Number of found documents: 1274
Published from to

Analýza malty z 19. století
Bauerová, Pavla; Frankeová, Dita; Slížková, Zuzana; Vondráčková, Michaela
2023 - Czech
Chemické a mineralogické složení pojiva a plniva malty pomocí elektronové mikroskopie (SEM-EDS) a termické analýzy Chemical and mineralogical composition of the binder and the aggregates of the mortar, using SEM-EDS and thermal analysis Keywords: SEM-EDS analysis; historic mortar; hydraulic lime; decalcification; carbonatization Available at various institutes of the ASCR
Analýza malty z 19. století

Chemické a mineralogické složení pojiva a plniva malty pomocí elektronové mikroskopie (SEM-EDS) a termické analýzy...

Bauerová, Pavla; Frankeová, Dita; Slížková, Zuzana; Vondráčková, Michaela
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2023

Metodika klasifikace korozní agresivity vnitřních prostředí znečištěných těkavými organickými kyselinami
Kouřil, M.; Boháčková, T.; Švadlena, J.; Prošek, T.; Strachotová, K. Ch.; Kreislová, K.; Fialová, P.; Majtás, Dušan
2023 - Czech
Cílem metodiky je konkretizovat postupy určení korozní agresivity vnitřních atmosfér pro oblast památkové péče, zejména v objektech se zvýšeným rizikem výskytu těkavých organických látek, které mohou svou korozní agresivitou ohrožovat kovové i další objekty s kulturní a historickou hodnotou. Cílovými lokalitami tedy jsou například archivy, knihovny, výstavní prostory a depozitáře muzeí a kostely a cílovými předměty olověné pečetě, varhanní píšťaly obsahující olovo, vitráže, cínoolověné nádobí, technické památky s olověnými pájkami, liteřina, apod. The aim of the methodology is to specify the procedures for determining the corrosion aggressiveness of internal atmospheres for the area of historic preservation, especially in objects with an increased risk of volatile occurrence\norganic substances, which can endanger metal and other objects with their corrosive aggressiveness cultural and historical value. Target locations are, for example, archives, libraries, exhibition spaces and depositories of museums and churches and target objects of lead seals, organ pipes containing lead, stained glass windows, tin-lead dishes, technical monuments with lead solders, printing letters, etc. Keywords: corrosion; lead; cultural heritage Available at various institutes of the ASCR
Metodika klasifikace korozní agresivity vnitřních prostředí znečištěných těkavými organickými kyselinami

Cílem metodiky je konkretizovat postupy určení korozní agresivity vnitřních atmosfér pro oblast památkové péče, zejména v objektech se zvýšeným rizikem výskytu těkavých organických látek, které mohou ...

Kouřil, M.; Boháčková, T.; Švadlena, J.; Prošek, T.; Strachotová, K. Ch.; Kreislová, K.; Fialová, P.; Majtás, Dušan
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2023

Vhodné restaurátorské postupy pro zachování stop opracování kamene. Využití blízké fotogrammetrie k ohodnocení vhodnosti restaurátorských postupů
Cihla, Michal; Frommeltová, E.; Hodač, J.; Kovářová, K.; Pavelka, K.; Panáček, M.; Valach, Jaroslav
2023 - Czech
Tento památkový postup je výsledkem výzkumného projektu s názvem „Topografie povrchu kamene a její aplikace v oblasti restaurování kamenných prvků“ č. DG20P02OVV021, podpořeném Ministerstvem kultury ČR. Cílem památkového postupu bylo ověření vhodnosti a použitelnosti přesných měřičských metod za účelem zhodnocení míry restaurátorského zásahu v oblasti stop po opracování povrchu kamene. Nástrojem pro hodnocení změn topografie kamenných povrchů nesoucích stopy po opracování byla zvolena metoda blízké fotogrammetrie. This preservation procedure is the result of the research project entitled „Building stone surface topography and its application in the field of stone features restoration“ No.DG20P02OVV021, supported by the Ministry of Culture of the Czech Republic. The aim of the preservation procedure was to verify the suitability and applicability of precise measuring methods in order to assess the degree of restoration intervention in the area of traces of stone surface working. The method of close-range photogrammetry was chosen as a tool to evaluate the changes in the topography of stone surfaces bearing traces of working. Keywords: stone topography; photogrammetry; stonemason’s tools traces; restoration; conservation; stone; monuments; building stone Fulltext is available at external website.
Vhodné restaurátorské postupy pro zachování stop opracování kamene. Využití blízké fotogrammetrie k ohodnocení vhodnosti restaurátorských postupů

Tento památkový postup je výsledkem výzkumného projektu s názvem „Topografie povrchu kamene a její aplikace v oblasti restaurování kamenných prvků“ č. DG20P02OVV021, podpořeném Ministerstvem kultury ...

Cihla, Michal; Frommeltová, E.; Hodač, J.; Kovářová, K.; Pavelka, K.; Panáček, M.; Valach, Jaroslav
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2023

Chemická a mikrostrukturní analýza vzorku asfaltobetonu v bývalém pivovaru v Plasích
Frankeová, Dita; Slížková, Zuzana; Náhunková, Pavla
2023 - Czech
TG analysis revealed a proportion of organic matter (asphalt) in the total mass of the material in the amount of 14% by weight and the content of calcium carbonate in the material in the amount of 53% wt. Calcium carbonate is probably in the form of limestone powder as a fine filler. The coarse fraction of the aggregate is represented by stone grains of size 2-10 mm (33% by weight). Keywords: thermal analysis; asphalt floors; asphalt concrete; tar; asphalt composite Available at various institutes of the ASCR
Chemická a mikrostrukturní analýza vzorku asfaltobetonu v bývalém pivovaru v Plasích

TG analysis revealed a proportion of organic matter (asphalt) in the total mass of the material in the amount of 14% by weight and the content of calcium carbonate in the material in the amount of 53% ...

Frankeová, Dita; Slížková, Zuzana; Náhunková, Pavla
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2023

Vyšetření základních mechanických a lomově-mechanických vlastností vzorků odebraných z VTL plynovodu – lokalita L177/2 po čtrnáctiměsíční expozici ve vlhkém vodíku při tlaku 3 MPa
Gajdoš, Lubomír; Šperl, Martin; Šorm, Filip; Bejdl, Jan
2022 - Czech
Vyšetření vlivu vlhkého vodíku stlačeného na tlak 3 MPa na mechanické a lomové vlastnosti plynovodní oceli ČSN 13126, tahové vzorky, Charpy vzorky i CT vzorky byly během expozice ve vlhkém vodíku trvale zatíženy, po čtrnácti měsících expozice byl zjištěn pokles tažnosti tahových vzorků, pokles lomových parametrů Jin a J0,2 a mírné zvýšení parametru Jm. Investigation of the effect of moist hydrogen pressurized to 3 MPa on mechanical and fracture properties of gas pipeline steel ČSN 13126, tensile specimens, Charpy specimens and CT specimens were kept loaded during the exposition in moist hydrogen, after a fourteen months exposition it was found that ductility of tensile specimens and fracture parameters Jin and J0,2 of CT specimens decreased whilst the parameter Jm was slightly increased.\n Keywords: stress-strain diagram; Ramberg-Osgood dependence; impact strength; fracture toughness Available at various institutes of the ASCR
Vyšetření základních mechanických a lomově-mechanických vlastností vzorků odebraných z VTL plynovodu – lokalita L177/2 po čtrnáctiměsíční expozici ve vlhkém vodíku při tlaku 3 MPa

Vyšetření vlivu vlhkého vodíku stlačeného na tlak 3 MPa na mechanické a lomové vlastnosti plynovodní oceli ČSN 13126, tahové vzorky, Charpy vzorky i CT vzorky byly během expozice ve vlhkém vodíku ...

Gajdoš, Lubomír; Šperl, Martin; Šorm, Filip; Bejdl, Jan
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2022

Conservation standards for archaeological sites
Drdácký, Miloš; Drdácký, Tomáš; Novotný, Jakub; Přechová, Barbora
2022 - English
The report provides a set of principles for the preventive protection, conservation and management of archaeological sites exposed to the threats of global hazards, especially natural disasters and long-term weather effects.\n\n Keywords: conservation; archaeological sites; Danube limes monument; natural hazards; preventive measures Available at various institutes of the ASCR
Conservation standards for archaeological sites

The report provides a set of principles for the preventive protection, conservation and management of archaeological sites exposed to the threats of global hazards, especially natural disasters and ...

Drdácký, Miloš; Drdácký, Tomáš; Novotný, Jakub; Přechová, Barbora
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2022

Innovative device for the simulation of environmental conditions and testing of building materials
Cacciotti, Riccardo; Wolf, Benjamin; Macháček, Michael; Frankl, Jiří
2022 - English
Excessive humidity influences the performance of building envelopes and the safety of their occupants. Moisture related problems can indeed impose significant health risks for buildings’ users and even lead, under extreme scenarios, to structural failures. This paper investigates an innovative experimental setup for evaluating the influence of changing environmental conditions on the performance of building materials. It stems out from a broader ongoing research aimed at studying the trends of mould growth on wooden building components. The presented results include the design, construction and numerical validation of a small-scale climatic wind tunnel (2m x 1.8m ca.) to be used for the simulation of natural ventilation and daily humidity and temperature fluctuations. Key findings include the final design of a low cost, modular construction which allows gathering reliable data on the response of building materials exposed to changing boundary conditions, intended for improving current mould growth models. Future work is also suggested. Keywords: building envelope; moisture; building material; wind tunnel; performance Available in digital repository of the ASCR
Innovative device for the simulation of environmental conditions and testing of building materials

Excessive humidity influences the performance of building envelopes and the safety of their occupants. Moisture related problems can indeed impose significant health risks for buildings’ users and ...

Cacciotti, Riccardo; Wolf, Benjamin; Macháček, Michael; Frankl, Jiří
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2022

Application of first integrals in the construction of the Lyapunov function for the random response stability testing
Náprstek, Jiří; Fischer, Cyril
2022 - English
The paper deals with a possibility of using the properties of first integrals for the construction of Lyapunov function for the analysis of a dynamic system stability in the stochastic domain. It points out certain characteristics of first integrals resulting in the necessity to introduce additional constraints to assure the principal properties of the Lyapunov function. A number of these constraints has their physical interpretation with reference to system stability. The advantage of this method constructing the Lyapunov function consists in the fact that the Lyapunov function itself contains information on the examined system and, consequently, it is not merely a positive definite function without any relation to the actual case concerned. The presented theory finds application in many dynamical systems. The procedure is illustrated by a nonlinear SDOF example. Keywords: stochastic stability; Lyapunov function; first integrals; cyclic coordinates Available in digital repository of the ASCR
Application of first integrals in the construction of the Lyapunov function for the random response stability testing

The paper deals with a possibility of using the properties of first integrals for the construction of Lyapunov function for the analysis of a dynamic system stability in the stochastic domain. It ...

Náprstek, Jiří; Fischer, Cyril
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2022

Příspěvek ke zkoumání nejstarších dějin zámku v Telči
Drdácký, Miloš; Buzek, Jaroslav
2022 - Czech
Souhrnná výzkumná zpráva předkládá výsledky výzkumu nejstarších stavebních reliktů telčského zámku. Využívá radiouhlíkového datování kosterních pozůstatků, nedestruktivního průzkumu termovizí a georadarem a 3D fotogrammetrických rekonstrukcí tvaru a rozměrů architektonických prvků. Analyzuje i templářské stopy na Telčsku a v širším regionu. The summary research report presents the results of research into the oldest building relics of Telč Castle. It uses radiocarbon dating of skeletal remains, non-destructive surveying by thermal imaging and ground-penetrating radar, and 3D photogrammetric reconstructions of the shape and dimensions of architectural elements. It also analyzes Templar traces in Telč region and in the wider region. Keywords: historic architecture; Templars; archaeological survey; ground penetrating radar (GPR); age analysis of bones; 3D documentation Available at various institutes of the ASCR
Příspěvek ke zkoumání nejstarších dějin zámku v Telči

Souhrnná výzkumná zpráva předkládá výsledky výzkumu nejstarších stavebních reliktů telčského zámku. Využívá radiouhlíkového datování kosterních pozůstatků, nedestruktivního průzkumu termovizí a ...

Drdácký, Miloš; Buzek, Jaroslav
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2022

Výzkumná zpráva. Výzkum složení inkoustů v historické knize rentgenovou fluorescenční spektroskopií (XRF)
Vopálenský, Michal
2022 - Czech
V tomografu TORATOM v Centru Telč Ústavu teoretické a aplikované mechaniky, AVČR, byla provedena výpočetní tomografie (CT) vzácné knihy z Národní knihovny ČR – Slovanské knihovny. Jedná se o Euchologion, pocházející z Kyjeva ze 17. století. Během měření byla diskutována možnost měření složení inkoustů, kterými je kniha tištěna. Obecně se v knize vyskytují části tištěné černě a části tištěné červeně. Proto došlo k realizaci měření popisovaného v této zprávě, kde bylo změřeno několik stran díla v oblasti černého inkoustu, červeného inkoustu a v oblasti bez inkoustu. Computed tomography (CT) of a unique book from the National Library of the Czech Republic - Slavonic Library was performed in the TORATOM tomograph in Center Telč, Institute of Theoretical and Applied Mechanics, Czech Academy of Sciences. The book is a 17th century euchologion originating in Kiev. During the tomographic scanning, the possibility of measuring the composition of the inks used in the book was discussed. In general, there are parts printed in black and parts printed in red in the book. Therefore, the measurement described in this report was carried out, where several pages of the work were measured in the area of ​​black ink, red ink and in the area without ink. Keywords: TORATOM; computed tomography (CT); Euchologion Available at various institutes of the ASCR
Výzkumná zpráva. Výzkum složení inkoustů v historické knize rentgenovou fluorescenční spektroskopií (XRF)

V tomografu TORATOM v Centru Telč Ústavu teoretické a aplikované mechaniky, AVČR, byla provedena výpočetní tomografie (CT) vzácné knihy z Národní knihovny ČR – Slovanské knihovny. Jedná se o ...

Vopálenský, Michal
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2022

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases