Number of found documents: 12
Published from to

Dokumentace torzálních feudálních sídel
Dejmal, Miroslav; Plaček, Miroslav; Nosek, Vojtěch; Prišťáková, Michaela; Vágner, Michal
2017 - Czech
Keywords: feudální sídla; geofyzika; geodezie; archeologie; fotogrammetrie; feudal sites; geophysics; geodesy; archaeology; photogrammetry; archeologický průzkum; prospekční geofyzika; fotogrammetrie; středověk; archeologie Available in a digital repository NRGL
Dokumentace torzálních feudálních sídel

Dejmal, Miroslav; Plaček, Miroslav; Nosek, Vojtěch; Prišťáková, Michaela; Vágner, Michal
Masarykova univerzita, 2017

Identifikace a dokumentace jako základ památkové ochrany pravěkých a raně středověkých nadzemních struktur
Machová, Barbora; Šabatová, Klára; Milo, Peter; Bíško, Richard; Tencer, Tomáš
2017 - Czech
Cílem této metodiky je popsat postupy identifikace a dokumentace pravěkých nadzemních struktur, které mohou zvýšit pravděpodobnost rozpoznání těchto památek (identifikace) a tím i zvýší pravděpodobnost jejich zachování (ochrana), a umožní současně zachycení dnešního stavu památek (dokumentace). Pro identifikaci i dokumentaci představuje jak tradiční tak nejnovější metody a snaží se zejména ukázat možnosti kombinace těchto metod a výběr vhodného přístupu pro konkrétní druh památky. Na základě současné praxe a analýzy stavu navrhuje kroky, které mohou vést ke zlepšení památkové ochrany ze strany státní památkové péče, ale i nestátní památkové péče, včetně lesních i polních správců a laické veřejnosti. The aim of this methodology is to describe procedures for the identification and documentation of prehistoric aboveground structures that can increase the possibilities of detecting these monuments (identification) and thereby increase the probability of their preservation (protection), and to simultaneously capture the current state monuments (documentation). For identification and documentation presents both traditional and modern methods and especially seeks to show the possibilities of combining these methods and selection of appropriate treatment for a particular kind of monument. Based on current practices and analysis of the state is proposing steps that can lead to improved protection of monuments from the state of conservation, but also non-governmental conservation, including forest and field administrators and the general public. Keywords: methodology; Praehistory; Early Middle Age; settlement; archeologický průzkum; archeologie; raný středověk; pravěk; památkové objekty Available in a digital repository NRGL
Identifikace a dokumentace jako základ památkové ochrany pravěkých a raně středověkých nadzemních struktur

Cílem této metodiky je popsat postupy identifikace a dokumentace pravěkých nadzemních struktur, které mohou zvýšit pravděpodobnost rozpoznání těchto památek (identifikace) a tím i zvýší ...

Machová, Barbora; Šabatová, Klára; Milo, Peter; Bíško, Richard; Tencer, Tomáš
Masarykova univerzita, 2017

Metodika odběrů a zpracování vzorků pro geoarcheologický výzkum "Výzkum sedimentárního záznamu"
Bajer, Aleš; Lisá, Lenka
2017 - Czech
Metodika je určena především terénním archeologickým pracovníkům, studentům přírodovědných, archeologických a krajinářských oborů se zájmem o vývoj antropogeně ovlivěné krajiny a všem zájemcům, kteří si chtějí prohloubit znalosti v dané problematice. Metodika je uplatnitelná všemi pracovníky organizací a firem zabývajících se terénní archeologií a výzkumem antropogenních vlivů v krajině. The methodology aims to present and describe selected methods of sampling and processing of samples for concrete geoarchaeological analysis. The map is designed especially for field archaeologists, students of science and archaeology and for those who are interested in this field. The methodology can be used by all companies dealing with field archaeology Keywords: archeologické techniky; archeologie; archeologický průzkum Available in a digital repository NRGL
Metodika odběrů a zpracování vzorků pro geoarcheologický výzkum "Výzkum sedimentárního záznamu"

Metodika je určena především terénním archeologickým pracovníkům, studentům přírodovědných, archeologických a krajinářských oborů se zájmem o vývoj antropogeně ovlivěné krajiny a všem zájemcům, kteří ...

Bajer, Aleš; Lisá, Lenka
Masarykova univerzita, 2017

Certifikovaná metodika (II) pro identifikaci textilních a netextilních součástek a jejich konzervaci (e-learning)
KUŽELOVÁ, Zdenka; ŠEVČÍK, Richard; VYSKOČILOVÁ, Gabriela; HANÁČKOVÁ, Pavla; PŘÍHODA, Jiří; NASADIL, Petr
2016 - Czech
Metodika se vztahuje ke konzervování textilu a součástek nebo dílů netextilního charakteru. V metodice je chronologicky uveden celý postup konzervování, včetně odkazů na některé postupy, které jsou uvedeny v metodice „Certifikovaná metodika pro konzervátory textilu zaměřená na průzkum předmětu a jeho dokumentaci“. The methodology deals with the conservation of textile, textile components and non-textile parts and components as well. A complete conservation process is described in details including some of the processes presented in "Certified methodology for conservators of textile focused on artefact survey and its documentation". Keywords: textil; netextilní doplňky; identifikace; průzkum; konzervace; kov; sklo; kůže; dřevo; textile; non-textile components; identification; survey; conservation; metal; glass; leather; wood Available in a digital repository NRGL
Certifikovaná metodika (II) pro identifikaci textilních a netextilních součástek a jejich konzervaci (e-learning)

Metodika se vztahuje ke konzervování textilu a součástek nebo dílů netextilního charakteru. V metodice je chronologicky uveden celý postup konzervování, včetně odkazů na některé postupy, které jsou ...

KUŽELOVÁ, Zdenka; ŠEVČÍK, Richard; VYSKOČILOVÁ, Gabriela; HANÁČKOVÁ, Pavla; PŘÍHODA, Jiří; NASADIL, Petr
Masarykova univerzita, 2016

Identifikace a dokumentace jako základ památkové ochrany předindustriálních montánních areálů
Hrubý, Petr; Malina, Ondřej; Tomášek, Martin; Večeřa, Josef
2016 - Czech
Keywords: archeologie; archeologický průzkum; dokumentace; pravěk; raný středověk; těžba; památková péče Available in a digital repository NRGL
Identifikace a dokumentace jako základ památkové ochrany předindustriálních montánních areálů

Hrubý, Petr; Malina, Ondřej; Tomášek, Martin; Večeřa, Josef
Masarykova univerzita, 2016

Certifikovaná metodika vytvoření trvale udržitelného prostředí pro uložení tradičních oděvních součástek v depozitářích
HRUBANOVÁ, Markéta,; POLÁŠKOVÁ, Hana; NASADIL, Petr; KUŽELOVÁ, Zdenka; PŘÍHODA, Jiří; ŠEVČÍK, Richard
2016 - Czech
Tato metodika byla vytvořena pro potřeby identifikace rizik vyplývajících z podmínek prostředí, ve kterém se pohybují nebo jsou dlouhodobě umístěny předměty kulturního dědictví. Je určena především pro pracovníky muzeí a skanzenů, kteří pracují s oděvními součástmi a dalšími textilními exponáty. Jejím cílem je vytvořit nástroj pro sledování a měření kontaminace prostředí, ve kterém se předměty pohybují, s cílem omezení rizik, poškození nebo zkrácení životnosti exponátů vlivem nevhodného prostředí. Využívání popsaných postupů umožní sledovat a snižovat znečištění s cílem ochránit jak exponáty tak zdraví pracovníků, kteří s nimi přicházejí do styku. The methodology was created to identify risks related with the environment where artefacts of cultural heritage are handled or deposited. It is intended for museum and open-air museum workers handling textile clothing components and other textile artefacts. The aim was to create a tool to monitor and measure contamination of the environment where artefacts are handled to reduce risks, damage or lifetime decrease of the artefacts as a result of an improper storage conditions. Following described procedures will enable to monitor and decrease the pollution with the aim to protect both exhibits and health of the workers handling them. Keywords: textil; uložení; depozitář; prostředí; udržitelné podmínky; rizika; znečištění; sledování; textile; storage; depository; environment; sustainable conditions; risks; pollution; monitoring Available in a digital repository NRGL
Certifikovaná metodika vytvoření trvale udržitelného prostředí pro uložení tradičních oděvních součástek v depozitářích

Tato metodika byla vytvořena pro potřeby identifikace rizik vyplývajících z podmínek prostředí, ve kterém se pohybují nebo jsou dlouhodobě umístěny předměty kulturního dědictví. Je určena především ...

HRUBANOVÁ, Markéta,; POLÁŠKOVÁ, Hana; NASADIL, Petr; KUŽELOVÁ, Zdenka; PŘÍHODA, Jiří; ŠEVČÍK, Richard
Masarykova univerzita, 2016

Certifikovaná metodika (I) pro konzervátory textilu zaměřená na průzkum předmětu a jeho dokumentaci (e-learning)
KUŽELOVÁ, Zdenka; DUFKOVÁ, Libuše; ŠEVČÍK, Richard; SMEJKALOVÁ, Eva; PŘÍHODA, Jiří
2016 - Czech
Certifikovaná metodika je zaměřená na oblast péče o textilní předměty kulturního dědictví. Definuje základní pojmy, zadání zúčastněným pracovníkům, prostředí, dokumentaci, průzkum předmětu a odběr vzorků materiálu. Certified methodology is focused on the care of textile artefacts. It defines principle terms, instructions for all involved workers, environment, documentation, survey and material sampling. Keywords: textil; základní pojmy; konzervace; dokumentace; průzkum; textile; principle terms; conservation; documentation; survey Available in a digital repository NRGL
Certifikovaná metodika (I) pro konzervátory textilu zaměřená na průzkum předmětu a jeho dokumentaci (e-learning)

Certifikovaná metodika je zaměřená na oblast péče o textilní předměty kulturního dědictví. Definuje základní pojmy, zadání zúčastněným pracovníkům, prostředí, dokumentaci, průzkum předmětu a odběr ...

KUŽELOVÁ, Zdenka; DUFKOVÁ, Libuše; ŠEVČÍK, Richard; SMEJKALOVÁ, Eva; PŘÍHODA, Jiří
Masarykova univerzita, 2016

Historická krajina Českomoravské vrchoviny. Osídlení od pravěku do sklonku středověku.
Bajer, Aleš; Bísko, Richard; Dejmal, Miroslav; Hrubý, Petr; Malý, Karel; Mazáčková, Jana; Machová, Barbora; Milo, Peter; Plaček, Miroslav; Šabatová, Klára; Těsnohlídek, Jakub; Zimola, David; Žahourková, Alena; Hejhal, Petr
2016 - Czech
Výstavní katalog představuje jednu z důležitých možností jak podrobně informovat veřejnost o historické krajině Českomoravské vrchoviny, dochování jejích památek, stavu jejich poznání a možnostech jejich dokumentace. Dobrá informovanost zvyšuje šanci na uchování jedinečných dokladů o naší vlastní minulosti v krajině. Krajina je důležitým svědkem historických změn v krajině. Pro pravěk je z hlediska stavu dochování archeologických památek krajina dokonce svědkem jediným. Českomoravská vrchovina je v tomto směru jednou z výjimečných oblastí. Stejně jako v minulosti tak i dnes jde o okrajové území, které není výrazně poznamenáno neustále probíhající destrukcí historické kulturní krajiny. V katalogu jsou představeny v kapitolách okruhy výzkumu. Na konci je uveřejněn katalog předmětů dokumentující hmotnou kulturu pro všechny zkoumané periody. The exhibition catalogue is one of the important possibilities how make public the facts about historical landscape of the Bohemian-Moravian Highlands, the preservation of the archaeological monuments, stay of the knowledge and possibilities of their documentation. The good knowledge increases the chances of preservation of unique information’s about our own past in the landscape. Landscape currently is the most significant witness of historical and cultural changes in our country. And as regards the state of preservation of prehistoric archaeological monuments, landscape even is the only witness. One of extraordinary regions in this regard is the Bohemian-Moravian Highlands. It always was and still is a peripheral region, which is not really significantly affected by the ongoing destruction of historical cultural landscape. In chapters of the exhibition catalogue are introduced the issues of research. The catalogue of artefacts documenting the material culture for all investigated periods is published at the end. Keywords: Praehistory; Early Middle Age; settlement; exhibition catalogue; pravěk; raný středověk; historie osídlení; osídlení; krajina Available in a digital repository NRGL
Historická krajina Českomoravské vrchoviny. Osídlení od pravěku do sklonku středověku.

Výstavní katalog představuje jednu z důležitých možností jak podrobně informovat veřejnost o historické krajině Českomoravské vrchoviny, dochování jejích památek, stavu jejich poznání a možnostech ...

Bajer, Aleš; Bísko, Richard; Dejmal, Miroslav; Hrubý, Petr; Malý, Karel; Mazáčková, Jana; Machová, Barbora; Milo, Peter; Plaček, Miroslav; Šabatová, Klára; Těsnohlídek, Jakub; Zimola, David; Žahourková, Alena; Hejhal, Petr
Masarykova univerzita, 2016

Certifikovaná metodika způsobů ukládání textilu
KUŽELOVÁ, Zdenka; ŠEVČÍK, Richard; PŘÍHODA, Jiří; NASADIL, Petr
2016 - Czech
Tato metodika byla vytvořena pro potřeby muzejních pracovníků, kteří ukládají textilní sbírkové předměty. Metodika je zaměřena na depozitáře, ve kterých dochází k ukládání textilu. Svým obsahem je zaměřená na tradiční lidový oděv na Moravě ve vymezeném časovém období 1850 – 1950, je tedy v tomto smyslu specifická. Je třeba zdůraznit skutečnost, že lidový textil měl svou formu ukládání, kterou je nutno dodržet a které by se měla věnovat samostatná pozornost. The methodology was created for the neeeds of museum workers handling and depositing textile artefacts. The methodology is focused on depositories where textile artefacts are stored. The content is focused on traditional folk clothing from Moravia originating from the period of 1850-1950 and the methodology is specific in this way. It is necessary to emphasize that the folk textile (clothing) was stored in its own way which has to be kept and which some attention should be paid to. Keywords: textil; uložení; podmínky; depozitář; lidový textil; lidový oděv; textile; deposition; conditions; depository; folk textile; folk clothing Available in a digital repository NRGL
Certifikovaná metodika způsobů ukládání textilu

Tato metodika byla vytvořena pro potřeby muzejních pracovníků, kteří ukládají textilní sbírkové předměty. Metodika je zaměřena na depozitáře, ve kterých dochází k ukládání textilu. Svým obsahem je ...

KUŽELOVÁ, Zdenka; ŠEVČÍK, Richard; PŘÍHODA, Jiří; NASADIL, Petr
Masarykova univerzita, 2016

Certifikovaná metodika pro katalogizaci objektů zobrazených na kartografických dílech
Stachoň, Zdeněk; Konečný, Milan
2015 - Czech
Keywords: mapový objekt; katalogizace; map object; cataloguing; identifikační popis; metadata Available in a digital repository NRGL
Certifikovaná metodika pro katalogizaci objektů zobrazených na kartografických dílech

Stachoň, Zdeněk; Konečný, Milan
Masarykova univerzita, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases