysoké učení technické v Brně, 2019

Stavebně technologický projekt výstavby centrální nabíjecí stanice v Púchově
Stopka, Peter; Nečasová, Barbora; Diaz, Yvetta
2019 - Slovak
Táto diplomová práce je zameraná na vytvorenie stavebne technologického projektu výstavby Centrálnej nabíjacej stanice v Púchove. Objekt sa nachádza v priemyselnej oblasti mesta Púchov a v areáli firmy Continental Matador Rubber. V práci je spracovaná technická správa k stavebne technologickému projektu, koordinačná situácia stavby so širšími dopravnými trasami, časový a finančný objektový plán, štúdia realizácie hlavných technologických etáp, projekt zariadenia staveniska, návrh hlavných stavebných strojov a mechanizmov, časový plán hlavného stavebného objektu, plán zaistenia materiálových zdrojov pre monolitickú časť stavby. V práci sú zhotovené, technologické predpisy pre vŕtané piloty a stropnú konštrukciu nad prvým nadzemným podlažím. Na technologické predpisy nasledujú kontrolné a skúšobné plány. Ďalšie zadania, ktoré boli zhotovené v tejto práci ako sú plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, návrh a porovnanie žeriavov a položkový rozpočet. This diploma thesis focuses on the construction of a construction technological project for the construction of the Central Charging Station in Púchov. The building is located in the industrial area of Púchov and in the area of Continental Matador Rubber. In the thesis is elaborated technical report for building technological project, co-ordination situation of construction with wider transport routes, time and financial object plan, study of the realization of the main technological stages, construction site design, design of main building machines and mechanisms, time schedule of main building, securing material resources for the monolithic part of the building. In the thesis are made, technological rules for drilled pilots and ceiling structure above the first overground floor. Technological regulations follow control and test plans. Other assignments that have been made in this work, such as the occupational safety and health plan, the design and comparison of cranes and the item budget. Keywords: Industrial monolithic hall; building equipment; machine assembly; timetable; technological regulation; control and test plan; drilled piles by CFA method; monolithic ceiling construction; occupational safety and health plan; comparison of cranes. Available in a digital repository NRGL
Stavebně technologický projekt výstavby centrální nabíjecí stanice v Púchově

Táto diplomová práce je zameraná na vytvorenie stavebne technologického projektu výstavby Centrálnej nabíjacej stanice v Púchove. Objekt sa nachádza v priemyselnej oblasti mesta Púchov a v areáli ...

Stopka, Peter; Nečasová, Barbora; Diaz, Yvetta
Vysoké učení technické v Brně, 2019

Tvorba podnikatelského záměru
Vojenčáková, Paulína; Kocourková, Gabriela; Vítková, Eva
2019 - Slovak
Obsahom diplomovej práce je návrh podnikateľského zámeru. Diplomová práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. V teoretickej časti je popísaný podnikateľský zámer stručne charakterizovaný podnikateľský plán. Podnikateľský zámer je uvedený v praktickej časti a podrobne sa zaoberá analýzou trhu, marketingovým plánom, veľkosťou podniku, umiestnením, personálnymi zdrojmi a finančným plánom. V rámci podnikateľského zámeru je stanovený marketingový prieskum, finančný plán. Na základe týchto faktorov sa popisuje v závere práce ziskovosť podniku a reálnosť podnikateľského zámeru. The content of the thesis is a proposal for a business plan. The thesis is divided into a theoretical and practical part. In the theoretical part is described the business intention briefly characterized business plan. The business plan is presented in a practical part and deals in detail with market analysis, marketing plan, business size, placement, personnel resources and financial plan. As part of the business plan, a marketing survey, financial plan and financial analysis are set out. Based on these factors, the profitability of the enterprise and the reality of the business plan are determined at the end of the work. Keywords: business plan; business plan; size of business; location of business; financial plan Available in a digital repository NRGL
Tvorba podnikatelského záměru

Obsahom diplomovej práce je návrh podnikateľského zámeru. Diplomová práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. V teoretickej časti je popísaný podnikateľský zámer stručne charakterizovaný ...

Vojenčáková, Paulína; Kocourková, Gabriela; Vítková, Eva
Vysoké učení technické v Brně, 2019

Systémy chlazení pro polyfunkční objekty.
Milatová, Adriána; Blasinski, Petr; Formánek, Marian
2019 - Slovak
Diplomová práca sa zaoberá návrhom chladiacich zariadení štrnásť-podlažného poly-funkčného objektu s administratívou a bytovými jednotkami. V práci je opísaná fyzikálna podstata chladenia, základné typy a funkcie klimatizačných systémov a legislatíva vzťahujúca sa na chladiace zariadenia. Sú vybraté dva typy klimatizačných systémov a vypracované pre zadaný objekt na úrovni projektu pre stavebné povolenie. V práci sú uvedené výpočty všetkých prvkov jednotlivých systémov. Podstatou diplomovej práce je porovnanie týchto variant a zhodnotenie vhodnosti použitia na jednotlivých častiach zadanej budovy. Vybratá varianta je rozpracovaná na úrovni realizačného projektu vrátane výkresovej dokumentácie. The diploma thesis deals with the design of cooling devices of a fourteen-storey polyfunctional building with administration part and housing units. The thesis describes the physical nature of cooling, the basic types and functions of cooling systems and legislation related to cooling devices. Two types of cooling systems are selected and developed for the assigned object at the building permit design level. The work includes calculations of all elements of individual systems. The purpose of this diploma thesis is the comparison of these variants and the evaluation of suitability for use on the individual parts of the assigned building. The variant chosen is elaborated at the level of the rea-lization project, including the drawing documentation. Keywords: cooling; air conditioning; regrigerant; regrigeration circuit; heat load; chiller; conden-ser; evaporator; fancoil; heat pump; regulation; piping; fittings Available in a digital repository NRGL
Systémy chlazení pro polyfunkční objekty.

Diplomová práca sa zaoberá návrhom chladiacich zariadení štrnásť-podlažného poly-funkčného objektu s administratívou a bytovými jednotkami. V práci je opísaná fyzikálna podstata chladenia, základné ...

Milatová, Adriána; Blasinski, Petr; Formánek, Marian
Vysoké učení technické v Brně, 2019

Stavebně technologický projekt Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Krištof, Marek; Novotný, Michal; Venkrbec, Václav
2019 - Slovak
Predmetom mojej diplomovej práce sú vybrané časti stavebne technologického projektu Univerzity Tomáše Bati v Zlíne. Obsahom práce je hlavne vypracovaný technologický predpis pre vyhotovenie monolitickej stropnej škrupiny hlavnej auly objektu, spracovanie kontrolného a skúšobného plánu a výkresov debnenia stropnej škrupiny. Ďalej som sa zaoberal návrhom vhodných dopravných tras na stavenisko, spracovanie štúdií realizácie hlavných technologických etáp, návrhom a spracovaním výkresov zariadenia staveniska, ktorý sa mení v čase v závislosti na priebehu technologických etáp, návrh a posúdenie zdvíhacích mechanizmov a strojov, časový a finančný plán stavby, časový harmonogram hrubej stavby a hlavných technologických etáp, rozpočet hrubej stavby, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. The subject of my diploma thesis is selected parts of the construction technology project of Tomas Bata University in Zlín. The content of the work is mainly elaborated technological regulation for making the monolithic ceiling shell of the main aula of the building, processing of the control and test plan and drawings of the ceiling shell. Next, I worked on the design of suitable transport routes to the construction site, the processing of the studies of the implementation of the main technological stages, the design and the processing of the drawings of the construction site, which varies in time depending on the progress of the technological stages, the design and assessment of the lifting mechanisms and machines, time and financial plan, the timetable for the rough construction and the main technological stages, budget of the rough construction, health and safety at work. Keywords: Technological project; technology prescriptions; monolithic ceiling shell; formwork drawing; study of the implementation of the main technological stages; building site layout; design of building machine and mechanism; time and financial plan; schedule; item budget; transport; control and test plan; health and safety at work. Available in a digital repository NRGL
Stavebně technologický projekt Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Predmetom mojej diplomovej práce sú vybrané časti stavebne technologického projektu Univerzity Tomáše Bati v Zlíne. Obsahom práce je hlavne vypracovaný technologický predpis pre vyhotovenie ...

Krištof, Marek; Novotný, Michal; Venkrbec, Václav
Vysoké učení technické v Brně, 2019

Planetárium v Brně
Revayová, Veronika; Pilgr, Milan; Pešek, Ondřej
2019 - Slovak
Predmetom diplomovej práce je návrh niekoľkých variant nosnej konštrukcie planetária v Brně. Objekt má pôdorysné rozmery o veľkosti 30x30metrov. Hlavný nosný materiál je oceľ S235. Nosnú konštrukciu objektu tvoria stĺpy, stropnice a prievlaky. Nosnú konštrukciu kopuly tvorí priestorová konštrukcia, ktorá je vytvorená ako pologuľa nad priemerom 18 metrov. Boli spracované 3 verzie tejto kopuly. Výsledným návrhom je Geodetická kopula. Súčasťou práce je posúdenie hlavných nosných prvkov konštrukcie a vybrané detaily. Pre výpočet vnútorných síl bol použitý program Scia engineer 2016 verzia 16.1.3033. The design of several variants of the structure of the planetarium in Brno is the subject of the diploma thesis . The building has a ground plan size of 30x30 meters. The main supporting material is S235 steel. The bearing structure of the object consists of columns, joists and beams. The bearing structure of the dome consists of a spatial structure, which is formed as a half-globe above the diameter of 18 meters. 3 versions of this dome have been processed. The resulting design is Geodetic Dome. Part of the work is an assessment of the main structural elements and selected details. The Scia engineer 2016 version 16.1.3033 was used to calculate internal forces. Keywords: steel; dome; beams; column; steel structure; Schwedler's dome; Geodetic Dome; planetarium Available in a digital repository NRGL
Planetárium v Brně

Predmetom diplomovej práce je návrh niekoľkých variant nosnej konštrukcie planetária v Brně. Objekt má pôdorysné rozmery o veľkosti 30x30metrov. Hlavný nosný materiál je oceľ S235. Nosnú konštrukciu ...

Revayová, Veronika; Pilgr, Milan; Pešek, Ondřej
Vysoké učení technické v Brně, 2019

Obecní úřad
Slezáková, Denisa; Párová,, Jitka; Rusinová, Marie
2019 - Slovak
Cieľom diplomovej práce je vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu novostavby obecného úradu. Stavba bude umiestnená v centre obce Dlhá nad Kysucou. Stavba je rozdelená na časť obecného úradu a časť spoločenských sál. Objekt je samostatne stojaci, čiastočne podpivničený s dvomi nadzemnými podlažiami. V prvom nadzemnom podlaží sa nachádzajú malá a veľká spoločenská sála. Kancelárie obecného úradu sú situované v druhom nadzemnom podlaží. Základy objektu tvoria základové pásy z prostého betónu. Konštrukčný systém stenový, zvislé konštrukcie z tvárnic Porotherm. Vodorovné konštrukcie sú tvorené predpätými panelmi Spiroll, železobetónovými stropmi. Objekt je zakončený plochou jednoplášťovou strechou s klasickým poradím vrstiev. The aim of the diploma thesis submitted is preparation of project documentation for construction of new municipal authority building. The building will be situated in the center of municipality Dlha nad Kysucou. The building is divided into the municipality office and hall for social occasions. The building is detached, with partial basement and two floors. Small and large halls are situated on the ground floor. Municipality offices can be found on the first floor. Foundations of the building are formed by foundation strips of regular concrete. Wall construction system, Porotherm blocks are used for vertical structures of the building. Horizontal structures were built using celling panels Spiroll, made out of ferroconcrete. Flat single ply roof has standard order of layers. Keywords: Municipal authority; Porotherm; Spiroll; flat roof; detached; partial basement Available in a digital repository NRGL
Obecní úřad

Cieľom diplomovej práce je vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu novostavby obecného úradu. Stavba bude umiestnená v centre obce Dlhá nad Kysucou. Stavba je rozdelená na časť obecného ...

Slezáková, Denisa; Párová,, Jitka; Rusinová, Marie
Vysoké učení technické v Brně, 2019

Jemné částice produkované spalovacím procesem
Bunček, Patrik; Chýlek, Radomír; Pospíšil, Jiří
2019 - Slovak
Bakalárska práca je zameraná na problematiku jemných častíc. Úvodná kapitola sa venuje všeobecnému prehľadu, vzniku a dôsledku častíc na ľudský organizmus. Nasledujúce kapitoly sa venujú priblíženiu procesu spaľovania a využitia biomasy. Experimentálna časť sa zaoberá overením a určením závislosti tvorenia jemných častíc pre odlišné prostredia a podmienky. The bachelor thesis deals with the issue of fine particles. The introductory chapter is focused on the general overview, formation and effect of fine particles on the human body. The following chapters aims to introduce combustion process and use of biomass. The experimental part of the thesis reports on results, evaluation and determination of fine particle formation for different environments and conditions. Keywords: fine particles; combustion process; biomass Available in a digital repository NRGL
Jemné částice produkované spalovacím procesem

Bakalárska práca je zameraná na problematiku jemných častíc. Úvodná kapitola sa venuje všeobecnému prehľadu, vzniku a dôsledku častíc na ľudský organizmus. Nasledujúce kapitoly sa venujú priblíženiu ...

Bunček, Patrik; Chýlek, Radomír; Pospíšil, Jiří
Vysoké učení technické v Brně, 2019

Návrh dílčí časti informačního systému konkrétní společnosti
Straka, Nikolas; Neuwirth, Bernard; Luhan, Jan
2019 - Slovak
Táto bakalárska práca rieši návrh časti informačného systému pre vybranú spoločnosť. V prvej časti sú teoreticky popísané východiská práce a tak načrtnuté pozadie skúmanej problematiky. Ďalšia časť je zameraná na analýzu súčasného stavu podniku a návrhu informačného systému podľa požiadaviek. This bachelor thesis solves the design of part of the information system for the selected company. In the first part are theoretically described the starting points of the thesis and the sketched background of the studied issue. The next part is focused on the analysis of the current state of the company and the design of the information system according to the requirements. Keywords: SQL; database; standardization; information system; information; IS proposal Available in a digital repository NRGL
Návrh dílčí časti informačního systému konkrétní společnosti

Táto bakalárska práca rieši návrh časti informačného systému pre vybranú spoločnosť. V prvej časti sú teoreticky popísané východiská práce a tak načrtnuté pozadie skúmanej problematiky. Ďalšia časť je ...

Straka, Nikolas; Neuwirth, Bernard; Luhan, Jan
Vysoké učení technické v Brně, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases