Number of found documents: 120477
Published from to

Vybrané otázky právní úpravy geneticky modifikovaných organismů
Pečený, Přemysl; Franková, Martina; Fabšíková, Tereza
2021 - Czech
1 Selected issues of legal regulation of genetically modified organisms Abstract Genetically modified organisms are one of the most pressing challenges of modern agriculture and other economic sectors. This is due to the large number of potential benefits and risks, which are quite often insufficiently scientifically researched, exacerbating the controversy associated with their use. It is a technology that has been used for a relatively long time, but its legal regulation is constantly challenged due to the dynamic development of the related scientific advances. Despite the aforementioned, some issues of the topic receive only marginal attention, which makes it difficult to create and apply a fully functioning legal regulation. The diploma thesis itself deals with selected issues of legal regulation of genetically modified organisms, focusing on the readiness of legal regulation, functionality of auxiliary instruments, as well as de lege ferenda considerations. These topics are formulated into three basic research questions, which the author tries to answer by analyzing relevant parts of the legal regulation. The aim of this thesis is to expand this vital part of environmental law with new findings and thus supplement other academic works that deal with legal regulation of genetically modified organisms.... právní úpravy geneticky modifikovaných organismů nejaktuálnějších výzev moderního zemědělství a hospodářských odvětví. Je tomu tak na základě velkého množství potenciálních přínosů i rizik, které jsou v některých případech nedostatečně vědecky koumány, což prohlubuje kontroverzi spojenou s jejich používáním. edná o již poměrně technologii, jejíž právní úprava je však neustále konfrontována dynamickým vývojem věcných souvislostí tématu. Navzdory řečenému se některým otázkám tématu věnuje pouze okrajová pozornost, což znesnadňuje tvorbu i aplikaci plnohodnotně Diplomová práce se věnuje modifikovaných organismů, přičemž se zaměřuje na aktuálnost právní úpravy, funkčnost podpůrných nástrojů a úvah jsou formulovány do tří výzkumných otázek, na které se autor snaží odpovědět analýzou dílčích částí rozšířit tuto důležitou část práva životního prostředí o nové poznatky a doplnit tak ostatní akademická díla, které se právní úpravou geneticky modifikovaných organismů přírodovědném a společenskovědním kontextu předmět a první principy), od kter všech ostatních podpůrných nástrojů. Třetí kapitola se zaměřuje na jádro právní úpravy, kterým je nakládání s GMO a jeho nejbližší podpůrné nástroje. Čtvrtá a pátá kapitola analyzují nejspecifičtější podpůrné účasti veřejnosti a zvládání mimořádných událostí. Kapitoly se... Keywords: geneticky modifikované organismy; právní principy GMO; podpůrné nástroje právní úpravy GMO; genetically modified organisms; legal principles of GMOs; auxiliary instruments of GMO regulation Available in a digital repository NRGL
Vybrané otázky právní úpravy geneticky modifikovaných organismů

1 Selected issues of legal regulation of genetically modified organisms Abstract Genetically modified organisms are one of the most pressing challenges of modern agriculture and other economic ...

Pečený, Přemysl; Franková, Martina; Fabšíková, Tereza
Univerzita Karlova, 2021

Patologie a fyziologie de novo syntézy purinů.
Krijt, Matyáš; Zikánová, Marie; Šebesta, Ivan; Čajka, Tomáš
2021 - English
Purines are organic compounds with miscellaneous functions that are found in all living organisms in complex molecules such as nucleotides, nucleosides or as purine bases. The natural balance of purine levels is maintained by their synthesis, recycling and degradation. Excess purines are excreted in the urine as uric acid. Purine nucleotides may be recycled by salvage pathways catalysing the reaction of purine base with phosphoribosyl pyrophosphate. A completely new central molecule of purine metabolism, inosine monophosphate, can be synthesized from precursors during the de novo purine synthesis (DNPS). DNPS involves ten steps catalysed by six enzymes that form a multienzymatic complex, the purinosome, enabling substrate channelling through the pathway. DNPS is activated under conditions involving a high purine demand such as organism development. Currently, three DNPS-disrupting disorders have been described: ADSL deficiency, AICA-ribosiduria and PAICS deficiency. All three disorders are caused by genetic mutations leading to the impaired function of particular enzyme causing insufficient activity of respective DNPS step, manifested biochemically by accumulation of substrate of deficient enzyme, biologically by disruption of purinosome formation and clinically by unspecific neurological features,... Puriny jsou organické sloučeniny s rozmanitými funkcemi, které se nacházejí ve všech živých organismech ve složitých molekulách, jako jsou nukleotidy, nukleosidy nebo jako purinové báze. Jejich přirozená rovnováha v organismu je udržována syntézou, recyklací a degradací. Přebytek purinů se vylučuje močí jako kyselina močová. Purinové nukleotidy mohou být recyklovány záchrannými cestami, které katalyzují reakci purinové báze s fosforibosylpyrofosfátem. Zcela nová ústřední molekula purinového metabolismu, inosinmonofosfát, může být syntetizována z prekurzorů při de novo purinové syntéze (DNPS), která je aktivována v případech zvýšené potřeby purinů jako je např. vývoj organismu. DNPS zahrnuje deset kroků katalyzovaných šesti enzymy, které formují multienzymový komplex purinosom umožňující tok substrátů skrz tuto dráhu. Dosud byly popsány tři poruchy DNPS: deficit ADSL, AICA-ribosidurie a deficit PAICS. Všechny tři poruchy jsou způsobeny genetickými mutacemi vedoucími ke špatné funkci příslušného enzymu, které se dále projevují nedostatečnou aktivitou daného kroku DNPS. Biochemicky to znamená akumulaci substrátu poškozeného enzymu, biologicky narušení formování purinosomu a klinicky nespecifická neurologická postižení, což přispívá k problematické diagnostice poruch DNPS. Předpokládali jsme, že... Keywords: De novo syntéza purinů; Deficit Adenylosukcinátlyázy; AICA-ribosidurie; Deficit PAICS; Lidský buněčný model; Purinosom; Suchá krevní kapka (DBS); Screening; Tandemová hmotnostní spektrometrie; HPLC-MS; MS; Nespecifické neurologické symptomy; De novo purine synthesis; Adenylosuccinate lyase deficiency; AICA-ribosiduria; PAICS deficiency; Human cellular model; Purinosome; Dried blood spots; DBS; Screening; Tandem mass spectrometry; HPLC-MS; MS; Unspecific neurological symptoms Available in a digital repository NRGL
Patologie a fyziologie de novo syntézy purinů.

Purines are organic compounds with miscellaneous functions that are found in all living organisms in complex molecules such as nucleotides, nucleosides or as purine bases. The natural balance of ...

Krijt, Matyáš; Zikánová, Marie; Šebesta, Ivan; Čajka, Tomáš
Univerzita Karlova, 2021

Diagnostické a prognostické markery v éře cílené léčby CRC.
Veškrňová, Veronika; Büchler, Tomáš; Mohelníková Duchoňová, Beatrice; Valík, Dalibor
2021 - Czech
Introduction: Colorectal cancer (CRC) is the most common malignant tumor in both sexes in the Czech Republic. Prognostic factors in CRC can be classified as clinical (stage at the time of diagnosis, histological type of tumor), genetic (RAS, BRAF), immunological (Immunoscore)and biochemical (CEA, CA 19-9, miRNA). MicroRNAs (miRNAs) regulate the expression of oncogenes and tumor suppressors. The regulatory function of miRNAs is influenced by single nucleotide polymorphisms (SNPs) of target miRNA binding sites (miRSNPs). Aims: To evaluate the currently available prognostic factors for CRC patients treated using targeted therapies and assess the role of novel ones, including miRNA. Methods: The thesis includes clinical works focused on targeted treatment of colorectal cancer, original work focused on the role of miRNA in colorectal cancer pathogenesis and especially as a prognostic and predictive marker, work focused on functional polymorphisms of DNA repair genes and a review article summarizing biochemical factors influencing the effect of fluoropyrimidine cytostatics in the treatment of colorectal cancer. Results: We have identified miR-17/92 as a non-invasive biomarker for predicting post-treatment prognosis in patients with a higher risk of relapse, as well as miRSNPs rs8679 polymorphisms as a... Východiska: Kolorektální karcinom (CRC) je nejčastějším zhoubným nádorem v součtu u obou pohlaví v ČR. Prognostické faktory můžeme rozdělit na klinické (stadium v době diagnózy, histologický typ nádoru), genetické (RAS, BRAF), imunologické (Immunoscore) a biochemické (CEA, CA 19-9, mikroRNA). MikroRNA (miRNA) regulují expresi onkogenů a nádorových supresorů. Regulační funkce miRNA je významně ovlivňována polymorfismy (single nucleotide polymorphisms, SNP) cílových míst vážících miRNA (miRSNP). Cíle: Vyhodnotit v současnosti používané prognostické faktory pro CRC v kontextu cílené léčby a posoudit roli nových faktorů, včetně miRNA. Metody: Vlastní výsledky a soubor publikovaných prací je rozdělěn do 4 okruhů: klinické práce zaměřené na cílenou léčbu kolorektálního karcinomu, původní práce zaměřené na roli miRNA v patogenezi kolorektálního karcinomu a zejména jako prognostického a prediktivního markeru, práce zaměřené na funkční polymorfismy genů opravujících chyby DNA ve vztahu ke CRC a přehledový článek shrnující biochemické faktory ovlivňující efekt cytostatik ze skupiny fluoropyrimidinů v léčbě CRC. Výsledky: V pracích a publikacích jsme identifikovali miRNA z klastru miR-17/92, které představují neinvazivní biomarker pro predikci prognózy po léčbě u pacientů s nádory rekta s vyšším rizikem... Keywords: kolorektální karcinom; mikroRNA; markery přežití; colorectal carcinoma; microRNA; survival markers Available in a digital repository NRGL
Diagnostické a prognostické markery v éře cílené léčby CRC.

Introduction: Colorectal cancer (CRC) is the most common malignant tumor in both sexes in the Czech Republic. Prognostic factors in CRC can be classified as clinical (stage at the time of diagnosis, ...

Veškrňová, Veronika; Büchler, Tomáš; Mohelníková Duchoňová, Beatrice; Valík, Dalibor
Univerzita Karlova, 2021

Vliv dechového vzorce na nitrohrudní tlak, kinematiku zvedané osy a svalovou aktivitu při cviku bench press
Blažek, Dušan; Šťastný, Petr; Vágner, Michal
2021 - Czech
Title: The effect of breathing technique on intra-thoracic pressure, kinematics of barbell, and muscle activity during bench press exercise. Objectives: The main aim of this study is to determine relationship between breathing technique and bench press exercise. Furthermore, determine which breathing modification leads to overcoming highest resistance and how each individual breathing techniques (Valsalva maneuver (VM), Hold breath (HB), Lung packing (PAC), "reversed breathing" (REVB)) affects kinematics of barbell, and muscle activity, during different intensity (1 RM, 4RM, 8RM, 12RM). Methods: Experiment of cross-sectional character, with usage of our-calibrated sensor, for intrathoracic pressure measurements, 3D kinematics with passive markers and surface electromyography. For measuring anthropometric measurements was further used goniometer, digital scale, and measuring tape. Comparisons of the breathing techniques was done by analysis of covariance ANOVA, while particular parameters were compared by Pearson correlation. Results: Except of REVB technique, which indicated significantly lower load, there was no significant difference between techniques in lifted resistance. Similar effect was observed at results of intrathoracic pressure, where REVB technique showed significantly lower pressure,... Název: Vliv dechové techniky na nitrohrudní tlak, kinematiku zvedané osy a svalovou aktivitu při cviku bench press. Cíle: Hlavním cílem této práce je určit vliv dechové techniky na nitrohrudní tlak při cviku bench press. Dále pak vyhodnotit, která dechová modifikace povede k překonání největší zátěže a jaký vliv mají vybrané dechové techniky (Valsalvův menévr (VM), zadržování dechu (HB), lung packing (pakování plic - PAC), "obrácené dýchání" (REVB)) na kinematiku činky a svalovou aktivitu vybraných svalů při různé intenzitě zvedané zátěže (1RM, 4RM, 8RM, 12RM). Metody: Experiment byl založen na průřezovém měření, ve kterém bylo využito samostatně kalibrovaného čidla k měření nitrohrudního tlaku, 3D kinematiky s pasivními markery a povrchové elektromyografie. Dále bylo využito goniometru, digitální váhy, či krejčovského metru k měření antropometrických údajů. Komparace dechových technik proběhla pomocí analýzy rozptylu ANOVA, přičemž dílčí závislosti parametrů byly porovnány Pearsonovým korelačním koeficientem. Výsledky: S výjimkou techniky REVB, jež vykazovala významně nižší překonanou zátěž, nebyl mezi jednotlivými technikami nalezen rozdíl v překonané zátěži. Podobný efekt byl pozorován u výsledků nitrohrudního tlaku, kdy technika REVB vykazovala významně nižší tlak, v porovnání s ostatními... Keywords: elektromyografie; kritická fáze pohybu; výkon; nitrohrudní tlak; bench press; electromyography; sticking point; performance; intrathoracic pressure; bench press Available in a digital repository NRGL
Vliv dechového vzorce na nitrohrudní tlak, kinematiku zvedané osy a svalovou aktivitu při cviku bench press

Title: The effect of breathing technique on intra-thoracic pressure, kinematics of barbell, and muscle activity during bench press exercise. Objectives: The main aim of this study is to determine ...

Blažek, Dušan; Šťastný, Petr; Vágner, Michal
Univerzita Karlova, 2021

Právní úprava ochrany životního prostředí ve vztahu k činnosti pozemkových spolků
Králová, Šárka; Franková, Martina; Derlich, Stanislav
2021 - Czech
Environmental protecting legislation in the context of land trust action This diploma thesis deals with legislation of land trusts. The concept of land trusts is not very known in the Czech republic - neither in the legal section - altough this instrument is really perspective in environmental protection. Land trusts are not dependent to state power. Land trust can be described as nonprofit nongovernmental organization which associates people who want to voluntarily participate in environmental protection in their surroundings. They are not motivated neither by state organizations nor by economic aspects. They are protecting the environment on the basis of their highly positive relationship with nature and on the basis of their responsibility towards environment. The diploma thesis is divided into five chapters. The first chapter reveals what is land trust, how it can be estabilished and what is the essence of its mission. In the second chapter there are various legal relationships described which are used by land trusts for value land care purpose. There are also introduced some of the legal instruments used by land trusts. The third chapter enumerates another environmental actions of land trusts such as ecological education, ecological advicing and participation in the decision - making processes... Právní úprava ochrany životního prostředí ve vztahu k činnosti pozemkových spolků Diplomová práce se zabývá právní úpravou pozemkových spolků. Tento pojem není v českém právním prostředí příliš známý a povědomí o něm není hojně rozšířeno ani mezi veřejností. Jedná se o velmi perspektivní institut ochrany životního prostředí, který není závislý na státní moci. Pozemkový spolek je neziskovou nevládní organizací sdružující osoby, které se dobrovolně chtějí podílet na ochraně životního prostředí ve svém okolí. Nekonají tak ani z popudu státu, ani na základě ekonomické motivace, nýbrž na základě jejich pozitivního vztahu k přírodě a odpovědnosti vůči životnímu prostředí kolem nás. Diplomová práce se člení na pět kapitol. V první kapitole je popsáno, co je to pozemkový spolek, jak se zakládá a jaká je podstata jeho činnosti. Druhá kapitola obsahuje různé právní vztahy, které mohou pozemkové spolky za účelem péče o cenné pozemky uzavírat, a dále i některé zákonné nástroje využitelné pozemkovými spolky při jejich činnosti. Ve třetí kapitole jsou uvedeny další činnosti, které mohou pozemkové spolky vykonávat na poli ochrany životního prostředí, jako je ekologická výchova a osvěta, ekologické poradenství a účast v rozhodovacích procesech týkajících se ochrany životního prostředí. Čtvrtá kapitola popisuje... Keywords: pozemkový spolek; dobrovolná ochrana životního prostředí; právní vztahy k pozemkům; land trust; voluntary environmental protection; land legal relationships Available in a digital repository NRGL
Právní úprava ochrany životního prostředí ve vztahu k činnosti pozemkových spolků

Environmental protecting legislation in the context of land trust action This diploma thesis deals with legislation of land trusts. The concept of land trusts is not very known in the Czech republic - ...

Králová, Šárka; Franková, Martina; Derlich, Stanislav
Univerzita Karlova, 2021

Tři eseje o rozvojové ekonomii
Valíčková, Petra; Cahlík, Tomáš; Janda, Karel; Ščasný, Milan; Nicolas, Claire
2021 - English
This dissertation thesis touches on some important aspects of development, including financial development and improved access to reliable energy sources, regional integration and expanded opportunities for trade. This thesis was written to help guide policy reforms especially in developing countries to expand sources of growth and put countries on track to better meet their long-term development goals, including a better and more sustainable future for everyone. This dissertation consists of three papers. In the first paper I investigate the empirical evidence on the relationship between financial development and economic growth. In doing so, I assessed over 270 studies for their potential inclusion in a meta-analysis. From those studies that contained an empirical estimate of the finance growth relationship, I compiled 1,334 coefficients and coded study characteristics for each. Taking the reported estimates together, I find a positive link between financial development and economic growth, but with widely varying individual estimates. By applying a multi-variate meta-regression, I explain the variation in reported results, stemming not only from differences in research design (by authors addressing or ignoring potential endogeneity issues) but also from real drivers (different regional and time... Tato disertační práce se dotýká některých důležitých aspektů ekonomického rozvoje, včetně finančního rozvoje, lepšího přístupu k moderním zdrojům energie, a optimální úrovně obchodu s elektřinou v rámci lepší regionální integrace. Tato práce byla napsána s cílem pomoci směrovat lepším směrem politické reformy, a to zejména v rozvojových zemích, s cílem rozšířit zdroje ekonomického růstu a směrovat tak země ke splnění jejich dlouhodobých rozvojových cílů, včetně lepší a udržitelnější budoucnosti pro všechny. Tato disertační práce se skládá ze tří článků. V prvním článku se věnuji zkoumaní empirické evidence zabývající se vztahem mezi finančním a ekonomickým rozvojem. V rámci této studie jsem zhodnotila přes 270 studii pro jejich potencionální zahrnutí do meta-regresní analýzy. Ze studií, které obsahovaly empirický odhad důležitosti finančního rozvoje pro ekonomicky růst jsem posbírala 1334 odhadů efektu a vytvořila databázi charakteristik jednotlivých studií. Výsledky meta-analýzy naznačují, že existuje pozitivní vztah mezi finančním a ekonomickým rozvojem, pokud tyto studie vezmeme v úvahu všechny společně. Výsledky jednotlivých studii se ale liší, což vyplývá nejen z rozdílů v metodách výzkumu (například, zda autoři použili vhodné ekonometrické metody), ale také s ohledem na rozdílné regionální a... Keywords: Rozvoj; finance; ekonomický růst; meta-analýza; přístup k moderním zdrojům energie; energetický model; Subsaharská Afrika; výhody obchodu s elektřinou; Development; finance; growth; meta-analysis; electricity access; power sector modelling; Sub-Saharan Africa; benefits of trade Available in a digital repository NRGL
Tři eseje o rozvojové ekonomii

This dissertation thesis touches on some important aspects of development, including financial development and improved access to reliable energy sources, regional integration and expanded ...

Valíčková, Petra; Cahlík, Tomáš; Janda, Karel; Ščasný, Milan; Nicolas, Claire
Univerzita Karlova, 2021

Analýza hereditárních genetických variant predisponujících ke vzniku familiární formy karcinomu ovaria
Lhotová, Klára
2021 - Czech
Ovarian cancer (OC) is the deadliest gynecologic malignancy with a substantial proportion of hereditary cases and a frequent association with breast cancer (BC). Genetic testing facilitates preventive management for carriers of mutations in OC-susceptibility genes. However, the prevalence of germline mutations varies among populations and many rarely mutated OC predisposition genes remain to be identified. We analyzed 219 genes in 1333 Czech OC patients and 2278 population-matched controls (PMC) using next-generation sequencing. Altogether, 427/1333 (32%) patients and 58 /2278 (2,5%) PMC carried pathogenic mutations in 18 known/anticipated OC predisposition genes. Mutations in BRCA1, BRCA2, RAD51C, RAD51D, BARD1 and mismatch repair genes conferred a high OC risk (with OR>5). Mutations in BRIP1 and NBN were associated with moderate risk (both OR ≥2 - <5). BRCA1/2 mutations dominated in almost all clinicopathological subgroups including sporadic borderline tumors of ovary (BTO). Analysis of remaining 201 genes revealed somatic mosaics in PPM1D and germline mutations in SHPRH and NAT1 associating with a high/moderate OC risk significantly; however, further studies are warranted to delineate their contribution to OC development in other populations. Results of this study demonstrate the high proportion... Karcinom ovaria (OC) je závažné nádorové onemocnění s velkým podílem hereditárních forem a častou asociací s karcinomem prsu. Genetické testování umožňuje vytvoření preventivních programů pro nosičky mutací v genech predisponujících ke vzniku karcinomu ovaria a případně dalších malignit. Prevalence dědičných mutací se v jednotlivých predispozičních genech mezi populacemi často liší. V této studii jsme analyzovali 1333 pacientek s karcinomem ovaria a 2278 populačně- specifických kontrol (PSK) pomocí sekvenování nové generace s využitím panelu CZECANCA cílícího na 219 genů. Dohromady byla nalezena patogenní mutace v některém z 18 genů predisponujících k dědičnému karcinomu prsu a/nebo ovaria u 427/1333 (32,0%) OC pacientek a 58/2278 (2,5%) PSK. S vysokým rizikem vzniku karcinomu ovaria (OR>5) byly asociovány mutace v genech BRCA1, BRCA2, RAD51C, RAD51D, BARD1 a v genech účastnících se opravy DNA mechanismem nesprávně spárovaných bazí (MMR). Mutace v genech BRIP1 a NBN byly asociovány se středním rizikem vzniku karcinomu ovaria (OR ≥2- <5). Mutace v genech BRCA1 a BRCA2 byly nejčastější téměř ve všech klinicko-patologických podskupinách, včetně borderline nádorů s nejasným maligním potenciálem (BTO). V rámci dalších 201 analyzovaných genů byly alespoň se středním rizikem vzniku karcinomu ovaria... Available in a digital repository NRGL
Analýza hereditárních genetických variant predisponujících ke vzniku familiární formy karcinomu ovaria

Ovarian cancer (OC) is the deadliest gynecologic malignancy with a substantial proportion of hereditary cases and a frequent association with breast cancer (BC). Genetic testing facilitates preventive ...

Lhotová, Klára
Univerzita Karlova, 2021

Chalkedonský sněm z pohledu křesťanské Orthodoxie a monofyzitské Koptské ortodoxní církve.
David, Miloš; Vopatrný, Gorazd Josef; Ventura, Václav
2021 - Czech
The thesis deals with the comparison attitudes of two Eastern Christian traditions - Orthodox and Coptic to 4th ecumenical council, which held in 451 in Chalcedon. The Monophysite, or Non- Chalcedonian, Coptic Orthodox Church regards it as return to the heterodox teaching called Nestorianism whilst Eastern Orthodox Church this council considers in accordance with the Orthodox doctrine. For Orthodox Christians Chalcedon represents the breakthrough for a refinement of the Christology, concretely in the doctrine about two natures - divine and human - in single person of Christ which the Copts regard as return to Nestorian heresy which due to its dualism interfered the integrity of the person of Christ. The thesis puts forward the insight into the Council of Chalcedon from both perspectives objectively. The thesis is based on authors which represent Orthodox and Coptic traditions but also on these who researched this issue solely from a historical-theological point of view. I have noted reasons - theological and non-theological - why the Copts reject to accept conclusions of this ecumenical council to this day, among other things. I have tried to point out that Monophysitism, or Miaphysitism - whose way the Copts follow - is not only a heretical teaching from the Orthodox theological point of view but... Diplomová práce se zabývá srovnáním postojů dvou východokřesťanských tradic - orthodoxní a koptské - ke IV. ekumenickému sněmu, který se sešel v roce 451 v Chalkedonu. Zatímco Pravoslavná církev tento sněm považuje v souladu s pravověrným učením, monofyzitská, resp. nechalkedonská Koptská ortodoxní církev, jej považuje za návrat k heterodoxnímu učení zvaném nestoriánství. Obě křesťanské tradice se ale považují za orthodoxní. Pro pravoslavné křesťany představuje Chalkedon zásadní průlom ve vytříbení christologické nauky, konkrétně učení o dvou přirozenostech - božské a lidské - v jedné osobě Krista, ve kterém Koptové vidí návrat k nestoriánské herezi, která narušovala integritu Kristovy osoby svým dualismem. Práce předkládá pohled na Chalkedonský sněm z obou perspektiv objektivním pohledem. V práci jsem vyšel z autorů z pravoslavného i koptského prostředí, ale také z autorů, kteří se tímto tématem zabývali z čistě historicko-teologického hlediska. Jsou v ní mj. uvedeny všechny teologické i neteologické důvody, proč Koptové dodnes odmítají přijmout závěry tohoto ekumenického sněmu. Snažil jsem se poukázat na to, že monofyzitismus, resp. miafyzitismus - jehož cestou se Koptové vydali - nepředstavuje z teologického orthodoxní pohledu pouze heretickou nauku, ale také v sobě skrývá prvky nacionalismu,... Keywords: Chalkedonský sněm; Pravoslavná církev; Koptská ortodoxní církev; svatý Cyril Alexandrijský; monofyzitismus; miafyzitismus; svatý Lev Veliký; církevní dějiny; ekumenické sněmy; christologie; Council of Chalcedon; Eastern Orthodox Church; Coptic Orthodox Church; Saint Cyril of Alexandria; Monophysitism; Miaphysitism; Saint Leo the Great; Church history; Ecumenical councils; Christology Available in a digital repository NRGL
Chalkedonský sněm z pohledu křesťanské Orthodoxie a monofyzitské Koptské ortodoxní církve.

The thesis deals with the comparison attitudes of two Eastern Christian traditions - Orthodox and Coptic to 4th ecumenical council, which held in 451 in Chalcedon. The Monophysite, or Non- ...

David, Miloš; Vopatrný, Gorazd Josef; Ventura, Václav
Univerzita Karlova, 2021

Molekulárně biologická analýza feochromocytomu a paragangliomu
Musil, Zdeněk
2021 - Czech
This work summarizes the results of a research inquiring into relatively rare neuroendocrine tumors - pheochromocytomas and paragangliomas (PHEO/PGL) These tumors may arise on a hereditary genetic predisposition basis. On that account we primarily focused on a genetic examination of patients with PHEO/PGL. Methods for diagnostics of changes in SDHD, SDHB and RET genes were implemented. The number of examined genes has been (and is still being) extended. Currently we are investigating these genes: ATRX, BRAF, CDH1, CDKN2A, CDKN2B, FGFR1, FH, FHIT, GNAS, HIF2A (EPAS1), H-RAS, IDH1, IDH2, KIF1Bß, KMT2D, K-RAS, MAML3, MAX, MDH2, MET, NF1, NGFR, N-RAS, PHD2/EGLN1, RET, SDHA, SDHAF2, SDHB, SDHC, SDHD, TERT, TMEM 127, TP53 and VHL, using next generation sequencing. The number of variations of the above mentioned genes is different (23%) in Czech patients with PHEO/PGL in comparison with some foreign studies (27%, 40%). This may be caused by geographical influences or selection of patients. PHEO/PGL occur mainly (75%) in a benign form. A malignant form may be indicated by the presence of chromaffin tissue in locations where these tumors do not usually occur - liver, lungs, bones. In our study we focused on characteristics indicating the malignancy, for example, the lower age of patients with the first... Předkládaná práce shrnuje výsledky výzkumu, který se zabývá relativně vzácnými neuroendokrinními nádory - feochromocytomem a paragangliomem (PHEO/PGL). Tyto nádory mohou vznikat díky dědičné genetické predispozici. Zpočátku své práce jsem se proto zaměřil na genetické vyšetření pacientů s PHEO/PGL. Byly zavedeny metody denaturační gradientové gelové elektroforézy, sekvenování dle Sangera, multiplex ligation probe amplification pro diagnostiku změn nejdříve v genech SDHD, SDHB a RET. Postupně se rozšiřoval (a stále i rozšiřuje) počet vyšetřovaných genů. V současné době metodou next generation sequencing vyšetřujeme následující geny: ATRX, BRAF, CDH1, CDKN2A, CDKN2B, FGFR1, FH, FHIT, GNAS, HIF2A (EPAS1), H-RAS, IDH1, IDH2, KIF1Bß, KMT2D, K-RAS, MAML3, MAX, MDH2, MET, NF1, NGFR, N-RAS, PHD2/EGLN1, RET, SDHA, SDHAF2, SDHB, SDHC, SDHD, TERT, TMEM 127, TP53 a VHL. Výskyt genových variant v uvedených genech (23%) se u českých pacientů s FEO/PGL se liší v porovnání s některými zahraničními studiemi (27%, 40%). Takovéto rozmezí může být způsobeno geografickými rozdíly nebo výběrem pacientů. PHEO/PGL se většinou (75%) vyskytují v benigní formě. Pro maligní formu onemocnění svědčí výskyt chromafinní tkáně v místech, kde se obvykle nenalézá, jako jsou např. játra, plíce či kosti. V testovaném souboru pacientů... Available in a digital repository NRGL
Molekulárně biologická analýza feochromocytomu a paragangliomu

This work summarizes the results of a research inquiring into relatively rare neuroendocrine tumors - pheochromocytomas and paragangliomas (PHEO/PGL) These tumors may arise on a hereditary genetic ...

Musil, Zdeněk
Univerzita Karlova, 2021

Ochrana autorských práv a práv souvisejících v oblasti satelitního vysílání a přenosu
Fischer, Jan; Křesťanová, Veronika
2021 - Czech
Copyright and related rights protection in satellite Broadcasting and retransmission This thesis deals with the field of intellectual property law and deals with the issue of protection of copyright and copyright-related rights in the field of satellite broadcasting and retransmission. Due to the scope of the topic, not all copyright institutes are analyzed in more detail. More time is devoted to the institutes that are most relevant for the basic attributes of copyright law and those that are relevant for the communication of copyright work to the public, audiovisual work, protection of copyright and related rights, television and radio broadcasting and its retransmission. In seven chapters, the thesis attempts to provide an overview of protection of copyright and related rights ; it methodologically begins with the interpretation of general principles of intellectual property law, proceeds describing international and Community law and ends with the interpretation of national law, where it gradually describes the authors' rights to their work, the performers' rights to their performance, the producers' rights to their record and the broadcasters' rights to their broadcasting, as the main holders of the protected rights. All the mentioned objects of protection are connected through an audiovisual... Ochrana autorských práv a práv souvisejících v oblasti satelitního vysílání a přenosu Rigorózní práce se zabývá oblastí práva duševního vlastnictví a pojednává o problematice ochrany autorského práva a práv s autorským právem souvisejících v oblasti satelitního vysílání a přenosu vysílání. Vzhledem k rozsahu tématu zde nejsou rozebrány veškeré autorskoprávní instituty do konkrétních detailů, nýbrž jsou zde podrobněji přiblíženy ty, které nejvíce souvisejí se základními atributy autorského práva a dále ty, které souvisí se sdělováním autorského díla veřejnosti, audiovizuálním dílem, ochranou autorských práv a práv souvisejících, televizním a rozhlasovým vysíláním a jeho přenosem. Práce v sedmi kapitolách zprostředkovává průřez ochrany autorských práv a práv souvisejících, a to tak, že metodologicky počíná výkladem obecných základů oboru práva duševního vlastnictví a postupuje přes mezinárodní a komunitární právní úpravy až k výkladu úpravy národní, kde postupně popisuje práva autora k jeho dílu, práva výkonného umělce k jeho výkonu, práva výrobců k jejich záznamu a práva televizního vysílatele k jeho vysílání, jakožto hlavních nositelů chráněných práv. Všechny zmíněné předměty ochrany následně spojuje dílo audiovizuální, neboť se jedná o dílo velice komplexní, na kterém se podílí mnoho subjektů, a... Keywords: autorské právo; práva související; satelitní vysílání; přenos vysílání; Copyright; Related rights; Satellite Broadcasting; Retransmission Available in a digital repository NRGL
Ochrana autorských práv a práv souvisejících v oblasti satelitního vysílání a přenosu

Copyright and related rights protection in satellite Broadcasting and retransmission This thesis deals with the field of intellectual property law and deals with the issue of protection of copyright ...

Fischer, Jan; Křesťanová, Veronika
Univerzita Karlova, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases