Number of found documents: 2695
Published from to

Zájem politiků o názory občanů, možnosti občanů ovlivnit veřejnou sféru a jejich pohled na respektování lidských práv – únor 2020
Spurný, Martin
2020 - Czech
Ve svém pravidelném únorovém šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění podrobněji zkoumalo, zda si lidé myslí, že se politici zajímají o názory občanů, a zda podle mínění české veřejnosti mají lidé možnost ovlivňovat veřejnou sféru. Dále jsme se občanů zeptali, jestli si myslí, že je s nimi v současném politickém systému zacházeno rovnoprávně a spravedlivě a také jak jsou v České republice respektována lidská práva. In its regular February survey the Public Opinion Research Centre further examined whether people think that politicians are interested in the views of citizens, and whether in the opinion of the Czech public, people have certain opportunities to influence the public sphere. Keywords: politicians; influence the public sphere Fulltext is available at external website.
Zájem politiků o názory občanů, možnosti občanů ovlivnit veřejnou sféru a jejich pohled na respektování lidských práv – únor 2020

Ve svém pravidelném únorovém šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění podrobněji zkoumalo, zda si lidé myslí, že se politici zajímají o názory občanů, a zda podle mínění české veřejnosti mají lidé ...

Spurný, Martin
Sociologický ústav, 2020

Názory veřejnosti na roli muže a ženy v rodině – únor 2020
Spurný, Martin
2020 - Czech
V rámci svého únorového šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR podrobně zaměřilo na názory českých občanů na role mužů a žen v rodině. In its February survey CVVM examined attitudes of Czech citizens to roles of men and women in family. According to the Czech public opinion should be the domain of men in a family doing common household repairs. Cooking and tidying up were considered as typical women's activities. Keywords: family; gender Fulltext is available at external website.
Názory veřejnosti na roli muže a ženy v rodině – únor 2020

V rámci svého únorového šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR podrobně zaměřilo na názory českých občanů na role mužů a žen v rodině....

Spurný, Martin
Sociologický ústav, 2020

Názory veřejnosti na usazování cizinců v ČR – březen 2020
Spurný, Martin
2020 - Czech
V březnu 2020 Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR v rámci svého pravidelného šetření zkoumalo názory české veřejnosti na cizince dlouhodobě či trvale žijící v České republice. Konkrétně byly zjišťovány názory na množství cizinců žijících v ČR, zda a za jakým účelem by měl být pobyt cizinců v ČR umožněn. In March 2018 the Public Opinion Research Centre examined as a part of its survey the opinions of the Czech public on long-term or permanently residing foreigners in the Czech Republic. Specifically, there were examined attitudes whether there are too many, appropriate amount, or too few foreigners living in the country, whether foreigners should have the right for the long-term residing in the country and whether the state should allow them to settle here permanently. There were also examined the reasons for the acceptance of immigrants and whether they should adapt to Czech customs. Keywords: foreigners; long-term residing; immigrants Fulltext is available at external website.
Názory veřejnosti na usazování cizinců v ČR – březen 2020

V březnu 2020 Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR v rámci svého pravidelného šetření zkoumalo názory české veřejnosti na cizince dlouhodobě či trvale žijící v České ...

Spurný, Martin
Sociologický ústav, 2020

Postoje české veřejnosti k integraci cizinců v ČR – březen 2020
Spurný, Martin
2020 - Czech
V březnu 2020 se Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR v rámci svého pravidelného šetření zabývalo postojem české společnosti k otázce, zda by se cizinci žijící v České republice měli nebo neměli přizpůsobit našim životním zvyklostem. Kromě toho byla položena otázka na hodnocení důležitosti okolností, které ovlivňují přijetí cizinců. In March 2020 CVVM investigated Czech public's views with regard to foreigners who live in the long term or permanently in the Czech Republic. Majority (73 %) claimed that foreigners living in the Czech Republic should become conformed to Czech cultural habits as much as possible, another of informants (24 %) said that foreigners should adapt to czech cultural habits just in some aspects. And 2 % said that foreigners should be allowed to live according to their habits. Keywords: foreigners; immigrants; cultural habits Fulltext is available at external website.
Postoje české veřejnosti k integraci cizinců v ČR – březen 2020

V březnu 2020 se Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR v rámci svého pravidelného šetření zabývalo postojem české společnosti k otázce, zda by se cizinci žijící v České ...

Spurný, Martin
Sociologický ústav, 2020

Veřejnost o malých modulárních reaktorech – červen 2020
Červenka, Jan; Ďurďovič, Martin
2020 - Czech
V červnu 2020 byl do pravidelného výzkumu Naše společnost zařazen blok otázek věnovaných problematice energetiky. V jeho rámci jsme se zaměřili na nový směr rozvoje jaderné energetiky ve světě, který představují tzv. malé modulární reaktory. In its June 2020 survey, the Our Society series included a battery of questions on issues of energy. Within that battery, we focused on a new avenue of development of nuclear energy in the world, namely the so-called small modular reactors. Keywords: energy; mall modular reactors Fulltext is available at external website.
Veřejnost o malých modulárních reaktorech – červen 2020

V červnu 2020 byl do pravidelného výzkumu Naše společnost zařazen blok otázek věnovaných problematice energetiky. V jeho rámci jsme se zaměřili na nový směr rozvoje jaderné energetiky ve světě, který ...

Červenka, Jan; Ďurďovič, Martin
Sociologický ústav, 2020

Občané o dopadech epidemie COVID-19 na jejich zaměstnání – červenec 2020
Červenka, Jan
2020 - Czech
V červencovém šetření CVVM SOÚ AV ČR položilo všem dotázaným baterii otázek týkajících se změn v jejich zaměstnání či podnikání v porovnání s obdobím do propuknutí epidemie COVID-19. In the July survey, the Public opinion Research Centre asked all respondents a series of questions concerning changes in their employment or business in comparison with the period until the outbreak of the COVID-19 epidemic. Almost half (49%) of economically active people have seen a change in their employment in the form of wearing protective equipment in the workplace, slightly more than a third (34%) have reduced their income and about three tenths have changed their work arrangements to meet fewer colleagues ( 31%), and have a lower number of hours worked (29%). Keywords: coronavirus; covid-19; employment; business Fulltext is available at external website.
Občané o dopadech epidemie COVID-19 na jejich zaměstnání – červenec 2020

V červencovém šetření CVVM SOÚ AV ČR položilo všem dotázaným baterii otázek týkajících se změn v jejich zaměstnání či podnikání v porovnání s obdobím do propuknutí epidemie COVID-19....

Červenka, Jan
Sociologický ústav, 2020

Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – září 2020
Červenka, Jan
2020 - Czech
V zářijovém šetření CVVM SOÚ AV ČR položilo všem dotázaným dvě otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v ČR a hodnocení životní úrovně jejich domácností. According to the September 2020 survey of CVVM, 21% of people evaluate the current economic situation in the Czech Republic as good, 42% view it as neither good nor bad, and 31% consider it to be bad. 56% of Czechs evaluate the living standard of their household as good, 12% consider it to be bad, and 32% characterize it as neither good, nor bad Keywords: economic situation; living standard Fulltext is available at external website.
Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – září 2020

V zářijovém šetření CVVM SOÚ AV ČR položilo všem dotázaným dvě otázky týkající se hodnocení současné ekonomické situace v ČR a hodnocení životní úrovně jejich domácností....

Červenka, Jan
Sociologický ústav, 2020

Důvěra k vybraným institucím veřejného života – září 2020
Hanzlová, Radka
2020 - Czech
Největší důvěře ze zkoumaných veřejných institucí se těší armáda (75 %) a policie ČR (69 %), nejméně lidé důvěřují politickým stranám a hnutím (19 %) a církvím (25 %). Výraznější převaha důvěry nad nedůvěrou je patrná ještě v případě výsledků voleb, soudů, bank, výzkumů veřejného mínění a odborů, menší pak u rádií. U zbývajících institucí již výrazně více (politické strany a hnutí, církve), více (tisk, neziskové organizace) či méně (internet, televize) převažuje nedůvěra. In September 2020 as a part of Public Opinion Research Centre's survey there was a question investigating citizens' trust to some social institutions. Keywords: social institutions; institution Fulltext is available at external website.
Důvěra k vybraným institucím veřejného života – září 2020

Největší důvěře ze zkoumaných veřejných institucí se těší armáda (75 %) a policie ČR (69 %), nejméně lidé důvěřují politickým stranám a hnutím (19 %) a církvím (25 %). Výraznější převaha důvěry nad ...

Hanzlová, Radka
Sociologický ústav, 2020

Spokojenost se životem – září 2020
Červenka, Jan
2020 - Czech
V rámci zářijového výzkumu Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. požádalo respondenty o zhodnocení spokojenosti se svým životem. Bezmála dvě třetiny (66 %) populace jsou spokojeny se svým životem. Od roku 2013 měla spokojenost se životem většinou vzestupnou tendenci, v průběhu roku 2017 se tento nárůst zastavil a opět se začal mírně zvyšovat od června 2018. V posledním roce se však tento růst v podstatě zastavil. Spokojenost se životem roste s klesajícím věkem, s rostoucím vzděláním a zlepšujícím se hodnocením životní úrovně vlastní domácnosti. In the September 2020 survey the Public Opinion Research Centre of the Institute of Sociology of the Academy of Sciences of the Czech Republic posed to all respondents a question: "How satisfied are you with your life? Are you very satisfied, rather satisfied, neither satisfied nor dissatisfied, rather dissatisfied, very dissatisfied?"\n66% of Czech citizens are satisfied with their life, 10% are dissatisfied, and 24% are neither satisfied nor dissatisfied Keywords: satisfaction; life Fulltext is available at external website.
Spokojenost se životem – září 2020

V rámci zářijového výzkumu Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. požádalo respondenty o zhodnocení spokojenosti se svým životem. Bezmála dvě třetiny (66 %) populace ...

Červenka, Jan
Sociologický ústav, 2020

Plýtvání potravinami, nákupní a spotřební chování českých domácností – Potraviny 2020
Hanzlová, Radka
2020 - Czech
Ve speciálním výzkumu Potraviny 2020 CVVM SOÚ AV ČR zjišťovalo názory a postoje české veřejnosti k problematice plýtvání potravinami. Respondenti hodnotili závažnost problému plýtvání potravinami, odhadovali, kolik potravin jejich domácnost přibližně vyhodí a případně jakému množství vyhozených potravin by se dalo vyhnout, jaké jsou příčiny vyhazování potravin a rovněž uváděli, jaké důvody je vedou k tomu, aby potraviny nevyhazovali. \n\nV další části výzkumu jsme se zaměřili na nákupní a spotřební chování respondentů, konkrétně jsme zjišťovali, kde a jak často nakupují, kolik za nákup potravin přibližně utratí a jaké aktivity dělají v souvislosti s nakupováním potravin. Dále nás zajímalo, kdo má podle respondentů největší podíl na celkovém množství vyhozených potravin a naopak kdo podle nich nejvíce usiluje o snižování plýtvání potravinami v ČR. Další část tohoto bloku otázek se zaměřovala na obeznámenost české veřejnosti s pojmy „Minimální trvanlivost“ a „Spotřebujte do“. In a special study called Food 2020, CVVM SOÚ AV ČR (Public Opinion Research Centre of the Institute of Sociology of the Czech Academy of Sciences) asked for the opinions and attitudes of the Czech public on the issue of food wasting. The respondents assessed the severity of the problem of food wasting, estimated how much food their household disposes of and possibly, how much of the disposed food could be avoided, what were the causes of food disposal and stated the reasons for not disposing of food. \n\nIn the next part of the research, we focused on the shopping and consumer behaviour of the respondents, asking in particular where and how often they shop, how much they spend on food and what activities they do in connection with buying food. We were also interested in finding out who, according to the respondents, has the largest share in the total amount of disposed of food and on the contrary, who according to them, strives the most to reduce food wasting in the Czech Republic. Another part of this block of questions was focused on the Czech public's familiarity with the terms "best before" and "use by". Keywords: food; food waste Fulltext is available at external website.
Plýtvání potravinami, nákupní a spotřební chování českých domácností – Potraviny 2020

Ve speciálním výzkumu Potraviny 2020 CVVM SOÚ AV ČR zjišťovalo názory a postoje české veřejnosti k problematice plýtvání potravinami. Respondenti hodnotili závažnost problému plýtvání potravinami, ...

Hanzlová, Radka
Sociologický ústav, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases