Number of found documents: 9
Published from to

Metodika určování provenience přírodního kamene – pískovce – exaktními laboratorními metodami
Přikryl, Richard; Weishauptová, Zuzana; Přikrylová, Jiřina
2016 - Czech
Metodika se zabývá hlavními postupy a analytickými rozbory, které lze využít k petrografickému a geochemickému popisu pískovců, který poté slouží k určování jejich provenience. V metodice je diskutován rozsah použití jednotlivých metod pro popis pískovců a současné možnosti jejich petrografické klasifikace. Certifikovaná metodika je určena pro oblast památkové péče, která využívá výsledků materiálových rozborů objektů kulturního dědictví – sochařských výtvarných děl, architektonických prvků a staveb, zhotovených z pískovců. Výsledky, dosažené pomocí postupy, navrženými v této metodice by měly přispět: (1) ke zpřesnění znalostí o tomto typu sochařského a stavebního materiálu; (2) ke sjednocení postupů, používaných při klasifikaci pískovců; (3) k nalezení zdrojové lokality či alespoň oblasti, z níž byl přírodní kámen (pískovec) odebírán; (4) k hledání vhodného náhradního typu pískovce při nutnosti výměny; (5) k poznání vhodných postupů při restaurování pískovce. Oblast využití této metodiky je tedy při předrestaurátorských materiálových průzkumech památek, na nichž byl použit příslušný typ přírodního kamene, tedy pískovec. Metodika je určena širšímu okruhu specialistů, kteří se podílejí na předrestaurátorských materiálových průzkumech památek. Jedná se nejen o specialisty – geology, kteří provádějí samotný rozbor přírodního kamene z památek, ale též specialisty, kteří rozbor zadávají a kteří výsledky průzkumu potřebují pro volbu vhodné strategie restaurování – tedy restaurátory a technology. Těmto specializacím by metodika měla posloužit při formulování požadavků na typ rozboru a při interpretaci jeho výsledků. Metodika byla certifikována dne 18. 8. 2016, Osvědčení č. 143 (č.j. MK 53116/2016 OVV; sp. zn. MK-S 6346/2016 OVV). Keywords: Pískovec s.l.; klastické sedimentární horniny; arenity; křemenný pískovec; arkóza; droba; mineralogické složení; klastická složka; pojivo; vnitřní horninová stavba; pórový prostor; petrografický popis; optická mikroskopie; katodová luminiscence; elektronová mikroskopie s mikroanalýzou; práškový RTG difrakční rozbor; rtuťová porosimetrie; texturní parametry pórového prostoru; klasifikace pískovců; Sandstone s.l.; clastic sedimentary rocks; arenites; quartz sandstone; arkose; greywacke; mineralogical composition; clastic component; matrix/cement; rock fabric; pore space; petrographic description; optical microscopy; cathodoluminescence; electron microscopy with microanalysis; powder X-ray diffraction; mercury porosimetry; textural parameters of pore space; classification of sandstones; geologie; kulturní tradice; pískovce; sochařství; architektura Available in a digital repository NRGL
Metodika určování provenience přírodního kamene – pískovce – exaktními laboratorními metodami

Metodika se zabývá hlavními postupy a analytickými rozbory, které lze využít k petrografickému a geochemickému popisu pískovců, který poté slouží k určování jejich provenience. V metodice je ...

Přikryl, Richard; Weishauptová, Zuzana; Přikrylová, Jiřina
Akademie výtvarných umění, 2016

Přenosné přístroje pro infračervenou a Ramanovu spektroskopii: Metodika pro jejich použití v neinvazivním průzkumu malířských děl in situ
Čermáková, Zdeňka; Košařová, Veronika
2016 - Czech
Aim of the methodology is to determine the limits of use of currently available portable IR and Raman spectrometers for the analysis of painted artworks, describe the complicating factors during the measurement and especially within the subsequent interpretation of spectra, which is critical for the overall process. As a result, a practical guidance for the inclusion of non-invasive spectroscopic methods to standard survey of paintings is provided. The methodology is focused on easily portable spectrometers which can be introduce for the analysis of cultural heritage objects directly on-site, and which thereby achieve high flexibility of use. Cílem uplatnění metodiky je stanovit limity pro práci s aktuálně dostupnými přenosnými IČ a Ramanovými spektrometry při analýze malířských výtvarných děl, popsat komplikující faktory při měření a zejména následné interpretaci spekter, která je pro analýzu zásadní, a poskytnout tak praktický návod pro začlenění spektroskopických metod do standardního průzkumu malířských děl. Metodika se zaměřuje na snadno přenosné spektrometry, kterými lze analyzovat objekty kulturního dědictví přímo v místě jejich umístění a které tak dosahují vysoké flexibility použití. Keywords: Infračervená spektroskopie; Ramanova spektroskopie; Laboratorní a přenosné přístroje; Infrared spectroscopy; Laboratory and portable devices; Raman spectroscopy Available in a digital repository NRGL
Přenosné přístroje pro infračervenou a Ramanovu spektroskopii: Metodika pro jejich použití v neinvazivním průzkumu malířských děl in situ

Aim of the methodology is to determine the limits of use of currently available portable IR and Raman spectrometers for the analysis of painted artworks, describe the complicating factors during the ...

Čermáková, Zdeňka; Košařová, Veronika
Akademie výtvarných umění, 2016

Přenosné rentgen-fluorescenční analyzátory
Hradil, David; Hradilová, Janka
2016 - Czech
Aim of the methodology is to determine the general limits for application of portable XRF analyzers (currently available and newly developed) to the practical materials research of the fine art and reduce the risk of erroneous interpretations in a given context. The target group are professionals and learned laymen (regardless of their initial education) who want use the method in the conservation practice or within the interdisciplinary research of fine arts, as a part of the non-invasive stage of such research, which does not require any intervention into the artwork and any transport of the painting to a specialized workplace. Cílem metodiky je stanovit obecné limity pro práci s přenosnými XRF analyzátory (aktuálně dostupnými a nově vyvíjenými) v praxi materiálového průzkumu malířských výtvarných děl a snížit tak rizika mylných interpretací v daném kontextu. Cílovou skupinou jsou odborníci a poučení laici bez ohledu na výchozí vzdělání, kteří chtějí metodu používat v praxi památkové péče nebo v rámci mezioborového výzkumu výtvarného umění, a to jako součást neinvazívní fáze takového výzkumu, při které není nutný jakýkoliv zásah do výtvarného díla a často ani transport na specializované pracoviště. Keywords: Rentgen-fluorescenční analyzátory; Detekční limity; Screening malířských děl; X-ray fluorescence analyzers; Detection limits; Screening of artworks Available in a digital repository NRGL
Přenosné rentgen-fluorescenční analyzátory

Aim of the methodology is to determine the general limits for application of portable XRF analyzers (currently available and newly developed) to the practical materials research of the fine art and ...

Hradil, David; Hradilová, Janka
Akademie výtvarných umění, 2016

Metodika pro vizualizaci vnitřní struktury malířského díla s využitím nových metod na bázi rentgenového záření
Hradilová, Janka; Hradil, David; Trmalová, Olga; Žemlička, Jan
2016 - Czech
Tato metodika se zabývá zapojením nově testovaných a nově vyvíjených metod umožňujících zobrazení vnitřní struktury díla do restaurátorského průzkumu, omezuje se však pouze na metody využívající rentgenové záření – rtg. radiografii (XRR) a rtg. fluorescenci (XRF). Velmi široká oblast metod využívajících infračervené záření zůstává námětem dalšího systematického výzkumu. Metodika je členěna do tří částí. V té prvé je monitorován a zhodnocen současný stav poznání v celém oboru zobrazovacích technik (tj. optických i radiografických) a popsána míra zapojení těchto stávajících možností do praktického restaurátorského průzkumu malířských děl. V druhé části je popsáno testování radiografických zařízení s pixelovými detektory nově vyvinutých v rámci projektu NAKI DF12P01OVV048 a zhodnocen jejich přínos pro praktický průzkum techniky malby vyplývající s mimořádného prostorového rozlišení, materiálové citlivosti a mobility. Metodika se přitom zaměřuje na praktické aspekty použití a interpretace spíše než na technické parametry a obsluhu jednotlivých zařízení. Ve třetí části je metodika doplněna testováním rentgen-fluorescenčního velkoplošného skeneru (MA-XRF), který představuje soudobou špičku v neinvazívních analytických technikách. Aim of the methodology is to involve the newly tested a newly developed methods, which allow displaying an internal structure of a painting, into the routine conservation/restoration research. The methodology is yet specifically focused only on methods using X-rays, i.e. X-ray radiography (XRR) and X-ray fluorescence (XRF) (including macroscopic XRF scanning). The methodology includes testing the radiographic equipment with pixel detectors, which has been newly developed within the project, and assesses its contribution to the practical survey of painting techniques reflecting its exceptional spatial resolution, materials sensitivity and mobility. Keywords: Restaurátorský průzkum; Optické metody; Radiografické metody; MA-XRF skenování; Pixelové detektory; Neinvazivní průzkum; MA-XRF scan; Radiographic method; Pixel detector; Non-invasive research; Restoration research Available in a digital repository NRGL
Metodika pro vizualizaci vnitřní struktury malířského díla s využitím nových metod na bázi rentgenového záření

Tato metodika se zabývá zapojením nově testovaných a nově vyvíjených metod umožňujících zobrazení vnitřní struktury díla do restaurátorského průzkumu, omezuje se však pouze na metody využívající ...

Hradilová, Janka; Hradil, David; Trmalová, Olga; Žemlička, Jan
Akademie výtvarných umění, 2016

Materiálový rozbor přírodního kamene – sedimentárních a krystalických vápenců („mramorů“) – exaktními laboratorními metodami jako nástroj ke stanovení zdrojové oblasti
Přikryl, Richard; Šťastná, Aneta; Kozlovcev, Petr; Přikrylová, Jiřina; Zamrazilová, Lenka
2015 - Czech
Metodika se zabývá hlavními postupy a analytickými rozbory, které lze využít k petrografickému a geochemickému popisu sedimentárních vápenců a mramorů, který poté slouží k určování jejich provenience. V metodice je diskutován rozsah použití jednotlivých metod pro popis sedimentárních a krystalických vápenců („mramorů“) a současné možnosti jejich petrografické klasifikace. Předkládaná metodika je určena pro oblast památkové péče, která využívá výsledků materiálových rozborů objektů kulturního dědictví – sochařských výtvarných děl, architektonických prvků a staveb, zhotovených ze sedimentárního nebo krystalického vápence. Výsledky, dosažené pomocí postupů, navržených v této metodice by měly přispět: (1) ke zpřesnění znalostí o materiálu; (2) ke sjednocení postupů, používaných při klasifikaci vápenců a mramorů; (3) k nalezení zdrojové lokality či alespoň oblasti, z níž byl přírodní kámen (vápenec a mramor) odebírán; (4) k hledání vhodného náhradního typu vápence nebo mramoru při nutnosti výměny; (5) k poznání vhodných postupů při restaurování objektů ze sedimentárního nebo krystalické vápence. Oblast využití této metodiky je tedy při předrestaurátorských materiálových průzkumech památek, na nichž byl použit příslušný typ přírodního kamene, tedy vápenec nebo mramor. Předložená metodika je určena širšímu okruhu specialistů, kteří se podílejí na předrestaurátorských materiálových průzkumech památek, nebo rozbor zadávají, či výsledky průzkumu potřebují pro volbu vhodné strategie restaurování. Metodika byla certifikována dne 28. 5. 2015, Osvědčení č. 34(č.j. MK 3363/2015 OVV; sp. zn. MK-S 115/2015 OVV). Keywords: sedimentární vápenec; krystalické vápence; mramor; mineralogické složení; vnitřní horninová stavba; petrografický popis; optická a elektronová mikroskopie; katodová luminiscence; petrografická obrazová analýza; RTG difrakční rozbor; obsah karbonátů; nerozpustný zbytek; faciální analýza biodetritické složky; analýza stabilních izotopů uhlíku a kyslíku; Ramanova spektrometrie; magnetická susceptibilita; klasifikace vápenců a mramorů; sedimentary limestone; crystalline limestone; marble; mineralogical composition; rock fabric; petrographic description; optical and electron microscopy; cathodoluminescence; petrographic image analysis; X-ray diffraction; carbonate content; insoluble residue; facial analysis of bioclasts; isotope ratio mass spectroscopy; Raman spektrometry; magnetic susceptibility; classification of limestones and marbles; restaurování; geologie Available in a digital repository NRGL
Materiálový rozbor přírodního kamene – sedimentárních a krystalických vápenců („mramorů“) – exaktními laboratorními metodami jako nástroj ke stanovení zdrojové oblasti

Metodika se zabývá hlavními postupy a analytickými rozbory, které lze využít k petrografickému a geochemickému popisu sedimentárních vápenců a mramorů, který poté slouží k určování jejich provenience. ...

Přikryl, Richard; Šťastná, Aneta; Kozlovcev, Petr; Přikrylová, Jiřina; Zamrazilová, Lenka
Akademie výtvarných umění, 2015

Materiálový rozbor přírodního kamene – opuky – exaktními laboratorními metodami jako nástroj ke stanovení zdrojové oblasti
Přikryl, Richard; Šťastná, Aneta; Přikrylová, Jiřina; Zamrazilová, Lenka; Weishauptová, Zuzana
2015 - Czech
Metodika se zabývá hlavními postupy a analytickými rozbory, které lze využít k petrografickému popisu opuk, který poté slouží k určování jejich provenience. V metodice je diskutován rozsah použití jednotlivých metod pro popis opuk a současné možnosti jejich petrografické klasifikace. Metodika je určena pro oblast památkové péče, která využívá výsledků materiálových rozborů objektů kulturního dědictví – sochařských výtvarných děl, architektonických prvků a staveb, zhotovených z opuky. Výsledky, dosažené pomocí postupů, navržených v této metodice by měly přispět: (1) ke zpřesnění znalostí o materiálu; (2) ke sjednocení postupů, používaných při klasifikaci opuk; (3) k nalezení zdrojové lokality či alespoň oblasti, z níž byl přírodní kámen (opuka) odebírán; (4) k hledání vhodného náhradního typu opuky při nutnosti výměny; (5) k poznání vhodných postupů při restaurování objektů z opuky. Oblast využití této metodiky je tedy při předrestaurátorských materiálových průzkumech památek, na nichž byl použit příslušný typ přírodního kamene, tedy opuka. Předložená metodika je určena širšímu okruhu specialistů, kteří se podílejí na předrestaurátorských materiálových průzkumech památek, nebo rozbor zadávají, či výsledky průzkumu potřebují pro volbu vhodné strategie restaurování. Metodika byla certifikována dne 28. 5. 2015, Osvědčení č. 33 (č.j. MK 3363/2015 OVV; sp. zn. MK-S 115/2015 OVV). Keywords: Opuka; česká křídová pánev; mineralogické složení; vnitřní horninová stavba; pórový prostor; petrografický popis; optická mikroskopie; katodová luminiscence; elektronová mikroskopie s mikroanalýzou; práškový RTG difrakční rozbor; obsah karbonátů; nerozpustný zbytek; rtuťová porosimetrie; texturní parametry pórového prostoru; klasifikace opuk; Marlstone; Bohemian Cretaceous Basin; mineralogical composition; rock fabric; pore space; petrographic description; optical microscopy; cathodoluminescence; electron microscopy with microanalysis; powder X-ray diffraction; carbonate content; insoluble residue; mercury porosimetry; textural parameters of pore space; classification of marlstone; usazené horniny; kámen Available in a digital repository NRGL
Materiálový rozbor přírodního kamene – opuky – exaktními laboratorními metodami jako nástroj ke stanovení zdrojové oblasti

Metodika se zabývá hlavními postupy a analytickými rozbory, které lze využít k petrografickému popisu opuk, který poté slouží k určování jejich provenience. V metodice je diskutován rozsah použití ...

Přikryl, Richard; Šťastná, Aneta; Přikrylová, Jiřina; Zamrazilová, Lenka; Weishauptová, Zuzana
Akademie výtvarných umění, 2015

Na jiné půdě. Růst v umění, společnosti a kultuře
Šejn, Miloš
2011 - Czech
Keywords: růst; umění Available in a digital repository NRGL
Na jiné půdě. Růst v umění, společnosti a kultuře

Šejn, Miloš
Akademie výtvarných umění, 2011

Adéla Součková portfolio : Malby Mapy Instalace
Součková, Adéla
2011 - Czech
Keywords: Malířství; Výtvarné umění; Instalace; Paintings; Fine Arts; Installations; výtvarné umění; malby Available in a digital repository NRGL
Adéla Součková portfolio : Malby Mapy Instalace

Součková, Adéla
Akademie výtvarných umění, 2011

Výroční zpráva o činnosti za rok 2010 Akademie výtvarných umění v Praze
Akademie výtvarných umění v Praze
2011 - Czech
Keywords: Vysoké školy; Výroční zprávy; University; Annual report; vysoké školy Available in a digital repository NRGL
Výroční zpráva o činnosti za rok 2010 Akademie výtvarných umění v Praze

Akademie výtvarných umění v Praze
Akademie výtvarných umění, 2011

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases